Rau hnub tim 21 lub 10 hli 2012

Ib tsoom neeg ntseeg thiab phooj ywg sawv daws,

Twb rov txog lub caij nyoog peb tuaj sib fim moog Tswv Ntuj lus ua ke. Peb yuav tsis muaj sij hawm hais kom txhij piav kom txhua cov zaj nyeem lub Koom Txoos Kav Tos Liv muab los qhia rau peb hnub no. Tiam sis, ua neej nyob, peb nyias muaj nyias kev txob kev txhawj. Vim peb yog neeg teev Yes Xus, peb yeej vam ntsoov Huab Tais Yes Xus lub hwj huam roos peb. Vim li ntawd, peb yuav los nthuav ob peb los txog peb kev tsa ncauj thov Yes Xus lub txiaj ntsim pab peb yam li Yas Kos Npos thiab Zam nkawd thov Yes Xus lub hwj chim rau nkawd.

Yes Xus yog Huab Tais Tswv Ntuj nqes saum ntuj los ua neeg kom coj tau peb tib neeg nrog nws mus saum qaum ntuj ciaj Huab Tais Tswv Ntuj tub ki. Yog li, peb los teev hawm Yes Xus, xav kom peb paub Yes Xus kom zoo zoo, yog peb twb tsis paub xyov Yes Xus yog leej twg, peb puas yuav muaj kev cia siab rau Yes Xus ? Peb mloog Yes Xus cov lus hais rau tsoom txwj laus His Xais Lais, vim lawv tsis ntseeg tias Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub : “34 Yes Xus teb rau lawv : Puas yog sau tseg hauv nej txoj cai : kuv hais tias nej yog tswv ntuj 35 Yog txoj cai pom xeeb hu ua tswv ntuj cov Tswv Nuj lo lus hais lawv, tsis muaj leej twg muaj peev xwm rhuav tau tej ntawv sau tseg no 36 Tus uas Leej Txiv txi ntshiab si thiab xa tuaj hauv ntiaj teb, nej li nej hais tias : koj thuam ntuj, vim kuv hais tias Tswv Ntuj Leej Tub yog kuv ? Z 10,34-36” Yes Xus qhia peb tias tus mloog Tswv Ntuj lus ciaj tau Tswv Ntuj. Vim li ntawd, peb los teev hawm Yes Xus, peb hmoov zoo, peb teev hawm tus tseem Huab Tais Tswv Ntuj. Peb yeej paub qas ntsoov, ib tug qhev tsis yog ib tug thawj neeg los ib tug nom. Li ntawd, tej nyuag huab tais cuav thiab saub cuav tsis yog Huab Tais Tswv Ntuj. Thaum peb muaj chaw thov kev pab, kev cawm siav, peb twb tsis mus pe tus qhev pab tsis tau peb, peb mus thawj mus pe tus neeg tseem ceeb muaj peev xwm pab tau peb. Ntawm tej kev teev hawm kuj tib yam li, kawg txoj kev teev Yes Xus thiaj yog txoj teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj thiab muaj hwj chim xwb.

Peb yuav tsum paub Yes Xus yog tus muaj hwj chim, peb tsis txhob yuam kev cia siab rau tej huab tais cuav ntsej lag muag dig tsis muaj hwj huam los lwm yam kev teev hawm los tej kev teev dab qhuas. Yes Xus hu tau pab kaum ob los ua (ἀπόστολοι, Les Envoyés) npoj Xa Moo, ua nws thwj tim nrog nws leg Leej Txiv tes dej num nyob ntiaj teb no : “1 Nws hu nws kaum ob tug thwj tim los, nws pub hwj huam rau lawv kav cov dab qias ntiab tau lawv tawm khiav thiab kho cov neeg mob nkeeg thiab qaug zog kom zoo hlo 2 Kaum ob tug xa moo ntawd npe yog : tus thawj hu ua Pob Zeb…MT 10,1-2 Yes Xus coj npoj Xa Moo nrog nws mus tshaj lub Moo Zoo taug kev tuaj mus pem lub tuam ceeb Yes Lus Xas Les, pem lub tuam tsev teev ntuj. Lawv hla ntau lub xeev teb, mus txog ntau lub nroog thiab ntsib zeej tsoom His Xais Lais thiab tej pej kum neeg pluag txom nyem, zuav ces, dig muag, mob ruas, raug dab thiab mus fim coob leej cov zoo neej, nplua nuj, tej tub rog, tej nom tswv…Yes Xus pab sawv daws, kho tej neeg mob zoo hlo, tsa tej neeg tuag sawv, ua ntau yam hwj huam. Cov thwj tim niaj hnub nrog Yes Xus ua ke, lawv zeem tau Yes Xus tseeb zuj zus, Yes Xus yog (מָשִׁ֖יחַ ; χριστὸς) Leej Pleev, tus uas cov yaj saub hais quj qees tiam dhau tiam thiab sau tseg rau hauv ntawv tias nws yuav tshwm sim tuaj : “7 Ziag no, kuv paub tias Huab Tais cawm nws Leej Pleev, nws teb ntua nws kev ntshiab si saum qaum ntuj cev nws txhais xis vuag lias cawm NPN 20,7”Npoj Xa Moo ntseeg tias Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Pleev, muaj hwj huam loj npaum li Yes Xus, ntiab tau dab phem khiav ntsaj qaws, cheem cua daj cua dos tu lis nrho, tsa neeg tuag sawv tsees tawm plaws ntawm rooj ntxas. Yes Xus yuav tsis txawj tshaib tsis txawj nqhis, yuav tsis raug mob raug ntsaj, yuav tsis txawj ploj tsis txawj tuag. Tiam sis tsis yog li lawv xav, lawv kev to taub Yes Xus lub Moo Zoo tsis ti ntsiab. Tseem tshuav deb heev Yes Xus yuav tsum qhia lawv kom lawv to taub : “33 Peb nce mus pem Yes Lus Xas Les, neeg Leej Tub yuav raug muag rau cov thawj leej choj thiab cov thoob xwm, lawv yuav txiav txim cia nws tuag, muab nws muag rau cov pej kum neeg 34 lawv yuav thuam yuav nto nws, muab nws nplawm thiab tua nws, peb hnub tom qab nws yuav xeev sawv tsees rov los MK 10,33-34” Cov lus Yes Xus hais lawv no yog zaum peb los tsis nkag npoj Xa Moo pob ntseg. Vim thaum lub caij ntawd, lawv tseem tsis tau nkag siab txog lub Moo Zoo. Lawv tseem nyob thaj chaw qub, nce tsis tau txog theem paub Yes Xus kom meej meej, lawv siab tseem tsis tau qhib tsis tau ras : Xib hwb, wb xav kom koj mloog wb thov koj” 36 Nws hais nkawd tias : “Neb xav kom kuv ua dab tsi rau neb ?”37 Nkawd hais rau nws : “Kom wb tau zaum ib tug ntawm koj sab xis, ib tug ntawm koj sab laug hauv koj lub hwj chim MT 10,35-37” Yas Kos Npos thiab Zam nkawd ob kwv tij los ntxhi thov Yes Xus lub hwj chim rau nkawd. Tiam sis, lwm cov thwj tim kuj xav muaj Yes Xus hwj chim tib yam li nkawd. Txoj kev ntshaw muaj Yes Xus hwj chim ua rau cov thwj tim sib khib, lawv pib muaj lus sib cav sib ceg liab muag tsuas. Hu ua neeg, leej twg los kuj ntshaw muaj hwj chim, ntshaw muaj koob meej, ntshaw kev nplua nuj, ntshaw ua nom ua tswv, ua huab tais kav pej xeem, kav teb kav chaw. Tab peb cov neeg ntseeg teev Tswv Ntuj, twb yog tib pab neeg ntseeg xwb, hais tib xeem lus, nyob koom zej koom zos, koom tib lub tsev teev ntuj twb muaj khib, muaj lus sib cav sib ceg ntxhov quav niab, faib ua pab ua pawg, tsis xav sib pom, tsis xav teev ntuj ua ke. Teeb meem, tsis yog txoj kev ntshaw muaj hwj chim los muaj kooj meej phem tsis zoo li ub li no. Yes Xus tsis txwv cov thwj tim kom txhob ntshaw Yes Xus hwj chim. Qhov ua teeb meem Yes Xus qhia yog qhov lawv tsis to taub Yes Xus hwj chim. Yog Yas Kos Npos thiab Zam nkawd ntxov to taub Yes Xus lub hwj chim, nkawd yuav tsis muaj ntsej muag thov li nkawd thov ntawd : “Neb tsis paub yam neb thov ; neb puas haus taus lub ntim kuv yuav haus…Nkawd hais rau nws : “Wb muaj cuab kav.” Lwm cov thwj tim kuj tib yam, yog lawv ntxov to taub Yes Xus lub hwj chim, lawv yuav tsis sib khib liab muag tsuas li ntawd. Peb cov neeg ntseeg muaj khib, siab nkhaus nrhiav teeb meem, ua teeb meem niaj hnub no kuj yog vim peb tsis to taub Yes Xus lub Moo Zoo. Tej txhia thawj coj txawm xav tias tau kawm me ntsis txuj ces paub Yes Xus lub Moo Zoo thoob tag, twb tsis tshua xav mloog vaj qhia, tswv qhia thiab tej txiv plig lus lawm. Vim li ntawd, twb yog tib tse neeg ntseeg Kav Tos Liv xwb los cam thawj cuag li lwm pab neeg ntseeg hauv tej me nyuam koom txoos cam thawj thiab : “42 Yes Xus hu lawv los hais rau lawv tias : “Nej twb paub, cov ua thawj kav tej haiv neeg yuam lawv qhi thiab cov ua hlob siv lawv hwj chim rau luag 43 Hauv nej, txhob ua li, leej twg xav ua tus loj yuav ua nej tus tub txib 44 Leej twg hauv nej xav ua tus thawj ua sawv daws tus qhev 45 Thiab neeg Leej Tub tsis tuaj kom luag tiam, hos kom tau tiam thiab pub nws ntsuj plig txhiv kom tau coob leej MK 10,42-45” Yes Xus cov lus no qhia kom peb txawj txaj muag, ua ib tse neeg ntseeg teev Tswv Ntuj zoo nyiam tsim nyog sawv Yes Xus lub npe, tseg lub siab nkhaus, nrauj dab xas tas zaj tswv yim lim hiam tawm hauv peb mus. Peb cov neeg teev Yes Xus yuav tsum ua ib co neeg paub cai. Vim li cas ? Tus neeg ntseeg paub cai, yog tus paub Yes Xus lub hwj chim. Tus muaj Yes Xus lub hwj chim tsis yog tus loj ua nom ua tswv los ua huab tais li peb tib neeg xav. Tus muaj hwj chim raws li Yes Xus qhia yog tus tub txib, tus qhev, tus nquag siab loj siab dav pub tau nws txoj sia ua nyiaj ua kub cev txi rau Huab Tais Yes Xus thiab pub nws ntsuj plig ua pov haum roos coob tus neeg tsis zoo nyiam kom zoo hlub zoo nyiam : “40 Qhov zaum ntawm kuv sab xis los sab laug, tsis yog kuv tus yuav pub, tiam sis yeej npaj cia rau tej txhia MK 10,40” Yes Xus kev muaj hwj chim tsis yog tsa tau neeg tuag tawm plaws hauv qhov ntxa xwb. Yes Xus lub hwj chim kuj yog ua tau phooj ywg nrog ob tug tub sab dai ua nqag saum ntoo cuam tug sab xis, tug sab laug. Yog peb ua neeg ntseeg paub cai, peb yuav pom tias muaj tej zaum tos Yes Xus tsis ua rau peb li peb siab xav los ntshai peb zoo li Zam nkawd ob kwv tij thiab. Yog Yes Xus muab Yes Xus lub hwj chim rau peb no xyov peb puas kam txais thiab.

Peb tsoom neeg ntseeg teev hawm Tswv Ntuj, peb yog Yes Xus cov tub ntxhais txib tshaj Yes Xus lub Moo Zoo niaj hnub no ib ncig ntawm peb nyob. Tej zaum peb kuj yuav pom thiab mem tau Yes Xus yog leej twg rau peb tus kheej. Tiam sis, tshuav ntau yam peb tseem yuav vam Yes Xus cov thwj tim qhia thiab mloog Yes Xus lus. Tswv Ntuj kev muaj hwj chim tsis zoo li tib neeg tej hwj chim, tus hlob quab yuam tus yau, tus muaj thuam tus pluag los nom tswv khoo pej xeem. Tswv Ntuj lub hwj chim yog kev hlub neeg.   

19.10.2012              Cwj Vuam Chiv
 
 
 

0 commentaires: