COV ZAJ NYEEM HNUB 30/09/2012
( Nruab Xyoo Hnub Chiv 26 - Xyoo B )

  • Zaj nyeem 1 : Xam Phaj 11,25-29
25 Huab Tais nyob hauv twv huab nqes los nrog Mais Xes tham. Nws faib ib qho ntsuj plig muaj nyob saum Mai Xes tso rau xya caum leej txwj laus. Thaum ntsuj plig nrog lawv nyob ces lawv sawv ua saub, tiam sis lawv pheej sawv ua tsis ntev.
26 Muaj ob tug txiv neej tseem nyob tom yeej, ib tug hu ua Es Das, lwm tus hu ua Mes Das. Ntsuj plig tuaj nyob saum nkawd ; txawm tias nkawd tsis nrog lawv tej tuaj tom tsev Tsam Phooj tom lub chaw sib teem, nkawd kuj raug xaiv nrog cov txwj laus ; nkawd cia li sawv ua saub nyob hauv lub yeej.
27 Ib tug tub hluas khiav tuaj hais qhia Mais Xes tias : “Es Das thiab Mes Das nkawd cia sawv ua saub nyob hauv yeej lawm.”
28 Yos Xuas, Nuj tus tub, ua Mais Xes tus tub txib txij puag thaum tseem hluas, nws teb ntua tias : “Mais Xes, kuv tus xib hwb, koj yuav tau txwv nkawd.”
29 Tiam sis Mais Xes teb tias : “Puas yog koj khib taj kuv ? Tseem xav kom Huab Tais muab nws tus ntsuj plig rau lawv, kom ua tas nws haiv neeg ib haiv neeg saub tag nrho !”
  • Zaj nyeem 2 : Yas Kos Npos 5, 1-6
1 Cov nplua nuj, nej yuav quaj ntsaj laws vim nej tej xwv txheej yuav tuaj
2 Nej ua neej lwj kas dhi thiab kab twb xwv nej tej tsoos lawm
3 Nej tum nyiaj txiag vam tos hnub kawg, tej nyiaj tej kub twb xeb ntsuav, tej kua xeb sawv ua tim khawv lom nej thiab yuav noj nej nqaij li hluav taws
4 Saib, tus nqe nej khuav cov tub zog sau nej tej liaj teb nroo laws, cov tub qoob lub suab ntsaj ncha ntws txog tus Huab Tais kav lub sim ceeb
5 Nej tsuas tseev kum nej yees saum daim av thiab txhaws nej kev plhom kev plees, yog nqaij ntuag ntshav nrog nej siab thiaj nqig
6 Nej rau txim, tua tus ncaj ncees, nws cav tsis tau nej
  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo 9, 38-43.45.47-48
38 Zam, yog ib tug hauv pab Kaum Ob, hais rau Yes Xus tias : “Xib Hwb, peb pom ib tug neeg tuav koj lub npe los ntiab dab phem, peb xav txwv nws, vim nws tsis nrog pab caum peb.”
39 Yes Xus teb tias : “Nej txhob txwv nws, vim tus tuav kuv lub npe los ua tau ib qho hwj huam yees ntxwv tas, nws tsis lam thuam kuv tam sid
40 Leej twg tsis tiv peb, nws tuaj peb tog
41 Tus pub ib khob dej rau nej vim nej yog Leej Pleev tug, kuv hais tseeb rau nej, tus ntawd yuav txais koob haum.”
42 Yog leej twg coj yuam kev ib tug neeg ntseeg kuv txawm me npaum li cas, tis lub zeb luj niaj hnub zom ntawm nws caj dab thiab muab nws thawb rau hauv hiav txwv dej yuav zoo dua rau nws
43 Thiab yog koj txhais tes ua koj tub qaug, muab txiav pov tseg pawv tes mus ciaj sia nyob ib txhis khees dua muaj ob sab tes poob dab teb, hauv cub tawg cig tsis txawj tuag
45 Yog koj txhais taw ua koj tub qaug, muab txiav pov tseg pawv taw mus ciaj sia nyob ib txhis khees dua muaj ob sab taw pov rau dab teb
47 Yog koj qhov muag ua koj tub qaug, muab kaus hlo yeem cia ib sab mus tshwm qaum ntuj khees dua muaj ob sab qhov muag pov rau dab teb
48 Ntawm qhov lwj kas dhi tsis tu thiab cub tawg cig tsis txawj tuag
0 commentaires: