Rau hnub chiv tim 24 lub 6 hlis 2012

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg txhua leej,


Hnub no, tag lub Koom Txoos Kav Tos Liv nco txog Zam Ntxuav Plig hnub tsuj xeeb. Peb yuav los piav ob peb los txog saub Zam Ntxuav Plig kev ua tim khawv txhawb peb kev tshaj Yes Xus lub Moo Zoo ib ncig ntawm peb nyob. Vim peb lub neej muaj ntau tsos txawv los kuj muaj tej tsos zoo li Zam Ntxuav Plig lub neej.

Nej paub, Es Lis Xas Npes thiab Mab Liab nkawd yog viv ncaus thiab nej tseem nco txog nkawd lub neej. Es Lis Xas Npes twb mus ua neej nrog Zas Kas Lias laus qas nkoos lawm. Es Lis Xas Npes lub cev poj niam laus tav li ntawd yug tsis tau tub ki, dhau caij dhau nyoog tag, yam li tsob dib tsob taub nplooj daj lawm yuav txi tsis taus txiv. Mab Liab tseem nyuam qhuav hlob ua nkauj xwb qas yeev nyob tsis tau teej cuab teej yig, tseem ntxov dhau rau txoj kev xeeb tub yam tsob nplej tsis tau txog caij txhawv. Lub cev poj niam laus li Es Lis Xas Npes thiab hluas li Mab Liab, yeej xeeb tsis tau tub. Ua cas Es Lis Xas Npes thiab Mab Liab nkawd cev ho xeeb tub, peb yuav to taub mus rau fab twg ? Yog muaj piv rau tej poj niam nruab cev, yeej txawv dhau tsis raws kev cai, xyov ua cas nkawd ho xeeb tau tub yooj yim npaum li ntawd. Tiam sis, vim peb ntseeg Huab Tais Tswv Ntuj kev hlub neeg loj thiab dav npaum li ntawd, cov neeg npuab Tswv Ntuj thiaj paub Tswv Ntuj txiaj ntsim. Es Lis Xas Npes thiab Mab Liab nkawd yog ob tug poj niam nquag, ob tug poj niam mloog Tswv Ntuj lus tshaj dua tej. Nkawd yog neeg khaub zig Tswv Ntuj tag siab nrho thiab hlub Tswv Ntuj npaum Tswv Ntuj pluag tub ki tshaj nkawd. Nkawd nruab siab txhawj Tswv Ntuj tshaj nkawd txhawj nkawd nruab cev pluag tub ki. Nkawd txawm pom Tswv Ntuj ua tau nkawd nruab cev pluag yug tau tub txhaws nkawd kev txhawj xeeb thiab hlub Tswv Ntuj. Es Lis Xas Npes xeeb tau Zam ua Tswv Ntuj tus saub ; Mab Liab xeeb tau Yes Xus tus Siab Tshaj Leej Tub : “59 Thaum txog hnub yim, nkawd coj tus me nyuam mus ua cim hlais, luag kom hu nws txiv Zas Kas Lias npe rau nws 60 Nws leej niam hais tias : “Tsis yog, kom hu nws npe ua Zam.” 61 Lawv hais rau nws : “Hauv koj tsev neeg tsis muaj leej twg hu lub npe ntawd.” 62 Lawv thiaj piav tes rau leej txiv saib nws xav hu lub npe twg. 63 Leej txiv thiaj nug ib daim phiaj thiab sau li no : Zam yog nws lub npe. LK 1,59-63” Lub npe Zam txhais tias : “Tswv Ntuj Txiaj Ntsim” yog lub txiaj ntsim Tswv Ntuj muab. Tiam sis, “Zam, Tswv Ntuj Txiaj Ntsim” no kuj yog Tswv Ntuj kev nplij Zas Kas Lias thiab Es Lis Xas Npes nkawd siab. Vim nkawd tos ntsoov Tswv Ntuj kev hlub nkawd ib sim neej laus tas tav li ntawd tsis thim lus, tsis nros, tsis chim rau Huab Tais Tswv Ntuj ib yam tus neeg ncaj ncees. Nkawd tus tub “Zam” yog Tswv Ntuj pub rau nkawd yug ua Tswv Ntuj tub txib tshaj Tswv Ntuj txoj kev hlub neeg rau Tswv Ntuj tsoom tub ki : “16 Nws yuav coj His Xais Lais cov tub ki coob leej rov los cuag lawv tus Huab Tais Tswv Ntuj.17 Nws yuav mus ua lawv ntej nrog Es Lias ntsuj plig thiab hwj huam, tig cov txiv lub siab npuab cov me nyuam thiab cov neeg ntxeev siab kom muaj cov tswv yim ncaj ncees, npaj ib haiv neeg txhij tseg rau Huab Tais LK 1,16-17.”

Lwm cov saub twb xub hais txog Zam ntau pua xyoo ua ntej los lawm. Ua li mas Zam yog Tswv Ntuj ib tug saub npaj Tswv Ntuj txoj kev rau tsoom tub ki His Xais Lais taug : “Huab Tais twb hu kuv hauv nruab plab, twb tuav kuv npe hauv kuv niam nruab cev 2 Nws twb hom kuv lub ncauj zuag plias li rab ntaj, nws twb tso kuv nkaum hauv nws txhais tes ntxoov, twb rhais kuv li ntiv xub hauv nws lub raj HX 49,1-2” Zam txoj kev ua saub yog qhuab qhia Tswv Ntuj txoj kev hlub neeg rau tsoom pej xeem tuaj mus xyuas nws tom hav suab puam, ntawm ntug dej Yos Las Das : “11 Zam teb rau npoj neeg hais tias : “Tus muaj ob daim tsoos ua nws tug kom nco ntsoov pub rau tus tsis muaj, kom tus muaj txhiam xws ua tib yam nkaus.” 12 Cov tub se kuj tuaj txais kab ke ntxuav, lawv hais rau nws : “Xib Hwb, peb yuav tsum ua li cas ?”13 Nws teb rau lawv : “Tsis txhob cuab tshaj txoj cai kom nej sau.”14 Cov tub rog kuj nug nws hais tias : “Peb yuav tsum ua li cas ?” Nws hais rau lawv : “Tsis txhob quab yuam txeeb kom tau, zoo siab txais nej tus nqi Lk 3,11-13 Npoj neeg coob tuaj ntsauv Zam, muaj cov neeg sau se, muaj cov tub rog ; sawv daws tuaj thov Zam muab dej los ntxuav lawv cov txhaum pov tseg ; sawv daws hu Zam ua “Zam Ntxuav Plig”. Cov tuaj xyuas Zam coob leej hnov Zam tej lus qhuab qhia, lawv hais tias Zam yog Leej Pleev tus Tswv Ntuj tso tuaj cawm neeg : “26 Zam teb rau lawv tias : “Kuv ntxuav neeg hauv dej. Hos muaj ib tug nyob nruab nrab hauv nej, tiam sis nej tsis paub tus ntawd 27 Nws lawv kuv qab tuaj, kuv twb tsis tsim nyog daws nws txoj hlua khau.” 28 Tej yam no tau tshwm tuaj nyob Npes Tas Nias, ntawm Zos Das Nias, ntawm thaj chaw Zam ntxuav sawv daws 29 Tag kis, nws pom Yes Xus tuaj ntawm nws, nws hais tias : “Saib Tswv Ntuj Leej Yaj, tus daws qab ntuj neeg cov txhaum Z 3,26-29” Tus tseem saub ua txoj num tub txib, qhia thiab cev Huab Tais tej lus tsis txeeb Huab Tais lub chaw rau nws kheej. Tus neeg teev Yes Xus yuav yoog Zam Ntxuav Plig tus cwj pwm tib yam nkaus.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, peb txhua leej txhua tus laus, hluas, poj niam, txiv neej peb zoo li “Zam” ua Tswv Ntuj ib tug saub ntawm peb lub vaj lub tsev, hauv peb lub zej zog, ntawm peb lub luag dej luag num. Xav kom peb lub ncauj zoo li rab ntaj zuag txiav tau qhov ncaj ncees txhem qhov nkhaus cees tawm, txiav kev lim hiam kom tu nrho, lov ntho txoj cai quab yuam pej xeem pov tseg…peb ua Tswv Ntuj tus xub tshuaj lom neeg lub siab phem siab dub kom ploj. Peb ua txoj num tub ntxhais txib, npaj Tswv Ntuj txoj kev rau Tswv Ntuj tsoom pej xeem taug, tshaj Tswv Ntuj kev hlub neeg, txhob ua neeg dag, txhob cib nyeej, txhob tub sab, txhob lim hiam. Peb tsis txhob khav ua tus neeg ntseeg Tswv Ntuj zoo tshaj tej, muaj plhus txiav txim rau tus ub tus no : koj mus lawm saum qaum ntuj los koj no mus lawm dab teb. Peb tsis txhob muaj plhus tshaj “Zam Ntxuav Plig” twb tsis tsim nyog khoov hle Huab Tais khau, vim tus cawm lub qab ntuj neeg yog Leej Yaj tsis yog peb.


20.06.2012                           Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: