Rau hnub tim 30 lub 9 hlis 2012Tsoom neeg ntseeg thiab phooj ywg sawv daws,

Peb zoo siab tuaj sib sau teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj yog peb Leej Niam Leej Txi hlub peb txhua leej. Hnub no, peb caw tas tsoom neeg ntseeg qhib ntsej los mloog Tswv Ntuj tej lus foom kom, lus koob lus hmoov vim peb yog Tswv Ntuj tej tub ki yam li tej laus Hmoob tej lus foom kom rau lawv tej tub ki xeeb leej xeeb ntxwv.

Nej ua niam ua txiv, nej yeej hlub kawg nej cov me nyuam nej yug tau. Kev hlub me nyuam tsis yog cia me nyuam ua ywj me nyuam siab. Nej yuav qhuab yuav qhia kom tej me nyuam mloog lus, paub qab hau, tsis txhob ua tub sab, tsis txhob quav dej quav cawv, kom tsim txiaj. Tus me nyuam nquag, mloog lus nej yeej qhuas ; tus tawv ncauj nej yeej qhuab, yeej cem, qhia txhij qhia txhua, hais lo mos lo zoo, qhia lo ntxhib lo hnyav. Tswv Ntuj yog peb tib neeg Niam thiab Txiv. Tswv Ntuj kuj qhia txhij qhia txhua rau peb tsoom neeg ntseeg teev hawm Tswv Ntuj tiam dhau tiam tib yam li nej ua niam ua txiv qhia nej tej me nyuam. Hnub no, peb yuav hais ob peb los txog Yes Xus tus thwj tim Yas Kos Npos cov lus qhuab qhia peb cov neeg ntseeg Tswv Ntuj. Tab txawm yog Yas Kos Npos ua tus hais, kuj yog sawv Tswv Ntuj npe hais. Yog peb mloog, Yas Kos Npos cov lus kuj hais tau hnyav thiab hais mob peb cov ua Tswv Ntuj tub ki, xeeb leej xeeb ntxwv no tej siab ntsws, txaus peb xav thiab txaus peb ris kawg nkaus. Tiam sis, txhob to taub yuam kev, tsis yog lus tsawm, lus cem peb. Hos yog ib co lus foom kom, lus koob lus hmoov qhuab qhia peb coj peb lub neej kom peb ciaj Tswv Ntuj tub ki, txhob ua neeg plhom neeg plees, ua tub plhom moj, ua nkauj plees tshauv, ua neeg tsis leem cai li ntiaj teb tib neeg tsis paub cai. Tus tsis paub cai, yeej tsis txawj txaj muag ua dev ua npua tej yas kev yas ncua ; tus tsis leem cai tsis txawj hwm neeg, mus tub sab xam tau rau nws, tsis ntshai tub qaug thiab tsis hwm ntuj, tua neeg yeej tsis ntshai txhaum Tswv Ntuj. Vim li ntawd, Yas Kos Npos muab tus neeg nplua nuj lub neej los phua qhia peb kom peb cov ua Tswv Ntuj tub ki txhob poob rau tib neeg ntiaj teb tus nplua nuj kev ua neej. Peb cov ua Tswv Ntuj tub ki yuav xaiv txoj kev ntxim Tswv Ntuj siab taug thiab coj peb lub neej. Txoj kev nplua nuj, tsis yog muaj nyiaj txiag puv nas, muaj qoob loo puv txhab, tsiaj txhu puv nkuaj li Hmoob hais xwb. Raws li Koom Txoos Kav Tos Liv kev qhuab qhia, raws li cov thwj tim Yas Kos Npos, Pob Zeb, Paj Lug thiab raws li Yes Xus kev qhuab qhia, ntxiv ntawm nyiaj txiag, kev nplua nuj tseem yog kev txawj ntse, kev muaj npe muaj koob meej, kev nkhaus lim hiam, siab dub siab hlob, yees loj dab tsi los txeeb rau yus tus kheej tag nrho, tsis hlub leej twg…Yas Kos Npos thiaj hais ib co lus hnyav txaus peb xav, tsis txhob mus yoog cov neeg nplua nuj khav theeb, siv pluaj siab lim hiam, ua neeg siab hlob yees loj li ntiaj teb neeg cov nplua nuj tsis teev tsis hwm Tswv Ntuj :1 Cov nplua nuj, nej yuav quaj ntsaj laws vim nej tej xwv txheej yuav tuaj 2 Nej ua neej lwj kas dhi thiab kab twb xwv nej tej tsoos lawm 3 Nej tum nyiaj txiag vam tos hnub kawg, tej nyiaj tej kub twb xeb ntsuav, tej kua xeb sawv ua tim khawv lom nej thiab yuav noj nej nqaij li hluav taws YKN5,1-3 Yas Kos Npos tsis txwv txoj kev nquag kev khwv yug yus lub cuab lub yig kom tau noj tau haus, tsis txwv kev nrhiav nyiaj nrhiav txiaj txhawb yus lub neej kom txhob raug txom nyem. Tiam sis, Yas Kos Npos qhia peb qhib qhov muag, pob ntseg thiab tej siab ntsws hlub tib neeg ntiaj teb cov txom nyem ib yam li Yes Xus qhib rooj ntug nqes los cawm peb tib neeg ntiaj teb tsis txawj sib hlub thiaj txom nyem. Peb pom, peb hnov thiab peb paub cov pluag quaj ntsaj laws ntsia lub ntuj vim lawv raug xwv txheej tshaib thiab nqhis tsis muaj khaub tsoos hnav. Cov nplua nuj kuj yuav quaj ntsaj laws vim tej xwv txheej kev sib txeeb lag luam, sib txeeb nom, sib khib, ib tug tsis zam tug, ntiav tub sab tos kev ntaus sib tua nqaij ntuag, ntshav nrog tuag this kev nplua nuj. Tus tsis tseg kev plees kev yis kuj yuav raug xwv txheej liam txwv cuab yig puas tsuaj, kis mob kis uav ntsaj laws tuag kus. Peb yuav xav kom zoo zoo, muaj coob leej cov neeg ntseeg Tswv Ntuj coj lub neej rhuav Tswv Ntuj plhu, ua puas Tswv Ntuj npe npaum li ntawd. Kom peb nco ntsoov, tej nyiaj sawv daws tum cia tsheej pawg puv nas dag tsis pab, tsis hlub tus tshaib tus txom nyem nrom siav nrag, yuav ntxeev ua kua xeb thiab hluav taws lom peb lub cev thiab kub peb nqaij ua hluav : 4 Saib, tus nqe nej khuav cov tub zog sau nej tej liaj teb nroo laws, cov tub qoob lub suab ntsaj ncha ntws txog tus Huab Tais kav lub sim ceeb 5 Nej tsuas tseev kum nej yees saum daim av thiab txhaws nej kev plhom kev plees, yog nqaij ntuag ntshav nrog nej siab thiaj nqig YKN5,4.5 Tus neeg siab hlob, yees loj, siab nkhaus thiab lim hiam yog ib tug nplua nuj. Vim nws lub siab, lub tswv yim no ua rau nws pub tsis tau zam tsis tau thiab tsis hlub leej twg li. Tus neeg siab hlob, lim hiam nkhaus tsuas xav txog nws tus kheej, yuav ua cas hlub taus neeg ? Ntau zaus, tus neeg nplua nuj tej nyiaj txiag tsis los ntawm nws lub zog thiab ob txhais tes khwv tawm los, hos yog qee tub liaj tub teb lub nqe zog noj tsis them rau luag, los yog nyiaj tub sab tau thiab txeeb kev lag luam tau, los yog nyiaj kaus tau dawb ntawm nom tswv...neeg pom neeg hais tsis tau los muaj ntuj pom, yog nuj nqes kawg yuav tsum kho thiab them rov qab ib hnub twg.

Peb tus neeg ntseeg Tswv Ntuj yuav los npuab Huab Tais Yes Xus kom tag siab nrho thiab hloov peb tus qub neeg no hauv lub cim ntxuav yug ua ib tug neeg tshiab, coj lub siab hlub neeg thiab hwm Tswv Ntuj mloog Yes Xus lus qhia : “43 Thiab yog koj txhais tes ua koj tub qaug, muab txiav pov tseg pawv tes mus ciaj sia nyob ib txhis khees dua muaj ob sab tes poob dab teb, hauv cub tawg cig tsis txawj tuag 45 Yog koj txhais taw ua koj tub qaug, muab txiav pov tseg pawv taw mus ciaj sia nyob ib txhis khees dua muaj ob sab taw pov rau dab teb MK9,43.45Yog peb cheem tsis tau peb txhais tes mus ua tub sab, yog peb cheem tsis tau peb txhais taw kwv ceg mus lwj mus liam, yeem muab tes thiab taw txiav pov tseg thiaj tsis pus peb mus ua txhaum. Tiam sis peb to taub, qhov zoo Yes Xus lub siab, tsis yog muab peb tes taw txiav pov tseg. Yog peb kev mloog Yes Xus lus, teev Yes Xus, thov Yes Xus pab peb txiav peb lub siab lim hiam thiab nkhaus no pov tseg thiaj zoo Yes Xus siab. Tus mloog Yes Xus Lus, nrog Yes Xus leg txoj num cawm ntiaj teb neeg. Vim li ntawd, tus neeg teev Yes Xus yog tus neeg taug Yes Xus txoj kev lawv Yes Xus qab, nrog Yes Xus hlub ntiaj teb neeg li Leej Txiv siab nyiam.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, ib hnub twg los txog, peb tej nas nyiaj nas kub peb khwv tau los tub sab tau yuav poob rau lwm leej lwm tus tes ; cia saib peb lub siab dub, siab nkhaus thiab lim hiam yuav coj peb mus qhov twg xwb, puas mus ua dab tu caj tu ces. Ua neej nyob, peb twb tsis hwm Tswv Ntuj thiab tsis hlub tib neeg. Hnub tuag, saib Tswv Ntuj puas hlub tau peb tus neeg siab dub siab nkhaus nrog tsoom neeg siab ntshiab siab ncaj xwb.

27.09.2012                Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: