Rau hnub tim 14 lub 10 hlis 2012

Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa phooj ywg,


Peb zoo siab rov tuaj sib fim mloog Tswv Ntuj lus ua ke hnub no. Vim peb yog neeg ntseeg Tswv Ntuj teev Tswv Ntuj, xav kom peb tuav lub txiaj ntsim ua neeg teev hawm Tswv Ntuj no muaj nuj nqes, txhob ua cov neeg ntseeg zuav zaws muag ncee. Hnub no, peb zoo siab caw sawv daws qhib ntsej los mloog Yes Xus thiab tus neeg nplua nuj nkawd cov lus sib tham txhawb peb kom txhob ua tej tug neeg ntseeg hle ntsuav.

Peb yuav tsum paub kom tseeb, txoj kev ntseeg Tswv Ntuj yog txoj kev coj neeg ntiaj teb mus lawm qaum ntuj, pub neeg ntiaj teb ciaj Tswv Ntuj neeg. Txoj kev ntseeg Tswv Ntuj yog koob yog hmoov, cawm tau peb tib neeg txhua leej tiam neej no tej siab me siab muag kom loj muaj zog hla dhau txhua txoj kev txhawj xeeb thiab tso peb dim txhua yam kev tsaus ntuj ; fab lwm tiam tseem coj tau peb tib neeg cev ntaj ntsug sawv tsees hauv ntiaj teb plua av plua tshauv nrog ntsuj mam ntsuj plig nce nto plaws ntuj ciaj Tswv Ntuj sia nyob niaj txhiab ib txhis. Vim li ntawd, peb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj loj tshaj lwm txoj kev teev hawm : Phus Tha, Hees Dus, Mawv Xim Lim thiab peb Hmoob kev teev dab qhuas huv si. Sawv daws twb paub ntsoov : tus tsiaj txhu tsis yog tib neeg, tus tib neeg tsis yog ntsuj duab ntsuj plig thiab tus ntsuj duab ntsuj plig tsis yog Tswv Ntuj. Vim Huab Tais Tswv Ntuj muaj hwj huam tshaj tej ntsuj mam ntsuj plig, tshaj tib neeg thiaj tej tsiaj txhu. Yog Tswv Ntuj muaj hwj huam tshaj tib neeg, ces kev teev hawm Tswv Ntuj loj dua Phu Tha, Hees Dus, Mos Has Mes kev teev hawm thiab loj dua peb Hmoob kev teev dab qhua. Vim tej kev cai Phu Thas, Mos Has Mes thiab peb tej poj yawm kev teev dab qhuas yog tib neeg rhawv tawm tuaj mus. Phu Thas, Mos Has Mes thiab peb tej poj yawm yog tib neeg xwb. Lawv tsuas pab tau neeg, qhia tau kev thoob tsib rau neeg coj. Lawv tsis muaj hwj huam li Huab Tais Tswv Ntuj ; lawv cawm tsis tau neeg kom ciaj sia thiab lawv twb cawm tsis tau lawv tus kheej. Nej sim xav, lawv twb dua toj thaum ntej thaum ntxov pes tsawg tiam neeg los, niaj hnub no lawv tseem lo ntiaj teb plua av plua tshauv tos ntsoov Tswv Ntuj hnub txiav txim hnub kawg ib yam li tej poj yawm txwv txoob Hmoob sawv daws. Huab Tais Yes Xus twb sawv hauv tsoom tub tuag ciaj sia ua peb ntej dua qaum ntuj lawm. Vim li ntawd, peb txoj kev teev Yes Xus yog kev teev thiab ntseeg Tswv Ntuj raws li Yes Xus qhia. Peb thiaj muaj cuab kav hais tau tias txoj kev ntseeg Tswv Ntuj yog koob yog hmoov, muaj txiaj tsim cawm tau peb zim txwv no thiab hnub kawg cawm tau peb lub cev thiab ntsuj plig lawv Yes Xus qab.

Hauv tsab ntawv Moo Zoo hnub no, peb hnov Yes Xus qhia rau tus nplua nuj tias yus los teev hawm thiab ntseeg Tswv Ntuj, yus yuav tsum sawm lub cuab tam txoj sia nyob ib txhis saum qaum ntuj : Zoo Xib Hwb, kuv yuav ua li cas kuv thiaj tau txoj sia nyob ib txhis MK 10,17 ?” Peb kuj zoo li tus neeg nplua nuj no, peb los ntseeg Tswv Ntuj teev Tswv Ntuj, peb nyias muaj nyias kev nplua nuj. Tiam sis tus nplua nuj tiag yog Tswv Ntuj. Peb yuav ntsia Tswv Ntuj siv Tswv Ntuj kev nplua nuj pab peb zoo li cas, peb kuj yuav faib peb kev nplua nuj pab Yes Xus tib yam nkaus. Peb yuav zoo siab nrog Yes tshaj Leej Txiv Tswv Ntuj kev hlub neeg. Peb yuav txaus siab hlo cev tes pab Yes Xus, nrog Yes Xus koom siab koom ntsws, tso siab rau Yes Xus. Leej Txiv xa nws Leej Tub Yes Xus tuaj nyob ntiaj teb no leg Leej Txiv tes num rau Leej Txiv. Yes Xus hu nws cov thwj tim pab nws, Yes Xus hu tsoom leej ntshiab tiam dhau tiam los txog rau peb niaj hnub no. Peb tsis txhob txhawj, txhob khuv xim siv peb lub zog pab Yes Xus thiab nrog Yes Xus tshaj nws lub Moo Zoo : “21 Yes Xus ntsia ntsoov nws, hlub nws thiab hais nws : “Tshuav tib qho, rov mus muag tag yam koj muaj thiab pub rau tej pluag, koj yuav muaj cuab tam saum ntuj thiab tuaj caum kuv 22 Hnov dheev lo lus ntawd, nws ntshaus ntsho chim siab hlo zam kev deb vim nws muaj teej tug ntau MK 10,21-22 Tej txhia yuav xav tias peb twb tsis muaj zog, tsis muaj ib qho hwj huam, yog peb tus yuav vam Yes Xus pab thiab hlub, tim li cas peb tseem yuav mus pab thiab hlub Yes Xus ua dab tsi, nej xav li cas ? Ntawm tus neeg nplua nuj, xyov nws muaj cuab tam dab tsi zoo ua rau nws thim rov qab ; nws ntsia nws lub cuab tam muaj nqes tshaj kev mloog Yes Xus lus ; nws tso tsis tau, faib tsis tau nws cuab tam rau leej twg, tab Tswv Ntuj twb tsis luaj nws thooj cuab tam. Vim li ntawd, nws yeem tso Yes Xus pov tseg, puam chawj Tswv Ntuj txoj sia nyob ib txhis, tsuav tau nws thooj cuab tam tuav. Peb ne, peb los teev hawm Tswv Ntuj, peb puas coj tag peb lub siab lub ntsws los dai Tswv Ntuj, txhob ua li tus neeg nplua nuj ntawd ? Lub cuab tam muaj nqes hauv yus tus neeg teev Yes Xus yog yus lub siab, kev sib yoog hauv yus lub cuab lub yig, kev sib zam lus chawj lus chim hauv yus tsoom kwv tij neej tsa, hauv yus lub zej zog…Yus puas nrauj yus lub siab phem siab nkhaus pov tseg ? Txhob ua neeg huab noj huab haus, lim hiam tua neeg li tej yeeb ncuab hiam yus, tsim txom yus. Peb kev pab Yes Xus yog txuag Yes Xus lub npe kom nto koob meej, ua rau tus neeg phem thim xav nrauj nws txoj kev phem thiab tsa tus neeg zoo lub siab yim txawj nco Tswv Ntuj txiaj ntsim qhuas Tswv Ntuj.
Dua ntawm kev pab, peb kev hlub Yes Xus yog nrog Yes Xus cog Tswv Ntuj qaum ntuj kom hlob hauv ntiaj teb no. Peb puas pom Yes Xus hlub peb npaum li cas nrog peb tib neeg ris peb kev iab kev daw tuag nthi. Yes Xus hlub peb ua ntej peb hlub Yes Xus. Peb tsis txhob tos hnub peb nquag, peb mam mus nkag tsev teev ntuj, tsis txhob tos hnub peb noj seem noj so, peb mam faib peb mov seem rau tus tshaib thiab nqhis, los hnub peb pom Yes Xus hwj huam peb mam txiav siab pe Yes Xus. Vim kev hlub tsis muaj caij muaj nyoog thiab tsis txawj nqig. Yus hlub yus lub cuab lub yig, hlub yus niam yus txiv, hlub yus kwv tij neej tsa phooj ywg tag yus lub siab tsis txawj kawg. Peb kev hlub Yes Xus kuj tib yam nkaus, niaj hnub nrog Yes Xus leg leej Txiv Tswv Ntuj tes num ntawm peb nyob, hauv peb lub cuab lub yig, hauv peb lub zos, ntawm peb lub luag dej luag num. Peb kev txhawj kev pab tsoom neeg txom nyem, raug tshaib thiab nqhis yog koob hmoov Yes Xus muab rau peb tau nrog Yes Xus mus ib ncua kev lawv nws qab. Peb txoj kev hlub neeg yog txoj kev hlub Yes Xus thiab yog peb ntxub neeg, kuj yog Yes Xus peb ntxub. Leej twg mus xyuas ib tug neeg raug txim hauv nkuaj, tus ntawd nrog Yes Xus ris cov neeg raug txim ib qho kev iab kev daw, yam li Yes Xus nrog tsoom tub sab ris lawv lub txim tuag daim saum ntoo cuam ua ib pab : “28 Pob Zeb hais rau nws : “Peb tso ub no tseg thiab peb tuaj caum koj”29 Yes Xus hais tias : “Kuv hais tseeb rau nej, tus tso vaj tse, kwv tij, muam, niam thiab txiv, me nyuam, liaj teb tim kuv thiab tim lub Moo Zoo 30 Yuav txais zim txwv no ib puas npaug : vaj tse, kwv tij, muam, niam, me nyuam, liaj teb nrog kev txom nyem thiab lwm tiam txoj sia nyob ib txhis MK 10,28-30Peb sawv Yes Xus npe hlub ib tug neeg pluag, peb ua rau Yes Xus nto koob meej thiab nrog Yes Xus muab qaum ntuj qhib tuaj hauv ntiaj teb no. Yog peb sawv Yes Xus npe raug txom nyem, peb kev txom nyem hmoov zoo vim peb txais Huab Tais Yes Xus txiaj ntsim ib puas npaug. Cov leej ntshiab txais Huab Tais Yes Xus txiaj ntsim txhua tus. Leej ntshiab Bernadette ua tau tej yam nws tsis muaj peev xwm ua : nws txhais tes hus av ua dej ntws nto txog nia hnub no nram Lourdes.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, peb txoj kev teev hawm Tswv Ntuj muaj txiaj muaj ntsig cawm tau peb zim txwv no thiab cawm tau peb fab lwm tiam ciaj Tswv Ntuj sia. Tsis muaj lwm txoj kev teev hawm yuav loj thiab muaj hwj huam cuag li peb txoj kev teev Yes Xus. Peb nco ntsoov, yog leej twg tsis nrog Yes Xus raug txom nyem, nws kev raug mob raug ntsaj tuag los puas raug xwv txheej ua nws tuag mus lawm ncaj qha tsi muaj txiaj ntsim. Tiam sis, tus neeg mloog Yes Xus lus raug hiam raug tua tuag, nws kev raug txom nyem muaj hmoo nrog Yes Xus txom nyem tuag, nws yuav txais lub cuab tam nrog Yes Xus ciaj Tswv Ntuj sia ib txhis saum qaum ntuj.


10.10.2012                              Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: