MUS SAU SIAB  NYOB ST-CÔME D'OLT
HNUB TIM 11 MUS RAU 15 LUB 8 HLI 2012


Hnub tim 11 mus txog 15 lub 8 hli 2012, lub Hauv Paus Kev Ntseeg « Aumônerie » Hmoob coj cov ntseeg Kav Tos Liv nyob Fab Kis teb mus sau siab taug Leej Ntshiab Yas Kos txoj lw raws li 2 xyoo tas los. 
Xyoo no, peb muaj 110 leej, tus laus tshaj muaj 77 xyoo hos tus me tshaj muaj 16 hli.


Lub hom phiaj peb npaj mas yog pib ntawm lub zos "Saint Côme d'Olt" mus kom txog "Conques". Tiam sis, lub sij hawm luv me ntsis lawm thiab qhov tseem ceeb mas peb kuj npaj kev kawm nyob qhov chaw peb so ces yog peb xav ua kom tau raws li siab xav, peb yuav tau muab ua kom luv me ntsis.
Tas nrho, peb tau mus  43 lav kev xwb :
 • Hnub 1 : Saint Côme D’Olt mus rau Estaing (18 lav kev)
 • Hnub 2 : La Rouquette mus rau Golinhac (11 lav kev)
 • Hnub 3 : Espeyrac mus rau Conques(14 lav kev)

Kev kawm thiab kev lom zem :
 • Rau cov me nyuam thiab cov hluas, peb npaj : kawm nkauj teev ntus Fab Kis, qhia ua yeeb yam tes taw, qhia teeb duab, thiab Txiv Plig qhia lawv nyeem ntawv Hmoob.
 • Rau cov niam txiv : Txiv Plig qhia kev ntseeg.
 • Hnub 2 thaum 7 teev sawv ntxov, peb sawv daws teev ntuj Hmoob ua ntej peb mus taug kev.
 • Hnub 3 tsaus ntuj, peb taug kev tas ces, peb muaj Teev Ntuj. Ob zaj nkauj qhib thiab xaus lub txoos yog peb cov me nyuam thiab cov hluas ntaus thiab hu.
 • Teev ntuj tas, peb sawv daws tseem koom noj ib pluag mov ua ke, ua kev zoo siab.
Peb cov me nyuam thiab cov hluas kuj kub siab kawg li, vim tias lawv twb taug ib hnub ke tas los, los txog kiag xwb lawv tseem muaj siab mus ua cov hauj lwm peb cob rau lawv.

Peb thov ua tsaug rau cov neeg uas tau siv lawv lub caij lub nyoog los pab peb xws li :
 • Marie Paul thiab Henri Charrier uas yog Txiv Plig Neej Vaj tus tub thiab tus nyab xeeb ntxwv, vim nkawd twb tau taug txoj kev no  dua los lawm.
 • Cov hluas uas lawv tseem muaj lub siab dawb paug coj lawv niam lawv txiv tuaj nrog peb mus taug kev thiab saib xyuas lawv txhua sij hawm.
 • Cov neeg uas pab peb tsav tsheb, xa zaub mov dej haus thiab thauj cov  neeg  sab thiab mus tsis tau lawm.
 • Cov neeg uas tau pab peb tuav ntaub ntawv laij nyiaj txiag, thiab qhia cov me nyuam txhua tus.

Peb vam tias cov tau tuaj nrog peb taug txoj kev ntshiab no, lawv lub siab yuav kaj thiab loj nyob hauv lawv txoj kev ntseeg.


YAJ Xaiv Tsom - Paul YANG

 

0 commentaires: