COV ZAJ NYEEM HNUB 29/07/2012
( Nruab Xyoo Hnub Chiv 17 - Xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : 2 Vaj Ntxwv 4, 42-44
42 Ib tug txiv neej tuaj ntawm Npas As Sa Lis Sa, nqa cov ncuav mov nplej tshiab rau Tswv Ntuj tus neeg nees nkaum lub ncuav mov thiab cov nplej tshiab hauv nws lub hnab hais tias : muab rau tsoom pej xeem tau noj.
43 Nws tus tub txib teb, had ! Kuv muab yam no rau ib puas leej noj; tus ntawd teb : pub rau tsoom pej xeem tau noj vim Huab Tais tau hais li no : nws yuav noj thiab nws yuav seem.
44 Nws tso ntawm lawv xub ntiag lawv noj thiab seem raws li Huab Tais lo lus.

  • Zaj nyeem 2 : Es Fes Xos 4, 1-6
1 Ntawm kuv tus raug txim hauv Huab Hais, txhawb nej kom ua tus tsim nyog txoj hmoo luag hu tau nej,
2 Nrog tas kev ua neeg me thiab siab nqee, siab ntev ib leeg uv ib leeg hauv kev sib hlub,
3 Nej yuav tsum siv zog txuag kom nyob ua ke ntawm Leej Ntuj Plig hauv kev thaj yeeb,
4 Koom tib lub cev thiab tib tug Ntsuj Plig tam li nej raug hu muaj tib lub chaw cia siab tshoj nej,
5 Tib tug Huab Tais, tib txoj kev ntseeg tib lub cim ntxuav,
6 Tib tug Tswv Ntuj, sawv daws Leej Txiv kav sawv daws rau sawv daws thiab ntawm sawv daws.

  • Zam Ntawv Moo Zoo 6,1-15
1 Tom qab ntawd, Yes Xus txav mus sab ntug dej hiav txwv Tis Npes Lias sab uv  ntawm Nkas Lis Lais.
2 Ib npoj neeg coob raws nws, vim lawv pom xyeem nws ua tej cim rau neeg mob.
3 Yes nce mus saum roob, nws txawm zaum nrog nws cov thwj tim.
4 Twb yuav txog Hmo Hla, cov Yus Das lub hmoov.
5 Yes Xus tsa muag zoj nws pom in npoj neeg coob tuaj cuag nws, nws hais rau Fis Lis Pos : “Peb yuav muas mov qhov twg kom lawv cov ntawd tau noj?”
6 Nws hais li ntawd sim tus no ; vim nws paub yam nws yuav ua.
7 Fis Lis Pos teb rau nws : “Ob puas lub txiaj laus nqe mov tsis txaus lawv ib leeg ib nyuam qhov.”
8 Nws ib tug thwj tim, As Nres, Xis Moos Pob zeb tij laug hais rau nws :
9 “Ib tug me nyuam ntawm no muaj tsib lub ncuav mov thiab ob tug  ntses ; qhov no rau npaum li neeg ?”
10 Yes Xus hais tias : “Hais kom neeg zaum.” Muaj nroj ntau ntawm chaw. Cov txiv neej zaum muaj kwv yees tsib txhiab leej.
11 Yes Xus nthos cov mov ua ntuj tsaug, nws muab faib rau cov tuaj ntawd thiab cov ntses raws li nyias xav tau.
12 Thaum lawv tsau tag, nws hais rau nws cov thwj tim : “Nej mus sau kom tas tej ywb yav tsis cia poob ib qho.”
13 Lawv sau tas ntim tau kaum ob pob tawb tej ywb yav ntawm tsib lub ncuav mov seem ntawm cov neeg tau noj.
14 Cov tib neeg pom xyov tus cim tsi nws ua txawm hais tias : “Tus no, yog tseem saub, tus tuaj hauv ntiaj teb.”
15 Yes Xus paub tias lawv yuav tuaj ntawm nws thiab nyiag nws mus ua lawv tus vaj ntxwv, nws txawm tawm ib leeg dua saum roob lawm.


0 commentaires: