COV ZAJ NYEEM HNUB 21/10/2012
( Nruab Xyoo Hnub Chiv 29- Xyoo B )

  • Zaj nyeem 1 : Es Xais 53,10-11
10 Huab Tais tshua txog tus tub txib raug mob raug ntsaj ntsoog tas. Yog tus muab nws txoj sia ua txim los theej txhoj, nws lub neej yuav ntev dhawv, nws yuav pom nws tej xeeb ntxwv. Huab Tais lub siab nyiam yuav tsheej xeeb hauv nws.
11 Tim nws lub mob lub ntsaj, nws yuav txais qhov pom kev, nws yuav tau zoo puv npo. Vim nws raug mob raug ntsaj, kuv tus tub txib, tus ncaj, yuav ua zeej tsoom kom ncaj ncees, nws yuav ua tus ris lawv cov txhaum.


  • Zaj nyeem 2 : Hes Nplaws 4, 14-16
14 Peb yuav ntseeg Yes Xus Tswv Ntuj Leej Tub kom ruaj khov, tus leej choj loj nyob ib txhiab ib txhis
15 Peb tsis muaj tus leej choj loj tsis muaj rab peev xwm txhawb tau peb txoj kev muag ncee ; txawm nws raug haub ntxias txhua nrho npaum li los maim dhau plaws kev txhaum
16 Peb tso siab lug mus ntawm lub thaj koob hmoov txais kev khuv leej thiab txiaj ntsim pov hwm peb kev vam 


  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo 10, 35-45
35 Ntxes Npes Dais ob tug tub Yas Kos Npos thiab Zam txav los ntawm Yes Xus, hais rau nws : “Xib hwb, wb xav kom koj mloog wb thov koj”
36 Nws hais nkawd tias : “Neb xav kom kuv ua dab tsi rau neb ?”
37 Nkawd hais rau nws : “Kom wb tau zaum ib tug ntawm koj sab xis, ib tug ntawm koj sab laug hauv koj lub hwj chim”
38 Yes Xus hais nkawd tias : “Neb tsis paub yam neb thov ; neb puas haus taus lub ntim kuv yuav haus, txais lub cim ntxuav yuav ntxuav kuv ?”
39 Nkawd hais rau nws : “Wb muaj cuab kav.” Tiam sis, Yes Xus hais rau nkawd : “Lub ntim kuv yuav haus, neb kuj yuav haus thiab lub cim ntxuav yuav ntxuav kuv kuj yuav ntxuav neb
40 Qhov zaum ntawm kuv sab xis los sab laug, tsis yog kuv tus yuav pub, tiam sis yeej npaj cia rau tej txhia”
41 Pab kaum leej hnov ua rau lawv pib yws Yas Kos Npos thiab Zam nkawd
42 Yes Xus hu lawv los hais rau lawv tias : “Nej twb paub, cov ua thawj kav tej haiv neeg yuam lawv qhi thiab cov ua hlob siv lawv hwj chim rau luag
43 Hauv nej, txhob ua li, leej twg xav ua tus loj yuav ua nej tus tub txib
44 Leej twg hauv nej xav ua tus thawj ua sawv daws tus qhev
45 Thiab Neeg Leej Tub tsis tuaj kom luag tiam, hos kom tau tiam thiab pub nws ntsuj plig txhiv kom tau coob leej”0 commentaires: