Rau hnub tim 28 lub 10 hli 2012


Ib tsoom ntseeg nyiam mloog Tswv Ntuj lus,

Hnub no zoo hnub, peb yuav los piav txog Huab Tais Tswv Ntuj lub siab khuv leej raws li cov tsab ntawv peb nyuam qhuav mloog tas saum no.

Peb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj thiab teev hawm Tswv Ntuj yog dab tsi ? Nyias yuav tau nug nyias tus kheej, tim li cas kuv ho los ntseeg thiab teev Tswv Ntuj ? Yog peb nug peb tus kheej tiag, peb yuav pom tias kev ntseeg thiab kev teev hawm Tswv Ntuj muaj nuj nqes thiab tau txiaj ntsim, ua rau peb zoo siab tshaj plaws. Tej nuj nqes thiab tej txiaj ntsim Huab Tais Tswv Ntuj pub tuaj rau peb pom dheev ntawm qhov muag, tsis yog dag, tsis yog npau suav. Peb yuav muab tsis tau ib thooj txiaj ntsim txaij nraug zees li cas rau neeg pom. Vim tej txiaj ntsim los ntawm yus kev ntseeg thiab teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj los. Kawg tus muaj koob hmoov, tau txais Huab Tais Tswv Ntuj kev hlub nws, nws thiaj li paub, nws thiaj li pom. Lub txiaj ntsim Tswv Ntuj pub rau yus pom ntawd, yus qhia tsis tau rau leej twg. Yus tus neeg npuab Tswv Ntuj thiaj paub, npaum li cas Tswv Ntuj hlub yus thiab pab yus. Tus tsis ntseeg thiab tsis teev Tswv Ntuj, tseem yuav hais tias ntshai yus vwm lawm no. Tej nuj nqes thiab tej txiaj ntsim Tswv Ntuj pub rau cov neeg ntseeg Tswv Ntuj no, tsis tus tsis txawj tag ib sim neej : “9 Lawv coj tau tej niag uas lus thov tuaj kua muag si laim, kuv yuav coj yuav pus lawv rau tus dej ntws nto taug txoj kev ncaj tsis dawm lawv kev, vim kuv yog His Xais Lais leej txiv thiab Es Fais yog kuv thawj tug tub YLM 31,9” Haiv neeg ntseeg Tswv Ntuj pom Tswv Ntuj kev hlub kev pab thiab kev cawm lawv. Tas txhua tiam neej, Tswv Ntuj cov tub ntxhais txib, txhua tus saub puav leej muaj Tswv Ntuj lub zog nres lawv, muaj Tswv Ntuj hwj huam ua lawv luag. Saub Yes Les Mias nco ntsoov Tswv Ntuj tej txiaj ntsim tau cawm His Xais Lais hla dhau lawv tej xwv txheej txhua yam. Kom His Xais Lais nco ntsoov teev hawm thiab los npuab Tswv Ntuj kho kho, yog txoj kev ncaj tsis dawm lawv taw. Yog lawv mus yoog tej pej kum neeg, teev lawv dab qhuas, lawv taug txoj kev nkhaus hmab thiab cag ntoos yuav dawm lawv taw. Mus pe, mus txi tej pej kum neeg tej dab qhuas tsis muaj hwj huam, nkim lawv lub zog dag. Huab Tais Tswv Ntuj yog peb Leej Txiv tsim tau peb, hlub peb npaum li ntawd. Peb txawm raug kev iab kev daw, muaj kev tu siab, chim siab kua muag si, tsis txhob ntshai thov Tswv Ntuj, nws yuav tuav peb tes coj peb kev li tus neeg tshaib dej tau dej cawm nws siav.

Tos peb hais txheej thaud kwv huam lawv tau txais Tswv Ntuj kev hlub lawv los yog xav kom peb nco ntsoov Tswv Ntuj txiaj ntsim rau peb tiam neej no. Peb twb hnov thiab ntseeg tias Tswv Ntuj tau hlub His Xais Lais npaum li cas, Tswv Ntuj yuav hlub txhua tus neeg mloog Tswv Ntuj lus tiam no ib yam li yav thaud. Thaum Yes Xus tseem ua neej nyob, txhua tus neeg vam khom Yes Xus pab, lawv puav leej tau txais Yes Xus txiaj ntsim. Hu ua tib neeg, tsis muaj leej twg tsis raug kev nyuaj siab. Peb nyias muaj nyias kev txom yem nyob hauv nyias. Txawm peb tshaib, tseem muaj tus tshaib tshaj peb, txawm peb txom nyem los tseem muaj tus txom nyem loj tshaj peb, piv li tus dig muag Npas Tis Mais, niaj hnub zaum ntawm ntug kev thov khawv, thov saib leej twg puas hlub tau nws. Neeg kuj hlub nws thiab los hlub tsis tag, hlub tsis pov khawv. Muaj ib hnub zoo hnub, Yes Xus taug kev tuaj ncaj ntawm nws lub chaw zaum. Nws tsa suab hlo thov Yes Xus pab nws : “Yes Xus, Das Vis Leej Tub, khuv leej kuv yuas…Koj xav kom kuv ua dab tsi rau koj ?” Tus dig muag hais rau nws : “Las Npus Nis, kom kuv pom kev” 52 Yes Xus hais nws tias : “Rov mus, koj lub siab ntseeg cawm koj lawm os MK 10,47.51-52” Cov poj niam los cov txiv neej, laus los hluas, cov txiav txim siab zoo siab hlo, tsa ncauj thov Tswv Ntuj hlub lawv, pab lawv, daws lawv kev txom nyem, lawv kawg tau txais Tswv Ntuj lub txiaj ntsim. Peb hnov Yes Xus hais rau Npas Tis Mais kom rov qab mus siab kaj nrig, vim nws kev ntseeg Tswv Ntuj cawm nws. Yog peb ntseeg Tswv Ntuj npaum Npas Tis Mais, peb lub siab kuj yuav thaj yeeb thiab kaj lug kaj nrig ib yam nws.

Kom peb nco ntsoov cov neeg txom nyem nyob Is Dias teb, hauv lub nroog Calcutta, lawv yog cov txom nyem tshaj plaws, yoo tshaib yoo nqhis txog txhiab thiab vam leej. Neeg pom lawv coob muaj mob qias dhau, tsis muaj tug xav cev tes kov, cev tes hlub lawv. Tiam sis, muaj ib hnub zoo caij, ib hnub zoo nyoog, tsis muaj neeg paub, tos nco Tswv Ntuj tuaj hlub, tuaj ua tsev rau lawv nkaum tshav nkaum nag, muab txaj chaw rau lawv pw, ua mov rau lawv noj, muab dej rau lawv da, cev tes plhws lawv, muab tshuaj kho lawv tej kev txhab. Tus tuaj tu cov neeg txom nyem no, kuj yog ib tug me nyuam neeg xwb, nws tsis muaj ib txhab nyiaj, tsis muaj ib txhab qoob txaus yug txhiab vam leej neeg txom nyem. Tiam sis, nws tsis poob siab, nws tsa suab hlos niaj tag kis, niaj hnub, niaj hmo thov Yes Xus pab nws ib yam li Npas Tis Mais tus dig muag. Nws ua neej raws Yes Xus lo lus qhia : “3 Yes Xus hais rau lawv : “Txhob nqa pas nrig, lub nas, txiaj nyiag, mov thiab tsoos hloov dab tsis taug kev LK 9,3Tus me nyuam neeg siab dawb siab loj no cawm tau cov neeg txom nyem hauv lub nroog Calcutta ua txhiab vam leej tej siab ntsws nyob kaj lug: “Kuv lub neej zoo li tej tsiaj txhu nyob nraum kev, tiam sis, kuv tuag li Tswv Ntuj tus tub xa moo, muaj tus hlub thiab saib taus kuv” Tib neeg hais li rau nkauj xwb Teresa hnov.

Vim li ntawd, ib tsoom phooj ywg mloog Tswv Ntuj lus, peb tsis txhob ua siab me, Huab Tais Tswv Ntuj yog peb Leej Txiv hlub peb tsis txawj kawg. Txawm peb muaj kev txom nyom loj npaum twg, peb yim huab yuab tso siab rau Tswv Ntuj, yeej meem tsa peb lub suab thov Huab Tais Yes Xus. Peb yuav pom nws kev hlub peb ntawm qhov muag.   

 25.10.2012    Cwj Vuam Chiv
 
 
 

0 commentaires: