Rau hnub chiv tim 17 lub 6 hlis 2012

Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa thiab phooj ywg hmov tshua,Hnub no zoo hnub, peb rov tuaj sib fim ua ke hauv Thaj Txi Ntuj no. Peb zoo siab qhib ntsej ua ke mloog Huab Tais Yes Xus zaj txhais hais txog qaum ntuj. Vim li ntawd, peb yuav nthuav ob peb los txog Yes Xus kev qhuab qhia qaum ntuj rau peb tib neeg ntiaj teb.

Muaj tej lo lus peb yuav tau ceev faj thiab txuag peb lub ncauj txhob lam taus lam hais los sib xyaws ua ke. Piv txwv zoo li no : thaum peb hais txog Hmoob tej zos, mas yog zos. Lub zos tsis yog lub nroog, lub nroog tsis yog lub teb chaws. Thaum peb tshaj Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo, peb kuj yuav tsum ceev faj tib yam nkaus. Peb tsis txhob hais lo lus ub lo lus no qhuab qhia Yes Xus lub Moo Zoo. Peb hais lo twg kom yog lo ntawd. Peb hnov Yes Xus ua zaj txhais qhia txog Tswv Ntuj qaum ntuj (le Royaume de Dieu) rau nws cov thwj tim thiab zeej tsoom neeg tuaj mloog nws. Yes Xus hais txog Tswv Ntuj qaum ntuj (le Royaume de Dieu) tsis yog hais txog ceeb tsheej (le Paradis) rau zeej tsoom neeg tuaj mloog nws. Peb yuav tsum pom qhov sib txawv ntawm Tswv Ntuj qaum ntuj thiab ceeb tsheej (Il y a une différence entre le Royaume de Dieu et le Paradis). Tsuas muaj tib zaug Yes Xus thiaj hais txog ceeb tsheej, yog thaum Yes Xus hais rau tus tub sab dai ntoo cuam ntawm nws ib sab : “43 Nws thiaj teb tus no : Kuv hais tseeb rau koj, hnub no, koj yuav nrog kuv nyob hauv ceeb tsheej LK 23,43” Dua li, Yes Xus tsis tau hais txog ceeb tsheej ib zaug qhov twg li. Muaj plaub leeg : Mas Tais, Mas Kos, Lus Kas thiab Zam lawv cov sau Yes Xus lub Moo Zoo, tsuas kawg Lus Kas tib leeg thiaj hais txog ceeb tsheej tib zaug lub sij hawm li hais ntawd xwb. Vim li ntawd, peb thiab, peb yuav txuag peb lub ncauj tsis txhob muab lo ceeb tsheej los hais ua hnub ua hmo li coob leej ntau tus hais peb hnov. Vim li cas ? Vim peb tsis yog Huab Tais, peb tsis yog Tswv Ntuj, tsis yog peb lub luag hauj lwm yuav hais txog ceeb tsheej. Nej sim xav, Mas Tais, Mas Kos thiab Zam lawv cov sau Yes Xus lub Moo Zoo, lawv twb tsis hais ceeb tsheej ib los kiag li, peb puas muaj cai hais tshaj lawv ? Tsis tag li ntawd, yog peb hais txog cov teb chaws muaj vaj ntxwv kav li Thaib teb, Nyee Poo teb, As Kiv teb…peb puas hu Thaib teb ua Thaib ceeb tsheej, Nyee Poo ceeb tsheej los As Kiv ceeb tsheej ? Tos peb tsis hu li ntawd vim tsis raug kev cai. Yes Xus nqes los qhuab qhia Tswv Ntuj qaum ntuj (le Royaume de Dieu) rau tib neeg, tsis yog qhia ceeb tsheej. Peb yuav tau ceev faj vim Yes Xus kiag Yes Xus twb tsis qhia ceeb tsheej, peb thiaj tsis yuam kev (erreur théologique) li ntawd.

Peb tseem nco Yes Xus thawj lo lus qhib kev tshaj lub Moo Zoo Yes Xus hais li no : “15 Sij hawm los txog, Tswv Ntuj qaum ntuj nyob ze ze kom thim xav thiab ntseeg lub Moo Zoo MK 1,15” Yes Xus lub Moo Zoo yog dab tsi ? Yes Xus lub Moo Zoo thiab Tswv Ntuj qaum ntuj mas yuav luag sib ntxaib raws li peb mloog Yes Xus qhia. Yes Xus qhib kev tshaj Tswv Ntuj qaum ntuj yog tshaj lub Moo Zoo rau tag ntiaj teb neeg : tus phem tus zoo, tus muaj tus pluag, tus neeg mob nkeeg los tus zoo neej. Yes Xus xav qhia dab tsi thaum Yes Xus ua zaj txhais qhia Tswv Ntuj qaum ntuj (le Royaume de Dieu) rau peb tib neeg ? Tus T.P Léonard Audet, c.s.v, hais li no hauv nws phau ntawv : “Yes Xus vam txog Tswv Ntuj, hnub kawg, yuav ua vaj kav qaum ntuj thiab ntiaj teb. Tswv Ntuj yuav nqus tes hlo cawm lub ntiaj teb neeg thiab kho txoj kev ntoj kev thuv dua tshiab kom tib neeg nrog tau Tswv Ntuj ua ib ke. Tiam sis, kom peb txhob to taub yuam kev, tsis yog hnub ntiaj teb kawg qaum ntuj hnub mam tshwm tuaj hauv ntiaj teb no. Hnub twg Tswv Ntuj nqus tes hlo cawm peb, hnub ntawd peb twb nyob hauv qaum ntuj hnub. Qaum ntuj hnub twb tshwm npliv tim npoo ntuj li lub hnub. Vim li ntawd, peb yuav npaj kom tau siab tos, tsam lig dhau rau peb.

Ua li, Tswv Ntuj qaum ntuj nws yuav zoo li cas ? Raws li Yes Xus lub Moo Zoo, nws yuav yog tej yam tshiab tsis tau pom dua, tsis tau muaj dua, sim neej tib neeg tswv yim xav tsis txog. Yog lub neej tshiab Tswv Ntuj muab pub rau tib neeg. Qaum ntuj hnub tib neeg yuav dim plaws tsis txog siav lawm. Tos qaum ntuj hnub tuaj vim Tswv Ntuj kev hlub neeg. Nws yuav txawv lawm ntau peb ntiaj teb no lub neej, txawv tib neeg tej vaj ntxwv cov teb chaws… Nws yog ib lub ntiaj teb tshiab tag nrho siab tshaj loj tshaj peb tib neeg lub chaw vam thiab zoo tshaj npaum li cas qhov peb mem tau. Yes Xus kev tshaj Tswv Ntuj qaum ntuj qhia peb tib neeg txoj kev vam to ntshua xuas tau kab, muab tau kev rau peb taug. Vim lub hom phiaj no, peb to taub npaum li cas Yes Xus caw neeg kom thim xav, hloov siab hloov ntsws tshiab, nyias npaj nyias kom txhij tos Tswv Ntuj yuav nqus daj nqus tes rau peb pom xyeem. Lub caij lub nyoog tuaj txog ze ze lawm, yuav tau maj zeeg tig los tsis txhob nkim caij nkim nyoog dag.

Yes Xus tsis yog qhia peb tos Tswv Ntuj qaum ntuj yuav tuaj hnub ntiaj teb kawg xwb. Yes Xus tus kheej qhib plho Tswv Ntuj qaum ntuj lub qhov rooj rau peb qhov muag pom xyeem nyob ntiaj teb no. Yes Xus txhais tes thiab lo lus hais tau Tswv Ntuj qaum ntuj tshwm plaws los : cev tes ntais 5 lub mov thiab 2 tug ntses rau 5000 noj tsis tag ; hais lo lus cawm siav tsa hlo Las Ntxas Los sawv tsees tawm plaws hauv qhov ntxa. Tswv Ntuj nyob nrog Yes Xus ua ke. Txoj num Yes Xus nqes tes qhib yuav tiav log hnub ntiaj teb kawg… Qaum Ntuj yog lub ntsiab Yes Xus kev qhuab qhia, Le Royaume, cœur de la prédication de Jésus Léonard Audet, c.s.v ”

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, peb to taub tias Tswv Ntuj qaum ntuj loj heev ntim tag ntiaj teb neeg yam li tsob ntoo ntim tag cov noog tuaj nyob ua zes. Cov neeg mloog Yes Xus lus nrhiav Tswv Ntuj qaum ntuj, lawv txhais tes thiab lo lus ua tej yam hwj huam cawm tau peb tib neeg txom nyem hauv ntiaj teb no, tsis hais tiam neej twg. Vim Huab Tais Yes Xus nrog nraim lawv ua ke, yam lawv ua tsis yog lawv, yog Huab Tais Yes Xus nqus tes hlo pab rau lawv.    


13.06.2012                           Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: