Hmoob tos Vaj Hmoob ib xyoo dhau ib xyoo ib tiam dhau ib tiam tsis pom Hmoob tus vaj yug los li. Tos Vaj Hmoob los coj Hmoob tsim vaj tsim tsev tsim teb tsim chaw. Nyob hauv lub Koom Txoos lub caij no yog lub caij tos Huab Tais Yes Xus yug los. Ua cas niaj xyoo txiv plig pheej hais tias lub caij tos Huab Tais Yes Xus yug los twb tsis pom Yes Xus rov yug los li.
Cov His Xas Lais tos tus cawm yug los cawm lawv dim ntawm txoj kev txom nyem, kev nyuaj kev txhawj xeeb. Cov tib neeg yug los ntsib kev nyuaj kev txhawj xeeb lawv ntseeg tias yog neeg muaj txhaum yam li cov mob ruas, cov dig muag, cov raug dab, cov txom nyem thc. Lawv thiaj li txwv tsis pub tuaj teev ntuj los tuaj poo zeej tsoom ntseeg. Yog koj mus xyaw nyob nrog lawv koj yuav lo lawv cov txhaum. Huab Tais Yes Xus yug los daws neeg lub txhaum zoo li cas? Huab Tais Yes Xus tuaj cuag cov neeg txom nyem, dig muag, mob ruas thc. Nws kho lawv tus mob nws hais tias “kuv daws koj qhov txhaum koj yuav zoo koj tus mob. Koj rov mus thiab txhob ua txhaum ntxiv.” Ces lawv tus mob zoo, pom kev tuaj, mus tau kev dim ntawm lawv qhov txhaum. Peb Hmoob kuj ntseeg ib yam nkaus txog txoj kev txom nyem vim ua txhaum tshuav nuj tshuav nqe ces yuav tsum pauj, yuav tsum tsawm thiaj li tas. Vim li no lub caij no peb thiaj li tos Huab Tais Yes Xus tuaj cawm peb.

 
 
Peb tos Huab Tais Yes Xus yug los, nws yuav tsis yug los ua ib tug me nyuam mos li peb xav. Tab sis nws yuav yug los nyob hauv peb lub neej cawm peb kom ntsib txoj kev pom kev, kev kaj siab, kev thaj yeeb kev lom zem noj qab nyob zoo. Cawm peb dim ntawm peb qhov txhaum tsaus ntuj nti. 


Niaj xyoo tos tos tsis pom Huab Tais Yes Xus tuaj xyuas peb li. Huab Tais Yes Xus nws yuav tsis tuaj li nej xav. Yes Xus hais tias yam twg uas nej tau ua rau cov txom nyeem, neeg me hauv kuv tsoom kwv nej twb tau ua rau kuv lawm. Thaum kuv tshaib plab nej muab mov kuv noj, thaum kuv qhis dej nej muab dej kuv haus thaum kuv muaj mob nej tuaj xyuas kuv. Huab Tais Yes Xus twb niaj hnub tuaj xyuas nej lawm. Lub caij no peb thiaj li hlub thiab pab cov txom nyem, cov muaj kev nyuaj kom lawv pom Huab Tais Yes Xus tau yug los nyob hauv lawv. 
Huab Tais Yes Xus yuav nqes rov los txiav txim rau sawv daws. Vim li ntawd Huab Tais Yes Xus thiaj li hais tias peb yuav tsum tos tas mus li. Vim hnub ntawd yuav tuaj txog peb zoo li tus tub sab uas nws tuaj lub caij peb tsis tau npaj thiab tsis paub. Txhob kub siab rau kev haus dej haus cawv kev lom zem, kev plees kev yi vim tsam Huab Tais Yes Xus tuaj ces peb npaj tsis tau txhij. Tsam Nws tuaj hmo no, los tag kis los thaum twg peb tsis paub peb thiaj li yuav nquag teev ntuj npaj tos peb tus Huab Tais tas mus li.

TP. Tshaj Xwm


0 commentaires: