Rau hnub chiv tim 03 lub 6 hlis 2012


Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg txhua leej,

Hnub no, lub Koom Txoos Kav Tos Liv nco txog Tswv Ntuj yog Huab Tais peb leeg. Peb yuav piav ob peb los vim li cas peb hais txog Tswv Ntuj yog Huab Tais peb leeg (La Trinité). Tas ntawd, peb mam los nthuav ib lub ntsiab lus hauv cov zaj nyeem hnub no txhawb peb lub neej ua neeg ntseeg.

Niaj xyoo, thaum ua Leej Ntuj Plig lub hmoov tas, peb cov Kav Tos Liv muaj hwm Tswv Ntuj yog Huab Tais peb leeg, vim li cas ? Peb twb tau piav ntau zaus txog lub hmoov no, peb yuav tsis rov qab piav npaum li qub. Peb tsuas hais ob peb los kom sawv daws nco tau peb Koom Txoos Kav Tos Liv tus txhooj tus cai hwm Tswv Ntuj yog Huab Tais peb leeg (La Trinité). Yuav kom peb nkag siab txog lub hmoov hwm Tswv Ntuj yog Huab Tais peb leeg, peb yuav xub muab piv rau ib yim tib neeg peb thiaj yuav to taub zoo. Nyob hauv ib yig neeg muaj leej txiv, leej niam thiab tus me nyuam. Lawv peb leeg no yog tib yig tib neeg xwb. Nyob hauv Tswv Ntuj kuj piv tau li ntawd : muaj Huab Tais Leej Txiv thiab Huab Tais Leej Tub thiab Huab Tais Leej Ntuj Plig yog tib tug Tswv Ntuj xwb, tiam sis, yog Huab Tais peb leeg, yam li yim tib neeg, muaj leej txiv, leej niam thiab tus me nyuam : “La Trinité est Une. Nous ne confessons pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes: "la Trinité consubstantielle" (Cc. Constantinople II en 553: DS 421). n°253. A cause de cette unité, le Père est tout entier dans le Fils, tout entier dans le Saint-Esprit; le Fils est tout entier dans le Père, tout entier dans le Saint-Esprit; le Saint-Esprit tout entier dans le Père, tout entier dans le Fils" (Cc. Florence en 1442: DS 1331). N° 255 Caté Eg Catho.” Peb tus Tswv Ntuj yog Huab Tais peb leeg, yog Tswv Ntuj Ntshiab. Peb noob neej lo As Das thiab Es Vas keeb txhaum kev cam thawj, hla Tswv Ntuj lus mus mloog dab xas tas lus. Peb tsis lees paub Tswv Ntuj kev hlub peb, yam li tus me nyuam tsis lees niam thiab txiv kev hlub nws, peb rov taw tuam Tswv Ntuj tus tsim peb los. Txawm peb tsis zoo hlub, Leej Txiv khuv leej peb npaum li ntawd, nws xa Leej Tub xeeb los ua neeg kom cawm tau peb neeg txhaum kom ntshiab huv li Tswv Ntuj. Leej Tub ua tus choj tshiab dauv qaum ntuj rau ntiaj teb, tuaj coj peb mus kom txog qaum ntuj raws Leej Txiv lub siab. Leej Tub yug ua neeg ris noob neej kev txom nyem, raug hiam, tuag thiab sawv cia sia rov dua qaum ntuj mus ua peb ntej. Leej Ntuj Plig tshoj peb kom mloog Leej Tub lus, ua neej sib hlub, sib zam, ua kwv ua tij, ua phooj ua ywg, ua ib cuab ib yig hauv ntiaj teb no yam li Leej Txiv thiab Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig sib hlub ciaj Tswv Ntuj nyob ib txhiab ib txhis saum qaum ntuj. Tas cov neeg mloog Leej Ntuj Plig Ntshiab coj lawv ua neej sib hlub saum npoo av, puav leej tau txais Leej Ntuj Plig Ntshiab lub hwj huam : piv li tsoom leej ntshiab.

Cov zaj nyeem hnub no muaj txiaj ntsim loj kawg rau peb txhua leej cov muaj pob ntseg thiab muaj siab tsob hwb peb tus Huab Tais Tswv Ntuj, yog tus Huab Tais siab loj siab zoo, khuv leej peb tib neeg txhua leej txhua tus. Huab Tais Tswv Ntuj tsis saib ntsej ua plhu saib dej ua ntu, leej twg tsob hwb Tswv Ntuj tag siab nrho, tus ntawd yog Tswv Ntuj me nyuam : “14 Cov neeg Tswv Ntuj Leej Ntsuj Plig coj, lawv yog Tswv Ntuj me nyuam.15 Vim nej tsis txais tus ntsuj plig qhev tais caus ntxiv, hos nej txais tus Ntsuj Plig cag, muaj nws peb thiaj hais tias : As Npas, Txiv.16 Tus Ntsuj Plig no lees peb ntsuj plig tias peb yog Tswv Ntuj me nyuam.17 Twb yog me nyuam kuj yog tseem cag, ciaj cag ntawm Tswv Ntuj vim nrog Leej Pleev ciaj cag, nrog nws txom nyem, peb yuav muaj hwj chim nrog nws thiab LM 8,14-17.” Muaj ib tug me ntxhais, Kateri Tekawitha, yog ib tug ntxhais neeg Iroquois, cov neeg qub neeg laug nyob txawm Canada teb thiab Mes Kas teb. Cov neeg laug li Kateri Tekawitha cov poj koob yawm koob no, raug txom nyem loj dua ntais tuag yuav luag tu noob, tshuav poov lawm xwb. Thaum Kateri muaj 4 xyoos, nws tsev neeg raug ib phaum mob tuag tas tshuav nws tib leeg, los haj tseem ua rau nws dig muag thiab ntsej muag mob hluav ncuav tas. Thaum nws niam tseem nyob, nws nco nws niam tau piav txog Huab Tais Yes Xus thiab leej niam Mab Liab rau nws mloog. Ziag no, niam txiv tuag tas tshuav nws ua ntsuag dai niam ntxawm thiab txiv ntxawm xwb. Hlob tiav nkauj los, lawv yuam nws yuav txiv kom thiaj muaj neeg hlub nws. Tiam sis, nws pheej hais nws zaj xav los ntxuav plig ua neeg ntseeg Tswv Ntuj, ces lawv yuam tsis tau nws yuav txiv, lawv ua ntau yam saib tsis taus nws. Xyoo 1676, nws txais lub cim ntxuav, nws muaj 20 xyoo. Nws niaj tag kis sawv thaum 4 h los teev ntuj thiab koom Thaj Txi Ntuj thaum 7 h ; teev ntuj tag, nws mam mus ua qav ua num tsis tau nyob li ; nws muaj siab teev ntuj tsis sav thiab nyiam hawm lub Cim Yug thiab muaj ib pluaj siab xav xav cog lus ua niam nkauj xwb, tiam sis, tsis tau kawm dua ntawv ces nws tsis paub ntawv li. Xyoo 1679, ib tug txiv plig kam txais nws kev cog lus ua niam nkauj xwb. Nws kuj tsis yog neeg noj qab nyob zoo, kheev muaj mob. Xyoo 1680, lub lis piam ntshiab hnub 4, thaum 3 h, nws tau tas sim neej. Thaum nws txoj sia tu, neeg pom nws lub ntsej muag dawb mos nyoos tuaj thiab nws tej pob hluav ncuav ploj tag nrho ua rau cov txiv plig thiab cov ntseeg sawv daws qhuas heev : “Yes Xus hais rau lawv tias : muab tag hwj huam saum ntuj thiab saum daim av rau kuv.19 Nej mus ua kom tas zeej tsoom neeg ua kuv thwj tim, ntxuav lawv plig hauv Leej Txiv thiab Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab npe…kuv niaj hnub nrog nraim nej mus txog thaum lub caij kawg.

Ib tsoom phooj ywg, peb kev tsob hwb Tswv Ntuj peb tus Huab Tais peb leeg tas siab nrho muaj koob hmoov tshaj kev txawj ntse, tshaj nyiaj thiab kub, tshaj kev nto koob meej hauv ntiaj teb no : “Hnub xiab 21.10.2012, vaj qhia Npe Nes Des Tos 16 yuav tsa Kateri Tekawhita ua leej ntshiab nyob Rome.” Ua li mas tsis hais leej tib neeg twg, tsis hais tiam neej twg, tus neeg siab zoo, siab ncaj mloog Huab Tais Yes Xus lus, tus ntawd nrog Huab Tais Yes Xus muaj hwj chim tseeb tiag. Peb thov leej ntshiab Kateri Tekawitha qhia nws kev nrog Huab Tais Yes Xus txom nyem rau peb taug.              


28.05.2012                          Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: