Rau hnub tim 26 lub 8 hlis 2012Ib zeej tsoom neeg ntseeg thiab phooj ywg sawv daws,

Twb rov txog caij nyoog peb tuaj teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj thiab mloog Tswv Ntuj lus hauv cov zaj nyeem no. Sawv daws paub, muaj coob muaj ntau pab neeg ntseeg Yes Xus nyob ntiaj teb no, tiam sis, tsawg leeg xwb thiaj txawj ua haum Yes Xus lub Moo Zoo. Cov neeg ntseeg Tswv Ntuj hauv Koom Txoos Kav Tos Liv, peb yuav tsum paub peb lub Koom Txoos keeb kwm. Vim Yes Xus yog tus teeb thiab tsa peb lub Koom Txoos sawv Yes Xus npe tshaj nws lub Moo Zoo mus thoob qab ntuj neeg. Vim li ntawd, hnub no, peb yuav nthuav ob peb los txog tus neeg ntseeg kev mloog lub Koom Txoos lus qhuab qhia.

Muaj coob leej yuav xav hais tias : peb mloog phau Ntawv Nshiab txaus dhau lawm, tsis tas peb yuav mloog lub Koom Txoos Kav Tos Liv tej lus qhuab qhia ntxiv. Vim phau Ntawv Ntshiab yog Huab Tais Tswv Ntuj lus, hos Koom Txoos Kav Tos Liv lus qhuab qhia yog nyuag tib neeg lus, peb hwm Tswv Ntuj lus muaj nqes txaus lawm tsis tas peb yuav hwm Koom Txoos Kav Tos Liv lus vim yog neeg lus. Tus neeg xav tau li ntawd, nws zaj tswv yim yuam kev lawm. Vim li cas ? Vim yog ib zag tswv yim qhwv thiab nqaim tsis yog tswv yim thoob tsib. Tus neeg tswv yim nqaim tsis xam qhov siab qhov qis, tsis cais qhov ntxhib qhov mos thiab tsis luj qhov ncaj qhov nkhaus hauv lub neej. Tus neeg ntawd lub ncauj qw ua ntej rau teb chaws hnov hais tias nws no yog neeg ntseeg Yes Xus zoo, tiam sis, nws tes dej num rhuav thiab ua puas Yes Xus lub Moo Zoo lawv nws qab. Nws tsuas xav tias hwm Phau Ntawv Ntshiab xwb ces ua neeg zoo txaus Tswv Ntuj qhuas lawm, tsis tas yuav mloog neeg lus, tsis zoo dab tsi ntxiv. Tiam sis tsis yog li nws zaj tswv yim yuam kev rhuav thiab tsis thoob tsib to nrog. Vim li cas ? Vim hom neeg xav li ntawd lam muab Tswv Ntuj lo lus ua nws lub chaw khav ua neeg mloog Tswv Ntuj lus. Tiam sis, nws tus kheej zaj tswv yid  twb xav tsis raug lub keeb puam Tswv Ntuj lus chiv zoo li cas. Yam li, nws twb tsis paub tias Tswv Ntuj lus tsis poob nthav saum ntuj los rau hauv phau Ntawv Ntshiab. Tswv Ntuj lus xub deeg puag hauv tib neeg nruab siab nruab ntsws pes tsawg txheej, pes tsawg tiam neeg dhau los ua ntej sau phau Ntawv Ntshiab. Nws puas paub Tswv Ntuj vam txog neeg lub ncauj hais Tswv Ntuj lus thiab vam txog neeg txhais tes kos Tswv Ntuj lus cia hauv ntaub ntawv. Thaum nej nyeem phau Ntawv Ntshiab yog nej ceev faj, ntau zaus Mos Ses mloog Tswv Ntuj hais, tiam sis, Tswv Ntuj kuj mloog Mos Ses hais thiab. Yog Tswv Ntuj twb mloog neeg hais, peb tus neeg ntseeg Tswv Ntuj txhob muaj plhus thuam neeg yuav tsum hwm neeg li Tswv Ntuj hwm.

Ua ntej Mos Ses txaug Tswv Ntuj kaum lo lus ua txhooj qhuab qhia haiv His Xais Lais, tus vaj ntxwv Hammourabi, neeg teev dab qhuas twb xub txaug cov ntsiab lus hauv Tswv Ntuj kaum lo lus ua txhooj kav tsoom pej xeem Npas Npis Los 400-500 xyoo ua ntej Mos Ses (1750 av.J-C) : “Yog ib leeg tub ntaus nws txiv, yuav xuas taus txiav nws tes pov tseg C 195…” Vaj ntxwv Hammourabi tus txhooj no puas yog qhia tej tub ki kom hwm niam hwm txiv thiaj tsis raug txim. Tswv Ntuj kuj xav kom tsoom tub ki His Xais Lais txawj hwm lawv niam lawv txiv, tsis txhob tsa tes ntaus lawv niam lawv txiv yug lawv, Tswv Ntuj thiaj tshoj Mos Ses sau li no tseg : “Koj yuav hwm koj niam koj txiv TC Ob 5,16” Ua ntej neeg muab Tswv Ntuj lus sau los ua ib phau ntawv, Tswv Ntuj lus nrog neeg lus nyob ua ke hauv tib neeg ntiaj teb nruab siab nruab ntsws. Ziag no, Tswv Ntuj tshoj neeg muab Tswv Ntuj lus sau ua zag cia hauv ntawv, peb tus neeg ntseeg Tswv Ntuj yuav tsum paub, Tswv Ntuj lus tseem tshuav ntau sau tsis tag los cia ua ke thiab Tswv Ntuj lus tsis tas rau cov tau sau cia hauv phau Ntawv Ntshiab xwb : “25 Tseem muaj ntau yam ntxiv Yes Xus tau ua, yog peb muab sau tseg ib qho zuj zus, kuv xav tias lub ntiaj teb yuav ntim tsis tas cov ntawv sau no Z 21,25.” Tas tej lus koob lus hmoov hauv cov neeg siab dawb siab ntshiab nyob ntiaj teb no, txawm yog neeg teev dab qhuas los neeg teev lwm yam kev cai, puav leej yog Tswv Ntuj lus huv tib si. Vim ntiaj teb neeg puav leej yog Tswv Ntuj tsim. Vim li ntawd, peb tej poj yawm Hmoob txawm lawv tsis teev Tswv Ntuj los poj yawm Hmoob twb ntxov hwm niam hwm txiv li Tswv Ntuj tus cai lus, twb ntxov mloog Tswv Ntuj lus yog tsis paub xwb. Poj yawm Hmoob puav leej txais Tswv Ntuj koob hmoov tib yam cov His Xais Lais teev hawm Tswv Ntuj thiab cov Npas Npis Los neeg teev dab qhuas thaud.

Peb tus neeg ntseeg Tswv Ntuj yuav tsum paub peb lub Koom Txoos Kav Tos Liv, ua Koom Txoos neeg, nrog Koom Txoos tshaj Yes Xus lub Moo Zoo. Kev tshaj Yes Xus lub Moo Zoo yog tshaj txoj kev hwm Tswv Ntuj, qhia kev teev Tswv Ntuj rau ntiaj teb neeg raws li Yes Xus qhia. Txoj kev ntseeg Tswv Ntuj tsis poob saum ntuj los rau peb li nag poob los ywg tej nroj tsuag thiab tej qoob loo. Peb txais txoj kev ntseeg Tswv Ntuj raws lub Koom Txoos Kav Tos Liv txoj kev ntseeg Tswv Ntuj, raws li Huab Tais Yes Xus qhia. Yes Xus yog tus tsa lub Koom Txoos tshaj Yes Xus lub Moo Zoo nyob ntiaj teb no : “19 Li ntawd, nej tsis yog pej kum thiab neeg thoj nam, hos nej yog cov leej ntshiab thiab Tswv Ntuj cuab yig neeg 20 Txhim tsa saum npoj tshaj xo thiab cov saub lub nrog tsev thiab Leej Pleev Yes Xus tus kheej yog tus ncej zeb EFX 2,19-20” Yus niam yus txiv, xib hwb, txiv plig, tej phooj ywg, tas zeej tsoom neeg ntseeg sawv daws yog haiv neeg ntseeg Tswv Ntuj, yog Koom Txoos Kav Tos Liv, sawv daws yog Huab Tais Yes Xus lub cev thiab tes taw. Yus thiab yus lub Koom Txoos zoo tam zoj txoj kev sib qaws ua txij nkawm. Yus yuav tsum hlub, yuav tsum txhawb, yuav tsum pab yus lub Koom Txoos ib yam yus tus poj niam los yus tus txiv, yus thiaj ciaj ib cuab ib yig, ciaj Koom Txoos lub cev : “22 Cov poj niam nyias hwm nyias tus txiv yam li rau Huab Tais 23 Vim tus txiv yog tus poj niam lub taub haus yam li Leej Pleev Koom Txoos taub hau 24 Raws li Koom Txoos zwm rau Leej Pleev, cov poj niam rau cov txiv tag nrho ib yam 25 Cov txiv, nej hlub nej cov poj niam yam li Leej Pleev hlub lub Koom Txoos thiab muab nws tus kheej rau EFX 5,22-25” Txoj kev ntseeg Tswv Ntuj lub Koom Txoos qhia rau yus ciaj sia hauv yus lub neej tsis yog ua nyuag laj kab thaiv dab kev, ua rau yus dim plhuav tsis ua dab qhev xwb. Nws muaj hwj huam loj tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj coj tas ntiaj teb neeg los ua kwv ua tij, los ua tib tse neeg, tib cuab tib yig, muaj tib tug Ntsuj Plig Ntshiab coj sawv daws nrog Huab Tais Yes Xus ua peb tij txais Leej Txiv lub hwj chim tsa peb ua Tswv Ntuj cov tub ki muaj Tswv Ntuj hwj huam : “29 Vim tsis muaj leej twg yuav ntxub nws tus kheej lub cev thiaj li yug mov thiab txuag zias nws ib yam Leej Pleev thiab lub Koom Txoos 30 Txawm tias tes taw, peb yog nws lub cev EFX 5,29-30” Huab Tais Yes Xus yog tus tsa kom muaj lub Koom Txoos. Yes Xus xaiv cov thwj tim los tuav lub Koom Txoos tiam dhau tiam los txog zim txwv no. Kom peb nco ntsoov rau nruab siab, peb lub Koom Txoos Kav Tos Liv tsis zoo li lwm cov koom txoos los lwm pab lwm pawg neeg teev Yes Xus cov koom txoos. Lwm cov koom txoos yog neeg tsa teev hawm Tswv Ntuj yuav neeg siab, tsis hwm Yes Xus lus qhia. Peb yuav tsum mloog peb lub Koom Txoos lus qhuab qhia, vim yog Yes Xus tsa Koom Txoos, Koom Txoos lus qhuab qhia yog Yes Xus lus qhuab qhia. Cov leej ntshiab hauv Koom Txoos yog cov cim qhia rau peb pom Tswv Ntuj lub txiaj ntsim Tswv Ntuj pub tuaj txhawb Koom Txoos tes dej num : “67 Yes Xus hais rau pab kaum ob : “Puas yog nej xav thim thiab lod ?” 68 Xis Moos Pob Zeb teb rau nws : “Huab Tais, leej twg peb yuav mus thawj ? Koj thiaj yog tus muaj lus ciaj sia nyob ib txhis 69 Peb li peb ntseeg, peb paub tseeb koj yog Tswv Ntuj Leej Ntshiab Z 6,67-69.” Pob Zeb yog tus thawj Yes Xus tsa tuav lub Koom Txoos. Peb hwm Pob Zeb thiab cov sawv los taj Pob Zeb lub chaw, vaj qhia Npes Nes Des Tos 16 txog zim txwv no. Lwm cov koom txoos lam teev Yes Xus, twb tsis mloog Yes Xus lus hais, tsis hnov Yes Xus cov lus saum toj no. Yog peb nyob ruaj nreb thiab siab ntsws npuab peb lub Koom Txoos Kav Tos Liv, peb thiaj li yuav tau Pob Zeb thiab Paj Lug, tas cov leej ntshiab tej koob hmoov.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, yog nej nyob nruaj nreb hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv ces nej txoj hmoo zoo. Vim nej cog nej txoj kev ntseeg Tswv Ntuj hauv tsev neeg mloog Huab Tais Yes Xus lus, ces nej yuav tau tag zeej tsoom neeg ntiaj teb cov siab ncaj tej koob hmoov thiab tag ib tsoom leej ntshiab cov txiaj ntsim. Yog nej mus dai cov cuab yim neeg cam thawj kev teev hawm Tswv Ntuj, thuam poj yawm txwv txoob thiab thuam zeej tsoom neeg siab ntshiab ces nej yuav pluag txiaj ntsim phim cov cuab yim neeg twm xeeb no. Peb yuav vam peb leej niam Mab Liab ua peb tus piv txwv mloog Yes Xus lus thov txiaj ntsim pab peb.


23.08.2012                             Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: