Rau hnub chiv tim 10 lub 6 hlis 2012


Tsoom niam txiv kwv tij neej tsa phooj ywg,

Hnub no yog hnub chiv 10 lub caij nruab xyoo, peb nco txog Huab Tais Yes Xus muab nws lub cev thiab roj ntsha los txhiv lub qab ntuj neeg. Vim li ntawd, hnub no, peb yuav hais txog kev hwm lub Thaj Txi Ntuj hauv peb lub Koom Txoos Kav Tos Liv.

Peb los ua neeg ntseeg Tswv Ntuj, peb yuav tsum paub peb txoj kev teev hawm Tswv Ntuj hauv peb lub Koom Txoos kom txhij kom txhua. Yog peb twb tsis paub peb txoj kev teev hawm Tswv Ntuj, peb tus kheej yuav ua cas ntseeg Tswv Ntuj ruaj khov, peb puas yuav pom qab pab lwm leej nrog peb teev Tswv Ntuj. Tiam sis, yog peb txawj teev hawm Tswv Ntuj raws peb Koom Txoos Kav Tos Liv qhia, peb thiaj yuav pab tau luag tej, coj tau neeg los nrog peb teev Tswv Ntuj thiab hwm tib neeg raws li Huab Tais Yes Xus qhia. Yuav kom peb ciaj ua neeg ntseeg Tswv Ntuj, peb nyias yuav paub txhawj txog nyias kev npuab Tswv Ntuj, nyiam Tswv Ntuj. Tus twg nyiam mloog Tswv Ntuj lus, tus ntawd ciaj Tswv Ntuj me nyuam. Yog peb twb tsis nquag nyeem Ntawv Ntshiab, peb yuav ua cas paub Tswv Ntuj lub siab, peb puas yuav txawj ua xis Tswv Ntuj nyiam ? Vim li ntawd, peb yuav tsum nquag nyeem phau Ntawv Ntshiab thiab yoog raws li Tswv Ntuj qhia. Peb yuav qhib peb lub siab thov Leej Ntuj Plig Ntshiab tuaj pab peb, coj peb kev, qhia peb ua neeg mloog Tswv Ntuj lus tib yam li nej tus me nyuam mloog nej lus. Tiam sis, kev ciaj Tswv Ntuj me nyuam tsis tag rau txoj kev nyeem Ntawv Ntshiab xwb. Tseem tshuav ntau txoj kev, tshuav ntau lub txiaj ntsim yuav pab tau peb ciaj ua Tswv Ntuj me nyuam zoo tiag tiag. Txoj kev nquag teev ntuj, txoj kev hlub neeg yog lub ntsiab lus hauv txoj kev ntseeg Tswv Ntuj raws Huab Tais Yes Xus kev qhuab qhia : 28 Ib tug thoob xwm nug Yes Xus : “Lo lus qhia loj tshaj cov yog lo twg ?” 29 Yes Xus teb tias lo loj tshaj : “Tig ntsej mloog, His Xais Lais, peb tus Huab Tais Tswv Ntuj yog tseem Huab Tais tib leeg kheej, 30 Koj hlub Huab Tais koj tus Tswv Ntuj tag nrho koj lub siab, tag koj ntsuj plig tag koj tswv yim thiab tag koj lub zog 31 Lo ob lo no : Koj hlub luag tus ze koj tam li koj tus kheej. Tsis muaj lwm lo lus qhia loj tshaj cov no MK 12,27-31 Txawm ib tug neeg ntseeg Tswv Ntuj paub Ntawv Ntshiab zoo kawg, tiam sis tsis txawj hlub neeg li thiab ib tug neeg ntseeg ntuj tsis teev Tswv Ntuj li, puas tsim nyog hu ua neeg ntseeg Tswv Ntuj, nej xav li cas ? Tej neeg ntseeg Tswv Ntuj zoo li ntawd puas txawv los tsis txawv tej neeg teev pej kum dab qhuas ? Yeej tsis txawv thiab pauv tsis ntxiv tus neeg teev pej kum dab qhuas. Vim tus neeg teev pej kum dab qhuas yeej tsis teev ntuj tib yam nkaus.
Vim li ntawd, tus neeg teev hawm Tswv Ntuj yuav tsum hloov siab hloov ntsws dua tshiab, tsis txhob coj lub qub neej thiab tej qub siab li thaum tseem teev dab qhuas. Peb txawm nkees npaum li cas los peb yuav xyaum ua neeg nquag vim peb xav mloog Yes Xus lus ; peb lub siab txawm lim hiam npaum twg los peb yuav nrauj kom tu taw mus, tig los ua neeg siab ncaj, xyaum hlub neeg vim Yes Xus hais kom peb sib hlub, kom peb nquag teev ntuj hwm Tswv Ntuj npaum li nws lauj lub caij nyoog fim nws Leej Txiv. Peb tsis txhob lam taus lam pheev tsim tej txoj kev teev hawm tshiab li tej txhia xib hwb sawv coj tej pab neeg ntseeg tshiab. Yog yus teev ntuj hauv yus vaj yus tsev, yus ua ywj yus siab kuj tsis luaj twg. Tiam sis, thaum yus coj ib pab neeg teev ntuj, yuav tau ceev faj txhob khoo luag teev ntuj tsis raws kev raws cai, tsis muaj hauv paus hauv ntsis. Tus neeg ntseeg Kav Tos Liv yuav tsum mloog lub Koom Txoos tus txhooj tus cai teev ntuj. Muaj ntau ntau txoj kab ke teev ntuj : teev hauv vaj hauv tsev, teev thaum muaj ib pluag mov khi tes, teev rau ib tug neeg mob hnyav, teev rau ib lub ntees qaij ntees qaug, los ua ib Thaj Txi Ntuj…hauv tej kab ke teev hawm Tswv Ntuj no, lub Thaj Txi Ntuj (l’Eucharistie, la Messe) yog txoj kab ke teev hawm Tswv Ntuj loj dua tej. Tus neeg ntseeg Kav Tos Liv yuav tau saib lub Thaj Txi Ntuj kom muaj nqes tshaj : “22 Hauv pluas hmo, Yes Xus nthos lub mov, hais zaj foom hmoov zoo, muab ntais faib rau lawv thiab hais tias : “Txais mus, yog kuv lub cev.” 23 Thiab nthos lub ntim ua ntuj tsaug, nws muab rau lawv sawv daws haus. 24 Nws hais lawv tias : “Yog kuv roj ntsha, ntshav cog lus nchuav pub rau zeej tsoom MK 14,22-24.” Yog peb ua ib tug neeg ntseeg paub cai, peb yuav kub siab tshaj plaws rau lub Thaj Txij Ntuj tsis pub sav hauv peb lub neej. Vim lub Thaj Txi Ntuj tsis yog muab yaj, muab tshis, muab nyuj los tua txi ntuj li thaum ub lawm. Peb mus koom Thaj Txi Ntuj hnub chiv, yog mus koom Huab Tais Yes Xus muab nws lub cev thiab roj ntsha ua nqe txhiv peb, cawm peb hauv kev tuag tam zoj nej nqa ib thooj nyiaj ua nqe txhiv nej tus txheeb ze raug kaw hauv tsev loj faj tawm los tsev. Yes Xus muab nws lub cev thiab roj ntsha ua txhiam xws yug peb hauv Thaj Txi Ntuj, yog lub cim Yes Xus hlub peb leej tib neeg tuag nthi rau peb tes tam li peb hlub peb tus txheeb ze. Tiam sis, txawm peb hlub peb tus txheeb ze npaug twg, yog luag tseev muab nws tua, peb yeej pab tsis tau peb tus txheeb ze kom ciaj. Vim peb yuav tsis kam muab peb txoj sia mus theej nws kev tuag, taj nws lub chaw. Yam peb ua tsis tau rau peb tus txheeb ze no, Yes Xus ua tau rau peb cuag Yes Xus yog peb tus ntsuab tus ze : “13 Yog ntshav nyuj thiab ntshav yaj thiab paj tshau nphoo rau saum cov neeg txhaum twb ua tau lawv nqaij ntshiab si thiab huv lis si 14 Leej Pleev cov ntshav yim huab zoo tshaj hauv Leej Ntuj Plig tus nyob ib txhis, muab nws tus kheej dawb paug txi rau Tswv Ntuj, nws yim ua tau peb kev tuag huv si los tiam Tswv Ntuj tus ciaj sia 15 Vim li, nws yog tus sawv peb kev cog lus tshiab, nws kev tuag ua nqe txhiv lub txhoj tau rhuav thawj lo lus cog tseg, pub lub cuab tam ib txhis cog cia rau cov muaj feem txais HN9,13-15.” Vim li ntawd, Yes Xus yog peb tus Huab Tais, peb yuav teev Huab Tais Yes Xus kom tag nrho peb lub siab. Lub Thaj Txi Ntuj (l’Eucharistie, la Messe) yog txoj kev zoo tshaj plaws rau peb ua Huab Tais Leej Txiv Tswv Ntuj tsaug hauv nws Leej Tub kev hlub peb. Los puas dua ntawm Thaj Txi Ntuj, tsis muaj lwm yam ntxim Tswv Ntuj siab cuag Thaj Txi Ntuj. Xav kom peb pom tias txawm peb hu 9 hnub 8 hmo nkauj rau Tswv Ntuj, muab tag ntiaj teb cov txhab nyiaj txhab kub txi Tswv Ntuj twb tsis zoo Tswv Ntuj siab npaum Huab Tais Yes Xus Thaj Txi Ntuj.

Ib tsoom phooj ywg, Huab Tais Yes Xus yog peb tus ntsuab tus ze, nws tau hliv nws roj ntsha cawm peb. Ua neej nyob, kaum hnub tshav los yuav muaj ib hnub tsaus, hnub kev txom nyem tig los txog, peb yuav nco ntsoov Huab Tais Yes Xus lub cuab tam ib txhis cog cia rau cov muaj feem txais. Peb mus koom lub Thaj Txi Ntuj yog mus txais Huab Tais Yes Xus lub cev thiab cov ntshav ua txhiam xws yug peb kom hla dhau hnub kev txom nyem tig los txog peb.

06.06.2012                               Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: