COV ZAJ NYEEM HNUB 07/10/2012
( Nruab Xyoo Hnub Chiv 27- Xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : Hauv Paus 2,18-24
18 Thaum chiv lub keeb, Huab Tais Tswv Ntuj tsim lub ntuj lub teb, nws hais tias : “Tsis zoo cia txiv neej nyob ib leeg kheej. Kuv yuav ua ib tug pab nws kom phim nws.”
19 Huab Tais Tswv Ntuj muab av los puab tas tej tsiaj nkag pem teb thiab tej noog ya saum ntuj. Nws coj lawv los rau tus txiv neej saib nws yuav tis lawv npe li cas. Lawv puav leej muaj sia, tus txiv neej thiaj muab lawv ib leeg ib lub npe.
20 Tus txiv neej muab npe tas rau tej tsiaj txhu, rau cov noog ya saum ntuj thiab rau tas tej tsiaj nkag pem teb. Tiam sis nws tsis ntsib ib tug pab tau nws thiab phim nws.
21 Huab Tais Tswv Ntuj tso ib tug dab ntub txawv txawv laum tus txiv neej, ces nws txawm looj lawm. Huab Tais Tswv Ntuj rho ib qho nqaij ntawm nws tav thiab rov muab foob rau.
22 Yam nws tau rho ntawm tus txiv neej los, nws txawm muab puab ua ib tug poj niam thiab coj los rau tus txiv neej.
23 Tus txiv neej hais tias : “Zaum no, nqaij yog kuv nqaij, txha yog kuv txha ! luag yuav hu nws ua : Poj niam”.
24 Yog vim li ntawd, tus txiv neej yuav tso nws niam nws txiv tseg, nws yuav mus npuab nws tus poj niam, nkawd ob leeg yuav los ua ib ke.
 
  • Zaj nyeem 2 : Hes Nplaws 2,9-11
9 Peb pom, Yes Xus, tus txo nws qis zog tsoom tshab xo, txog txij txom nyem tuag kus, phim lub hwj chim thiab lub koob meej xwv nws kev tuag tsam rau txhua leej muaj Tswv Ntuj txiaj ntsim
10 Tos muaj txhua yam vim nws thiab txhua yam yog rau nws, yog nws tus coj coob leej tub ki muaj hwj chim tus cawm tau lawv tim txom nyem txaus
11 Yog nws tus ntshiab si thiab cov yuav ntshiab si tuaj txhawv tib lub caj ces los ; vim li, nws tsis txaj muag hu lawv ua kwv tij

 
  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo 10,2-16
2 Cov Fas Lis Xais, xav sim nws, txav zoj los nug nws tias : “Puas tso lus rau ib tug txiv neej xa tus poj niam rov qab ?”
3 Nws teb thiab hais rau lawv : “Mos Xes kom nej ua dab tsi ?”
4 Lawv teb tias : “Mos Xes tso lus sau daim ntawv nrauj thiab xav rov qab”
5 Yes Xus hais rau lawv : “Tim nej lub siab twm xeeb nws thiaj teev txoj cai li ntawd
6 Thaum chiv lub keeb tsim teb raug, nws tsim muaj poj thiab muaj lau
7  Vim qhov ntawd, tib neeg tso nws niam nws txiv tseg
8 Nkawd ob leeg los ua tib thooj nqaij, tsis yog ob leeg hos ua tib thooj nqaij
9 Yog li, yam Tswv Ntuj muab ua ke, tib neeg txhob muab sib cais”
10 Txog tsev, cov thwj tim rov nug nws txog qhov ntawd
11 Nws hais rau lawv : “Tus twg xa nws poj niam thiab qaws dua lwm leej, deev hluas txhaum tus poj niam
12 Yog tus poj niam xa nws tus txiv qaws lwm leej, nws deev hluas”
13 Lawv coj ib pab nyuam yaus tuaj rau nws plhws, cov thwj tim ntiab lawv
14 Pom dheev, ua Yes Xus xeeb txob, nws hais lawv : “Nej cia cov me nyuam tuaj cuag kuv, txhob cheem lawv, vim qaum ntuj cia rau cov zoo li lawv
15 Kuv hais ncaj rau nej : tus tsis txais qaum ntuj yam me nyuam yaus, yuav chaws tsis tau mus hauv
16 Nws rub zoj lawv los puag, foom hmoov zoo rau thiab tsa tes saum lawv”

 

0 commentaires: