COV ZAJ NYEEM HNUB 18/11/2012
( Nruab Xyoo Hnub Chiv 33 - Xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : Das Nias 12, 1-3
1 Thaum lub caij ntawd, tus thawj loj Mis Kas Es, yuav sawv saum koj haiv neeg cov tub ki, yuav yog ib lub caij txhawj xeeb tsis tau muaj dua ib zaug tav li muaj cov haiv neeg los, lub caij ntawd, koj haiv neeg tus twg muaj npe hauv phau ntawv yuav txais kev cawm
2 Muaj coob leej tsaug zog hauv tej plua av yuav tsim dheev los, cov ntawd mus ciaj sia ib txhis hos lwm cov yuav txaj muag thiab khaum mus ib txhis
3 Cov thoob tsib yuav nra paug li qaum ntuj thiab coob leej cov ncaj ncees cuag tej hnub qub mus tag ib txhis
  • Zaj nyeem 2 : Hes Nplaws 10, 11-14.18
11 Tas txhua tus txiv yawg txi niaj hnub cev tej txim yeej daws tsis tau tej txhaum pov tseg
12 Hos lub txim nws cev daws tau txhaum nws mus zaum ib txhis ntawm Tswv Ntuj sab xis
13 Mu txog thaum muab nws cov yeeb ncuab tiag nws ko taw
14 Vim tib lub txim nws cev ua tau cov neeg ntshiab huv mus tag ib txhis
18 Kev zam tej txhaum ntawd tsis txog yuav cev txim txi daws txhaum lawm
  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo 13, 24-32
24 Thaum cov hnub nyoog ntawd, yog yam kev txhawj xeeb no, lub hnub yuav tsaus nti, lub hli yuav qauj les
25 Cov hnub qub yuav poob saum ntuj los, cov hwj huam txheej ntuj saud yuav nphau tag
26 Luag yuav pom neeg Leej Tub tuaj saum tauv haub tuaj muaj hwj huam thiab muaj hwj chim loj tas nrho
27 Nws yuav xa cov tshab xo mus sau tag cov raug hom tseg puag plaub ceg kaum ntuj txij npoo ntiaj teb mus txog tim npoo ntuj
28 Kom nej paub zaj lus hais txog tsob txiv ncuav pias : thaum cov ceg pib zooj thiab nplooj pib nthaw, nej twb paub lub caij sov tuaj yuav txog
29 Nej thiab, kuj tib yam, thaum nej pom tej yam xwm ntawd tshwm, nej paub tias nws tuaj yuav txog ntawm nej qhov rooj
30 Kuv hais tseeb rau nej : tiam neej no tsis tau dua nras tej ntawd twb yuav tshwm sim
31 Lub ntuj lub teb yuav dua mus, kuv cov lus yuav tsis txawj dua taw
32 Hnub nyoog thiab sij hawm twg, txawm cov tshab xo saum ntuj los neeg Leej Tub yeej tsis paub tsuas yog Leej Txiv xwb

0 commentaires: