Rau hnub tim 02 lub 9 hlis 2012Ib zeej tsoom neeg ntseeg thiab phooj ywg sawv daws,


Hnub no yog ib hnub zoo sij hawm peb rov tuaj sib fim ua npoj, txoos ua nqag. Peb zoo siab caw sawv daws tig ntsej mloog Huab Tais Yes Xus cov lus qhia txog Leej Txiv Tswv Ntuj kev hlub ntiaj teb neeg. Peb leej twg ntseeg Yes Xus, tus ntawd yuav muaj Yes Xus lub txiaj ntsim hlub neeg tam li Leej Txiv Tswv Ntuj hlub. Yog peb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj lub ntsiab.

Ib tsoom phooj ywg, nej puas pom peb tus Huab Tais Tswv Ntuj hlub peb ntiaj teb neeg npaum li cas. Nej sim xav saib, txij thaum ntuj tsim teb raug los, txij li Tswv Ntuj tsim lub ntuj thiab daim av, muaj pes tsawg tiam neej dhau los, lub ntuj tsis txawj fav, daim av ntiaj teb tsis txawj lam. Vim lub hnub, lub hli tseem yog lub qub ; hnub tseem sawv quj qees tsis txawj fav, hli tseem qaim xwm yeem tav li no tsis txawj feb. Daim av ntiaj teb tsis txawj lam vim txhua leej tib neeg yug los puav leej noj daim av txheej dhau txheej tiam dhau tiam. Daim av tsis txawj lam li caj hmab dawm tes, cag ntoos dawm taw. Daim av hlub peb, puag peb tib neeg txhua nrho, txheem peb txoj sia tam zoj ib leej niam puag nws me nyuam noj nws mis. Peb leej tib neeg puas xam pom Leej Txiv Tswv Ntuj hlub peb npaum li ntawd, kib hlo lub hnub, lub hli thiab daim av ua peb teej cuab tam li peb ua niam ua txiv hlub peb tej tub ki, kib hlo lub vaj lub tsev rau tej me nyuad ua chaw noj chaw nyob kom ciaj neeg. Pes tsawg haiv neeg txawj xam pom Tswv Ntuj kev hlub neeg no ? Tsis muaj pes tsawg haiv, Tswv Ntuj thiaj tshoj, His Xais Lais, ib haiv neeg saum daim av los qhia Tswv Ntuj kev hlub ntiaj teb neeg : “Nej yuav khaws Huab Tais nej tus Tswv Ntuj cov cai raws nraim li kuv teev rau nej 6 Nej nco ntsoov tseg muab khaws siv, nej thiaj yuav ua neeg thoob tsib, ua neeg ntse ntawm tag pej kum neeg xub ntiag. Thaum lawv hnov hais txog txoj cai no, lawv yuav tsa suab hlo qhuas : Tsis muaj ib haiv neeg thoob tsib thiab ntse cuag haiv neeg loj ntawd ! 7 Haiv neeg loj twg tej huab tais nyob ze lawv npaum peb tus Huab Tais Tswv Ntuj nyob ze peb tav twg peb hu txog nws ? TCO 4,2.6.7” Huab Tais Tswv Ntuj tshoj kom Mos Ses qhia cov lus no rau haiv His Xais Lais, teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj. Ua neeg ntseeg Tswv Ntuj, yuav tsum tso tej huab tais cuav thiab tej dab qhuas li lwm haiv neeg pov tseg. Cov lus Mos Ses qhia rau haiv His Xais Lais thaud, yog hais qhia rau peb cov tig los teev hawm Tswv Ntuj zim txwv no.

Peb los ua neeg ntseeg Tswv Ntuj, peb yuav txais txoj kev ntseeg Tswv Ntuj lub ntsiab, mloog Yes Xus Lus. Tus neeg mloog Yes Xus lus yeej tsis yuam kev li. Yes Xus txoj kev hlub lub ntiaj teb neeg, ua tau peb tib neeg txom nyem muaj kev lom zem thiab pub peb ntsuj plig qaug zog luj luas rov ciaj muaj zog dhia rhees hom khaj qhuas Tswv Ntuj. Thaum peb tsis tau paub Tswv Ntuj, dab yog tus peb ntshai ruj rwg tsam tuaj coj peb ntsuj mam ntsuj plig. Peb thiaj ua nuj ua nqe khwv tiag txhaws peb lub niag neej to qab tim dab kev ntaim noj ntaim haus. Txij li peb paub Tswv Ntuj, peb dim plaws kev raug dab quj ua dab qhev. Peb khwv tau loj tau me yog rau peb tag nrho. Ua rau peb zoo siab dhau, peb rov qhuas peb tus kheej. Peb mam xav txog lig, cas yuav ruam tag npaum li, tsis ntxov tso kev teev dab pov tseg, ntshai nyiaj twb puv nas thaum ntej thaum ntxov lawm. Tswv Ntuj pab yus dim kev txom nyem lawm ces tsis nco Tswv Ntuj txiaj ntsim, twb tsis hwm Tswv Ntuj lawm thiab. Thaum yus muaj nyiaj tuaj, yus tsuas pom yus lawm xwb : yuav vaj yuav tsev, yuav cuab yeej tuam txeem raws li yus txoj kev ntshaw. Leej tib neeg ces siab hlob hlob, muaj yam no tag los yeej tseem ntshaw yam tod. Muaj vaj muaj tse tag tseem ntshaw muaj suab muaj npe, ntshaw lub koob meej. Ua nyuag pej xeem dog dig xwb, tsis zoo yus siab. Thaum ntawd, yuav tsum nrog luag sib txeeb nom. Txoj kev ua nom, tsuas muaj tib lub rooj nom rau sawv daws txeeb xwb. Ntshai hmoov yuav tsis txog, cia mus txhij neeg sawv ua nqag, sau ua pab tiv lwm pab, ua kub ua ntxhov tej zej zog, txeeb vaj tse, txeeb liaj txeeb teb. Tej txhia, tsis ntshaw kev ua nom ua tswv, tias sis ntshaw kev plees kev yis. Twb muaj cuab muaj yig, me nyuam twb cuag zog tas, ua pog ua yawg lawm los tseem ntshaw txoj kev ua hluas. Lub me siab mas liab khuj khiv rau txoj kev mus lwj mus liam tos tsis hnyoo tav twg li txog tsiab peb caug, sib yaum mus lawm tsheej ke. Peb sim xav kom zoo, tej dab phem dab qus ua rau poj yawm Hmoob ntshai tuav plig cos thaud twb looj koov tsis cuag tej dab phem txheej no laum ntiaj teb neeg thiab laum tej txhia neeg ntseeg Tswv Ntuj tej siab ntsws. Tej dab phem txheej no, yog cov tswv yim ua tau qias thiab dhuav Tswv Ntuj tshaj tej dab phem dab qus thaud. Vim li cas ? Vim poj yawm Hmoob tej dab phem dab qus looj koov, ua mob ua ntsaj, ua rau poj yawm qaij qaug, coj ntsuj mam ntsuj plig mus ciaj dab ciaj tso kuj yog tswv yim ib txheej hem dhau ib txheej, ua rau yus ntshai poob plig dag. Yeej tsis muaj dab phem dab qus, hos yog tej laus tsis txawj siv dej siv tshuaj thaiv lub cev kom txhob raug mob xwb. Tej dab phem dab qus ntawd yog yoov tom, tsis txawj caiv ncauj, tej roj ntsha…ua rau Hmoob mob thiab qaij qaug xwb : “21 Vim tej yam nyob sab hauv neeg nruab siab, txhawv tej zaj khaus vos : yees loj, tub sab, tua neeg 22 sib daj dee, cuaj khaum, lim hiam, ntxeev cuav, lwj liam, khib, thuam, muab hlob, khav theeb 23 Txhua yam kev phem no tawm sab hauv los thiaj ua qias tib neeg MK 7, 21-23.” Peb los ua neeg ntseeg Tswv Ntuj, peb los tag nrho siab ntsws, ntsuj plig nrog lub cev. Yog peb xeeb txawm nrog lub siab nkhaus, peb yeej los ua neeg ntseeg Tswv Ntuj tug niag siab nkhaus vos. Yog peb siab ncaj, peb los ua neeg ntseeg Tswv Ntuj siab ncaj ncees. Txhob xav tias peb ntxuav plig tas, peb yog neeg ntseeg Tswv Ntuj zoo tsis txog yuav khwv, yuav siv zog, peb yeej tsis txawj khib, tsis txawj mus lwj liam, tsis txawj muab hlob, tsis txawj lim hiam li lawm. Ua cas peb yuav xav yooj yim npaum li ntawd. Txoj kev ntseeg Tswv Ntuj tsis yog ua si. Peb los ntseeg Tswv Ntuj, tsis yog los yuam kom Tswv Ntuj ua li peb lub siab xav rau peb ; cia peb mus daj mus dee, mus lwj liam, mus tub sab tua neeg, lim hiam, muab hlob li qub : “6 Yes Xus teb lawv tias : “Neeg dag, Es Xais tau saub txog nej hauv ntawv tseg tias : Haiv neeg no hawm kuv ntawm di ncauj, lawv siab nyob deb ntawm kuv 7 Lawv kev hawm kuv tsis tsim nqe, tsuas qhia tib neeg tus txhooj cai 8 Nej xyeeb Tswv Ntuj lus qhia rau ib cag tuav ruaj nreb tib neeg tej kab ke MK 7,6-8” Peb los teev hawm Tswv Ntuj vim peb zoo siab mloog peb Leej txiv Tswv Ntuj lus. Yog peb tus neeg nkhaus thiab lim hiam thim xav los mloog Yes Xus lus tiag, nrauj peb lub siab phem pov tseg, lees thiab kho tej txhaum peb tau ua dhau los, zoo siab hlo zam rau cov neeg ntxub yus. Peb thiaj li yog ib tug neeg teev hawm Tswv Ntuj thiab mloog Yes Xus lus.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, peb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj yog ib lub neej lom zem xov npo tshaj ntiaj teb no tej kev lom zem tib si. Thaum peb tsis to taub, peb yuav hais tias : cas cov leej ntshiab raug luag ntxub, raug luag hiam tuag txom nyem ntsuav, ib txhia raug hlawv, lwm cov raug hlais ua doj ua daim. Peb txhob poob siab, Huab Tais Yes Xus yuav tsis pub peb txom nyem. Tiam sis, nco ntsoov tias tus neeg teev Yes Xus hla dhau txoj kev raug luag tsim txom, yog tus muaj hmoo. Peb yuav tsum paub, tus tau zoo tuag, luj ntuj nyob ntsiag to, hos tus neeg siab ntshiab raug hiam tuag txom nyem ntsuav, lub ntuj nyob ze ze ua zog koog tuaj pab tus ntawd. Peb yuav mloog lub Koom Txoos Kav Tos Liv kev qhuab qhia teev hawm Tswv Ntuj, peb thiaj yuav muaj Huab Tais Yes Xus cov koob hmoo.

29.08.2012               Cwj Vuam Chiv
0 commentaires: