Rau hnub tim 18  lub 11 hli 2012Ib tsoom niam txiv kwv tij phooj ywg mloog Tswv Ntuj lus,


Twb rov txog hnub peb tuaj sib fim ua ke thiab teev hawm peb tus Huab Tais Tswv Ntuj, tus tsim lub ntuj thiab ntiaj teb, tus pub peb ciaj ua neeg saum daim av thiab yuav pub kom peb ciaj sia ib txhiab ib txhis saum qaum ntuj. Vim li ntawd, peb yuav los tham txog peb txoj kev cia siab rau Huab Tais Tswv Ntuj raws Koom Txoos Kav Tos Liv kev qhuab qhia.

Peb xav qhia qhov tseeb txog lub hauv paus kev ntseeg Tswv Ntuj rau ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa Hmoob sawv daws paub. Thaum chiv keeb, tsuas muaj tib lub hauv paus ntseeg teev hawm Tswv Ntuj xwb. Tiam sis, tib neeg ib tug tsis zoo xws tug, muaj cov mloog lus los kuj muaj cov cav ncauj cam thawj. Thaum Koom Txoos pib sawv, twb muaj ib co neeg ntseeg yuam kev thiab cam thawj (Hérétiques, Protestants) ua ntxhov lub hauv paus kev ntseeg. Vim li ntawd, cov thawj coj Koom Txoos tau ntiab cov neeg yuam kev (Hérétiques) khiav hauv Koom Txoos (excommunication : Marcion-144, Arius-325, Nestorius-430) thiab rub cov Tuam Rooj Ncauj Lus (Concile de Nicée-325, Concile d’Ephèse-430). Dhau ntawd los, kuj muaj cov neeg ntseeg cam thawj (Protestants) raug lub Koom Txoos Kav Tos Liv ntiab khiav (excommunication : Lus Thes-1520, Kas Vees-1530) thiab rub lub Tuam Rooj Ncauj Lus (Concile de Trente-1545-1563). Tiam sis, cov neeg raug ntiab tawm hauv Koom Txoos Kav Tos Liv, nyias mus tsim nyias pawg neeg teev Yes Xus raws li nyias zaj kev yuam cai thiab cam thawj. Nej thiaj pom muaj cov neeg teev Yes Xus loj cov kem tsuab txheej hla dhau txheej los txog niaj hnub no tsis txawj kawg. Tseem niaj hnub muaj tej tus xib hwb mus tsim nws pawg ua nws lub (church). Vim tej ntawd, peb xav qhia txoj tseem kev ntseeg Tswv Ntuj rau ib tsoom kwv tij neej tsa Hmoob kom ceev faj, yuav tsum txawj xaiv txoj tseem kev ntseeg tsis txhob poob rau txoj txuam tsoov thiab cuav. Peb xav pab nej txhua leej cov nyob hauv txoj tseem kev teev Tswv Ntuj kom muaj kev cia siab. Yog nej twb tsis paub txoj kev ntseeg twg txoj tseem thiab txoj twg txoj cuav, nej puas yuav tau Tswv Ntuj koob hmoov ? Yog li ntawd, thaum pib txoj kev ntseeg Yes Xus, yog nej cuab tau kab niag tsis yog thiab yuam kev ua ke nrog pawg niag yuam kev (hérétique), nej puas yuav muaj hmoo txais Yes Xus txiaj ntsim ? Nyob li tej qoob loo, noob txuam tsoov yeej tsis tseem noob, nej twb paub li ntawd. Hmoob twb niaj txhis piv lus : “Yuav ua neeg siab ncaj siab zoo thiaj tau ntuj ntoo.” Yog nej xuas tau kab tseem kev teev hawm Tswv Ntuj, nej thiaj yuav muaj hmoo txais Huab Tais Yes Xus tej txiaj ntsim txhawb nej kev cia siab. Peb tsis xav ntxias nej leej twg, tsis xav dag nej tus twg kom yuam kev. Peb tsuas qhia thiab pab kom nej tus neeg ntseeg Tswv Ntuj muaj kev zoo siab thiab kom nej txhua leej txhua tus txais kev kaj siab lug nrog cov neeg muaj hmoo muaj Huab Tais Yes Xus txiaj ntsim.

Vim li ntawd, muaj ntau txoj kev teev Yes Xus, tiam sis muaj tib txog thiaj tseem xwb, xav kom nej paub meej li ntawd. Tus neeg twg cog nws lub siab ruaj nreb hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv kev qhuab qhia, tus neeg ntawd tsis nkim nws lub zog npuab Huab Tais Yes Xus. Vim li cas ? Vim Yes Xus yog tus tshoj Koom Txoos Kav Tos Liv tes dej num. Cov tub ntxhais txib hauv Koom Txoos Kav Tos Liv tshaj Yes Xus lub Moo Zoo, lawv yoog cov thwj tim Pob Zeb thiab Paj Lug tus roj hnee tshaj Yes Xus lub Moo Zoo : “1 Kwv tij, kuv qhia lub Moo Zoo rau nej paub, yog lub kuv tshaj rau nej thiab nej tau khaws tseg thiab nej yoog raws nraim khov kho 2 Vim li ntawd, nej yuav txais txoj kev cawm, kuv qhia nej li cas yog nej txuag zias tej lus li ntawd, yuav tsis nkim nej lub zog ntseeg 1KLN 15,1-2” Peb los txais kev ntseeg Tswv Ntuj raws li Koom Txoos Kav Tos Liv kev ntseeg Tswv Ntuj, yog txais Pob Zeb thiab Paj Lug kev ntseeg Tswv Ntuj. Tus tsis nyob hauv Koom Txoos Kav Tos Liv, kuj tsis nyob hauv Pob Zeb thiab Paj Lug kev ntseeg thiab tsis koom kev ntseeg Tswv Ntuj li Yes Xus qhia. Koom Txoos Kav Tos Liv kev ntseeg Tswv Ntuj yog cov thwj tim kev ntseeg Tswv Ntuj thiab yog Yes Xus kev ntseeg Leej Txiv Tswv Ntuj. Vim li ntawd, muaj tej lub cim qhia peb pom tias cov neeg ntseeg Kav Tos Liv txais tau Yes Xus txiaj ntsim. Tim li cas lwm cov neeg teev Yes Xus tsis muaj hmoo pom Yes Xus txiaj ntsim ? Puas yog Yes Xus hlub cov neeg ntseeg hauv Koom Txoos Kav Tos Liv dua lwm cov neeg teev Yes Xus ? Tsis yog li ntawd. Vim Yes Xus kev hlub neeg txawv peb kev hlub neeg. Peb tsuas hlub tau peb tsev neeg thiab hlub tus hlub tau peb xwb. Hos Yes Xus hlub tag ntiaj teb neeg, hlub tus muaj ib yam tus pluag, hlub tus teev Yes Xus ib yam tus teev pej kum dab. Tiam sis, nej yuav tsum to taub tias tus neeg tso siab rau Koom Txoos Kav Tos Liv kev qhuab qhia, yog tso siab rau Yes Xus. Tus tso siab rau Yes Xus, nws yog Yes Xus lub cev thiab tes taw. Muaj coob leej cov neeg ntseeg Tswv Ntuj Kav Tos Liv ua tau tej yam dej num tib neeg ntiaj teb tsis muaj lub peev xwm ua tau : “Peb kev cia siab rau Tswv Ntuj, yog ntseeg Tswv Ntuj ruaj thiab khov tias Tswv Ntuj pab tau peb. Leej Pleev yog tus qhia kom peb muaj txoj kev cia siab ntawd, thaum nws hais li no : tas txhua yam nej teev ntuj nej thov, nej ntseeg tias nej tau txais, ces kawg yuav muaj tuaj rau nej, nkauj xwb Teresa” Vim cov neeg mloog Koom Txoos kev qhuab qhia Yes Xus lub Moo Zoo tau txiaj ntsim li tsoom leej ntshiab, peb thiaj ntseeg tias Koom Txoos kev qhuab qhia tsis yuam kev. Tsoom leej ntshiab yog peb cov tij cov viv muaj Tswv Ntuj hwj chim saum qaum ntuj thiab muaj txiaj ntsim pab tau tib neeg nyob ntiaj teb no. Txiv vaj qhia Zam Paj Lug 2, yog tus sawv Pob Zeb lub chaw tswj tsoom neeg ntseeg Kav Tos Liv thoob ntiaj teb. Zam Paj Lug 2 muaj Tswv Ntuj txiaj ntsim rau peb tsoom neeg ntseeg pom. Xyoo 1996, nws qhuab qhia li no rau tsoom tub ntxhais tshaj Yes Xus lub Moo Zoo : “Kev xaiv npuab cov neeg pluag, yog txoj kab hlub neeg raws li Leej Pleev siab nyiam. Leej Pleev cov tub ntxhais txib yuav tsum taug txoj kab ntawd thiab cov txav los ti Leej Pleev tus roj hnee yuav tau yoog nws tus cwj pwm, tus tsis kam lees yuav tsis tau. Tus zoo siab rau Leej Pleev txoj kev hlub, nws yuav pom  Leej Pleev txoj kev hlub coj nws khaws lub neej pluag ua thiab yog nws tsis lees yuav tsis tag vim cov neeg pluag… Vita Consecrata 82 JP II 1996” Peb pom tias Tswv Ntuj yeej tshoj kom muaj tej tus neeg siab dawb siab ncaj ua teeb cig pom kev coj tsoom neeg ntseeg txheej dhau txheej. Xyoo 1813, Eugène de Mazenod, tus tsim lub koom haum Oblats de Marie Immaculée, qhia cov txom nyem, cov pluag hauv tsev teev ntuj La Madeleine, Aix-en-Provence, Fab Kis teb : “Leej Pleev Yes Xus cov kwv tij pluag, txom nyem, raug mob raug ntsaj, zuav ces, khub hlwv…kuv cov kwv tij, nej cov nyob hauv kev txom nyem, cov zoo nyiam, cov ntxim hlub, nej cuab ntsej mloog kuv lus. Nej yog Tswv Ntuj me nyuam, Leej Pleev cov kwv cov muam, cov yuav txais qaum ntuj ua lawv cuab tam. Leej ntshiab Pob Zeb tau hais tseg li no : haiv neeg ntshiab, noob vaj ntxwv, noob leej choj, nej yog me nyuam tswv ntuj…saint Eugène de Mazenod Peb Hmoob yog ib me nyuam haiv neeg txom nyem, neeg pluag, tiam sis, Tswv Ntuj pom peb tsis muaj teb muaj chaw, raug neeg thuam. Tswv Ntuj hlub peb, xav pub qaum ntuj rau peb yuav ua peb cuab tam. Tswv Ntuj thiaj li tshoj leej ntshiab Eugène de Mazenod los hlub cov neeg txom nyem neeg pluag. Nws thiaj xa nws cov tub txib Oblats tuaj tshaj Yes Xus lub Moo Zoo coj peb los teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj, tus peb cov yawg koob yeej ntxov hwm yog lawv tsis txawj teev xwb : “27 Nws yuav xa cov tshab xo mus sau tag cov raug hom tseg puag plaub ceg kaum ntuj txij npoo ntiaj teb mus txog tim npoo ntuj MK 13,27” Peb yuav nco ntsoov Tswv Ntuj lub txiaj ntsim hlub peb.

Ib tsoom neeg ntseeg, tas tsoom leej ntshiab yog Huab Tais Yes Xus cov txiaj ntsim txhawb peb txoj kev cia siab rau Huab Tais Tswv Ntuj. Peb yuav nco ntsoov Tswv Ntuj lub txiaj ntsim hlub peb mus ib txhis. Tsoom kwv tij neej tsa phooj ywg tsis tau paub Tswv Ntuj, nej tso siab los nrog peb txaum yim ua Tswv Ntuj tsaug, kawg Tswv Ntuj xwb thiab yuav cawm tau peb.

15.11.2012                         Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: