Rau hnub tim 04  lub 11 hli 2012Hnub no, yog ib hnub zoo caij zoo nyoog rau peb tus neeg ntseeg Tswv Ntuj thiab rau ib zeej tsoom txhua leej tuaj sib fim. Peb xav los nthuav ob peb los txog lub ntsiab lus Huab Tais Yes Xus qhia rau peb hauv txoj kev ntseeg Tswv Ntuj.

Huab Tais Tswv Ntuj yog tag lub ntuj thiab ntiaj teb, saum yaj ceeb no thiab hauv yeeb ceeb tus Huab Tais Tswv Ntuj. Phim leej tib neeg yuav xaiv Tswv Ntuj ua sawv daws tus Huab Tais thiab teev Tswv Ntuj tib leeg xwb. Tiam sis, nej pom tias txhua tus tib neeg tsis teev thiab tsis hwm Tswv Ntuj. Nyias mus thawj nyias tej niag huab tais cuav li nyias siab nyiam thiab siab xav. Zoo tib yam li nej yug tau nej pab me nyuam huam vam xeeb leej xeeb ntxwv nphoo ntxuas, nej pom tej txhia lawv txawj hlub nej thiab txawj hwm nej dua tej txhia. Tej kev cai teev hawm saum daim npoo av kuj zoo li ntawd, tej txhia kev teev hawm ua tau xis Tswv Ntuj siab nyiam dua tej txhia. Tiam sis, txawm muaj tej txhia neeg tsis teev tsis hwm Tswv Ntuj los Tswv Ntuj tsis khib rau cov neeg ntawd. Nej thiab, nej kuj tsis pom qab khib rau nej tej xeeb ntxwv tsis txawj hlub nej. Txawm tias tej kev cai teev hawm tsis hwm Tswv Ntuj los lawv kev qhuab qhia kom neeg thoob tsib thiab nyiam zoo, muaj nuj nqes pab Tswv Ntuj ib qho hauj lwm. Muab piv li txoj kev cai teev dab qhuas Hmoob, los teev Mos Has Mes kev cai thiab Phus Thas kev cai qhia kom neeg txhob ua tub sab tub nyiag, txhob quav yeeb quav tshuaj, twb muaj nuj nqes qhia kom neeg tsim txiaj. Tiam sis, tej kev cai teev hawm no pab tsis tau tib neeg rau tej qhov tseem ceeb tshaj kev qhuab qhia : yam li kev cawm neeg. Tsuas kawg txoj kev teev hawm Tswv Ntuj thiaj cawm tau tib neeg. Vim Huab Tais Tswv Ntuj tib leeg thiaj muaj hwj huam, peb tib neeg tsis muaj hwj huam ib qho li. Vim li ntawd, tej kev cai teev hawm tib neeg ua tus tsim txawm zoo npaum twg, yeej tsis cuag peb txoj kev teev hawm tus tseem Huab Tais Tswv Ntuj : “2 Kom koj hwm Huab Tais koj tus Tswv Ntuj nco ntsoov khaws tag nws tej kab xwm thiab tej lus uas kuv kom rau koj thiab koj tej tub ki thiab xeeb ntxwv mus tag sim neej koj thiaj yuav nyob laus nkoos 3 Thiab His Xais Lais, koj yuav tsum mloog thiab yuav tsum ua kom tau vim nws zoo rau koj xwv nej thiaj yuav huam vam hauv lub teb chaws mis thiab zib meem mias li Huab Tais nej cov yawg koob tus Tswv Ntuj hais rau koj TC2 6,2-3 Hauv txoj kev teev hawm Tswv Ntuj muaj tej yam loj tas nrho uas tsis muaj hauv tib neeg tej kev cai teev hawm : yam li lub txiaj ntsim thiab tej hwj huam. Vim hwj huam yog Huab Tais Tswv Ntuj lub hwj chim. Peb cov neeg mloog Tswv Ntuj lus teev hawm Tswv Ntuj, txais tau Huab Tais Tswv Ntuj lub hwj chim. Hos cov neeg teev hawm hauv lwm tej kev cai teev hawm pluag hwj chim txhua leej, vim lwm yam kev teev hawm tsis muaj hwj huam dab tsi.

Peb tus Huab Tais Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub nqes saum ntuj los ciaj neeg. Huab Tais Yes Xus muab tau Tswv Ntuj lub hwj chim rau cov neeg mloog Tswv Ntuj lus thiab teev Tswv Ntuj raws li Yes Xus qhia. Peb yuav tsum nkag siab tias kev muaj Tswv Ntuj hwj chim tsis yog ua li peb tib neeg kev cai teev hawm. Peb yuav tsum paub, txoj kev teev hawm Tswv Ntuj tsis cia peb tshaj leej twg. Lub nra sib nra hnyav, peb yuav ris tag nrho. Txoj kev teev hawm Tswv Ntuj tsis yog yuav qee peb txhob cia peb txog siav los txhob cia peb txom nyem, tsis yog li ntawd. Hnub no, peb yuav mloog kom zoo Huab Tais Yes Xus qhia lub ntsiab lus loj hauv peb txoj kev teev hawm Tswv Ntuj rau peb : “29 Yes Xus teb tias lo loj tshaj : “Tig ntsej mloog, His Xais Lais, peb tus Huab Tais Tswv Ntuj tib leeg kheej yog tseem Huab Tais 30 Koj hlub Huab Tais koj tus Tswv Ntuj tag nrho koj lub siab, tag koj ntsuj plig tag koj tswv yim thiab tag koj lub zog 31 Lo ob lo no : Koj hlub luag tus ze ntawm koj li koj tus kheej, tsis muaj lwm lo lus qhia loj tshaj cov no MK 12,29-31” Yes Xus lo lus qhia no tsis txwv txiav cov neeg teev lwm txoj kev cai teev hawm thiab tsis thuam txoj kev cai teev hawm twg phem. Yog lo lus qhuas thiab caw tag ntiaj teb neeg txhua leej txawm teev lwm txoj kev teev hawm thiab txawm teev Tswv Ntuj cuab tag sawv daws zog kom loj. Cov neeg teev lwm txoj kev teev hawm tus twg siab zoo thiab txawj hlub neeg, Huab Tais Tswv Ntuj pom thiab paub, Tswv Ntuj yuav pauj koob haum tuaj rau nws. Cov neeg ntseeg thiab teev hawm Tswv Ntuj tus siab zoo thiab hlub neeg, nws yog neeg hwm Tswv Ntuj tseeb tiag, Tswv Ntuj yuav pauj koob haum tuaj rau nws tib yam nkaus. Cov neeg muaj Tswv Ntuj koob haum hmoov zoo, lawv yuav txais Huab Tais Yes Xus lub hwj chim. Yes Xus lo lus qhia no yog qhia rau peb txog Yes Xus tus kheej thiab cov neeg muaj koob haum mloog Yes Xus lus. Peb to taub tias tus hlub Leej Txiv Tswv Ntuj tag siab nrho, yog Yes Xus : “38 Vim kuv nqes saum ntuj los tsis los ua li kuv nyiam, hos ua li tus xa kuv tuaj siab nyiam Z 6,38.”, Yes Xus hlub Leej Txiv tag Yes Xus Ntsuj Plig : “46 Yes Xus hais : Txiv, kuv tso kuv ntsuj plig hauv koj txhais tes LK 23,46 thiab hlub Leej Txiv tag Yes Xus lub zog : “13 Tsis muaj lwm txoj kev hlub loj dua yus muab yus txoj sia pub yus tej phooj ywg Z 15,13 Txoj kev hlub neeg yog qaum ntuj txoj kev Yes Xus taug tuaj cuag peb. Cov neeg muaj koob haum yog cov hlub neeg thiab mloog Yes Xus lus taug tau Yes Xus lw mus tshwm qaum ntuj.

Ib zeej tsoom neeg ntseeg thiab phooj ywg, peb tus Huab Tais Tswv Ntuj siab loj siab dav hlub neeg tiag tiag. Peb leej twg hlub neeg, txawm yuav yog tus teev dab qhuas los tus teev Tswv Ntuj, nws yuav txais Tswv Ntuj koob haum mus ciaj Tswv Ntuj sia nrog Huab Tais Yes Xus muaj Tswv Ntuj hwj chim, yog peb txoj kev teev Tswv Ntuj lub ntsiab.

02.11.2012                            Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: