COV ZAJ NYEEM HNUB 27/01/2013
(Nyob nruab xyoo, Chiv 3 - Xyoo C )


  • Zaj nyeem 1 : Nes Hes Mis 8,1-4a.5-6.8-10
2 Leej Choj Es Nras nqa tus txhooj mus rau cov tuaj sib txoos, muaj txiv neej, poj niam thiab tas cov muaj hnub nyoog paub tab lawm, yog hnub xiab ib lub xya hli
3 Ntawm lub tshav lub rooj vag dej, nws muab phau ntawv los nyeem rau cov tuaj sib txoos txij thaum kaj ntug mus txog tav su, muaj txiv neej, poj niam thiab tas cov muaj hnub nyoog paub tab lawm, tas haiv neeg cuab pob ntseg rau phau ntawv txhooj
4 Tus thoob xwm ntawv Es Nras sawv saum lub sam thiaj ntoo, xwb tim npaj tseg rau ntawd
5 Tas haiv neeg ntsia ntsoov Es Nras thuav phau ntawv, vim nws nyob ib lub chaw tas haiv neeg puav leej pom, thaum nws thuav phau ntawv, haiv neeg sawv ntsug tas
6 Es Nras qhuas txog Huab Tais, tus Tswv Ntuj loj, tas haiv neeg tsa tes siab siab teb tias : “Ua li ! Ua li !” thiab qhoo cev pe Huab Tais ntsej muag ti av
8 Es Nras nyeem Tswv Ntuj phau ntawv txhooj, cov Les Vis ua cov txhais thiab nthuav lub ntsiab, ua rau luag to taub zaj nyeem
9 Nes Hes Mis Es Nras yog leej choj thoob xwm ntawv thiab cov Les Vis txhais cov ntsiab lus, lawv hais rau haiv neeg : “Hnub no, yog ib hnub ntshiab rau Huab Tais, nej tus Tswv Ntuj ! Nej yuav txhob chim, tsis txhob quaj !” Vim tas haiv neeg hnov cov lus hauv tus txhooj ua sawv daws quaj
10 Nws hais ntxiv rau lawv tias : “Kav tsij mus, nej mus muab nqaij qab ua noj, muab cawv qab haus, mus faib nws phuv rau tus npaj tsis tau dab tsi, vim hnub no yog hnub ntshiab rau Huab Tais ! Txhob tsub txim rau nej ! Huab Tais zoo siab heev yim huab yuav ua kom nej tuaj zog !”

  • Zaj nyeem 2 : 1 Kos Lis Nthos 12, 12-30
12 Kuj tib yam ntawm lub cev yog tib lub tiam sis muaj ntau ces, nyias txawm muaj nyias ces los kawg yog tib lub cev, Leej Pleev kuj tib yam
13 Peb sawv daws ntxuav plig hauv tib tug Ntsuj Plig ua tib lub cev, txawm Yus Das, txawm Hes Las, txawm qhev, txawm neeg twj lij, tag sawv daws puav leej daws nqhis ntawm tib tug Ntsuj Plig
14 Lub cev tsis muaj ib ceg xwb, tiam sis ntau ces
15 Tab ko taw hais tau tias : kuv tsis yog tes, ces kuv tsis nyob nrog lub cev, los nws ua tsis tau li hais yeej txuas rawv lub cev
16 Tab pob ntseg hais tau tias : kuv tsis yog qhov muag, ces kuv tsis nyob nrog lub cev, los nws ua tsis tau, nws yeej tseem txuas rawv lub cev
17 Yog tas lub cev muaj qhov muag xwb, yuav ua cas hnov lus ? Yog lub cev muaj pob ntseg xwb yuav ua cas hnov ntxhiab ?
21 Qhov muag hais tsis tau rau txhais tes tias : kuv tsis ntshaw koj ; ib yam nkaus, taub hau hais tsis tau rau ko taw tias : kuv tsis ntshaw koj
24 Tswv Ntuj txawj faib kom lub cev sib thuam tsis tau, saib yam twg me dua cov, tseem yuav tau qhuas nws tshaj, li ntawd, lub cev tsis muaj khib tas sawv daws sib ntshaw sib vam
26 Yog ces twg raug ntsaj, tas cov ces kuj nrog nws ntsaj, yog ib ces twg muaj koob meej, tas cov ces puav leej nrog nws zoo siab
27 Ntawm nej, tas sawv daws yog Leej Pleev lub cev, tiam sis nyias muaj nyias tug
28 Cov uas Tswv Ntuj teeb cia hauv Koom Txoos : cov ua thawj npoj xa moo, cov ob cov saub, cov peb cov xib hwb, cov muaj hwj huam, cov muaj txiaj ntsim kho neeg, sib pab, txawj tswj hwm thiab txawj ntau xeem lus
29 Puas tas tu ua cov xa moo ? Ua saub ? Ua xib hwb ? Puas tas tus muaj hwj huam ?
30 Puas tas tus muaj txiaj ntsim kho neeg ? Puas tas tus txawj lus ? Puas tas tus txhawj txhiaj txhais ?

  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 1,1-4 ; 4,14-21
1 Vim muaj coob leej tau nqes tes teev ib tog zuj zus tej zaj hais txog yam tau muaj tshwm tuaj hauv peb
2 Raws nraim li cov tau tshaj rau peb thaum chiv keeb, lawv yog cov pov thawj qhov muag pom ntsoov thiab tau ua kiag Leej Lo Lus cov tub txib
3 Tam zoj kuv, tus tau nug meej kawg kiag thaum chiv keeb ib tog zuj zus muab sau tseg rau koj, tus tshua txog : Tes Os Fis Los
4 Kom xwv koj xeev pom, npaum li cas cov lus koj tau txais no ruaj khov
14 Yes Xus rov los Nkas Lis Lais muaj Leej Ntuj Plig hwj huam thiab nws lub moo ncha thoob tas ib cheeb tsam
15 Nws txawm qhuab qhia hauv lawv tej tsev txoos, tas sawv daws qhuas nws kawg
16 Nws rov tuaj txog Nas Xas Les thaj chaw nws loj hlob, hnub xas npas tos, nws nkag hauv tsev txoos li niaj zaus thiab nws sawv mus nyeem ntawv
17 Luag qhib tau saub Es Xais tsab ntawv rau nws thiab nws thuav tau ntu muaj sau tseg :
18 “Huab Tais tus Ntsuj Plig nyob saum kuv, vim nws tau pleev kuv mus tshaj lub Moo Zoo rau cov pluag, nws xa kuv mus ceeb toom kev twj lij rau cov raug loj faj thiab kev pom tseeb rau cov dig muag, tso cov raug luag tsim txom los mus twj lij,
19 Ceeb toom Huab Tais xyoo pauj zog.”
20 Nws kauv zoj phau ntawv cev rov rau tus tub txib, ces nws zaum ; tas txhua lub qhov muag hauv tsev txoos ntsia nws nruj nreem
21 Nws pib hais rau lawv tias : “Hnub no, cov ntawv no tsheej xeeb ntawm nej pob ntseg.”

0 commentaires: