COV ZAJ NYEEM HNUB 04/11/2012
( Nruab Xyoo Hnub Chiv 31- Xyoo B )

  • Zaj nyeem 1 : Txoj Cai Ob 6, 2-6
2 Kom koj hwm Huab Tais koj tus Tswv Ntuj nco ntsoov khaws tag nws tej kab xwm thiab tej lus uas kuv kom rau koj thiab koj tub ki thiab xeeb ntxwv mus tag sim neej koj thiaj yuav nyob laus nkoos
3 Thiab His Xais Lais, koj yuav tsum mloog thiab yuav tsum ua kom tau vim nws zoo rau koj xwv nej thiaj yuav huam vam hauv lub teb chaws mis thiab zib meem mias li Huab Tais nej cov yawg koob tus Tswv Ntuj hais rau koj
4 His Xais Lais, koj mloog Huab Tais peb tus Tswv Ntuj tsuas muaj nws tib Leeg yog Huab Tais
5 Koj yuav hlub Huab Tais koj tus Tswv Ntuj tag nrho koj lub siab, tag koj ntsuj plig thiab tag koj lub zog
6 Hnub no kuv hais cov lus no kom koj khaws rau hauv koj nruab siab
  • Zaj nyeem 2 : Hes Nplaws 7, 23-28
23 Muaj cov yawg txi dhau lawm coob leej vim kev ploj tuag tsis cia lawv nyob
24 Yog nws tus nyob niaj txhiab ib txhis muaj txoj kab xwm txi yog txoj ruaj
25 Thiab nws thiaj muaj peev xwm mus li cawm cov neeg txav los ze Tswv Ntuj, vim tus ciaj sia ib txhis li nws thov ntuj kom tsam tau rau lawv
26 Thiab ntxab ntxawm yog nws tus yawg hlob txi rau peb, ntshiab huv, tsis phem, tsis tsuas, tsis rau nrog cov neeg txhaum thiab txawm tau nws siab dua qaum ntuj
27 Tsis txog nws yuav niaj hnub muab txim los txi li cov thawj txiv yuav tsum txi rau lawv tej kev txhaum thiab rau tsoom pej xeem ; vim nws ua ib zaug txi nws tus kheej kav mus ib txhis
28 Txoj cai tsa cov tib neeg muag luav ua cov thawj txiv txi, dhau txoj cai, lo lus cog tseg ua tau Leej Tub zoo tshaj puv tas ib txhis
  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo 12, 28b-34
28 Ib tug thoob xwm hnov nws nrog lawv tham, pom nws teb tau zoo heev rau lawv txav los nug tias : “Lo lus qhia loj tshaj yog lo twg ?”
29 Yes Xus teb tias lo loj tshaj : “Tig ntsej mloog, His Xais Lais, peb tus Huab Tais Tswv Ntuj tib leeg kheej yog tseem Huab Tais
30 Koj hlub Huab Tais koj tus Tswv Ntuj tag nrho koj lub siab, tag koj ntsuj plig tag koj tswv yim thiab tag koj lub zog
31 Lo ob lo no : Koj hlub luag tus ze ntawm koj li koj tus kheej, tsis muaj lwm lo lus qhia loj tshaj cov no”
32 Tus thoob xwm hais rau nws : “Zoo, xib hwb, koj hais tas ncaj tsuas muaj tib los, dua li ntawd tsis muaj lawm
33 Hlub Huab Tais tas siab nrho, tas tswv yim, tas zog thiab hlub luag tam li yus tus kheej yeej loj tshaj tas txhua yam txim thiab xyab ntaw.”
34 Yes Xus pom nws teb haum hais rau nws : “Koj nyob tsis deb ntawm Tswv Ntuj qaum ntuj lawm” Tsis muaj tug muaj cuab kav nug nws ntxiv
0 commentaires: