Rau hnub tim 02 lub 12 hli 2012


Ib zeej tsoom neeg ntseeg thiab phooj ywg sawv daws,

Hnub no, Koom Txoos Kav Tos Liv thoob ntiaj teb qhib lub xyoo teev ntuj tshiab xyoo 3, yog hnub chiv 1 lub caij tos Huab Tais. Tas zeej tsoom neeg ntseeg Yes Xus, peb yuav npaj lub hmoov tsuj xeeb nco txog peb tus Huab Tais Yes Xus nqes los ciaj neeg. Vim li ntawd, peb thov caw nej txhua leej nrog peb mloog cov zaj nyeem no thiab khaws Huab Tais ob peb lo lus txhawb peb txoj kev ntseeg.

Txij lis piam no mus txog hnub tsuj xeeb, yog lub caij tos Huab Tais. Vim li cas thiaj hu ua lub caij tos Huab Tais ? Vim yog lub caij nyoog rau peb txhua tus neeg ntseeg npaj nyias lub siab thiab lub neej kom haum Huab Tais Tswv Ntuj siab nyiam. Leej Txiv siab nyiam yog xa nws Leej Tub Yes Xus tuaj cawm tag nrho ntiaj teb neeg. Peb tus neeg ntseeg Tswv Ntuj yuav zoo siab ua Leej Txiv Tswv Ntuj tsaug thiab tos txais nws Leej Tub tuaj cawm peb. Tiam sis, ntiaj teb neeg tsis teev Tswv Ntuj, tsis ntseeg Tswv Ntuj tas txhua leej, vim kev cam thawj, kev txhaum ua peb yuam kev. Peb xub ntseeg dab qhuas, teev dab niam dab txiv ua ntej teev hawm Tswv Ntuj. Tej txhia mus ntseeg lwm yam kev teev hawm, tej txhia tsuas ntseeg tib neeg, ntseeg lawv kus kheej xwb, tej txhia kuj twb tsis ntseeg tus tsav dab tsi li thiab, nyias sib txawv nyias. Hauv cov neeg ntseeg Tswv Ntuj, muaj tej txhia twb ntseeg tau ntev los, muaj tej txhia yog cov los ntseeg tshiab, hos tej txhia tseem pib hauv paus kev ntseeg. Peb pom tias zeej tsoom neeg ntseeg Tswv Ntuj sib txawv ntau, ib tug tsis zoo xws tug : muaj cov nquag thiab kub siab, kuj muaj cov tub nkeeg ; muaj cov ntseeg ruaj ntseeg khov, kuj muaj cov ntseeg duj de zuav zaws hle ntsuav ; muaj cov thoob tsib ntse cuag hau koob, kuj muaj cov npub cuag dauj cog.
Peb yuav xyuam xim txog tej teeb meem tshwm tuaj hauv peb lub Koom Txoos. Muaj tej txhia neeg twb ntseeg Tswv Ntuj ntev los lawm tsis kav, yeej tsis muaj kev ntseeg Tswv Ntuj li. Cov neeg no tej siab ntsws yeej tsis pom Tswv Ntuj lub hwj huam ib qho. Lawv lub ncauj hais tias ntseeg, sim neej ko taw yeej tsis tshwm tsev teev ntuj ib taws. Tseem muaj tej txhia muaj plhus twv lub ntuj hais tias tsis tas yuav teev Yes Xus, lawv no txawj txhab ntawv rau tib neeg. Xyov ua cas yuav tsis txawj ntshai tub qaug lub ntuj npaum li ntawd.
Cov los ntseeg tshiab, muaj tej txhia kuj ho ua neeg thoob tsib xyuam xim tshaj cov xub ntseeg. Tiam sis, tas zeej tsoom neeg ntseeg qub thiab tshiab thoob ntiaj teb, sawv daws yuav tsum nquag teev Tswv Ntuj, nrhiav caij nyoog fim Tswv Ntuj. Yog vim qhov ntawd, lub Koom Txoos Kav Tos Liv caw sawv daws sib puag npoo hauv lub caij tos Huab Tais ua lub ntsa tsev ruaj, ua tus ncej tse khov nrog Koom Txoos tiv nag xob nag cua ntsawj :1 Dua li ntawd, peb hais rau nej thiab thov caw nej hauv peb tus Huab Tais Yes Xus, nej twb tau kawm ntawm peb yuav taug txoj kev twg thiaj ntxim Tswv Ntuj, xwv nej taug txoj kev ntawd nej thiaj yuav txawj dua ntawd 2 Vim nej twb paub Huab Tais Yes Xus tej lus peb tau hais kom nej ua 1TXLN 4,1-2 Yog peb tsis mloog Paj Lug cov lus qhia thiab tsis ua raws peb lub Koom Txoos kev coj, peb tsis muaj lwm txoj kev ua tau xis Yes Xus siab nyiam. Cov zaj nyeem hnub no tseem ceeb tas nrho rau peb txhua tus neeg ntseeg Tswv Ntuj.

Sawv daws to taub tias peb lub neej ua neeg ntseeg Tswv Ntuj thiab teev Tswv Ntuj yog ib lub neej tshiab. Peb yuav tsum nrauj txoj qub kev cai, lub qub siab, zaj tswv yim qub, peb thiaj nkag tau rau lub neej tshiab. Kev tig los ua neeg mloog Tswv Ntuj lus, teev Tswv Ntuj, yog txoj kev taug mus txais lub neej tshiab. Lub neej ua neeg ntseeg Tswv Ntuj no tsis yooj yim. Yog peb nyob nyias vaj nyias tsev puag tes taw twj ywm, peb yuav ua cas txawj ua neeg ntseeg Tswv Ntuj ? Yuav kom peb txawj ua neeg ntseeg Tswv Ntuj raws kev raws cai, peb yuav tsum loj npab nqes tes kawm, peb thiaj yuav txawj ua li Tswv Ntuj nyiam. Kev nrauj peb lub qub siab, nrauj zaj tswv yim qub thiab lub neej qub, tsis nrauj tau yooj yim kiag. Vim peb lub siab, lub tswv yim thiab lub neej tsis yog pluaj ntaub pluaj xo, txiav ib txiab yuav cais tau pluaj zoo thiab pluaj khaub hlab pov tseg. Kev hloov siab tshiab yog hloov peb lub siab ntseeg dab pov tseg los yuav lub siab ntseeg Tswv Ntuj, nrauj zaj tswv yim lim hiam nkhaus los ua neeg ncaj. Ib tug neeg xeeb txawm siab nkhaus, yuav kom tag kis nws cia li ncaj tsis tau. Yuav tsum siv caij siv nyoog thiaj yuav tau : 36 Nej yuav xyuam xim, teev ntuj txhua sij hawm, nej thiaj muaj zog maim dhau thaum tej ntawd tshwm sim tuaj thiab sawv ntsug tsheej ntawm neeg Leej Tub xub ntiag LK 21,36Tsis tas li ntawd, yog peb tsis vam Huab Tais Yes Xus pab peb, tsis vam cov leej ntshiab tej koob hmoov, tsis vam cov neeg ncaj ncees tej lus qhuab qhia, peb yuav ua tsis tau tus neeg zoo nyiam raws li Paj Lug thiab raws li Yes Xus kev qhuab qhia. Peb cov neeg lam los ntseeg Tswv Ntuj, siab ntsws thiab tswv yid tseem nyob li qub npuab rawv qub kev cai, ntseeg dab, ntseeg neeb peb yuav tsis tau Huab Tais Yes Xus tej koob hmoov cawm peb.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, lub caij tos Huab Tais lub ntsiab lus yog kom peb muaj kev cia siab rau peb tus Huab Tais Yes Xus yuav tuaj cawm peb. Txawm yuav muaj xwv txheej, muaj mob muaj nkeeg, kev iab kev daw tuaj raug peb los tsis txhob txhawj, ua siab loj. Peb txoj kev teev Yes Xus, peb lub siab ntseeg Yes Xus yuav pub tau ib lub neej tshiab nyab xeeb thiab thaj yeeb lug li saum qaum ntuj rau peb.

29.11.2012                     Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: