Rau hnub tim 19 lub 8 hlis 2012


Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg mloog Tswv Ntuj lus,

Peb nyob hauv lis piam nruab xyoo 20, yog ib hnub tseem ceeb thiab loj heev rau peb tus xav ua neeg mloog Tswv Ntuj lus. Peb ua neej nyob, peb yuav tsum xav txhij xav txhua, luj qhov sib qhov hnyav, xaiv txoj kev tseem ceeb coj yus lub neej, ua neeg thoob tsib thiab tsim txiaj phim lub pliaj plhu neeg hwm Tswv Ntuj. Huab Tais Tswv Ntuj yog tus tsim lub ntuj thiab daim av, yog tseem Huab Tais ciaj sia thiab muaj hwj huam loj tas nrho. Peb sim xav, yog peb tsis kam teev Huab Tais Tswv Ntuj muaj hwj huam, ho tuaj yeem mus teev mus tiam nyuag dab ub dab no, mus pe mus hawm nyuag mlom thiab mus sawv saub cuav ntxias tus ub tus no hais tias yus no muaj hwj huam npaum Tswv Ntuj, peb puas pom peb yuam kev loj npaum li cas. Yus twb paub ntsoov yus tsis yog Tswv Ntuj tus tsim lub ntuj thiab ntiaj teb, tsis muaj hwj huam dab tsi li, yus zoo tam zoj lub niag ncuav zuav zoj zuav zaws sam tsis tau txoj sia ib qho rau leej twg kom nyob tshaj nws daim ntawv nyob li, yus tseem muaj ntsej muag piv yus rau Huab Tais Yes Xus thiab tsuav yus tsis txawj txaj muag xwb. Tiam sis, peb yog tus neeg ntseeg hwm Tswv Ntuj tiag, nyiam thiab hlub Tswv Ntuj ti txha tiag, peb yuav tsum paub Thaj Txi Ntuj yog peb txoj kev teev hawm Tswv Ntuj loj tshaj tej. Hnub no, peb xav hais txog Thaj Txi Ntuj, vim li cas peb thiaj li yuav hwm thiab yuav tsum mus koom kom tau zeej tsoom ntseeg ua Thaj Txi Ntuj nrog sawv daws ?

Peb tsis txhob ua tus neeg qig lus, luag hais npaum li cas los siab ntsws tsis to nrog. Peb yuav xyaum nquag, xyaum ua neeg khwv, txhob khuv xim dag zog, txhob xaiv kev tau zoo, tsis ua neeg nyob khoob nyob dawb tsis muaj hauj lwm ua. Ib tug neeg ntseeg Tswv Ntuj thiab hwm Tswv Ntuj yog ib tug neeg khwv. Nws tej tes qav tes num npau xi ib hnub ua tsis yeej twb tsaus ntuj. Yog peb khwv ces peb thiaj yuav ciaj Huab Tais Tswv Ntuj neeg. Vim li cas ? Tswv Ntuj twb yog peb tus Huab Tais, Tswv Ntuj tsis xaiv txoj kev nyob dawb tsis muaj hauj lwm ua. Muaj ib tug laus Hmoob yog ib tug txiv neeb, ziag no nws zoo siab thim dab qhuas, tso dab qhua tseg thov los ua neeg ntseeg Tswv Ntuj. Muaj ib hnub, kuv mus ntsib nws, wb tau tham txog kev teev ntuj : “Peb los ua neeg teev Tswv Ntuj, peb yuav nrhiav caij nrhiav nyoog teev ntuj ua tshais ua su thiab ua hmo. Yog qhov tshiab, yog txoj kev tus neeg ntseeg yuav niaj hnub taug mus kom tag nws sim neej. Yav thaum peb tseem teev dab qhuas, ntuj peb yeej paub hais tias muaj ntuj. Tej pog tej yawg tsis qhia peb teev ntuj ces peb tsis paub teev ntuj. Tiam sis, peb yeej hwm lub ntuj, ntseeg lub ntuj. Lub yeem loj tshaj tej yog Hmoob lub yeem ntuj Hmoob fiv pov Hmoob. Lub ntuj kuj pov hwm Hmoob tej lus vam khom lub ntuj. Hmoob thiaj li muab tsiaj los pauj lub yeem ntuj…Ziag no, peb tig los ua neeg teev hawm Tswv Ntuj, peb yuav tsum hloov lub qub siab peb ua kam no pov tseg. Yam li tsis txhob teev ntuj hnub peb vam txog Tswv Ntuj pab peb li thaud xwb, txhob tos hnub peb ntsib keb nyuaj siab, raug kev txhawj xeeb, peb mam li khiav khuav mus hais xib hwb thiab txiv plig thov ntuj pab peb. Kev ua neeg ntseeg Tswv Ntuj yog txoj kev khwv. Peb yuav niaj hnub lauj zias lub caij nyoog teev Tswv Ntuj hauv yus vaj yus tsev : teeb thaj, dai Huab Tais Yes Xus Ntoo Cuam saum thaj, taws tswm ciab, hlawv xyab, seev cov zaj teev ntuj : Huab Tais Kaum Lo Lus Qhia, Leej Ntuj Plig Koj Los Mas, Kuv Ntseeg Huab Tais Ntuj, Zaj Koj Xav Cawm, Zaj Tso Siab, Zaj Tu Siab, nyeem ib zaj Ntawv Moo Zoo, hais Zaj Leej Txiv (Peb Txiv) xaus rau Zaj Leej Niam (Nyob Kaj Lug Mab Liab). Vim peb txoj kev teev hawm Tswv Ntuj muaj txiaj ntsim cawm tau peb…” Tus laus thiaj hais tias : “Tiag los mas, yus yuav nquag hu txog luag, luag thiaj li yuav tuaj pab tau yus. Yus hu ib zaug xwb, yog luag muaj chaw tab kaum lawm, luag kuj tsis nyob hauv tsev. Yuav nquag nquag hu ces luag yeej yuav tuaj pab yus xwb…” Tiag, yog li tus laus Hmoob no hais : Tswv Ntuj khwv khwv tsis nyob dawb nyob do. Peb tseem nco, Tswv Ntuj muab 6 hnub los leg qav leg num thiaj tsim tau lub ntuj thiaj ntiaj teb, tas txhua tsav puas yam txhij txhua. Tswv Ntuj caiv hnub 7, tsis yog Tswv Ntuj pw tsaug zog, yog Tswv Ntuj tuaj fim peb vim peb mus teev hawm Tswv Ntuj thoob ntiaj teb.
Tseem muaj ntau lub txiaj ntsim loj txhawv ntawm txoj kev teev hawm Tswv Ntuj zoo rau peb kom peb ntsia saum tawv pom nruab plawv, pom saum yaj ti nruab yeeb li Tswv Ntuj tus kheej, ua rau peb tus neeg ris siab paub tab dua qub, thoob tsib zuj zus kom cuag Tswv Ntuj. Piv li thaum peb tsis tau paub Tswv Ntuj, dab yog tus peb ntshai tshaj : “Ntshai cuag ntshai dab.” Txij peb los teev hawm Tswv Ntuj, peb pom npaum li cas Tswv Ntuj kev hlub peb ua rau peb hloov siab, hloov ntsws, hloov cev, hloov ntsuj plig tshiab tag nrho, ua peb siab loj siab tawv tsis ntshai dab lawm, dab cia li ploj tag. Leej Txiv Tswv Ntuj yeej hlub peb tiag, nws thiaj xa nws Leej Tub Yes Xus tuaj cawm peb kom peb ciaj Tswv Ntuj sia nyob ib txhiab ib txhis li Tswv Ntuj saum qaum ntuj. Txoj kev mob siab nquag teev hawm Tswv Ntuj tseem qhia kom peb hlob tsheej ib tug neeg hlub Tswv Ntuj thiab hlub leej tib neeg raws li thwj tim Paj Lug hais : “Kom nej muaj Leej Ntuj Plig puv npo nej 19 Seev tuj taws nkauj paj nruag thiab nkauj plig rau nej thiab muab tag nrho nej los hu nkauj qhuas Huab Tais 20 Ua tsaug mus li rau txhua yam ua peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev npe rau Leej Txiv Tswv Ntuj EFX 5,18-20” Vim hauv txoj kev teev hawm Tswv Ntuj : peb qhoo cev txhos caug pe ntsej muag ti av, ua ntaj teg hawm thiab tsa tes thov Tswv Ntuj, nrog peb lub siab lub ntsws dai dhuam npuab Tswv Ntuj thiab qhib plho peb lub suab ncauj suab lus seev thiab taij nroo nyias txoj kev tu siab kev txhawj xeeb rau Tswv Ntuj mloog thiab hais lus qhuas Tswv Ntuj nco Tswv Ntuj txiaj ntsim. Txoj kev teev hawm no thiaj yog yam ntxim Tswv Ntuj siab. Peb leej twg muab tag nws lub cev, tag nws lub siab thiab tag nws lub tswv yim mus teev hawm Tswv Ntuj, yeej kawg ua rau Tswv Ntuj zoo siab hlo hlub peb xwb.

Xav kom sawv daws paub, tos peb yuav tsum mus koom Thaj Txi Ntuj nrog zeej tsoom neeg ntseeg, vim lub txiaj ntsim Tswv Ntuj pub rau zeej tsoom txais yug sawv daws peb thiaj li tau txais yug peb. Yog peb muab tag peb lub cev, tag peb lub siab thiab lub tswv yim teev hawm Tswv Ntuj, ua rau Tswv Ntuj zoo siab, Thaj Txi Ntuj peb mus koom tseem yim huab ntxim Tswv Ntuj siab npaum li cas. Vim peb noj Huab Tais Yes Xus lub cev thiab haus nws cov ntshav, peb nrog Huab Tais Yes Xus muab nws ua txim txi rau Leej Txiv nco Leej Txiv txiaj ntsim cawm peb. Vim Yes Xus mloog Leej Txiv lus, Yes Xus ua tag txhua yam li Leej Txiv ntshaw rau Leej Txiv. Hauv Thaj Txi Ntuj Huab Tais Yes Xus muab nws lub cev thiab roj ntsha ua txim txi rau Leej Txiv raug Leej Txiv siab tshaj plaws tsis muaj lwm yam dab tsi loj cuag li ntawd. Peb mus koom Thaj Txi Ntuj vim peb xav txais Huab Tais Yes Xus lub cev thiab haus nws roj ntsha yug peb pub peb nrog Huab Tais Yes Xus ua tau tag txhua yam Leej Txiv ntshaw : “56 Tus noj kuv nqaij thiab haus kuv ntshav nyob txawm tau hauv kuv thiab kuv hauv nws 57 Tam Leej Txiv tus ciaj sia yog tus xa kuv tuaj, tos kuv ciaj vim Leej Txiv, tus noj kuv tus ntawd thiab yuav ciaj vim kuv Z 6,56-57” Vim li ntawd, lub txiaj ntsim Tswv Ntuj pub rau zeej tsoom txais hauv Huab Tais Yes Xus Thaj Txi Ntuj, peb yuav tsis txhob sav peb thiaj tsis sem ib qho koob hmoov li. Lub Koom Txoos Kav Tos Liv hwm Thaj Txi Ntuj loj tiag tiag, tsis lam tau lam muab nyuag kua txiv hmab txi ntoo dog dig thiab nyuag mov ci hauv kiab khw los ua piv txwv rau tus ub tus no noj thiab haus saib tsis taus peb tus Huab Tais Yes Xus. Koom Txoos Kav Tos Liv tsuas muab yam mov thiab cawv qab dua tej los txi rau Leej Txiv Tswv Ntuj ua Huab Tais Yes Xus lub cev thiab roj ntsha hauv Thaj Txi Ntuj : “Car les labeurs apostoliques visent à ce que tous, devenus enfants de Dieu par la foi et le baptême, se rassemblent, louent Dieu au milieu de l’Église, participent au sacrifice et mangent la Cène du Seigneur SC n°10

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, muab piv rau Kev Thoob Tsib, peb tsuas yog tub rog tub ruag xwb, tsis paub tab li. Peb los ua neeg teev Tswv Ntuj, peb yuav xyaum taug Kev Thoob Tsib mus tag peb sim neej : 3 Kev thoob tsib xa nws cov ntxhais txib, saum lub ncov roob siab hauv lub nroog, nws qw tias : 4 “Kom tus ruam tuaj ntawm no !” Nws hais rau cov tsis paub qab hau 5 “Nej tuaj noj kuv mov thiab haus cov cawv kuv tov, 6 Thim txoj kev ruam ces nej yuav ciaj thiab taug txoj kev txawj ntse TT 9,3-6


17.08.2012                Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: