Rau hnub tim 25 lub 11 hli 2012Zeej tsoom neeg ntseeg thiab phooj ywg sawv daws,

Hnub no yog ib hnub loj, tas lub Koom Txoos Kav Tos Liv thoob ntiaj teb ua “Peb Caug” quas lub xyoo laus. Lwm lub lis piam tuaj yog lis piam qhib lub xyoo tshiab. Tiam sis, Koom Txoos lub “Peb Caug” txawv ntiaj teb cov haiv neeg tej paj tsiab peb caug. Koom Txoos tsis tua tsiaj txhu ua ib pluag noj, tsis nqaum pab nqaum nruag. Tiam sis, Koom Txoos lub “Peb Caug” yog ib “Thaj Txi Ntuj” qhuas Huab Tais Yes Xus ua tag lub sim ceeb tus Vaj Ntxwv. Vim li ntawd, peb zoo siab caw tag ib tsoom kwv tij neej tsa Hmoob qab ntug txog hauv ntuj nrog peb koom lub Thaj Txi Ntuj qhuas peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev ua Vaj Ntxwv kav tag qaum ntuj thiab yaj ceeb no ti plaws yeeb ceeb.

Nej twb paub, ib txwm keeb Huab Tais Tswv Ntuj yeej ua Huab Tais nyob txawm. Hauv Tswv Ntuj tsuas yog kev hlub nkaus xwb : “8 ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν Tswv Ntuj yog kev hlub 1 Z 4,8”. Peb twb tsis muaj ib lo zoo lus phim qhia Tswv Ntuj txoj kev hlub kom tshab rau peb : Leej Txiv hlub nws Leej Tub thiab Leej Tub hlub nws Leej Txiv thiaj li hu ua Leej Ntuj Plig. Huab Tais Leej Ntuj Plig yog Tswv Ntuj txoj kev hlub. Leej Ntuj Plig yog tus qhia kom peb sib hlub tib yam kev sib hlub hauv Tswv Ntuj. Tas cov neeg teev Tswv Ntuj sawv daws yog kwv yog tij, yog nkauj yog muam, yog tib tse neeg li Tswv Ntuj. Leej Tub nco Leej Txiv lub txiaj ntsim hlub Leej Tub. Vim li ntawd, Leej Tub kev hlub Leej Txiv yog nrog Leej Txiv cawm lub sim ceeb kom lub sim ceeb dim plaws nws kev ploj tuag thiab kev txhaum : “10 Kev hlub yog li no : tsis yog peb hlub Tswv Ntuj, yog nws hlub peb, nws thiaj xa nws Leej Tub tuaj ua txim dawb paug theej peb cov txhaum 1Z 4,10”. Vim muaj Leej Tub, Leej Txiv thiaj tsim lub sim ceeb, tsim muaj tib neeg. Tiam sis, dab xas tas ntxias tau tib neeg yuam kev, cam tawv tsis mloog Tswv Ntuj lus. Kev qaug xas tas ntxias ua rau peb muaj khib li xas tas khib rau Tswv Ntuj, ua rau peb lim hiam sib ntxub li xas tas lim hiam, rhuav lub sim ceeb puas tsuaj Tswv Ntuj tsim tau zoo nkauj rhib : “3 Tas puas tsav yam muaj tshwm vim nws, yog tsis muaj nws, ib yam dab tsi twb tsis muaj Z 1,3”. Tim kev txhaum ua lub sim ceeb lwj liam los Tswv Ntuj tsis nto, tsis hnyos peb neeg txhaum raug mob raug ntsaj, ploj thiab tuag. Peb yog nkawm niam txiv As Das thiab Es Vas xeeb ntxwv cam thawj li nkawd. Tsis kav, Tswv Ntuj xaiv tau His Xais Lais ua pov thawj teev Tswv Ntuj thiab tshoj saub qhuab qhia zeej tsoom His Xais Lais kom mloog Tswv Ntuj lus. Thaum txog caij nyoog, Tswv Ntuj yuav tuaj pauj peb kev raug txom nyem, kev ploj kev tuag : “Ua siab tawv, txhob txhawj, saib ov, nej tus Tswv Ntuj kev pauj, nws kev pab, Tswv Ntuj yuav tuaj cawm nej 5 Cov dig qhov muag yuav rua hlo, cov lag pob ntseg yuav qhib plho 6 Tus ceg pauv yuav dhia rhees li tus kauv, tus piav tes yuav qw tsheej suab EX 35,4-6” Tus yuav tuaj pauj peb kev iab kev daw, kev ploj tuag yog tus cawm lub qab ntuj neeg, yog lub sim ceeb tus Huab Tais Vaj Ntxwv, yog tus Vaj Ntxwv kav qaum ntuj, hauv qab ntuj no thiab puag yeeb ceeb. Nws yuav ua vaj kav mus ib txhiab ib txhis tsis txawj dua : “13 Kuv ua yog toog hmo ntuj pom dheev zoo li neeg leej tub nrog tej twv huab saum ntuj tuaj, lawv zam kev cia nws los ze ntawm ib tug laus neeg 14 Luag muab hwj huam, hwj chim thiab vaj ntxwv cob rau nws thiab tas txhia haiv neeg, txhia teb chaws, txhia xeem lus hawm nws, nws ua vaj kav ib txhis thiab nws kev kav yuav tsis txawj kawg DN 7,13-14” His Xais Lais hwm Mos Xes cai loj tag npaum li, muaj coob leej saub sawv los qhia His Xais Lais txheej dhau txheej tos tus cawm neeg yuav tuaj. Tiam sis, Yes Xus tuaj txog, His Xais Lais npaj tsis tiav. Yes Xus zam txhaum rau cov neeg muaj txhaum, His Xais Lais hais tias Yes Xus hla dhau Tswv Ntuj cai. Yes Xus txhais tes kho tau cov ruas zoo, ua tau cov dig pom kev, cov lag hnov lus thiab cov tuag tsim dheev sawv ciaj sia, tsis kav tsoom txwj laus liam Yes Xus rhuav Mos Xes cai. Lawv xav paub vim li cas Yes Xus lo lus muaj hwj huam thiab nws txhais tes muaj txiaj ntsim. Yes Xus qhia lawv tias Leej Txiv Tswv Ntuj yog Yes Xus Leej Txiv ces txhaum lawv lawm thiab. Yes Xus hais lo twg los tsis tau, ua dab tsi los txhaum tag.

Cov txwj laus His Xais Lais ntes tau Yes Xus, lawv xav tua Yes Xus los lawv nrhiav tsis tau ib lub txim tsim nyog tua Yes Xus. Lawv thiaj coj Yes Xus tuaj rau tus nom, Pis Las Tos txiav txim. Qhov tseeb qhov tiag tshwm plaws hauv Pis Las Tos lub rooj txiav txim :
-1 : Lub txim txhaum cov txwj laus liam Yes Xus, yog Yes Xus txhaum kev tsis hwm Mos Xes txoj cai thiab thuam Tswv Ntuj. Cov lim hiam ntxeev lus, tua neeg thiab ua neeg dag yog lawv, tsis yog Yes Xus. Yes Xus yog tus hwm Mos Xes txoj cai, cov txwj laus yog cov tsis hwm. Lawv lub ncauj hais tias ntseeg Tswv Ntuj, tiam sis, siab ntsws tsis npuab Tswv Ntuj. Lawv yog cov thuam Tswv Ntuj, tsis yog Yes Xus.
-2 : Pis Las Tos ua nom kav His Xais Lais teb. Yog nom txiav li cas, yog li ntawd hauv kev cai txiav txim : “37 Pis Las Tos teb nws tias : “Ua no, vaj ntxwv yog koj ?” Yes Xus teb tias : “Koj tus hais tias kuv yog vaj ntxwv, yog li ntawd kuv thiaj yug los thiab rau qhov ntawd kuv thiaj tuaj hauv qab ntuj no, xwv kuv ua tim khawv txog qhov tseeb tiag, leej twg tseeb tiag nws mloog kuv lub suab Z 18, 37” Tsab ntawv Moo Zoo ua tim khawv txog Pis Las Tos lo lus txiav tias Yes Xus yog cov Yus Das tus Vaj Ntxwv. Niaj hnub no kuj tib yam nkaus, tus yuav yeej los yuav swv plaub ntug yog lub rooj txiav txim.

Hnub no, tas lub Koom Txoos Kav Tos Liv ua Thaj Txi Ntuj quas niaj quas xyoo hawm Huab Tais Yes Xus Pleev ua Vaj Ntxwv. Peb caw cov neeg ntseeg sawv daws, nyias rov nug nyias tus kheej :
-Thaum nej tseem tsis tau paub Tswv Ntuj, nej txawm xav teev ntuj los nej tsis pom qab xyov yuav teev li cas.
-Txij nej txiav siab los ntseeg Tswv Ntuj, nej paub teev thiab paub hwm Tswv Ntuj. Ua li no, nej yeej tsis kub siab teev ntuj li thiab nej yeej tseem coj nej lub qub neej thiab lub qub siab li thaud, ntshai dab, ntseeg neeb, ntseeg tej nyuag poj saub yawm saub tsis muaj hwj huam tej lus dua Huab Tais Yes Xus tus muaj hwj huam lus nej ho tsis ntseeg. Tus neeg ntseeg coj li ntawd puas yog ib tug liam Yes Xus thuam ntuj li tus txwj laus His Xais Lais ?
-Yog tias cov los ntseeg Tswv Ntuj, los tag nrho siab ntsws thiab ntsuj plig, nej cog nej lub siab tus yees nruaj nreb, khov kho npuab Huab Tais Yes Xus yog lub sim ceeb tus Huab Tais Vaj Ntxwv muaj hwj huam. Nej yuav tsis pluag Huab Tais Yes Xus lub zog pov hwm nej. Txawm yuav muaj neeg hem, muaj tus ntxias nej npaum li cas, nej tus ntsuj duab ntsuj plig tsis txawj yuj tsis txawj poob. Tej vij sub vij sw txawm yuav hlob npaum li cas, yeej tsis  cuag Huab Tais Yes Xus kev ua vaj kav tag nrho : “5 Yes Xus Pleev tus pov thawj tus tseem, tus xub yug hauv tsoom tub tuag los thiab ua ntiaj teb tsoom vaj ntxwv tus tub cag ; khwv saum tus hlub peb thiab vim nws cov ntshav tso peb dim plaws peb cov txhaum 6 Thiab yog nws tus ua peb ciaj vaj ntxwv QYTN 1,5.6” Yog peb tsis nrog Huab Tais Yes Xus ces peb yuav txhawj yuav txog siav. Tiam sis, yog peb lub siab npuab Huab Tais Yes Xus khov kho, peb yuav ciaj vaj ntxwv nrog Yes Xus kav tau tag xas tas thiab nws cov dab.

Ib tsoom phooj ywg, nej cov muaj kev iab kev daw, raug kev txhawj xeeb, nej los npaub peb tus Huab Tais Yes Xus thiab tso nej lub siab rau nws txhais xib teg. Kawg Huab Tais Yes Xus tib leeg thiaj yog tseem Vaj Nxwv, tsim nyog peb yuav teev hawm nws tag siab nrho.

22.11.2012                    Cwj Vuam Chiv0 commentaires: