COV ZAJ NYEEM HNUB 30/12/2012
Hwm Yim Neeg Ntshiab - Xyoo C

  • Zaj nyeem 1 : 1 Xas Muas 1,20-22.24-28
20 As Nas cev xeeb tub thiab nws yug tau ib tug tub, nws muab tis npe hu ua Xas Muas, txhais tias : Tswv Ntuj mloog peb tej lus thov, vim nws hais tias : “Kuv tau thov ntawm Huab Tais los”
21 Leej txi, Es Kas Nas thiab nws tsev neeg nce mus txi Huab Tais raws li txhia xyoo thiab mus pauj yeem
22 Tab sis, As Nas tsis mus, nws hais rau nws tus txiv tias : “Thaum tus me nyuam cais taus mis, kuv mam coj nws mus, mam muab nws cev rau Huab Tais thiab nws yuav nyob tod mus li”
24 Thaum tus me nyuam cais taus mis lawm, nws niam As Nas coj nws mus hauv Huab Tais tsev, nyob Xis Laus ; nws coj ib tug xyuas nyuj peb xyoos, ib hnab hmoov nplej mog thiab ib hwj caw nrog nws
25 Lawv muab tus heev nyuj los ua txim thiab coj tus me nyuam mus qhia rau tus leej choj Es Lis
26 As Nas hais rau nws tias : “Kuv tus Huab Tais, thov koj mloog kuv hais, koj tseem muaj sia sawv ntawm ko, tsis dag, kuv yog tus poj niam tau tuaj ntawm no koj pom tsa ncauj thov Huab Tais
27 Kom muaj tus me nyuam no ; kuv tau tsa ncauj thov thiab Huab Tais tau muab rau kuv, pauj kuv tej lus thov
28 Ziag no, kuv fij nws rau Huab Tais ; nws yuav nyob qee rau Huab Tais mus tas nws sim neej.” Thaum ntawd, sawv daws pe Huab Tais
  • Zaj nyeem 2 : 1 Zam 3, 1-12.21-24
1 Nej pom Leej Txiv kev hlub peb npaum li, hu peb ua Tswv Ntuj me nyuam, yeej yog li tiag. Vim li ntawd, lub ntiaj teb tsis paub peb, vim ntiaj teb tsis paub nws.
2 Cov zoo hlub, peb twb yog Tswv Ntuj me nyuam lawm, tiam sis yam peb yuav yog tom ntej no tsis tau tshwm los ; peb paub tias thaum nws tshwm sim tuaj peb yuav zoo thooj nkaus li nws, vim peb yuav pom nws li nws kiag.
3 Leej twg vam txog nws, tus ntawd yuav huv si tam zoj nws huv lis si.
  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 2, 41-52
41 Yes Xus niam thiab txiv niaj xyoo mus Yes Lus Xas Les ua lub ntees Hla
42 Thaum Yes Xus muaj kaum ob xyoos, lawv mus ua hmoov raws li txhia zaus
43 Thaum cov hnub nyoog dua tas, sawv daws rov fib qab, nws niam thiab txiv tsis paub tias tshuav tus me nyuam Yes Xus nyob Yes Lus Xas Les, tom qub qab
44 Nkawd xav tias ntshai nws nrog ib co ua ntej, nkawd nrhiav nws ib hnub ke hauv cov txheeb ze thiab cov swm neeg
45 Nrhiav tsis ntsib nws, nkawd thiaj rov mus Yes Lus Xas Les nrhiav nws tas zog
46 Puv peb hnub nkaus, nkawd mam nrhiav tau nws hauv tuam tsev teev ntuj zaum nruab nrab hauv cov kws txuj mloog lawv ntawd thiab nug lawv
47 Tas sawv daws cov mloog nws puav leej yoob tas rau nws lub tswv yim ntse thiab nws tej lus teb lawv
48 Nrhiav tau nws, nkawd kuj ceeb tag, nws niam hais rau nws tias : “Me tub, tim li cas koj ua li ntawd rau wb ? Saib ! Koj txiv thiab kuv, wb txhawj koj npaud li.”
49 Tiam sis nws hais nkawd tias : “Vim li cas neb ho nrhiav kuv ? Neb tsis paub tias qhov twg kuv txiv teej tug, kuv yuav tsum nyob ntawd lod ?”
50 Tiam sis nkawd tsis to taub cov lus nws hais rau nkawd
51 Nws thiaj nrog nkawd nqes mus Nas Xas Les, nws mloog nkawd lus. Nws niam nco ntsoov tej lus no hauv nws nruab siab
52 Yes Xus hlob siab, hlob cev, muaj Tswv Ntuj txiaj ntsim thiab tib neeg qhuas kawg

0 commentaires: