Rau hnub tim 11  lub 11 hli 2012
Ib zeej tsoom neeg ntseeg thiab phooj ywg nyiam mloog Tswv Ntuj lus,

Peb zoo siab rov tuaj sib fim ua ke teev hawm peb tus Huab Tais Tswv Ntuj. Hnub no, peb xav los nthuav ob peb los txog lub txiaj ntsim peb tau txais ntawm Tswv Ntuj raws li cov zaj nyeem peb hnov hnub no. Peb xav caw nej sawv daws muab cov tsab ntawv no nyeem ob peb lwm ces nej yuav pom Tswv Ntuj lub txiaj ntsim ntsu npaum li cas rau nej.

Tsoom phooj ywg sawv daws, peb yuav nco ntsoov tias Huab Tais Tswv Ntuj yog tas ntiaj teb neeg thiab tej ntsuj plig tus Huab Tais. Tswv Ntuj tsis yog cov neeg teev Tswv Ntuj tus Huab Tais Tswv Ntuj xwb, yog tas yaj ceeb no thiab yeeb ceeb tus Tswv Ntuj. Vim tas txhua tus tib neeg thiab txhua tus ntsuj yog Tswv Ntuj tib leeg tsim muaj. Saum yaj ceeb no muaj coob npaum li ntawd haiv neeg, ua cas tsuas muaj haiv neeg His Xais Lais thiaj teev hawm Tswv Ntuj xwb, lwm haiv neeg nyias mus teev nyias kev cai dab qhuas, nej xav li cas ? Vim ntiaj teb neeg yog As Das thiab Es Vas xeeb ntxwv, sawv daws lo nkawd keeb txhaum yuam cai cam thawj, nyias cam nyias mus ua ywj nyias siab. Tswv Ntuj thiaj xaiv His Xais Lais los teev hawm Tswv Ntuj ua qauv dib lwm haiv neeg. Yog li ntawd, lub txiaj ntsim Tswv Ntuj pub rau His Xais Lais ua Tswv Ntuj haiv neeg, Tswv Ntuj xav pub rau tas ntiaj teb neeg. Nej thiaj pom muaj ntau haiv neeg tig los teev hawm Tswv Ntuj thiab lawv tseem huas kev ua His Xais Lais ntej : “29 Yuav muaj cov sab hnub tuaj thiab hnub poob, cov qaum teb thiab qab teb yuav tuaj zaum ntawm rooj qav hauv Tswv Ntuj qaum ntuj 30 Ua ciav, cov ua qab yuav ua thawj thiab cov ua thawj yuav ua qab LK 13,29-30 Tswv Ntuj siab nyiam thiab siab xav yog coj tag ntiaj teb neeg los ua Tswv Ntuj haiv neeg. Tswv Ntuj thiaj xaiv His Xais Lais los teev hawm Tswv Ntuj ua qauv nyob ntawd rau lwm haiv neeg yoog, tsis yog Tswv Ntuj hlub His Xais Lais tshaj lwm haiv neeg. Kuj tib yam thiab, tos peb los teev hawm Tswv Ntuj, vim Tswv Ntuj yeej hlub peb thaum peb tseem teev dab qhuas tsis tau paub teev Tswv Ntuj : “10 Es Lis Yas Hu sawv kev mus rau Txhas Pas Tas, nws tuaj txog ntawm rooj loog, ciav ib tug poj ntsuam khaws khaub tawg, nws txawm hu thiab nug tias : “Thov koj nqa dej hauv tshob rau kuv haus yuad” 11 Tus poj niam tig ntiag zoj mus, nws thiaj hais dua : “Thov koj nqa ib thooj mov hauv koj tes thiab 1V 17,10-11” Tus poj ntsuam no, yog neeg pej kum teev cov Fes Nis Xias dab qhuas (Baal, Melqart, Astarté) tsis kav Tswv Ntuj kuj hlub nws puav tam ib tug poj ntsuam His Xais Lais teev Tswv Ntuj. Vim ntuj yuav tshav teb yuav nkig puv peb niaj, tib neeg yuav raug txom nyem. Tswv Ntuj hlub tus poj ntsuam thiab nws tus tub, Tswv Ntuj thiaj xa saub Es Lis Yas Hu tuaj cawm ob niam tub ntsuag. Saub Es Lis Yas Hu tuaj tom thawj khee hlo tus poj ntsuam tes hmoov nplej thiab dia roj kawg noj ua ntej nkawd yuav tuag tshaib. Tiam sis, tus poj ntsuam zoo siab hlo muab nws tes hmoov nplej khee ua rau saub noj. Ua ciav, nws tais hmoov nplej tsis txawj nqig, dia roj tsis txawj nqhuab raws nraim li saub tau hais rau nws txaus lawv noj puv peb niaj.

Peb yuav to taub txoj kev teev hawm Tswv Ntuj raws li Yes Xus qhia muaj txiaj ntsim cawm tau peb zoo li tus poj ntsuam tais hmoov nplej tsis nqig thiab dia roj tsis nqhuab. Tus neeg ntseeg Yes Xus yuav to taub cov lus no li cas ? Peb yuav muab tus poj ntsuam no lub neeg txom nyem los xav rau nyias tus kheej. Thaum ua ntej, peb tej poj yawm twb tsis txawj teev hawm Tswv Ntuj los Tswv Ntuj yeej ntxov hlub peb tej poj yawm. Txoj kev cai teev dab qhuas Hmoob, poj yawm ib txwm teev dab niam dab txiv, dab caj dab ces, txawm tsis teev Tswv Ntuj los tsis khib Tswv Ntuj qhov twg. Vim Tswv Ntuj lo lus twb qhia kom nyias hwm nyias niam nyias txiv, hwm nyias poj yawm txwv txoob. Hmoob kev hwm niam hwm txiv, teev dab caj dab ces poob rau kab ntawd. Tiam sis, Hmoob kev teev dab qhuas txawm pab tau Hmoob lub siab kaj ib zaug, los ntau zaus ua rau Hmoob txhawj xeeb, ntshai thiab raug txom nyem. Vim Hmoob hais tias neej tuag thaum twg ces neej txia ua dab. Hmoob kev cai teev dab, yog tiam dab, ntxias dab tas yus lub neej, yus thiaj noj qab nyob zoo. Yog neej ua puas dab qhov twg ces dab yuav ua kom neej ploj mus thiab tuag tu noob. Txoj kev cai teev dab ua rau Hmoob txom nyem tshaj, yog qhov ntshai rwg dab tom Hmoob tuag tu noob. Vim li ntawd, Huab Tais Tswv Ntuj hlub poj yawm Hmoob thiab xav cawm kom peb dim txoj kev ntshai dab tom thiab raug txom nyem ua dab qhev. Tswv Ntuj thiaj li xa Tswv Ntuj cov tub txib tuaj txog Hmoob tej zej zog, nrog Hmoob nyob, hais Hmoob lus, ciaj Hmoob, loj npab ntshuas daws Hmoob kev ntshai dab pov tseg. Tswv Ntuj cov tub txib xub tuaj nrog Hmoob nyob tshaj yog nyob Tuam Tshoj teb : TP. François Jean-Marie GOUBAULT, mep (1882-1941) nws tuaj tshaj Yes Xus lub Moo Zoo qhia Tswv Ntuj txoj kev hlub neeg nrog Hmoob nyob txog hnub nws tso ntiaj teb tseg. Cov Hmoob nyob Cob Tsib, lub zos Pheej Huj, xeev Yen Bai twb los teev hawm Tswv Ntuj xyoo 1921. Nyob sab Los Tsuas teb, TP Yves BERTRAIS Nyiaj Pov yog tus coj Yes Xus lub Moo Zoo tuaj tshaj qhia Hmoob nyob Roob Nyuj Qus xyoo 1950. Yog tsis muaj neeg tuaj qhia Yes Xus lub Moo Zoo rau peb, peb yuav tsis pom qab ntseeg Yes Xus. Yos tsis muaj neeg qhia txoj kev teev hawm Tswv Ntuj, peb yuav tsis txawj teev hawm Tswv Ntuj. Hmoob poj yawm yeej ntxov hwm lub ntuj, tiam sis poj yawm tsis txawj teev Tswv Ntuj. Vim li ntawd, Tswv Ntuj thiaj li xa Tswv Ntuj cov tub txib tuaj nrog Hmoob nyob cawm Hmoob tam li Es Lis Yas Hu mus nrog ob niam tub ntsuag nyob cawm nkawd.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, Tswv Ntuj tso peb dim txoj kev ntshai dab tom thiab txi dab ua dab qhev. Tsis phim peb tus neeg ntseeg Yes Xus nyiag kev rov mus thawj tej niag saub cuav, mus saib tes thiab saib yaig, mus ua khawv koob pov thiab mus ua neeb kho yus txoj kev txhawj xeeb. Peb tus neeg teev Tswv Ntuj yuav ntsia peb txoj kev txhawj xeeb li tus poj ntsuam pluag. Tus poj ntsuam no muab tag nws kev txom nyem mus txi Tswv Ntuj : “42 Ib tug poj ntsuam pluag nam zoj mus tso ob lub nyuam txiaj 43 Yes Xus hais rau nws cov thwj tim : “Kuv hais tseeb rau nej, tus poj ntsuam pluag no tso rau hauv hub ntau tshaj tag nrho sawv daws MK 12,42-43” Yog peb muab tag peb txoj kev txhawj xeeb ua txim txi Tswv Ntuj, txhob ua siab me zais siab, nyiag kev rov mus thawj dab cia siab rau dab ces Tswv Ntuj yeej txaus siab cawm tau peb.

09.11.2012              Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: