Rau hnub tim 09 lub 9 hlis 2012Tsoom niam txiv kwv tij neej tsa phooj ywg mloog Tswv Ntuj lus,


Hnub no, peb txoj hmoo zoo, peb rov tuaj teev hawm peb tus Huab Tais Tswv Ntuj ua npoj ntws. Peb yuav nco ntsoov txuag peb tus Huab Tais cov lus nws hais qhia peb hnub no, yog ib co lus koob lus hmoov, lus txiaj lus ntsim txhawb peb txhua leej tib neeg nyob ntiaj teb no.

Txoj kev teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj tseem ceeb npaum li cas, muaj nuj nqes dab tsi rau peb tiag ? Feem coob, peb cov kwv tij neej tsa Hmoob tsis tau paub, Huab Tais Tswv Ntuj yog neeg ntiaj teb Leej Niam Leej Txi hlub peb leej tib neeg txhua txhia leej txhia tus. Huab Tais Tswv Ntuj kev hlub neeg ntiaj teb zoo li peb ua niam ua txiv, peb hlub peb tej tub ki. Tsis tas li ntawd, Tswv Ntuj kev hlub neeg tseem loj tshaj npaum li cas ntxiv peb hlub peb tej tub ki. Txawm muaj tej txhia niam txiv yug tau me tub me nyuam tsis xav hlub tsis xav tu, muab tso pov tseg ua ntsuag ciaj, tsis muaj niam muaj txi hlub. Cov niam txiv zoo li ntawd txawm muaj los tsawg leej xwb. Cov coob, yog cov niam txiv hlub lawv tej me nyuam cuag li lawv tus kheej. Nej ua niam ua txiv, yeej tsis muaj neeg qhia kom nej hlub nej cov me nyuam, tsis yog nej niam nej txiv, tsis yog pog yawg hais, hos nej xwb tim txawj hlub nej cov me nyuam. Nej cov me nyuam cav tsis tau tsa ncauj thov kom nej hlub lawv ib los, tiam sis, nej twb ntxov hlub nej cov me nyuam ua ntej muaj tus hais ib los rau nej. Thaum nej cov me nyuam yug tau poob nthav, nej yeej hlub lawv, txhawj lawv ; yog lawv txom nyem yeej mob nej siab, yog lawv muaj neej zoo, ua rau nej muaj ntsej muag thiab nej yeej nrog lawv zoo siab twj ywm mus txog hnub kawg. Nej sim xav, vim li cas twb tsis muaj leej twg hais kom nej hlub nej cov me nyuam, nej niam nej txiv, nej pog thiab yawg twb tsis tau hais, nej cov me nyuam twb tsis tau txawj taij nej, ua cas nej yuav hlub thiab tshua nej cov me nyuam tag npaum li ntawd ? Yog peb to taub Tswv Ntuj txawj hlub peb tshaj peb hlub peb tej me nyuam, peb yuav to taub vim li cas peb yuav tso tej huab tais cuav pov tseg los teev peb Leej Txiv Tswv Ntuj. Vim Huab Tais Tswv Ntuj hlub lub ntiaj teb neeg txhua nrho. Nej tus kheej twb txhib kom nej hlub nej cov me nyuam dawb dawb do do. Yog nej tsis tau hlub nej cov me nyuam tag nej lub siab, nej siab yuav tsis nqig. Nej yeej tsis tau cheem nej lub siab kom txhob hlub nej cov me nyuam tsam tom qab lawv tsis hlub nej. Nej yeej hlub lawv tag nej lub siab, niaj hnub niaj hmo sawv pub mis, mus khwv kom lawv noj tsis tshaib haus tsis nqhis. Hmoob hais tias : “Yog leej niam yug, mob leej niam plab, ces leej niam thiaj li hlub nws me nyuam npaum li ntawd.” Neeg ntiaj teb kev sib hlub no, tsuas muaj zoo tsis phem ib qho. Qhov phem, tseem yog tej cuab tej yig neeg tsis txawj sib hlub. Niam txiv tsis hlub me nyuam thiab tub ki tsis hwm niam hwm txiv. Ua neej nyob, tsuas ntshaw txoj kev sib hlub. Lwm yam yeej pauv tsis tau tib neeg kev sib hlub.

Huab Tais Tswv Ntuj kev hlub ntiaj teb tib neeg zoo tib yam neeg kev sib hlub. Tiam sis, Tswv Ntuj kev hlub tib neeg tseem loj tshaj npaum li cas tib neeg kev sib hlub. Vim li cas ? Vim peb tib neeg tsuas hlub peb lub cuab lub yig xwb. Peb tsuas nyiam tus sab nraud li peb nyiam tau. Neeg lub siab nyiam loj thiab dav tsis cuag neeg lub siab hlub. Thaum koj hlub ib tug neeg, koj yeej tuag taus rau tus neeg ntawd. Tswv Ntuj kev hlub ntiaj teb neeg, tsis yog hlub ib leeg li peb, Tswv Ntuj hlub txhua leej tib neeg tiag tiag, hlub tus phem tus zoo, hlub tus muaj tus pluag, hlub tus teev dab qhuas, teev mlom los teev lwm yam kev cai tib yam li tus teev Tswv Ntuj : “2 Yog ib tug neeg hnav tsoos ci hob coj nplhaib kub thiab ib tug pluag tsoos ntsu kauv hna nkag los hauv nej lub chaw txoos 3 Nej ntsia zoj tus hnav tsoos ci hob thiab hais tias : “Koj zaum lub zoo chaw no thiab nej hais rau tus pluag : Koj sawv ntawm ko los koj zaum hauv kuv theem tiag taw 4 Nej puas saib ntsej ua plhu thiab ua cov txiav txim raws zaj niag phem ? YKN 2,2-4Tswv Ntuj hlub peb txog ntua Tswv Ntuj zoo siab tuag rau peb tib neeg muaj txhaum tes. Peb tib neeg tsawg leej thiaj ua tau li Tswv Ntuj. Vim li ntawd, txoj kev teev hawm Tswv Ntuj tsis yog qhia hais tias Tswv Ntuj tsuas hlub peb cov neeg ntseeg Tswv Ntuj nkaus xwb, tseg cov neeg txhaum, cov neeg teev dab qhuas los teev pej kum dab tsis hlub. Tej zaj tswv yim ntawd tsis yog lub Koom Txoos Kav Tos Liv kev qhuab qhia. Yog peb leej twg to taub txoj kev tevv hawm Tswv Ntuj mus li ntawd, peb to taub yuam kev Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo lub ntsiab thiab peb coj tsis haum lub Koom Txoos Kav Tos Liv kev qhuab qhia : “31 Yes Xus hais rau lawv : “kuv hais tseeb rau nej, cov sau se thiab cov pog lwj ua nej ntej mus saum qaum ntuj 32 Zam tuaj cuag nej hauv kev ncaj ncees, nej tsis ntseeg nws, cov sau se thiab cov pog lwj ntseeg nws MT 21,31-32” Txoj kev teev hawm Tswv Ntuj raws li Yes Xus lub Moo Zoo thiab raws lub Koom Txoos Kav Tos Liv qhuab qhia yog qhia kom peb tib neeg ntiaj teb sib hlub, txhob sib cais ua pab ua pawg, peb  sawv daws nyob hauv Yes Xus ib yam li Yes Xus nyob hauv Leej Txiv. Vim li ntawd, Yes Xus thiaj coj nws cov thwj tim nrog nws tshaj Leej Txiv kev hlub neeg, kom sawv daws sib hlub cuag Leej Txiv Tswv Ntuj hlub tag nrho tib neeg ntiaj teb. Txoj kev teev hawm Tswv Ntuj txoj tseeb tiag, yog ua raws li cov thwj tim thiab cov sawv los taj cov thwj tim lub chaw : mloog vaj qhia thiab cov tswv qhia hauv Koom Txoos Kav Tos Liv. Muaj tej txhia neeg tsis paub li ntawd, vim lawv ncaim ntawm lub hauv paus txia ua ib pab neeg teev Yes Xus tshiab, tsuas txawj qhia Yes Xus lub Moo Zoo raws li lawv siab xwb, xij peem tsis ua raws li Yes Xus qhia rau nws cov thwj tim kav liam. Peb thiaj hnov tej zaj lus txawv txawv no : “Peb yog cov mus saum qaum ntuj hos nej mus lawm dab teb.” Cov neeg hais li yog lam hais dag ntawm ncauj. Peb yuav tsum paub, kawg Huab Tais Yes Xus tib leeg thiaj yog tus txiav txim rau tib neeg thaum ntiaj teb kawg, peb txhob rawm ua tus txiav txim rau tib neeg. Niaj hnub no, yam num peb tus neeg ntseeg Tswv Ntuj yuav tsum ua, yog hlub thiab hwm ntiaj teb neeg txhua tus, hwm cov teev dab qhuas ib yam cov neeg teev Tswv Ntuj, hwm cov neeg txhaum ib yam cov neeg tsis muaj kev teev hawm dab tsi. Vim Huab Tais Yes Xus hlub ntiaj teb neeg li Leej Txiv hlub, Yes Xus tuaj cawm tag nrho ntiaj teb neeg. Yes Xus mus xyuas cov neeg teev dab qhuas nyob Tws Lus teb thiab Xis Doos, kho cov neeg teev dab qhuas dig muag kom pom kev thiab qhib cov neeg ntsej lag kom hnov lus ib yam li Yes Xus ua rau cov dig muag thiab lag ntseg His Xais Lais, haiv neeg teev Tswv Ntuj : “32 Lawv coj ib tug ntsej lag hais lo puav lus tuaj rau nws, lawv thov kom nws tsa tes rau 33 Nws thiaj coj tawm mus rau ib cag, deb npoj neeg, nws cev ntiv tes rau tus ntawd qhov ntsej thiab nti aub ncaug tub tus nplaig 34 Tsa muag ntsia saum ntuj, xyu ib suab thiab hais rau tus ntawd : “Es fas tas,” txhais tias : “Qhib plho.” 35 Tus ntawd pob ntseg qhib plho, tus nplaig zooj lias nws hais taus lus MK 7,32-35Yes Xus ua siab dav fo hlub txhua haiv neeg, peb tus neeg ntseeg Yes Xus yuav tsis txhob cais pab cais pawg ua ntau hom neeg teev Yes Xus. Tsis tas li ntawd, Yes Xus kho tus neeg lag piav tes no zoo hlo hnov lus, hais lus meej tuaj qhia rau peb tias : yog peb lam ua neeg teev Yes Xus tsis mloog Yes Xus lus qhia, peb zoo li tus neeg lag ntseg thiab hais lus tsis meej no, peb mus qhia Yes Xus lub Moo Zoo tsis meej thiab xu das tsis raug lub ntsiab rau neeg mloog.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, peb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj pab kom peb txhob ua tus neeg lag ntseg thiab hais lus tsis muaj lub. Peb los teev los hawm peb Leej Txiv Tswv Ntuj tus hlub peb thiab muaj hwj huam cawm tau peb. Muab txoj kev ntshai dab ua dab qhev nrauj mus, muab kev ua neeb ua yaig, ua khawv koob hais lus tsis muaj lub muaj log no tshem cia. Peb los seev suab hu nkauj qhuas Leej Txiv Tswv Ntuj tus pab tau yus nrog paj qeeg paj nruag ua npoj nrog ib tsoom poj yawm siab dawb siab huv nyob mus ib txhis saum qaum ntuj.

 
06.09.2012                            Cwj Vuam Chiv
 
 
 

0 commentaires: