Rau hnub tim 16 lub 9 hlis 2012Tsoom niam txiv kwv tij neej tsa phooj ywg,


Tos peb ho muaj teev hawm Tswv Ntuj, vim muaj tej lub cim qhia rau peb pom Tswv Ntuj hauv peb txoj kev teev hawm. Tej cim tshwm tuaj ntawd qhia rau yus pom tias Huab Tais Tswv Ntuj nrog yus nyob. Vim li ntawd, hnub no, peb hais txog tus thwj tim Pob Zeb cov lus ua cim zeem tau Huab Tais Yes Xus rau Pob Zeb kom peb zeem tau Huab Tais Yes Xus rau peb thiab.

Peb los ntseeg Tswv Ntuj hauv Koom Txoos Kav Tos Liv, peb taug ib txoj kev ntseeg muaj hauv paus hauv ntsis thiab muaj tej lub cim txhawb peb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj. Peb yuav tsum ceev faj kom peb txoj kev teev hawm Tswv Ntuj txhob yuam kev. Vim muaj ntau leej ntau tus tib neeg sawv ua xib hwb tsim ntau hom kev teev Yes Xus tsis muaj paus muaj ntsis, tsis raug kev teev hawm Tswv Ntuj. Yog peb taug ib txoj kev teev hawm Tswv Ntuj tsis muaj paus muaj ntsis, peb txoj kev teev hawm tsis muaj txiaj ntsim, tsis tau koob hmoov. Vim li ntawd, peb xav pab ib tsoom phooj ywg teev Yes Xus txhua leej, nej npaj nej lub siab lub ntsws thiab coj nej lub neej los teev hawm Yes Xus raws Koom Txoos Kav Tos Liv kev qhuab qhia thiaj tsis nkim nej lub zog. Vim li cas ? Vim Koom Txoos Kav Tos Liv qhia kev ntseeg Tswv Ntuj raws li cov thwj tim kev ntseeg Tswv Ntuj. Tsoom ntseeg Kav Tos Liv coj thiab txais kev ntseeg Tswv Ntuj txheej dhau txheej raws li cov thwj tim qhia txog niaj hnub no, ua raws li lub hauv paus Yes Xus qhia tseg rau nws cov thwj tim : “Rau luag tej ob cag, kuv yog leej twg ?” 28 Lawv teb tias : “Yog Zam Ntxuav Plig, rau ib txhia yog Es Lias, lwm cov yog ib tug hauv cov yaj saub.” 29 Nws rov nug lawv ntxiv : “Nej ned, nej hais li cas ? Rau nej, kuv yog leej twg ?” Pob Zeb txais nkaus teb tias : “Koj yog Leej Pleev.” 30 Yes Xus thiaj txwv nkaus lawv nruj kom txhob qhia nws rau leej twg li MK 8,27-30”  Cov thwj tim yog cov niaj hnub raws Yes Xus txog twg, lawv yog cov qhia tshab plaws kev teev Yes Xus rau cov tswv qhia cov sawv los taj lawv lub chaw, txheej qhia dhau txheej los txog rau peb. Cov thwj tim pom tej cim Yes Xus ua tshwm rau lawv pom, lawv thiaj paub tseeb Yes Xus yog leej twg. Peb yuav cuab ntsej mloog cov thwj tim lus thiab cov sawv los taj cov thwj tim chaw, lawv thiaj qhia tau Yes Xus tshab plaws rau peb paub tseeb.

Zim txwv no, cov neeg teev Yes Xus ua ntau pab ntau pawg. Muaj cov Kav Tos Liv, muaj cov Os Tos Dos thiab muaj ntau hom Plos Tes Taas nyob thoob ntiaj teb : Cov Lus Thes, Cov Kas Vees, As Nkis Kas, Es Pis Kos Pas Mes Tos Dis, Mov Meem, Zes Haum Vag…sawv daws zoo li npoj neeg thiab cov thwj tim tuaj ntsauv Yes Xus hauv zaj nyeem hnub no. Tiam sis, cov neeg teev Yes Xus no, xyov sawv daws puas paub Yes Xus yog leej twg tiag. Vim muaj coob tus neeg ntseeg mus sim ntau txoj kev teev Yes Xus, tawm ntawm txoj no mus nkag txoj tod, ho tawm txoj tod mus poo lwm txoj. Vim li cas ua ib co neeg zoo li ntawd ? Vim cov neeg zoo li ntawd lam hais tias teev Yes Xus, twb tsis nrhiav paub Yes Xus yog leej twg. Nyias tsuas xav hauv nyias siab tias ntshai cov Zes Haum Vag tsis cuag cov Mov Meem, khiav mus poo Mov Meem tag, ho pom cov Mes Tos Dis zoo dua, khiav mus thawj cov Mes Tos Dis…ntshai yuav khiav khiav tuag kus los tsis paub Yes Xus yog leej twg li. Vim cov qhia los qhia tsis tshab Yes Xus rau neeg paub, hos cov ntseeg los ntseeg tsis ti txha, sawv daws tsis nrhiav kom paub Yes Xus tiag. Yog peb tsis nrhiav cov cim Yes Xus ua rau peb pom, peb puas yuav paub tau Yes Xus ? Tos Pob Zeb paub Yes Xus, vim Pob Zeb pom cov cim Yes Xus ua : “Koj yog Leej Pleev”. Muaj ntau lub cim Yes Xus ua rau peb pom, xyov peb puas rua muag ntsia, peb puas ntseeg tias Yes Xus ua qhia peb. Cov neeg siab dawb siab ncaj muaj nyob hauv Koom Txoos Kav Tos Liv, muaj hauv lwm cov Koom Txoos teev Yes Xus thiab muaj hauv cov neeg teev pej kum dab qhuas. Lawv yog tej cim Yes Xus pub tuaj rau ntiaj teb neeg, xyov peb puas ntseeg li ntawd. Tsis tas li ntawd xwb, peb tseem yuav mloog Yes Xus lus qhia kom zoo, lees paub Yes Xus kev txom nyem, kev tuag thiab kev sawv ciaj sia : “31 Thiab nws pib qhia rau lawv tias neeg Leej Tub yuav tsum txom nyem loj, cov txwj laus, cov thawj leej choj thiab cov thoob xwm yuav ntxo nws, ua kom nws tuag, peb hnub tom qab, nws yuav sawv rov los 32 Nws tab meeg hais li ntawd, Pob Zeb rub nws rau ib cag yuav qhia nws 33 Tab sis nws tig loo los ntsia nws cov thwj tim ntuas zoj Pob Zeb hais tias : “Lawv kuv qab, dab xas tas, koj tsis xav li Tswv Ntuj tsuas xav li neeg xwb MK 8,31-33” Pob Zeb tsuas pom Yes Xus kev muaj hwj huam. Pob Zeb tsis kam lees tias Yes Xus no txawj tshaib txawj nqhis, raug luag ntxub raug luag hiam, txawj ploj txawj tuag li tib neeg. Pob Zeb thiaj raug Yes Xus cem hnyav ncawv ua dab xas tas. Vim li cas ? Vim dab xas tas nyiam ke siv hwj huam quab yuam, tsis txog khwv tsis txom nyem los tau noj, nto koob meej. Peb tseem nco thaum xas tas ntxias Yes Xus kom siv hwj huam muab pob zeb txia ua mov noj nyob hav suab puam. Cov cim Yes Xus ua tshwm qhib plho Pob Zeb siab ntsws pom dheev Yes Xus yog Leej Pleev, tus cawm qab ntuj neeg yuav tuaj ib hnub twg, tas tsoom yaj saub puav leej tos thiab cav nroo ntws tiam dhau tiam. Pob Zeb yuav tsum lees paub Leej Pleev txoj kev khwv, kev hlub tib neeg, raug txom nyem this kev cawm tib neeg.

Vim li ntawd, peb cov neeg teev Yes Xus yuav tau ceev faj, txhob rawm xav hais tias peb paub Yes Xus zoo. Peb zoo li Pob Zeb, peb yeej ntseeg tias Yes Xus muaj hwj huam loj kawg. Yes Xus yog tus cawm tag lub qab ntuj neeg. Yog peb teev Yes Xus ces Yes Xus yuav pab peb dim plaws txhua txoj kev txhawj xeeb, kev mob kev nkeeg, kev puas ntsoog. Tiam sis tsis mus li peb lub siab xav, peb los teev Yes Xus, peb tseem muaj mob muaj nkeeg li qub. Thaum ntawd, ua rau tej txhia neeg ntseeg txhawj thiab poob siab rov thim kev ntseeg Yes Xus lawm. Peb txoj kev poob siab rau Yes Xus coj peb yuam kev loj, rov mus zwm dab qhuas, mus ua neeb ua yaig, mus nchuav qe, mus ua khawv koob, mus ntaus kuam, mus thawj tej niag saub cuav yim huab me, haj yam tsis muaj hwj huam ib qho li Yes Xus. Lawv tseem ua yus poob tej niag teg nyiaj ntxiv xwb, kho tas los yus niag mob tsis zoo cas hais tias zoo siab. Txhob xav tias neeg pab tau yus, tej txiv neeb txiv muam hais zaj ub tuaj, tej saub cuav hais li no ntxiv, ua rau yus siab ntsws yim huab nphau thiab puas loj. Yus cov txheeb cov ze pob sab xyu yuav, vim lawv hais yus tsis mloog lawv lawm. Hos luag tej ob cag ntsia yus li neeg vwm lawm xwb. Peb yuav tsum paub, Tswv Ntuj nkaus tus muaj hwj huam, yog hnub twg yus tsis mloog Yes Xus lus, tsis teev Yes Xus lawm, thaum ntawd peb yog dab xas tas tiv Yes Xus ntag. Pob Zeb raug Yes Xus cem ua dab xas tas, tiam sis Pob Zeb mloog lus lawv Yes Xus qab ruaj khov. Vim li ntawd, Yes Xus tsa Pob Zeb ua tus thawj coj thiab saib Yes Xus lub Koom Txoos taj Yes Xus thaum hauv paus tawg paj txi txiv los txog niaj hnub no thiab yuav nyob ruaj nreb xws caj zeb mus txog hnub kawg.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, txoj kev teev hawm Tswv Ntuj raws li Yes Xus qhia tsis yog teev Tswv Ntuj raws nyias kev txawj ntse li tej txhia xib hwb hais rau nej hnov. Peb txoj kev teev hawm Tswv Ntuj raws li Yes Xus qhia yog pab kom peb tib neeg lees peb noob neej kev txom nyem kev puas ntsoog nrog Yes Xus Leej Pleev kev txom nyem kev puas ntsoog (zoo siab nrog Leej Pleev tuag) thiab pub peb nrog Yes Xus Leej Pleev sawv ciaj sia. Kawg yog Huab Tais Yes Xus tib leeg, tus muaj hwj huam pub tau txoj sia nyob ib txhis rau peb nrog Huab Tais Yes Xus tus xub sawv ciaj sia hauv kev puas ntsoog ua peb ntej pub peb ciaj sia lawv nws qab.

13.09.2012                           Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: