Rau hnub chiv tim 30 lub 12 hlis 2012


Ib zeej tsoom neeg ntseeg, tsoom niam txiv thiab phooj ywg txhua leej,

Hnub no, tag lub Koom Txoos Kav Tos Liv thoob ntiaj teb sawv daws hwm Mab Liab thiab Yos Xes nkawd lub cuab lub yig nrog Tswv Ntuj Leej Tub Yes Xus yug los hauv nkawd. Peb hais tias lub cuab lub yig “Neeg Ntshiab” lub hmoov.

Lub cuab “Yim Neeg Ntshiab” lub hmoov no muaj txiaj ntsim rau tag ntiaj teb tej txij nkawm thiab rau tag nrho lub sim ceeb. Vim li ntawd, yog nej cov ua niam ua txiv, ua txij ua nkawm lub hmoov. Tos lub sim ceeb huam vam ciaj taus sia, tos tej noob qoob noob loo, tej tsiaj txhu thiab tib neeg ciaj taus noob los yeeb vim muaj poj niam thiab muaj txiv neej, muaj maum thiab muaj txiv. Peb twb paub qas ntsoov, thaum Tswv Ntuj tsim tau nraug Oo As Das tsis tau muaj nkauj Iab Es Vas txawm tau los nyob, As Das twb ceeb laj ua neej ib hnub txog tsaus ntuj. Hnub Es Vas tshwm sim ua neej Es Vas xwb thiaj daws tau As Das kev kho siab, pom qab ua neej nyob. Vim li ntawd, txawm tus txiv neej los tus poj niam nyob ib leeg yuav tsis ciaj taus ua neeg.

Hnub no, peb ntsoom neeg ntseeg Kav Tos Liv ua lub hmoov hwm “Cuab yim neeg ntshiab”. Peb noob neej ntiaj teb yuav tau tig los thov Mab Liab thiab Yos Xes nkawd tej koob hmoov txhawb peb lub cuab lub yig kom peb txawj sib hlub, sib nres, sib haum xeeb li yim neeg ntshiab. Peb yuav tau qhib ntsej mloog Mab Liab thiab Yos Xes nkawd lub neej. Nkawd nyias yeej npaj nyias lub siab sib qaws los ua txij ua nkawm tam ntua ib tsoom tub ntxhais sawv daws. Tiam sis, muaj tej yam hauv nkawd lub neej ntxim Tswv Ntuj siab. Nkawd yog neeg hwm niam hwm txiv, hwm poj yawm txwv txoob. Nkawd ntseeg lawv cov saub tej lus qhia txog Tswv Ntuj Leej Cawm Seej yuav yug los cawm tag lub qab ntuj neeg kev txhoj kev txhaum, kev ploj kev tuag, coj kom tag lub qab ntuj neeg mus lawm qaum ntuj. Mab Liab thiab Yos Xes yeej tos ntsoov Tswv Ntuj lo lus hauv nkawd nruab siab nruab ntsws thiab hauv nkawd kev npaj sib qaws ua neej. Ua ciav, ib sij huam, Tswv Ntuj tus tshab xo cuam tshuam nkawd lub hom phiaj. Tswv Ntuj tus tub xo caw Mab Liab txais Tswv Ntuj txoj dej num thiab caw Yos Xes kom txhawb txhim Mab Liab leg Tswv Ntuj tes num.

Peb sim muab xav kom zoo, yeej tsis yooj yim rau nkawd. Tiam sis, peb pom nkawd siab loj, nkawd txawj hlub Tswv Ntuj tshaj peb lub siab xav tau ; txawm tsis yooj yim los Mab Liab zoo siab hlo ua Tswv Ntuj ib tug ntxhais txib, tsuav yug tau tus Siab Tshaj Leej Tub. Hos rau Yos Xes los tib yam nkaus, tim li cas nws tus hluas nkauj Mab Liab cev ho xeeb tub ? Puas yooj yim ntseeg Mab Liab lus thiab rov los hlub Mab Liab ? Puas yooj yim rau Yos Xes nrog Mab Liab tu ib tug me nyuam tsis yog nkawd roj nkawv ntshav ?

Mab Liab thiab Yos Xes nkawd kev mloog Tswv Ntuj lus hloov nkawd lub hom phiaj sib qaws ua neej nkawd tau sib tham ua ntej. Nkawd pom Tswv Ntuj lus xeeb nyob hauv nkawd lub neej. Tswv Ntuj pom nkawd yog ob niam txiv ncaj ncees siab loj siab dav, siab ntev, nquag, mloog lus yuav hlub thiab tu taus Tswv Ntuj Leej Tub kom loj hlob. Tsis tas li ntawd, nkawd tseem yuav sib hlub mus kom kawg, kom nto ntsis. Yog tias Mab Liab tsis hlub Yos Xes, Mab Liab yuav muab Yos Xes tso pov tseg, tsis yuav Yos Xes ua taub hau txiv. Hos yog Yos Xes tsis hlub Mab Liab, Yos Xes yuav cem Mab Liab phem thiab nrauj pov tseg. Tiam sis, Mab Liab thiab Yos Xes nkawd yog neeg ncaj ncees, siab loj siab dav, nkawd tsis yug tub ki rau nkawd yuav. Nkawd zoo siab faib tau nkawd lub neej tos txais Tswv Ntuj. Nkawd paub tias Tswv Ntuj pluag tshaj thiab txom nyem tshaj nkawd. Tswv Ntuj tsis pom qab yug los ua neeg. Tswv Ntuj ntshaw peb txoj kev hlub Tswv Ntuj, cev tes plhws Tswv Ntuj kev tshaib kev nqhis. Nkawd hlub thiab txhawj xeeb Yes Xus npaum li ntawd. Mab Liab thiab Yos Xes thiab Yes Xus lawv niaj xyoo tuaj teev ntuj nyob Yes Xus Xas Les hauv lub tuam Tsev Teev Ntuj. Thaum lawv twb rov qab mus txog ib tog kev nrhiav tsis pom Yes Xus. Nkawd thiaj los nrhiav tau Yes Xus nrog cov kws txuj thiab cov thawj leej choj sib tham hauv tuam Tsev Teev Ntuj : “Me tub, tim li cas koj ua li ntawd rau wb ? Saib ! Koj txiv thiab kuv, wb txhawj koj npaum li.” 49 Tiam sis nws hais nkawd tias : “Vim li cas neb ho nrhiav kuv ? Neb tsis paub tias qhov twg kuv txiv teej tug, kuv yuav tsum nyob ntawd lod ? LK 2,48-49” Mab Liab thiab Yos Xes nkawd yeej tsis xub paub Yes Xus lub neej tom ntej li. Mab Liab nco ntsoov tej lus Yes Xus hais rau nkawd hauv nws siab.

Peb yuav tau coj lub neej ua neeg ntseeg Tswv Ntuj thiab peb lub neej ua txij nkawm yam li Mab Liab thiab Yos Xes thiab Yes Xus “Yim Neeg Ntshiab” no lub neej. Mab Liab yog peb leej niam siab zoo txawj ua haum Tswv Ntuj siab nyiam. Yos Yes yog ib leej txiv nrog Mab Liab hlub thiab tu Yes Xus. Vim li ntawd, peb pom “Yim Neeg Ntshiab” lub neej kuj tsis yog ib zaj npau suav. Mab Liab thiab Yos Xes thiab Yes Xus lawv ua tau lub neej ntxim Tswv Ntuj siab, lawv nquag teev ntuj, txawj sib hlub, sib zam thiab sib yoog. Peb twb tsis yog neeg ntshiab huv, peb yim huab yuav vam txog “Yim Neeg Ntshiab” tej txiaj ntsim pab peb, tsis txhob ua li tej txhia neeg tsis paub cai cav muaj ntsej muag thuam “Yim Neeg Ntshiab” no.

Tseem muaj ntau txoj kev hauv peb lub neej, peb yuav ceev faj tsis txhob yuam kev coj li tej tib neeg tsis txawj sib hlub, tsis xav sib zam. Nyias khav khav nyias, ib tug tsis vam txog ib tug, koj ua koj lub neej fee das nyob ib cag, kuv ua kuv neej fee de rau ib sab teb. Peb sim rua muag ntsia tiam neeg no cov cuab yig tawg tas ntau lub cuab yig niam mus niam lwj liam, txiv mus txiv lwj dhi, me tub me nyuam tsis pom qab ua neej nyob txom nyem ntsuav tam ntua tub ntsoj ntxhais ntsuag tos leej niam txhais tes hlub leej txi txhais tes puag. Tseem muaj tej yam xwm txaus txhawj ua npog dub thiab ua npog daj txiv neej rov qaws txiv neej ua ib cuab, poj niam qaws poj niam ua ib yig ; xyov lub neej yuav mus xaus qhov twg.

Ib zeej tsoom phooj ywg sawv daws, tab tib neeg txawm yuav paub txuj paub ci loj npaum twg, nplua nuj loj npaum li cas, tib neeg kawg yuav npuab Huab Tais Tswv Ntuj thiaj tsis liam txwv. Peb kev npuab Tswv Ntuj yog nrauj peb lub siab ua neeg cam thawj thiab cav ncauj, sib hlub sib zam, mloog peb lub Koom Txoos Kav Tos Liv lus qhuab qhia. Mab Liab thiab Yos Xes thiab Yes Xus lawv “Yim Neeg Ntshiab” lub neej muaj txiaj ntsim. Peb yuav vam txog lawv lub txiaj ntsim txhawb peb lub neej thiab kev ntseeg Tswv Ntuj.

26.12.2012                       Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: