Rau hmo Tsuj Xeeb Yes Xus yug los, 24-12-2012


Tas zeej tsoom neeg ntseeg thiab phooj ywg,

Hnub no yog hnub ntshiab, hmo no yog ib hmo huv rau peb leej tib neeg ntiaj teb txhua leej txhua tus teev hawm Tswv Ntuj thiab cov neeg teev dab qhuas los lwm yam kev cai huv tib si. Vim yog Huab Tais Yes Xus hmoov Tsuj Xeeb, Tswv Ntuj nqes los ciaj neeg kom xwv tib neeg ciaj tau Tswv Ntuj, yog txiaj ntsim qaum ntuj thiab ntiaj teb los sib cuag.

Peb tsis yog hais dab neeg, hos yog tseeb yog tiag, yog txiaj yog ntsim, Tswv Ntuj pliaj plhu xeeb ua peb leej tib neeg, ko taw tsuj peb daim av ntiaj teb kom fab lwm tiam peb lub cev ntaj ntsug nce lis ko saum qaum ntuj thiab ntsuj mam ntsuj plig ciaj Tswv Ntuj tub ki nyob niaj txhiab ib txhis. Peb tus Huab Tais Tswv Ntuj thiaj yog tus hlub peb leej tib neeg xwb. Vim peb lub cev yog nws txhais tes tsim, txoj pa yog nws faib kom peb ciaj sia nyob ib vuag saum daim av li tas txhua tsav puas yam. Tiam sis, Leej Txiv Tswv Ntuj tshua txog peb, khuv leej peb npaum li ntawd. Leej Txiv Tswv Ntuj xav npo kom peb dim plaws qab ntuj no mus lawm qaum ntuj ciaj sia nyob txhiab niaj puas xyoo. Tus yuav npo tau peb ntawm kev tuag, tus yuav cawm tau peb ntawm kev qias kev txhaum kawg yog Tswv Ntuj tus Tswv tsim peb lub cev thiab muab txoj pa rau peb. Vim li ntawd, hnub no zoo hnub, hmo no zoo hmo, peb tus Huab Tais Cawm Seej Yes Xus (יְהוֹשֻׁ֣עַ  ) nqes los ciaj neeg. Huab Tais Cawm Seej tuaj cuag peb qhia kev rau peb pom kev lawv nws qab taug nws hneev mus lawm qaum ntuj.

Peb yuav ua cas pauj tau peb Leej Txiv Tswv Ntuj lub txiaj ntsim hlub peb ? Nyiaj thiab kub yog Tswv Ntuj tsim, txawm peb muaj muab los Tswv Ntuj tsis ntshaw ; yog peb pluag tsis muaj muab los Tswv Ntuj tsis tos. Peb txawm muaj tsiaj txhu tua txi Tswv Ntuj los Tswv Ntuj tsis noj ; yog peb tsis muaj tsiaj txhu tua txi Tswv Ntuj los Tswv Ntuj tsis tshaib. Vim nyiaj thiab kub, tej tsiaj txhu, tas puas tsav yam puav leej yog Tswv Ntuj tug Tswv Ntuj tsis ntshaw yuav, tsis tshaib noj tsis tshaib haus. Tsuas muaj tib yam txiaj ntsim Tswv Ntuj ntshaw thiab tos, yog peb kev tso siab rau Tswv Ntuj, hlub Tswv Ntuj thiab mloog Tswv Ntuj lus. Kev hlub Tswv Ntuj yog nco Tswv Ntuj txiaj ntsim. Yam li peb tsis txhob ua cov neeg lag ntseg thiab dig muag. Peb nrom tej noob qoob noob tsa rau peb teb liaj teb, yog Tswv Ntuj tsis ua tshav ua nag pab, peb yuav tsis muaj qoob loo sau, peb yuav tshaib plab. Tim li cas, peb sau tau qoob puv txhab, muaj nyiaj puv nas, tsiaj txhu puv nkuaj, peb tsis ua lub ntuj tsaug, tsis qhuas Tswv Ntuj tus muaj hwj huam hlub peb, peb thiaj tau noj tau haus ; ho mus ua dab teb dab chaw tsaug, tua tsiaj txhu rau tej dab vaj dab tsev cov dab uas yuav los looj koov rau yus, ntaim yus noj yus haus kom pluag. Puas yog peb yuam kev ua neej thaub qab ? Kev hlub Tswv Ntuj yog nco Tswv Ntuj txiaj ntsim vim muaj Tswv Ntuj tsom kwm txuag yus, yus thiaj muaj liaj teb, muaj lag luam, muaj dej num, muaj xyoob ntoo, muaj vag muaj tse nyob. Yus muab ib lub caij mus pe, mus teev, mus qhuas Tswv Ntuj zoo tshaj yus muab tag yus nkuaj tsiaj txhu tua txi dab vaj dab tsev, ntxias dab teb dab chaw. Vim dab thiab neej yeej nyob tsis tau ua ke. Tos muaj dab, vim neej yeej yeem yug dab, dab thiaj li ntaim noj ntaim haus, nyob rau neej yug. Huab Tais Yes Xus yug los cawm peb dim kev ua dab qhev, npo peb dim kev ua txhaum, rub peb tes tawm hauv peb kev ploj kev tuag. Yes Xus hlub peb npaum li ntawd, los ib txhia neeg tseem tsis ntseeg Yes Xus, yeem ua dab qhev. Ib txhia neeg lam los ntseeg Yes Xus, siab ntsws tsis npuab Yes Xus li, twb tsis saib kev teev hawm Yes Xus muaj nuj nqes. Ib txhia saib nws lub plab loj tshaj kev teev ntuj, ib txhia saib nws thooj nyiaj loj tshaj Huab Tais Tswv Ntuj. Tseem muaj tej txhia thuam Tswv Ntuj, thim Tswv Ntuj mus thawj tej huab tais cuav, sawv saub cuav ncig toj ncig pes pus cov neeg siab me yuam kev mus taug txoj kev tws. Huab Tais Yes Xus nqes los ciaj neeg ua teeb pom kev rau peb ntiaj teb maub kev tsaus ntuj, ua chaw kaj siab rau peb cov neeg ua neej txom nyem, ua lub qhov tshwm thiab ua chaw dim pa rau peb cov neeg nyob hauv nkuaj, raug kaw qhov taub ua lub neej tsaus ntuj nti : “1 Haiv neeg cov muaj kev tsaus ntuj pom qhov pom kev loj, cov nyob hauv lub teb chaws tsaus nti ib qho pom kev ntsa tuaj saum lawv 2 Koj ua lub teb chaws kom huam vam, ua kom nws zoo siab hlo, ua lawv luag ntxhwb ntxhi ntawm koj xub ntiag, tam ntua lub caij sau qoob, ua rau lawv muaj qhuas tam zoj lawv sib faib paj tshab EX 9,1-2” Yog peb leej twg tig los ntseeg Yes Xus tas siab nrho, tus ntawd dim plaws kev ua dab qhev, ua rau dab tshaib plab tuag tshaib. Txij hnub yus tsis yug, tsis tiam dab lawm ces dab cia li ploj ntais mus tu noob nrho. Huab Tais Yes Xus lub txiaj ntsim nqes los ciaj neeg muaj hwj huam loj tas nrho ua tau dab Xas Tas thiab nws cov dab txav mus deb ntawm peb txoj xub ke. Peb yuav tsum pom Yes Xus lub txiaj ntsim no. Saub Es Xais thiaj hais tias cov neeg siab ntshiab muaj Yes Xus txiaj ntsim zoo siab tam ntua muab tau yeeb ncuab lub cuab tam los sib faib ua paj tshab. Vim li ntawd, yog peb tsis teev Yes Xus, yog peb tsis saib Yes Xus muaj nuj nqes ces Xas Tas thiab nws cov dab muaj zog khoo tau peb : “10 Tus tshab xo hais rau lawv tias : “Nej txhob ntshai, kuv tuaj xa ib lub moo zoo rau nej, ib txoj kev zoo siab rau zeej tsoom neeg 11 Hnub no, tus Cawm neeg yug los rau nej, nyob hauv Das Vis lub nroog, yog Leej Pleev, yog Huab Tais LK 2,10-11” Xav kom peb sawv daws paub tias, Yes Xus kev yug los ua neeg yog los txhij peb sawv rog tiv dab phem Xas Tas thiab nws cov dab. Tej riam phom Xas Tas tsis ntshai thiab tiv tsis yeej Xas Tas. Yes Xus los ua neeg tes dawb tes npliag ib yam li peb. Tiam sis, Yes Xus lo lus thiab kev teev Leej Txiv muaj zog ua rau dab phem ntshai chob dab phem mob, qw tsheej zag khiav ti nrug deb Yes Xus txoj xub ke.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, peb zeej tsoom neeg ntseeg yuav txhob luaj thuam nkim Yes Xus lub txiaj ntsim nqes los hlub peb leej tib neeg no. Txawm peb yuav pauj tsis tau Yes Xus kev hlub peb los peb yuav zoo siab nrog Yes Xus sawv rog tiv dab phem. Peb kev nrog Yes Xus sawv rog tiv dab phem, yog hloov peb lub siab thiab peb lub neej kom haum Yes Xus lub Moo Zoo, tsis txhob ua cov neeg cav ncauj cam thawj, txhob ua neeg ntsej lag muag dig, nrhiav caij nyoog teev hawm Tswv Ntuj, muab yus lub neej los txi nrog Yes Xus lub cev thiab roj ntsha hauv lub Thaj Txi Ntuj ua txim rau Leej Txiv Tswv Ntuj. Yog peb txoj kev txais Yes Xus yug los hauv peb lub neej.

20.12.2012         Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: