COV ZAJ NYEEM HNUB 11/11/2012
( Nruab Xyoo Hnub Chiv 32- Xyoo B )

  • Zaj nyeem 1 : 1 Vaj 17, 10-16
10 Es Lis Yas Hu sawv kev mus rau Txhas Pas Tas, nws tuaj txog ntawm rooj loog, ciav ib tug poj ntsuam khaws khaub tawg, nws txawm hu thiab nug tias : “Thov koj nqa dej hauv tshob rau kuv haus yuad”
11 Tus poj niam tig ntiag zoj mus, nws thiaj hais dua : “Thov koj nqa ib thooj mov hauv koj tes thiab”
12 Tus poj niam hais tias : “Koj tus Huab Tais Tswv Ntuj ciaj sia, kuv laj muaj mov lawm, tshuav ib teg hmoov nplej hauv qab taig thiab roj lo li qab hub, kuv tuaj khaws ob ya taws mus ua rau kuv tub wb noj tas ces wb tuag”
13 Es Lis Yas Hu hais rau nws : “Koj txhob txhawj, mus ua li koj hais, tiam sis koj xub npaj ib lub ncuav rau kuv tso, koj mam li ua rau koj tub neb tom qab
14 Saib, Huab Tais, His Xais Lais tus Tswv Ntuj hais tias : tais hmoov nplej tsis txawj tag, hub roj tsis txawj nqhuab mus txog thaum Huab Tais tso nag los ywg daim av”
15 Tus poj niam mus ua raws li Es Lis Yas Hu lo lus, tus poj niam thiab nws tus tub thiab nws tau mov noj ntev hnub
16 Tais hmoov nplej tsis txawj tag, hub roj tsis txawj nqhuab xws li Huab Tais lo lus Es Lis Yas Hu tau tsa ncauj hais
  • Zaj nyeem 2 : Hes Nplaws 9, 24-28
24 Leej Pleev tsis nkag hauv cov tsev txoos ntshiab neeg txhais tes tau qog txhim, tiam sis nws tus kheej mus saum qaum ntuj nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag vim peb
25 Tsis yog kom muab nws tus kheej txi ob peb zaug li tus thawj txiv txi niaj xyoo nkag hauv tsev txoos ntshiab nrog lwm cov ntshav
26 Tsis li, xyov nws twb raug txom nyem pes tsawg zaus txij muaj ntiaj teb los lawm ; ziag no pom tau tias vim nws tus kheej raug txi ib zaug rhuav kev txhaum kav txog hnub ntiaj teb kawg
27 Tiam sis tib neeg yuav tsum puas ntsoog ib zaug tas mam raug txiav txim
28 Tib yam, Leej Pleev raug txi ib zaug theej zeej tsoom tej txhaum, nws yuav tshwm sim zaum ob tsis lo ib tee txhaum rau cov tos ntshi kev cawm
  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo 12, 38-44
38 Thaum Yes Xus qhuab qhia sawv daws, nws hais tias : “Nej ceev faj cov kws ntawv, yog cov nyiam ua zam sees thiab nyiam kom neeg hwm lawv tom tej tshav puam
39 Lawv nyiam zaum tej chaw tuaj pem thawj hauv tej tsev txoos thiab cov zoo chaw hauv tej pluas noj
40 Lawv sib huas tej poj ntsuam cuab tam thiab ua hom txawj teev ntuj tas zaj tas zog, lawv yog cov yuav raug txiav txim hnyav ncawv”
41 Yes Xus zaum hauv lub Tuam Tsev teev ntuj ncaj kem tsev tso nyiaj ; nws ntsia zeej tsoom tuaj tso nyiaj rau hauv hub ; muaj coob leej cov nplua nuj tso nyiaj ntau hauv hub
42 Ib tug poj ntsuam pluag nam zoj mus tso ob lub nyuam txiaj
43 Yes Xus hais rau nws cov thwj tim : “Kuv hais tseeb rau nej, tus poj ntsuam pluag no tso rau hauv hub ntau tshaj tag nrho sawv daws
44 Vim tas sawv daws tsuas rho lawv tej nyuag seem, hos nws li, nws rho tag nrho nws kev pluag : nws pub tag nrho, tag tej nws muaj ua neej”0 commentaires: