Rau hnub tim 23 lub 9 hlis 2012Tsoom niam txiv kwv tij neej tsa phooj ywg mloog lus thiab teev Tswv Ntuj,

Hnub no zoo hnub, peb tuaj sib sau txoos ua npoj teev hawm thiab mloog peb Leej Txiv Tswv Ntuj lus. Peb yuav khaws cov zaj nyeem hnub no nco txog peb cov poj yawm txwv txoob tej koob hmoov txhawb peb ua neeg ntseeg thiab teev Tswv Ntuj.

Cov kwv tij neej tsa phooj ywg nyob Cob Tsib, Los Tsuas thiab Tuam Tshoj teb, peb paub tias nej muaj kev txhawj xeeb ntau tsav ntau yam hauv nej lub neej. Vim Suav thiab Cob Tsib teb neeg coob zuj zus tuaj, av tsawg zuj zus tsis muaj daim teb tshiab rau nej cog qoob thiab tsis muaj thaj liaj ia dav txaus nej khwv noj khwv haus li nej siab xav. Sawv daws tsis tau kev khwv kom nce ncauj, lub neej raug txom nyem, ntsia pem ntuj los yog huab, pem teb los yog av, tsis tau kev txhawb nej tej tub ki lub neej. Vim li ntawd, sawv daws ua neej khuam ntab khuam ntuv, tsis pom qab pib tog twg xyov lub neej yuav mus xaus zoo li cas. Peb nrog nej nyuaj siab tas nrho. Tsis tas li ntawd, nom tswv tus txhooj tus cai kav teb chaws tsub teeb meem ib npaug ntxiv rau nej kev nyuaj siab. Luag soj nraim nej, nrhiav lus rau nej, ntes nej kaw thiab tsim txom nej tuag dawb hais tsis tau ib los. Tej txhooj cai khoo pej xeem no, tsis pub leej twg tawv kom dhau. Luag txwv nthi tsis pub sib sau tham pem ua npoj, tsis tseev neeg txoos ua pab teev hawm ua ke. Luag tsis tso kev rau cov kwv tij neej tsa phooj ywg xav thim dab qhuas los teev hawm Tswv Ntuj. Luag soj nej qab taug nej hneev, ntes nej cov ua thawj coj zeej tsoom sib txoos teev hawm Tswv Ntuj, coj nej mus nug, muab nej rau txim. Luag yuam nej thov ntaub ntawv tawm rooj mus los, vim luag xav paub tag nrho nej tej num tib si. Yog luag kam, nej thiaj tawm rooj mus los tau tsis raug teeb meem. Hais tseeb, nej cov nyob pem yaj sab raug kev quab yuam hnyav tshaj cov nyob nram nroog. Luag txwv nej nruj tshaj tsis muaj cai sib txoos teev hawm Tswv Ntuj pem nej zos. Yog leej twg tawv, nws txawm muaj npe nyob tom nom, los txawm raug ntes, raug ntaus, los raug luag hu mus ploj qab ntais twj ywm li lawm. Ua cas peb yuav nrog nej sawv daws tu siab, ncav tsis cuag nej tes, rub tsis tau nej npab nplawm tej cai quab yuam neeg ntawd pov tseg li, cov phooj ywg ! Nram tej nroog, luag ho tso kev xoob thuav rau sawv daws sib txoos sib sau tej niag tsev ntsawm nkaus. Tej txhooj cai quab yuam neeg ntawd tsis yog tseem txhooj tseem cai tseeb tiag, yog dev npua cai xwb. Xav quab yuam lub pliaj plhu twg ces cia li khoo kom tau xwb, tsis yog tej txhooj cai haum pheej thiab pheej xeeb rau teb chaws siv. Tus cai pheeb xeeb yuav tsum kav pem toj siab thiab nram chaw qis sib txig zos, txawm nom tswv los pej xeem, sawv daws yuav tsum siv tib tug cai thiaj yog cai haum pheej ncaj ncees tiag : “12 Cov neeg nkhaus xav hauv lawv siab : Caws ntxiab rau tus ncaj, vim nws tiv peb, nws coj txawv peb coj…18 Tus ncaj ntawd pom xeeb yog Tswv Ntuj tub no Tswv Ntuj yuav pab nws, npo nws ntawm nws cov yeeb ncuab tes 19 Muab nws tsim txom thiab ua rau nws nyuaj siab, peb ntsia saib nws yuav zoo npaum li cas, sim saib nws yuav ntev npaum twg 20 Peb muab nws rhuav kiag tua kom tuag nthi, vim nws hais tias muaj tus yuav nrog tiv thaiv nws TT 2,12.18-20” Yeeb vim nej nyob hauv tej teb chaws quab yuam neeg tsis muaj kev ywj siab. Vim li ntawd, tsis yog nej lub cev raug txom nyem, tshaib thiab nqhis, ntshaw noj ntshaw hnav xwb, nej lub siab lub ntsws yim txom nyem, yim tshaib thiab nqhis kev ywj siab, kev thaj yeeb. Nej yim ntshaw ua npau suav toog Tswv Ntuj kev khuv leej kev hlub neeg. Cov kwv tij neej tsa raug txom nyem, nej tsis txhob poob siab, tiam sis kom nej nco ntsoov tias Huab Tais Tswv Ntuj twb nrog nraim nej raug iab liam, raug ntxub, raug hiam : “37 Tus sawv kuv npe txais li tej me nyuam yaus no nws txais kuv thiab tus txais kuv tsis yog kuv nws txais yog txais tus xa kuv tuaj MK9,37.” Nej zoo li ib tus me nyuam mloog lus niam txiv zoo zoo txib. Nej yog neeg ntseeg Tswv Ntuj, nej yog Tswv Ntuj me nyuam. Luag quab yuam, luag ntaus nej, tsim txom nej, Tswv Ntuj kuj raug luag quab yuam, raug luag ntaus thiab tsim txom. Nej nco ntsoov tias peb cov poj yawm txwv txoob raug iab liam, raug ntxub, raug hiam ua nej ntej. Lawv zoo siab muab lawv lub neej thiab txoj sia tiv kem txom nyem taug Yes Xus Pleev qab.

Peb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj hauv Koom Txoos Kav Tos Lis muaj txiaj ntsim loj kawg pab peb tiv peb tej yeeb ncuab lo iab liam, kev ntxub thiab hiam peb. Tsis txhob tso siab rau tus ntsis ntaj ntsis hmuv, riam phom txuag tsis tau peb. Tiam sis tso siab rau peb niam peb txiv, rau peb cov pog koob yawg koob, pog suab yawg suab. Peb cov pog koob yawg koob, pog suab yawg suab yog cov thwj tim thiab tsoom leej ntshiab muab lawv lub neej thiab txoj sia rhawv kab rhawv kev taug Huab Tais Yes Xus tus roj tus hneev. Lawv yog cov qhia Koom Txoos Kav Tos Liv kev ntseeg Tswv Ntuj rau peb taug. Peb caw sawv daws tig ntsia peb tus yawg koob Ignace d’Antioche tus lwj lwm taug Huab Tais Yes Xus qab. Kws yees xyoo 33, Yes Xus Leej Pleev raug tua tuag thiab sawv ciaj sia rov dua qaum ntuj lawm. Tsis ntev tom qab, cov Yus Das nyob Yes Lus Xas Les pib ntes cov thwj tim mus hiam thiab tsim txom. Pob Zeb thiaj khiav mus nkaum lub nroog As Nthias Kias (Antioche). Xyoo 35, yug Ignace nyob lub nroog As Nthias Kias, nws tseem muaj npe hu ua Theophoros Thiaj Tswv Ntuj (Porteur de Dieu). Ignace tau ntsib Pob Zeb thiab Paj Lug hauv lub nroog As Nthias Kias thaum nws tseem yau : “Lawv thiaj hu lub npe Khis Tias Nos thawj zaug nyob As Nthias Kais HL 11,26.Lub caij ntawd, cov neeg teev Yes Xus raug cov neeg Los Mas iab liam, ntxub thiab hiam zoo li tej txhia kwv tij hmoob hauv cov tej chaws koom tshaj niaj hnub no. Thaum lawv ntes tau Pob Zeb, tus thawj coj tsoom Khis Tias Nos cov neeg teev Yes Xus hauv lub nroog As Nthias Kias, Pob Zeb tau tsa Hévodius sawv taj nws lub chaw ua tswv qhia saib cov ntseeg. Txij xyoo 70, Ignace ua tswv qhia nyob As Nthias Kias. Ignace muaj 25 xyoos, nws kub siab txhim Yes Xus lub Koom Txoos raws nraim Pob Zeb thiab Paj Lug thiab cov thwj tim kev qhuab qhia : “Tsis txhob lam yuav lub npe teev Yes Xus dag, yuav tsum tsim nyog ; tej txhia ncauj pawv puab tswv qhia, tiam sis ua ywj lawv siab. Kuv saib cov coj li ntawd tsis ncaj ncees, lawv kev txoos tsis raug cai thiab tsis raug Huab Tais lo lus qhia…kuj tib yam, Huab Tais twb tsis ua ib yam dab tsi tus kheej, los cov thwj tim kheej, yog tsis koom ua tib tug nrog Leej Txiv ; nej thiab tsis txhob ua dab tsi kiag yog tsis koom tswv qhia thiab cov txiv yawg (txiv plig) Ignace d’Antioche Lettre aux Magnésiens 4.7” Peb yuav tsum paub txheej neeg Los Mas thaud tej dab neeg. Cov neeg Los Mas thaud vam meej heev. Lawv mus tsuj teb tsuj chaw ntaus yeej tej nthwv rog, lawv kav sab Aws Los Pas yuav luag thoob. Vim li ntawd, lawv thiaj li tuaj kav txog puag Hais Nkws Tos, Yus Das, Xis Lias, Kas Pas Dos, Nkas Las Tais los rau sab hiav txwv dub Das Xias. Xyoo 106, vaj txwv Trajan ntaus rog yeej teb chaws Dacia (Roumanie), lawv mus huab tau 165 000 kg kub thiab 300 000 kg nyiaj nqa tau los tsev. Lawv los ua ib lub hmoov loj pw ntog noj pw ntog haus tau 23 hnub 23 hmos. Tas lub nroog sawv daws sau nthwv tuaj mus tom tshav ua si, haus dej haus cawv nyob ntsheej hnub tsheej hmo ntsia neeg raug txim thav ntaj sib tua tuag 10 000 leej, tua tsov thiab dais tuag 11 000 tus rau neeg saib. Tiam sis ua ntej yuav tua yuav nkaug tsov, cov tub rog xub thawb tej neeg raug txim pub tsov dhuas  rau neeg saib. Cov neeg teev Yes Xus coob leej raug muab pub tsov noj li leej ntshiab Ignace d’Antioche, hnub tim 20 lub 12 hlis xyoo 107. Lub Koom Txoos Kav Tos Liv niaj xyoo ua hmoov nco txog leej ntshiab Ignace kev raug tsim txom. Tiam sis qhov tseem ceeb, yog nws cov lus koob lus hmoov peb cov raug iab liam, raug ntxub raug hiam li cov kwv tij nyob hauv cov teb chaws koom tshaj los peb cov muaj mob muaj nkeeg hnyav yuav nco ntsoov. Peb yuav hais tsis tag Ignace 7 tsab ntawv nws tau sau tseg, tiam sis nws ob peb lo lus hauv nws tsab ntawv rau cov ntseeg nyob Los Mas. Nws tsis yeem kom muaj neeg pab nws, vim nws zoo siab muab nws ua tsov qub zaub qub hno : “Kuv sau ntawv rau cov Koom Txoos, kuv thov hais rau nej paub, kuv zoo siab hlo tuag rau Tswv Ntuj tes, yog nej tsis txhob thaiv kuv kev…cia kuv ua tsiaj qub zaub qub hno, kuv thiaj li yuav ntsib tau Tswv Ntuj. Kuv yog Tswv Ntuj mov cia rau tsiaj xo ua Leej Pleev lub ncuav mov dawb huv. Nej tseem yuav plhws tsiaj plaub cia tsiaj ua kuv lub qhov ntxa faus kuv lub cev du lug, hnub ntawd, thiaj tsis ua leg rau leej twg…Nej thov Leej Pleev rau kuv, kom xwv tej tsiaj ntawd, kuv ua lub zoo txim txi Tswv NtujMoi, j'écris à toutes les Églises, et je mande à tous que moi c'est de bon coeur que je vais mourir pour Dieu, si du moins vous vous ne m'en empêchez pas. Je vous en supplie, n'ayez pas pour moi une bienveillance inopportune. Laissez-moi être la pâture des bêtes, par lesquelles il me sera possible de trouver Dieu. Je suis le froment de Dieu, et je suis moulu par la dent des bêtes, pour être trouvé un pur pain du Christ. 2. Flattez plutôt les bêtes, pour qu'elles soient mon tombeau, et qu'elles ne laissent rien de mon corps, pour que, dans mon dernier sommeil, je ne sois à charge à personne. C'est alors que je serai vraiment disciple de Jésus-Christ, quand le monde ne verra même plus mon corps. Implorez le Christ pour moi, pour que, par l'instrument des bêtes, je sois une victime offerte à Dieu Lettre aux Romains IV, 1 ” Ntawm lub rooj txiav txim rau Ignace d’Antioche, vaj ntxwv Trajan hais li no : 
Hais tias koj yog dab phem tsawm peb tej huab tais no ne ?
Dua ntawm koj, tsis muaj leej twg tuav lub npe Theophoros ua dab phem as
Koj sim txhais lo lus Theophoros sob ?
Tus thiaj Yes Xus Pleev hauv nruab siab
Ntshai koj xav tias peb tsis thiaj peb tej huab tais hauv peb tej siab no lod ?
Nej tej huab tais yog tseem dab phem ; tsuas muaj tib tug Tswv Ntuj tsim ntuj tsim teb, Tswv Ntuj Leej Tub tib leeg ua vaj kav txhiab niaj puas xyoo.
Koj txi peb cov huab tais, ces kuv tsa koj ua Jupiter tus leej choj thiab cov nom tswv leej txiv los mas.
Koj tej koob meej ko pauv tsis tau Leej Pleev tus leej choj.”
Vaj ntxwv Trajan meem txom heev, kom neeg cia li cab mus kaw qhov taub. “Huab Tais, koj pub kuv muaj koob meej nyob qhov taub vim kev tshua koj !” Nws xyab nws ob txhais tes rau lawv khi  thiab txhos caug nwj txoj sawv hlau.” Ua li mas tsoom leej ntshiab txawm raug kev tsim txom loj npaum twg, lawv tsis qaug zog, tsis ntshai txom nyem ib yam Huab Tais Yes Xus tuaj yeem raug txom nyem.

Tsoom phooj ywg sawv daws, peb cov raug kev iab liam, kev ntxub kev hiam yuav nco ntsoov peb tsoom poj yawg txwv txoob ntshiab kev npuab Huab Tais Yes Xus, kom peb muaj lawv tej koob hmoov txhawb peb ua Huab Tais Yes Xus tim khawv mus txog qhov kawg. Peb twb tsis raug kev tsim txom hnyav npaum tsoom leej ntshiab, tsuas yog peb raug tej tus mob loj, ua rau peb txhawj, tej txhia neeg ntseeg txawm siv thim tso tes khiav tsis teev Huab Tais Yes Xus lawm. Peb tej kev ua neeb saib, ua neeb kho lam ua kom tas kev cai, peb tus neeg mob loj nws mob nws li qub. Tej niag saub cuav peb mus thawj haub thiab hawv kom yus yim poob siab xwb, lawv tsis muaj ib qho hwj huam li. Tus neeg Khis Tias Nos teev Yes Xus yuav nco ntsoov Koom Txoos Kav Tos Liv tsoom leej ntshiab tej lus koob lus hmoov, thiaj muaj txiaj ntsim txhawb peb txhua txoj kev raug txom nyem, vim lawv mus dhau kev txom nyem ua peb ntej.


21.09.2012                        Cwj Vuam Chiv 


0 commentaires: