Rau hnub tim 09 lub 12 hli 2012


Ib zeej tsoom neeg ntseeg thiab phooj ywg sawv daws,


Hnub no yog lis piam hnub chiv ob, lub caij tos peb tus Huab Tais Yes Xus tuaj hlub peb neeg txom nyem hauv qab ntuj no. Thov kom peb tus Huab Tais pub nws txoj kev thaj yeeb rau txhua leej txhua tus lub cev thiab ntsuj plig raug kev txhawj xeeb. Cov zaj nyeem peb hnov hnub no caw peb los khaub zig peb tus Huab Tais Yes Xus nws thiaj yog tus cawm tau peb.

Lub caij tos Huab Tais yog ib lub zoo sij hawm rau peb tus neeg ntseeg pib dua lub neej tshiab, ua tus neeg ntseeg tshiab, mloog lus thiab txawj hlub neeg dua yav tag los. Peb yuav thov Tswv Ntuj pab peb txoj kev pluag, pluag kev hlub neeg thiab pluag kev npuab Tswv Ntuj. Yuav kom peb txais Huab Tais tej koob hmoov, peb yuav tsum txhob ua tus neeg ntseeg qig lus luaj thuam. Ib tug neeg luaj thuam yog ib tug neeg zoo li cas ? Tus neeg luaj thuam yog ib tug neeg pluag tsis txuag nyiaj txiag, tsis nco txiaj ntsim, tsis txawj xav. Hmoob thiaj pheej hais tias : “Neeg luaj thuam yog neeg xyob txhiaj.” Lub caij tos Huab Tais qhia rau peb tus neeg ntseeg tsis txhob ua tus neeg ntseeg luaj thuam Huab Tais Tswv Ntuj kev hlub peb. Vim li cas ? Vim peb yuav tsum txawj xam pom Tswv Ntuj kev hlub peb ua leej tib neeg nyob. Peb tej vaj tse, tej liaj teb, tej dej num, kev noj kev haus, yus lub cuab lub yig, yus tej tub ki, kev noj qab nyob zoo…tas txhua yam yog Tswv Ntuj pub rau peb. Tus tshaib plab thiab tus noj seem noj so, tus neeg mob nkeeg thiab tus zoo neej Tswv Ntuj yeej hlub tib yam nkaus. Vim li ntawd, yus yuav txawj ua Tswv Ntuj tsaug thiab hlub neeg li Tswv Ntuj hlub yus : “1 Yes Lus Xas Les, hle koj daim tsoos chim siab thiab txom nyem cia, hnav Tswv Ntuj daim tsoos hwj chim mus ib txhis 2 Muab Tswv Ntuj lub tsho loj ncaj ncees rau koj hnav, ntoo Huab Tais hauv phuam hwj chim saum koj taub hau 3 Tswv Ntuj yuav muab koj lub meej mom ua nto moo lug hauv qab ntuj NL 5,2-3” Tab peb txawm txom nyem loj npaum twg, tsis cuag Tswv Ntuj kev txom nyem hlub peb ntiaj teb neeg. Tus neeg txom nyem yuav nco ntsoov, Tswv Ntuj raug txom nyem tshaj nws. Tus nplua nuj yuav nco ntsoov, Tswv Ntuj nplua nuj tshaj nws. Tsis phim peb tus neeg ntseeg twb tsis txawj hais ib los ua Tswv Ntuj tsaug, tsis nco tej txiaj ntsim Tswv Ntuj tau pab peb. Tsis tsim nyog rau peb tus neeg ntseeg hais tej lus no : “Mus teev ntuj nkim caij nkim nyoog, sem yus dab ntub pw tsis los siav, ua rau yus koom tsis tau kwv tij neej tsa pluas noj pluas haus…” Puas phim Tswv Ntuj meem txom rau peb tus neeg ntseeg luaj thuam ? Tiam sis, Tswv Ntuj ua hnub tshav li qub thiab ua nag xwm yeem mus li ywg yus tej liaj teb twj ywm.

Yog peb tsa muag ntsia lub ntuj, peb yuav pom tias peb tsis muaj dab tsi pauj tau Tswv Ntuj lub txiaj ntsim. Vim li ntawd, yog peb tseem tsis ua peb txoj num teev Tswv Ntuj, peb puas zoo yuav lawm ? Peb yuav khawv khuav tsis sav ib lub sij hawm mus pe mus thov Tswv Ntuj saib peb puas muaj txoj hmoo txais Tswv Ntuj tej txiaj ntsim, tsis yog ua kom peb ntsej muag loj, hos yog ua kom Tswv Ntuj nto koob meej. Peb tus neeg ntseeg Tswv Ntuj tiam neej no los yav thaud, los tus leej ntshiab twg, sawv daws ntseeg tib tug Huab Tais Yes Xus raws li cov thwj tim Pob Zeb thiab Paj Lug kev qhuab qhia. Cov neeg muaj Huab Tais Yes Xus txiaj ntsim yog cov mloog Yes Xus lus li cov leej ntshiab thiab cov thwj tim. Yog peb tus neeg ntseeg mloog cov leej ntshiab thiab cov thwj tim lus, peb txoj kev teev hawm thiaj muaj Huab Tais Yes Xus txiaj tsim li lawv. Tus leej ntshiab tau txiaj ntsim tsis ua rau tus leej ntshiab muaj plhus, tiam sis tus leej ntshiab zoo siab vim Tswv Ntuj nto koob meej : “Kuv thov ntuj kom xwv nej kev hlub muaj zog tuaj hauv kev thoob tsib thiab txawj xav 10 Nej thiaj pom tau qhov muaj nqes ua cov neeg huv si tsis muaj qhov xyeej txog Leej Pleev hnub 11 Muaj kev ncaj ncees puv npo ua rau Leej Pleev qhuas thiab ua rau Tswv Ntuj nto koob meej FLP 1,9-11” Yog peb tus neeg ntseeg Tswv Ntuj txawj xav, peb yuav pom tias peb tsis muaj peev xwm dab tsi. Peb lub siab me me, nqaim nqaim, tsis muaj zog hlub neeg, tsis muaj peev xwm zam tus neeg ua tub qaug peb, tsis muaj cuab kav hlub peb tus yeeb ncuab. Peb lub tswv yim lam khav dag, lim hiam thiab nkhaus heev. Yog tias peb tseem ib nyuag txawj ntse, ib nyuag tau nom ua los ib nyuag nplua nuj dua, ces peb yeej saib tsis tshua taus cov pluag thiab cov ruam li lawm. Peb tib neeg txoj kev khav theeb, kev muab hlob, kev lim hiam, kev plees kev yis…yeej xeeb tau puag nruab thiab los. Vim li ntawd, Hmoob thiaj piv txoj lug tias : “Yug tau cev yug tsis tau siab.” Cov ua niam ua txiv, nej cov me nyuam nej yug tau qee leej qig lus tsis yoog nej siab hlo, nej twb paub li ntawd. Peb tib neeg kev khav theeb, muab hlob, lim hiam, neeg plhom neeg plees zoo tam zoj lub toj roob hauv pes xeeb tau txawm com kawb, ua tsag kwj ha tob kwj ha tais : Nej npaj Huab Tais txoj kev, nej ua kom nws txoj kev tiaj tus 5 Yuav meem txhua lub kwj ha, yuav tshav kom txhua lub tsua txhua lub roob kom qis ; qhov com kawb yuav kho kom ncaj, tej kev qawj yuav meem kom tiaj tus 6 Tas txhua lub cev ntaj ntsug yuav pom Tswv Ntuj kev cawm neeg LK 3,4-6” Tus neeg teev Yes Xus muaj Yes Xus txiaj ntsim yog tus nws ncaws nws lub siab khav theeb ploj thiab tu taw mus ; yog tus txo nws txoj kev muab hlob los ua tus me ntxawg me aiv ; yog tus zam txoj kev lim hiam tam zoj txiav tej roob com kawb kom qis, kho txoj kev nkhaus kom ncaj ncees ; yog tus cheem nws lub siab plhom siab plees li meem kev qawj, kev to qhov, tej kwj ha kom tiaj tus zoo mus los tsis ntshaus hlaub ntshaus ceg. Peb yuav vam cov leej ntshiab tej lus koob lus hmoov qhia peb li Zam cov lus qhia tsoom His Xais Lais.

Ib tsoom phooj ywg txhua leej, yog peb tus neeg ntseeg tsis tshaib tsis nqhis Tswv Ntuj lub txiaj ntsim hlub neeg ces peb zoo li tus neeg luaj thuam tsis nco Huab Tais Yes Xus kev yug los ciaj neeg muaj nuj nqes. Vim li ntawd, txij no mus, peb yuav tsum siv zog npaj Huab Tais txoj kev kom tiaj tus, nqes tes hlub neeg thiab hwm Tswv Ntuj tag siab nrho.

04.12.2012                              Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: