Tuam Rooj Ncauj Lus VTK 2
Concile Vatican II
1962-1965

Hnub xiab 11.10.2012,  Koom Txoos Kav Tos Liv ua hmoov nco txog TRNL Vas Tis Kas 2, txwm 50 xyoo rau xyoo no. Vim li cas hu ua Tuam Rooj Ncauj Lus Vas Tis Kas 2 ? Lub TRNL (Concile) yog Koom Txoos Kav Tos Liv tuam rooj sab laj, ib tiam neej muaj ib zaug xwb. Koom Txoos hu tag nrho nws tsoom tswv qhia thoob ntiaj teb tuaj sab laj txog Koom Txoos lub neej thiab tes dej num. Vim yog zaum ob, muaj tuam rooj sab laj nyob Vas Tis Kas. Vim twb muaj Vas Tis Kas 1, tim 08.12.1869 txog 20.10.1870, muaj ib puas xyoo dhau los lawm.

Lub TRNL Vas Tis Kas 2, tuaj txog ze 2500 tus tswv qhia nrog cov kws txuj, théologiens, exégètes, socilogues, journalistes thiab lwm cov thawj coj hauv lwm cov Koom Txoos teev hawm Yes Xus nrog tsoom ntseeg tuav dej num thiab raug caw tuaj nrog mloog.

Lub TRNL (Concile de Jérusalem) yog lub thawj, xyoo 48 kaum tawm xyoo tom qab Huab Tais Yes Xus rov dua qaum ntuj lawm. Yes Xus cov thwj tim, Pob Zeb thiab Paj Lug lawv sib sau thiaj tau txiav tus txhooj tsis yuam cov neeg pej kum los ntseeg Yes Xus kom « Hlais tawv, circoncision » li haiv His Xais Lais. Lub TRNL Vas Tis Kas 2 yog lub tuam rooj sab laj zaum kawg, muaj 50 xyoo. Vim li ntawd, peb yuav los tham txog TRNL Vas Tis Kas 2 tes dej num, tej txhooj nws tau txiav tseg rau zeej tsoom neeg ntseeg sawv daws coj lawm tom ntej.

Dej num, txhooj cai, kab xwm tau txiav tseg

-Tim 11.10 hli txog 08.12.1962 : TRNL Vat II tus nru lus qhib kev sab laj
-1ère Session causes et raisons de l’ouverture Concile Vatican II

-Tim 29.09 txog 04.12.1963 : Tham thiab txiav tus txhooj kev teev hawm
-2éme Session Const la Sainte Liturgie (Sacrosanctum concilium): Approuvée 2147 et 2 contre

-Tim 14.09.1964 txog 21.11.1964 : Koom Txoos yog ntiaj teb lub teeb pom kev
-3ème Session Const de l’Eglise Lumière des nations (Lumen gentium) : Approuvée 2151 et 5 contre

-Tim 18.11.1965 : Tswv Ntuj lus thiab Koom Txoos kev tshaj xo rau ntiaj teb
-4éme Session Const Parole de Dieu (Dei verbum): Approuvée 2344 et 6 contre
+ Const pastorale sur l’Eglise dans le monde (Gaudium et Spes) : App 2309 et 75 contre et 7 nul


Vas Tis Kas 2 cov txhooj txiav rau tsoom ntseeg KTL sawv daws coj :

. 4 Tug txhooj (Constitutions) édification, fondation :
.Sacrosanctum concilium-Sainte Liturgie (SC) 
.Lumen gentium-Eglise lumière des nations (LG)
.Dei verbum-Parole de Dieu (DV)
.Gaudium et Spes-Pastorale sur l’Eglise dans le monde (GS)


. 3 Txoj cai (Déclarations) affirmation, annonce:
.Gravissimum Educationis (Education chrétienne)
.Nostra Etate (Relation de l’Eglise avec les religions non-chrétiennes)
.Dignitatis Humanae (La liberté religieuse)

. 9 Txoj kab xwm (Décrets) ordonnance, décision, sentence:
Ad Gentes (Activité missionnaire de l’Eglise)
Presbyterorum Ordinis (Le ministère et la vie des prêtres)
Apostolicam Actuositatem (Apostolat des laïcs)
Optatam Totius (Formation des prêtres)
Perfectae Caritatis (la rénovation et l’adaptation de la vie religieuse)
Christus Dominus (charge pastorale des évêques dans l’Eglise)
Orientalium Ecclesiarum (les Eglises Orientales-Orthodoxe…)
Inter Mirifica (les moyens de communications sociales)
Unitatis redintegratio (l’Oecuménisme rapport avec nos frères séparés)

Txhooj Tswv Ntuj Lus-Constitution Parole de Dieu (Dei verbum)

Tus neeg ntseeg Kav Tos Liv yuav tsum qhib ntsej mloog cov thawj coj lub Koom Txoos : vaj qhia thiab cov tswv qhia lus. Lub TRNL hais tias : Tus txhooj (Tswv Ntuj lus) yog ib tug txhooj tseem ceeb tas nrho rau ib tsoom ntseeg. Lub TRNL xav pab txhua tus neeg ntseeg kom to taub Tswv Ntuj lus. Ua li no, Tswv Ntuj lus tseem ceeb thiab tshwm sim li cas tuaj rau peb ?
Lub TRNL hais tias : Tswv Ntuj lus tsis poob ncaj qha saum ntuj los hauv ntiaj teb no, li nag thiab lawg poob hauv ntiaj teb no. Tej txhia kev teev hawm yam li cov  Mawv Xim Lim (Musulmans), lawv hais tias Tswv Ntuj tuaj tuav Mos Has Mes tes kom sau Tswv Ntuj lus los qhuab qhia cov Mawv Xim Lim. Vim li ntawd, cov Mawv Xim Lim phau ntawv (Coran) sau li cas, lawv yuav li ntawd, lawv tsis muaj cai cav, tsis muaj cai kov ib lo lus. Txawm koj yuav to taub thiab tsis toa taub ib lo lus twg los koj tsis muaj caij nug saib yog hais dab tsi li.
Cov neeg Kav Tos Liv kev ntseeg tsis yog cov Mawv Xim Lim kev ntseeg. Cov Kav Tos Liv, peb ntseeg tias Tswv Ntuj lus yog ib zaj liv xwm ntshiab. Tswv Ntuj ua kom neeg nkag siab, ua kom neeg tswv yim maj mam nthuav zuj zus los to taub txog Tswv Ntuj hnub dhau hnub, hli dhau hli, tiam dhau tiam. Tswv Ntuj yog Huab Tais ib txwm nyob txawm, tsuas muaj Tib tug Tswv Ntuj xwb, tsis muaj coob tus Tswv Ntuj. Kuj yog Tswv Ntuj tib leeg tus qhia kom neeg thoob tsib, muaj tswv mem tau tias muaj tib tug Tswv Ntuj thiaj loj thiab muaj hwj huam zoo dua tej tag nrho. Tswv Ntuj yog tus qhia Tswv Ntuj lub npe rau Mos Xes : “Kuv yog tus kuv yog, Je suis qui je suis”.
Cov His Xais Lais pom Tswv Ntuj, tej zaud, zoo li nplaim taws ntsa ua lawv ntej hmo ntuj ; tej zaud, Tswv Ntuj zoo li tauv huab los thaiv lawv qab nraim cov tub rog Hais NKws Tos txhob nrhiav tau lawv ; tej zaud, zoo li ib tauv huab npog luas lub tsev tsam phooj nrog Mos Xes tham pem…Lawv to taub Tswv Ntuj lub npe : « Kuv yog tus kuv yog » Nplaim Taws, Thooj Huab, tej suab lus…
Vim li ntawd, Tswv Ntuj maj mam qhuab qhia kom neeg to taub txog Tswv Ntuj tiam dhau tiam. Thaum ntej, Tswv Ntuj ua tej cim rau His Xais Lais pom xyeem tias Tswv Ntuj nrog nraim His Lais Lais ua ke los mus txog rau Yes Xus tus kheej tshwm sim ua neeg qhia tshab plaws rau peb txhua leej paub tias tsuas muaj tib tug Tswv Ntuj Huab Tais Leej Txiv, Huab Tais Leej Tub thiab Huab Tais Leej Ntuj Plig nrog nraim peb ua ke.
Tsoom neeg ntseeg Kav Tos Liv yuav tsum paub Tswv Ntuj kom zoo zoo. Thaum peb nyeem phau Ntawv Ntshiab, peb paub muaj ob toom, cov Ntawv Cog Qub Lus thiab cov Ntawv Cog Lus Tshiab. Yog tib tug Tswv Ntuj ua tus tshoj kom neeg muab Tswv Ntuj lus los sau ua txhooj ua cai tseg hauv cov ntawv Cog Qub Lus. Tiam sis cov cai no tej txhia laus dhau thiab qub lawm, sau rau tiam neej thaud coj vim lawv tej siab ntsws tseem coj ti thiab nqaim. Vim li ntawd, Tswv Ntuj kuj yuav tsum coj nruj zoo li tej txiv tsev yuav tsum cob yuav tsum qhia txaus ntaus yuav ntau, yuav nplawm lawv tej me nyuam tawv ncauj thaum tseem yau. Zim txwv no, tej txoj cai thaud tsis tshua zoo siv rau txheej no lawm. Thaum nej tus me nyuam loj tuaj, plab plaw nthuav, nej kuj tsis ntaus, tsis nplawm nej tus me nyuam lawm. Txawm li ntawd los txhob rawm maj hais tias ntawv CQL tsis yog Tswv Ntuj lus. Twb muaj dua los lawm, tej txhia neeg yuam kev (hérésie) hais tias tus Tswv Ntuj tshoj sau cov ntawv CQL tsis yog Yes Xus tus Tswv Ntuj : «Mas Xoos (85-160) tau qhia dog dig tias tus Tswv Ntuj hauv cov ntawv CQL yog ib tug Tswv Ntuj siab phem, ua tsov ua rog, tsis tauv nws lus, hais ib yam ua lwm yam. Hos Yes Xus li, yog tus loj dua tus Tswv Ntuj tsim lub ntuj thiab ntiaj teb, yog tus Leej txiv xa tuaj…Marcion, (85-160) originaire du Pont, qui développa son école en blasphémant avec impudence le Dieu annoncé par la Loi et les prophètes : d'après lui, ce Dieu est un être malfaisant, aimant les guerres, inconstant dans ses résolutions et se contredisant lui-même. Quant à Jésus, envoyé par le Père qui est au-dessus du Dieu Auteur du monde … Adv Haer 1, 27, 2  Irénée. Marcion, le précurseur du protestantisme et une sorte de Luther (Bricout). (Cf. Catholicisme (art. Marcion), Bricourt, 1926,  Esprit et Vie, no 102, mars 2004 p.28-30)».
Lub Koom Txoos Kav Tos Liv qhuab qhia tias yog tib tug Tswv Ntuj tus tshoj sau cov ntawv CQL thiab sau cov ntawv CLT. Thaum ub neeg siab tsis tau nthuav, Tswv Ntuj kuj ua nruj, zoo li tej cai hauv ntawv CQL yav thaud ; thaum neeg siab ntsws nthuav txaus, Tswv Ntuj thiaj xa Tswv Ntuj Leej Tub Yes Xus rau tib neeg pom xyeem.

Txij phau ntawv Hauv Paus los mus txog rau Zam Ntxuav Plig, puav leej qhia rau peb tib neeg npaj tos yuav pom xyeem Tswv Ntuj ib hnub twg, yog Yes Xus Pleev. Tsis tas li ntawd, yus yuav tsum muaj siab ntseeg, yus thiaj li yuav to taub txog Tswv Ntuj. Tus tsis muaj siab ntseeg, txawm nyeem phau Ntawv Ntshia pes tsawg zaus tag los yuav tsis paub Tswv Ntuj li thiab. Tus tsis muaj siab ntseeg tsuas pom phau Ntawv Ntshiab yog haiv His Xais Lais tej dab neeg, hais txog lawv tej kwv huam txheej thaud xwb. Tiam sis, lub TRNL hais tias yog tus txais kev ntseeg Tswv Ntuj lus tag siab nrho, Tswv Ntuj cov lus yuav coj nws kev kom ua tau neeg zoo tom thawj txog qhov kawg thiab tseem yuav coj peb ntsib dheev Tswv Ntuj tus kheej tus ib txwm tshoj neeg. Kev to taub phau Ntawv CQL yog to taub Tswv Ntuj zaj lus coj yus los ntsib dheev Yes Xus Pleev.


Txhooj Tswv Ntuj Lus - Zaj 2 (Dei Verbum Chapitre 2)

Cov cag qhia tau Tswv Ntuj tshab plaws rau peb paub

Lus Thes (Cov neeg teev Yes Xus cam thawj tus yawg koob-Le fondateur du protestantisme) hais tias tsuas muaj phau Ntawv Ntshiab thiaj qhia tau Tswv Ntuj rau neeg paub xwb. Lub TRNL hais tias Lus Thes yuam kev (hérésie) tsis muaj ib tug cag phau Ntawv Ntshiab nkaus thiab qhia tau. Vim ua ntej muab Tswv Ntuj lus sau cia rau hauv ntaub ntawv, Tswv Ntuj xub tshoj neeg tej siab ntsws. Yuav tsum xam txog tus tib neeg ua ntej. Tib neeg yog tus muab Tswv Ntuj lus txaug rau daim phiaj zeb, daim phiaj nto ; tom qab no, mam muaj cwj mem kos tseg rau hauv ntaub hauv ntawv. Tsis tas li ntawd, yuav tsum xam Leej Ntuj Plig Ntshiab tus tshoj cov yaj saub kom muab Tswv Ntuj lus sau tseg ua ntawv CQL thiab tshoj cov thwj tim sau Yes Xus lub neej qhia txheej tom qab hauv phau ntawv CLT. Cov thwj tim lawv tau nrog Yes Xus noj thiab nyob ua ke, lawv pom Yes Xus tes dej num, hnov Yes Xus lus qhia. Tus thwj tim Paj Lug tau ntsib dheev Yes Xus tshwm sim rau nws pom xyeem. Lawv sau Yes Xus lub Moo Zoo raws li lawv nco tau Yes Xus. Tseem muaj tej txhia, piv li Lus Kas, twb tsis tau pom dua Yes Xus zoo li cas. Tiam sis, Lus Kas tau nug Pob Zeb thiab Paj Lug thiab nug lwm cov thwj tim tau noj, tau nrog Yes Xus ua ke, ua ntej nws sau phau Ntawv Moo Zoo hais txog Yes Xus. Mas Kos los kuj tib yam, nws tau tshawb nrhiav nug cov thwj tim thiab cov neeg tau ntsib Yes Xus. Lawv mam los xav tswv yim, xaiv cov lus lo twg haum, lo lus meej yuav qhia tau Yes Xus kom tseeb rau sawv daws paub. Lawv mam muab lawv tes los sau li tej tib neeg sau ntawv.

Lub Koom Txoos qhia hais tias : tus cag qhia Tswv Ntuj lus yog Leej Ntuj Plig Ntshiab ua tus tshoj thiab cov thwj tim yog cov neeg muab lawv tswv yim thiab tes los sau Tswv Ntuj lus cia. Yes Xus tus kheej tau cog lus tseg : «Kuv yuav xa Leej Ntsuj Plig, nws yuav ua kom nej nco tag cov lus kuv tau hais rau nej… » Tswv Ntuj cov lus nrov thiab ncha tuaj txog hauv cov thwj tim tej siab ntsws ua rau lawv to taub thiab nkag siab txog Tswv Ntuj, lawv thiaj li sau tau muaj kuab qhia tau kom neeg to taub Tswv Ntuj lus hauv cov Ntawv Ntshiab (Les Ecritures.) Vim li ntawd, lub Koom Txoos hais tias txawm tus thwj tim tus kawg sau Tswv Ntuj lus (Apocalypse, Yuav Tshwm Sim) los Tswv Ntuj lus tsis kawg thiab tsis tau xaus rau tus thwj tim ntawd. Daim ntawv sau Tswv Ntuj lus hais txog Tswv Ntuj kev tshwm sim mas xaus rau cov thwj tim. Tiam sis, Leej Ntuj Plig tseem niaj hnub nyob haus Tswv Ntuj haiv neeg, niaj hnub tshoj cov neeg mloog Tswv Ntuj lus. Leej Ntuj plig tseem niaj hnub ua kom tus neeg ntseeg nco ntsoov Yes Xus cov lus qhia. Vim li ntawd, kev mloog poj yawm thiab tsoom leej ntshiab thiab cov thwj tim yog tus cag rhawv Tswv Ntuj lus (La Tradition de l’Eglise).

Yog li ntawd, peb yuav to taub li cas txog lub txiaj ntsim Ntawv Ntshiab, Koom Txoos kev cai thiab Xib Hwb Loj ? Quel rapport entre Tradition, Ecriture et Magistère de l’Eglise ? Un rapport de collaboration au service de la vérité et l’Esprit Saint est la source des trois. Leej Ntuj Plig yog tus tshoj tag Tswv Ntuj lus hauv Ntawv Ntshiab, tshoj Koom Txoos kev thiab tshoj vaj qhia kom tsis txawj yuam kev. Vim li ntawd, peb yam li hais no tswj tas tsoom neeg ntseeg tus yees, thaj yeeb thiab haum Tswv Ntuj siab nyiam.

Sawv daws yuav tsum hwm vaj qhia yog tus Xib Hwb Loj (décret sur l’infaillibilité pontificale) coj lub Koom Txoos. Thaum vaj qhia tshaj txog ib zag lus tseem ceeb, qhia kev cawm neeg thiab kev ciaj Tswv Ntuj sia muaj lub ntsiab lus tseeb nres tau ntiaj teb neeg txhua tiam neej, vaj qhia tsis yuam tau kev (Le pape est infaillible quand il proclame une doctrine universelle…) Tsis tas li ntawd, vaj qhia muaj txiaj ntsim txhawb kev ntseeg tau rau txhua tus neeg ntseeg, vaj qhia tsis yuam kev tau vim lub Koom Txoos tog ntshiab si, pab tau sawv daws yuam kev tsis tau (infaillible par la sainteté de l’Eglise.) Dua li ntawd, vaj qhia yog tib neeg, nws kuj txawj yuam kev li tej tib neeg txhua leej (faillible comme homme) : Pob Zeb twb yuam kev, Paj Lug twb tau tsa ncauj hais Pob Zeb ntawm sawv daws xub ntiag.

Tag lub Koom Txoos zeej tsoom neeg ntseeg, muaj tog ntshiab thiab tog txhaum sib xyaws pes ntxaws, muaj Tswv Ntuj txiaj ntsim thiab muaj xas tas kev haub ntxias nyob hauv tsoom neeg ntseeg. Peb muaj qhov ntshiab huv thiab muaj qhov lo neeg keeb txhaum hauv peb tib neeg. Piv txwv txoj cai rho me nyuam yog nom tswv ib tug txhooj (politique) tswj hwm teb chaws. Yog peb nug tsoom ntseeg Kav Tos Liv nyob sab Aws Los Pas saib lawv puas pom zoo rho me nyuam li nom tswv txoj cai, pauj ntsoov tias yuav luag txhua leej kawg pom zoo rho me nyuam pov tseg raws li txoj cai. Vim cov neeg ntseeg Kav Tos Liv Aws Los Pas tsis paub qhov tseem ceeb txog tus me nyuam txoj sia thiab Tswv Ntuj tus tsim txoj sia. Txawm cov coob pom zoo cia rho me nyuam los cov coob yuam kev, lawv zaj tsis yog. Kev ntseeg tsis yog (politique) ua li cov coob zaj. Haiv neeg ntseeg Tswv Ntuj, nws kev mloog Tswv Ntuj lus yog kev ntshiab huv li Tswv Ntuj, yam li cov neeg siab ntshiab nkauj xwb Teresa (Mère Teresa) qhia meej tias kev rho me nyuam pov tseg txhaum loj tib yam li tus tua neeg. Nws txawm tib leeg tiv kev rho me nyuam los nws zaj yog, hos tsoom neeg ntseeg yuam kev. Lub Koom Txoos tsoom neeg ntseeg leej puav yog neeg ntshiab huv tiag tiag li nkauj xwb Teresa. Tus yuav los pab tsoom neeg ntseeg xaiv Leej Ntuj Plig Ntshiab txoj kev rau tsoom ntseeg taug, yog vaj qhia txoj hauj lwm, pab tsoom ntseeg xaiv txoj tseeb ntawm qhov yuam kev. Vim li ntawd, vaj qhia kev tswj Koom Txoos thiab nws kev mloog Tswv Ntuj lus yog ib txoj dej num tseem ceeb kawg nkaus. Cov Orthodoxes thiab cov Protestants tsis hwm vaj qhia ua lawv leej txiv li cov Kav Tos Liv, vim li ntawd, ntau zaus lawv tsis yuav leej twg hais, lawv thiaj ua neeg teev Yes Xus loj cov kem tsuab li sawv daws pom.


Txhooj Tswv Ntuj Lus - Zaj 3 (Dei Verbum Chapitre 3)

Peb yuav to taub mus zaj twg txog tus tib neeg sau Tswv Ntuj lus thiab Tswv Ntuj tus tshoj kom sau nws cov lus – Quel est le rapport entre l’auteur humain qui a écrit l’Ecriture Sainte et Dieu qui a inspiré cette Ecriture ?

Ntawm cov Mawv Xim Lim thiab cov Ntseeg Yes Xus, nyias muaj nyias zaj sib txawv. Cov Mawv Xim Lim hais tias Allah tuaj tuav neeg tes sau Allah cov lus sau li cas mas kom li ntawd, tsis txhob kov. Lawv hais tias cov Hes Nplaws thiab cov neeg teev Yes Xus muab Tswv Ntuj tej lus thiab neeg lus hloov mus hloov los sib xyaws tag vim neeg txhoj.

Lub Koom Txoos teev Yes Xus hais tias Tswv Ntuj yog tus tshoj kom neeg sau Tswv Ntuj lus tseg tag neeg lub tswv yim, kev txawj ntse, tag nrho neeg lub siab lub ntsws kev to taub Tswv Ntuj. Lawv siv tag nrho tej lus lawv txawj los piav thiaj tej txuj lawv paub hauv lawv tiam neej los sau Tswv Ntuj lus cia. Tej zaum lawv twb to taub tsis tag tej lus lawv tau sau cia ntawd. Lawv tsuas muab tes sau Tswv Ntuj lus li lawv to taub, tiam sis, ho ua tau li Tswv Ntuj siab xav :
-Piv txwv 1, hais txog Cov Mos As tus vaj ntxwv Npas Lav hu tus saub teev pej kum dab qhuas Npas Las As tuaj tsawm His Xais Lais, thaum kawg ho foom lus zoo rau lawv : « 10 Leej twg puas suav txheeb Yas Kos tej hmoov av, puas xam tawm His Xais Lais ib feem plaub ? Cia kuv tuag phim cov ncaj ncees kev tuag thiab kheev kuv xub ke lam yog lawv xub ke ! 11 Npas Lav hais rau Npas Las As : “Ua tus tsi li koj ? Kuv twb hais kom koj tsawm kuv cov yeeb ncuab, saib, koj tseem foom koob hmoov” 12 Nws teb tias : “Kuv yuav ua cas cheem tej lus Tswv Ntuj tso hauv kuv lub ncauj ? XP 23,10-12 » Npas Lav hu Npas Las As tuaj ua phem tiam tau qhov zoo rau His Xais Lais.
-Piv txwv 2, hais txog tus thawj leej choj Kais Fas hauv Zam Ntawv Moo Zoo : “49 Kais Fas yog ib tug hauv lawv, xyoo ntawd ua tus thawj leej choj, nws hais rau lawv : “Nej tsis paub dab tsi, 50 Nej sim xam, yeem cia ib tug neeg tuag rau tsoom pej xeem zoo dua tas nrho haiv neeg tsis txhob ploj rau nej 51 Tsis yog nws tus kheej hais li ntawd, tiam sis xyoo ntawd nws ua thawj leej choj, nws saub tias Yes Xus yuav tsum tuag rau haiv neeg Z 11,49-51” Kais Fais lub siab xav, yog nrhiav kom tau zaj zoo tswv yim kom tua tau Yes Xus pov tseg. Tiam sis, vim nws yog leej choj, Tswv Ntuj muab nws cov lus lim hiam los ua lus zoo, ua lus saub tshaj Yes Xus kev raug hiam : Txhais tias Yes Xus tuag los cawm ntiaj teb neeg txhua leej kom txhob poob rau dab teb. Ntawm tus tib neeg sau Tswv Ntuj lus thiab Tswv Ntuj tus tshoj neeg kuj zoo tib yam li ntawd. Tus neeg sau Tswv Ntuj lus siv tej lus nws paub thiab nws txawj los piav txog Tswv Ntuj. Tiam sis, Leej Ntuj Plig Ntshiab nthuav thiab txhais ntau fab ntau lub ntsiab ntxiv tus neeg cov lus. Peb hais tau tias muaj ob tug sau Tswv Ntuj lus, leej tib neeg thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab. Yog peb siv cov txuj (exégètique, historico-critique, archéologique…) mus tshawb thiab mus nrhiav cov tib neeg tau sau Tswv Ntuj lus, peb yuav taug tau lawv qab, soj tau lawv hneev. Peb kuj yuav mus ntsib tau Leej Ntuj Plig ntshiab hauv cov Ntawv Ntshiab Leej Ntuj Plig tshoj neeg kom sau cia thiab ntsib tau hauv peb txoj kev teev ntuj. Vim Leej Ntuj Plig nyob txhiab niaj puas xyoo yog tib tug Leej Ntuj Plig tus tshoj lawv thaud thiab tuaj tshoj peb tiam no. Vas Tis Kas 2 qhia kom peb siv tej txuj (exégèse, historico-critique…) pab peb kawm phau Ntawv Ntshiab. Tsis tas li ntawd, peb tseem yuav vam cov leej ntshiab tej lus qhuab qhia ttxhawb peb thiab. Leej Ntshiab Thomas d’Aquin (1225-1274) qhia tias hauv phau Ntawv Ntshiab (Bible), peb yuav tsum khaws 3 nqe lus zoo li no :

-1: Cov Ntawv Ntshiab muaj ib lub ntsiab qhuab qhia kom neeg txawj zoo nyiam (sens morale). Peb yuav ua li cas peb thiaj txais Tswv Ntuj kev cawm neeg thiab txawj ua neeg zoo nyiam.

-2: Cov Ntawv Ntshiab tseem muaj lwm lub ntsiab li Hmoob hais piv txoj lug (sens allégorique, métaphorique, symbolique). Tej ntsiab lus ntawd yog hais txog Yes Xus, Nkauj Xwb Mab Liab thiab peb tej ntsuj plig…Piv txwv Mos Xes kom tua tus yaj ua lub hmoov hla, tiam sis, yog hais txog Yes Xus tus tseem Yaj nqes saum ntuj los raug tua tuag kom cawm tag lub qab ntuj neeg ; kuj yog hais txog peb tus ntsuj plig, yog peb tsis tuag, yog peb tsis ua neeg me, peb yuav tsis pom tau Tswv Ntuj ; kuj hais txog Nkauj Xwb Mab Liab kev lwj siab thaum Yes Xus Yes Xus dai saum ntoo cuam : « Ib rab ntaj yuav chob koj ntsuj plig tshab plaws LK2,35 » thiab hais txog tej leej ntshiab kev raug hiam…

-3: Cov Ntawv Ntshiab tseem muaj ntsiab hais txog lub neej ciaj sia ib txhiab ib txhis saum qaum ntuj (sens eschatologique). Thaum Mos Xes coj tsoom His Xais Lais hla hav suab puam los rau Kas Nas Has teb, peb to taub tias Hais Nkws Tos teb yog lub ntiaj teb no, hla hav suab puam yog hla kev ploj tuag, mus txog Kas Nas Has teb yog peb mus txog qaum ntuj. Raws li leej ntshiab Faustine hais, kev ploj tuag ua kom peb tib neeg txhua leej tau txais Tswv Ntuj txiaj ntsim.


Txhooj Tswv Ntuj Lus - Zaj 4 (Dei Verbum Chapitre 4)

Hauv tus txhooj Tswv Ntuj Lus (Dei Verbum) zaj 4 no : hais txog kev tsim Ntawv Cog Qub Lus (Ancien Testament), nws lub keeb puam chiv zoo li cas thiab muaj nuj nqes dab tsi rau peb zim txwv no (sa structure de composition, son agencement des thèmes et son utilité ou intérêt) ?

Tuam Rooj Ncauj Lus Vas Tis Kas 2 hais tias : Ntawv CQL yog liv xwm  qhia Tswv Ntuj kev cawm neeg txhej qhia dhau txheej (histoire progressive du salut de Dieu). Vim li ntawd, peb yeej pom cov Ntawv CQL hais txog haiv neeg His Xais Lais zaj liv xwm los tej kwv huam tiag. Tiam sis, kom peb nco ntsoov tias yog Tswv Ntuj lus, zoo li tej lus foom kom, lus koob lus hmoov taw kev peb taug thiab coj peb kom mus ntsib dheev Leej Pleev Yes Xus. Vim Yes Xus yog txoj kev coj peb mus ciaj sia ib txhiab ib txhis saum qaum ntuj. Peb yuav tsum nyeem cov Ntawv CQL li cov lus caw peb kho peb lub siab lub ntsws thiab lub neej rau yav tom ntej. Peb tsis txhob yuam kev li tej txhia neeg yuam kev : tseev kom tib neeg coj tuag nthi li cov Ntawv CQL Tswv Ntuj tshoj neeg sau tau cia no (il n’est pas à prendre les paroles de l’Ancien Testament comme des paroles définitives de Dieu). Vim li cas ? Vim cov Ntawv CQL txhib neeg tos Tswv Ntuj tus Tub Xa Moo (le Messie, le Christ), tus cawm lub qab ntuj neeg. Ua li mas, Yes Xus, Tus Xa Moo Zoo twb tuaj txog, txhais tias tej txhooj cai hauv cov Ntawv CQL tsheej xeeb tag nrog Yes Xus lawm. Tej cai qhia neeg kom txawj zoo nyiam, qhia neeg teev hawm Tswv Ntuj thiab qhia neeg kom sib hwm (hniav pauj hniav, muag pauj muag) tas tej txhooj cai no tsheej xeeb tag nrog Yes Xus, tsis txog yuav ua li yav thaud, hos ua li txoj cai tshiab Yes Xus qhia lawm (les préceptes moraux, cultuels et judicières sont accomplis par la venue de Jésus Christ).

Tej cai teev hawm (Préceptes cultuels) :

Raws li txoj cai, His Xais Lais yug tau ib tug tub, yuav tsum coj mus hom lub cim hlais tawv (la circoncision) : Txhais tias neeg cev nqaij tau los ntshav raws poj yawm ua tseg, raws Tswv Ntuj haiv neeg tus cai nrog Tswv Ntuj cog lus (la circoncision est une alliance avec Dieu dans la chair…). Qhov no, yog kab kev nrog Tswv Ntuj cog lus li yav tag los. Ziag no, tus neeg nrog Tswv Ntuj cog lus raws li Yes Xus qhia, yog nrog Yes Xus tuag thiab yug dua tshiab ua Tswv Ntuj haiv neeg hauv lub cim ntxuav, ua tau Tswv Ntuj haiv neeg hauv kev cia siab ntseeg Tswv Ntuj, ua Tswv Ntuj neeg hauv kev teev Tswv Ntuj thiab hauv kev hlub neeg thiab hlub Tswv Ntuj fim Tswv Ntuj, tsis yog hauv lub cim hlais tawv (la circoncision) lawm. Tiam sis, peb yuav tsum nyeem tus cai hlais tawv kom peb to taub Tswv Ntuj kev nrog His Xais Lais cog lus xa nws tus cawm neeg (Messie, Christ) tuaj cawm nws haiv neeg.

Tus cai tswj hwm (Préceptes juridiques) :

Mos Xes cov cai teeb tseg hauv ntawv Les Vis, yog ib cov cai tswj hwm muaj caij nyoog, tiam twg…ze ntawm 1200 xyoo ua Yes Xus ntej. Zim txwv no, tab yog haiv neeg His Xais Lais kiag, qee txoj cai lawv kuj tsis siv lawm. Tiam sis, peb yuav tsum mus nyeem cov cai ntawd yog ib qho tseem ceeb kawg, kom peb paub tej liv xwm txheej thaud, thaum Tswv Ntuj pib tshoj neeg, pib qhia kom neeg txawj sib zam, los ua neeg mloog Tswv Ntuj lus, yuav tsis txhob sib pauj. Peb yuav pom muaj ntau tus cai laus dhau, tsis zoo siv, tsis haum, siv tsis nyog lawm.
1-Piv txwv tus cai txawb zeb tua ib tug poj niam deev hluas nraug, ua tsis tau li thaud lawm.
2-Piv txwv tus cai hais txog ib tug poj niam raug txhom (violer) hauv nroog. Koj tos nws yug me nyuam tag koj mam cab rau tom tshav puam txawb zeb tua. Vim nws twb tsis qw thiaj muaj neeg tuaj pab nws. Tus raug txhom nyob xub tsuag, koj txhob tua nws. Vim txawm nws qw, yuav tsis muaj neeg tuaj pab tau nws. Yas Kos tus ntxhais, Tib Nas, twb raug txhom hauv nroog, nws qw qa tawg twb tsis muaj neeg tuaj pab nws. Tsis li, yog tus poj niam tseem qw, tus neeg phem yuav muab chais kem caj pas kom tu, txawm yog hauv nroog los tus poj niam yuav tsis muaj cuab kav qw. Tej cai no qhia rau peb txog tiam neej thaud, tsis yog kom peb coj li ntawd. Tiam sis, tej cai no tseem ceeb rau peb qhia rau peb tias Tswv Ntuj mam mam qhuab qhia neeg kom tej siab ntsws thiab plab plaw nthuav.
-Raws li (le sens morale) kom peb to taub tias yuav tsum txawj ua neeg zoo, kev txhaum ua puas yus tus tib neeg loj kawg, ua tau kom peb poob rau dab teb pom tsis tau qaum ntuj.
-Raws kev piv txoj lug (le sens allégorique), tej cai no qhia peb pom tias npaum li cas Mab Liab raug neeg thuam, raug neeg hais, thaum Mab Liab cev nkauj xwb xeeb Yes Xus. Ntshai tshuav ib nti, Mab Liab twb raug cab tom tshav puam raug zeb tua tuag thiab ntshai coob leej ntxhais His Xais Lais yav thaud tau raug zoo li ntawd. Tsis tas li, zim txwv muaj tej lub teb chaws tseem coj tej cai zoo li ntawd.
-Raws li (le sens eschatologique) hnub ntiaj teb kawg, kev ncaj ncees thiab txhua yam kev txhaum, tej txiaj ntsim yuav tshwm plaws txawb paiv lam cum nrig ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. Hnub ntawd, yog hnuv Tswv Ntuj txiav txim rau tib neeg. Vim li ntawd, peb yuav saib Ntawv CQL tseem ceeb kawg nkaus.


Tus cai qhia kom neeg nyiam zoo (Préceptes moraux) :

Cov Ntawv Ntshiab qhia kom neeg txawj ua neeg zoo nyiam no tsis txawj nphob, tsis txawj laus. Txawm yog txheej neeg thaud los zim txwv no, peb tib neeg tsis muaj tug kwv thiab yuam cai hla tej kev mloog tej cai no. Tswv Ntuj 10 lo lus qhia txhawv los ntawm tib txoj cai loj dua tej tag nrho li Yes Xus hais : Koj yuav hlub koj tus Tswv Ntuj tas siab tas ntsws, tas tswv yim, tas koj lub zog thiab hlub tej tib neeg ib yam li koj hlub koj tus kheej. Tsis txhob ua tub sab tub nyiag, yog lus qhuab qhia kom neeg xyaum zoo. Tus neeg hwm tej cai no yog tsis muaj qhov hlub neeg thiab hwm Tswv Ntuj hauv nws siab, nws tseem yuav ua tus neeg khav theeb li cov Fas Lis Xais : Kuv no yog tus zoo tshaj luag tej, tsis tub sab, tsis deev luag txij nkawm, them se rau nom tswv, tso nyiaj txhawb tsev teev ntuj…Kuv no zoo tshaj tej neeg txhaum, zoo txaus txaus lawm (observer la loi sans l’amour devient objet d’orgueil). Vim li ntawd, Yes Xus tuaj ua kom tej cai qhia neeg kom txawj ua neeg zoo nyiam no txhawv ntawm Tswv Ntuj kev hlub neeg los.


Txhooj Tswv Ntuj Lus - Zaj 5 (Dei Verbum Chapitre 5)

Vas Tis Kas 2 qhia hais tias Yes Xus lub Moo Zoo hauv ntawv CLT qhia tshab plaws Yes Xus rau peb leej tib neeg paub. Thaum ntiaj teb kawg, tej lus qhia hauv Ntawv CLT yuav dhau caij dhau nyoog yam li tej qoob loo dua toj dua daws lawm. Vim peb yuav ntsia ntsoov Huab Tais Yes Xus ntawm peb qhov muag. Peb yuav pom Tswv Ntuj lo lus yog nqaij yog txha muaj lub pliaj plhu, tsis yog tus ntaub tus ntawv li cov ntawv CLT.

Peb twb paub, mua 4 leeg tau sau Yes Xus lub Moo Zoo qhia rau peb paub Yes Xus. Tiam sis, lawv tsis sau li tej neeg thiab tej kws txuj sau ntawv liv xwm thiab kwv huam, tsis yog zoo li ntawd. Lawv mus nug cov tau nrog Yes Xus nyob ua ke, noj ua ke, pom Yes Xus tej dej num, hnov Yes Xus tej lus qhuab qhia. Zoo li Lus Kas, tsis tau nrog Yes Xus ua ke, tsis tau pom dua Yes Xus zoo li cas. Tiam sis, Lus Kas tau ntsib Pob Zeb thiab Paj Lug thiab Yes Xus cov thwj tim. Lus Kas khaws lawv tej lus nws hnov lawv tham thiab raws li nws ntseeg thiab nws pom cov thwj tim tshaj Yes Xus lub Moo Zoo rau nws pom. Lawv 4 leeg no ua tim khawv txog ib zag liv xwm. Tiam sis, nyias hais txawv nyias. Vim nyias siv nyias zaj lus raws nyias zaj tswv yim los mus piav txog zaj liv xwm. Muaj tej yam lawv hais tau los sib dhos, tiam sis, muaj tej yam nyias hais txawv nyias thiab. Vim li ntawd, Ntawv Ntshiab muaj tej qhov tsis sib dhos. Qhov muaj nqes thiab tseem ceeb, lawv 4 leeg puav leej hais txog Yes Xus kev cawm neeg.
Piv txwv, yog nej xyuas kom zoo Mas Kos, thaum nws pib sau nws phau Ntawv Moo Zoo, nws mus nrhiav tau Yes Xus ib co lus. Tiam sis, nws tsis paub xyov lub caij nyoog twg, thaum twg los yog vim li cas Yes Xus hais tau cov lus ntawd. Mas Kos tsis pom qab muab dhos los ua ib zag lus, ces nws muab tso ua ke zag tib zag sib txuas, txawm tsis sib dhos los kawg tsis pom qab ua tau li cas : Yog cov (péricopes). Cov zaj lus ntawd Yes Xus yeej tau hais tiag, tiam sis, xyov hais thaum lub caij twg, puas yog hais thaum Yes Xus mus qhuab qhia neeg hauv tsev txoos, los hais tom tshav puam, los hais thaum mus kho ib tug neeg mob…tsis muaj neeg paub tau.
Tus sau Yes Xus lub Moo Zoo raws li Zam sau tau dhos thiab hais tau tsheej zag, piav ib txheej zuj zus tuaj mus. Tus sau ntawd zoo li yog ib tug thwj tim tau nrog Yes Xus nyob, nws sau raws li nws nco tau Yes Xus lub ntsej muag, nco tau Yes Xus tej lus, tes dej num hnub dhau hnub, hli dhau hli, xyoo dhau xyoo. Nws sau tau ib zag yam li nws to taub Yes Xus meej, nws cuab tau kab tho tau kev txawv lawv 3 leeg xub sau los qhia sawv daws nrog paub.
Ntawm lwm cov tsab ntawv raws li : Paj Lug, Pob Zeb, Yas Kos Npos thiab Zam muaj nuj nqes raws kev cai. Tiam sis, tsis yog ib co ntawv qhia ncaj qha txog Yes Xus rau sawv daws. Yog ib co lus Tswv Ntuj tshoj kom lawv sau tseg raws li Tswv Ntuj siab xav hais txog Tswv Ntuj kev cawm neeg.

Tuam Rooj Ncauj Lus Vas Tis Kas 2 tus Txhooj Dei Verbum lus xaus :
Lus Thes yuam kev, tsis yog phau Ntawv Ntshiab nkaus thiaj qhia tau Tswv Ntuj (Il n’y a pas une seule source mais trois sources de la révélation de Dieu aux hommes).
Cov cag qhia tau Tswv Ntuj muaj : Leej Ntuj Plig, cov tib neeg mloog Tswv Ntuj lus (saub, thwj tim) thiab cov Ntawv Ntshiab. Peb yuav tsum kawm phau Ntawv Ntshiab kom to taub thiab kom paub Tswv Ntuj. Tiam sis, vaj qhia yog tus muaj cai txhais Tswv Ntuj lus thiab ua raug li Tswv Ntuj siab nyiam (vim li ntawd, cov Kav Tos Liv yuav tsum mus kawm Koom Txoos tus tswj kev txhais Tswv Ntuj Lus, nws yog tus paub txhais qhov qhov tseeb los qhia rau zeej tsoom ; c’est le Magistère qui donne l’interprétation authentique des Ecritures). Hais txog ntawm kev kawm phau Ntawv Ntshiab, leej ntshiab Thérèse de l’Enfant-Jésus hais tias nws tseem xav kawm lus Hes Nplaws thiab Hes Las kom thiaj paub txog cov hauv paus lus Ntawv Ntshiab. Vim li ntawd, tus neeg mob siab kawm Ntawv Ntshiab yuav tsum siv ntau phau ntawv kom pom tau cov txhais Ntawv Ntshiab kev xaiv lo lus haum los txhais Tswv Ntuj lus thiab mloog tej kws txuj lus qhia pab yus. Tsis tas li ntawd, kev txhais Tswv Ntuj lus yuav tsum txhais raws li kev kawm Tswv Ntuj txuj (l’interprétation de l’Ecriture se fait dans le cadre d’une théologie de l’Eglise catholique).

Tas cov lus tau txaiv hauv tus Txhooj no, lub Tuam Rooj Ncauj Lus cov Txiv Yawg puav leej pom zoo. Peb, Leej Pleev tau tso lus muab lub peev xwm xa moo zoo rau peb nrog tas cov Txiv Yawg tuaj ntawm no nrog Leej Ntuj Plig Ntshiab ua tus tshoj, peb hais kom tej lus tau txiav hauv Tuam Rooj Ncauj Lus no tshaj tawm kom Tswv Ntuj muaj hwj chim.

Tim Rome 18 lub 11 hlis 1965, Paj Lug, Koom Txoos Kav Tos Liv tswv qhia.

(6)  Tout l'ensemble et chacun des points qui ont été édictés dans cette Constitution ont plu aux Pères du Concile. Et Nous, en vertu du pouvoir apostolique que Nous tenons du Christ, en union avec les vénérables Pères, Nous les approuvons, arrêtons et décrétons dans le Saint-Esprit, et Nous ordonnons que ce qui a été ainsi établi en Concile soit promulgué pour la gloire de Dieu.

 Rome, à Saint-Pierre, le 18 novembre 1965.
 Moi, PAUL, évêque de l'Eglise catholique,


Txhais ntawm Arnaud Dumouch : Constitution Dei Verbum Vatican II

Xav pab kom cov kwv tij neej tsa phooj ywg Hmoob siv zog kawm Tswv Ntuj lus, npaum li cas Tswv Ntuj Lus muaj nqes tshaj nyiaj tshaj kub thiab tshaj ntiaj teb cov pov haum tag nrho.

Fontenay sous Bois  Tim 23.10.2012
Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: