Rau hnub chiv tim 27 lub 1 hlis 2013


Ib zeej tsoom phooj ywg,

Hnub no yog ib hnub muaj koob hmoov loj tas nrho hauv cov zaj nyeem no. Peb yuav tsis muaj lub caij nyoog los nthuav kom tag tej ntsiab lus muaj nuj nqes qhia peb kom sib hlub, kom txawj sib koom siab, kom tsis txhob sib khib sib cov nyom... Peb tsuas nthuav tib lub ntsiab lus hais txog Tswv Ntuj kev hlub peb leej tib neeg, txawm ua neeg ntseeg Tswv Ntuj, txawm teev dab qhuas li peb tej poj yawm los tsis teev tsis hwm ib txoj kev ntseeg dab tsi li, los mus nthuav tham raws li nram qab no.

Peb txoj kev tig los ua neeg ntseeg thiab teev hawm Tswv Ntuj, puas yog kom peb los sib cais ua pab ua pawg, sib khib, sib txeeb noj, sib txeeb haus, sib ntxub, sib dub muag nyias fee nyias, tsis xav hais lus ua ke, tsis xav sib pom nraum tog kab tog kev, tsis xav teev hawm Tswv Ntuj ua ke…ua li tej neeg tsis ntseeg, tsis hwm Tswv Ntuj ? Yog peb los ua neeg ntseeg thiab teev Tswv Ntuj coj li hais no, xyov peb puas ua neeg mloog Yes Xus lus thiab teev Tswv Ntuj li Yes Xus qhia ? Vim li ntawd, peb txhua leej yuav tau cuab ntsej mloog Huab Tais Yes Xus cov lus nws hais rau peb hnov hnub no. Kev ua neeg ntseeg thiab teev hawm Tswv Ntuj raws li Yes Xus qhia, tsis yog ua li peb siab nyiam, tsis yog ua li nyias siab xav, hos yog ua li Yes Xus qhia.  Ua li no, Yes Xus qhia dab tsi hauv Lus Kas zaj ntawv Moo Zoo hnub no ? Thaum txog lub caij Yes Xus sawv los tshaj lub Moo Zoo, Yes Xus muab saub Es Xais tsab ntawv los nyeem qhia rau tsoom neeg ntseeg tuaj hauv tsev txoos, hauv tsev teev ntuj li no : 18 Huab Tais tus Ntsuj Plig nyob saum kuv, vim nws tau pleev kuv mus tshaj lub Moo Zoo rau cov pluag, nws xa kuv mus ceeb toom kev twj lij rau cov raug loj faj thiab kev pom tseeb rau cov dig muag, tso cov raug luag tsim txom los mus twj lij 19 Ceeb toom Huab Tais xyoo pauj zog LK 4,18-19” Yes Xus lub Moo Zoo yog dab tsi ? Lub Moo Zoo yog ib lub moo muaj txiaj ntsim rau tag ntiaj teb tib neeg txhua leej txhua tus, tsis cais leej twg li. Cov pluag, cov nyob hauv tsev loj faj, cov dig, cov raug luag hiam…ntiaj teb neeg tsis hwm, tsis nyiam, cais lawv ua pab ua pawg : koj yog neeg pluag, koj yog neeg raug txim nyob nkuaj, koj yog neeg dig muag tsis muaj neej ua, koj yog ib tug peb tsis xav nrog ua ke, tsis xav kom muaj lub neej xws teb xws chaw, peb tsis xav kom koj ciaj sia nyob…Yes Xus lub Moo Zoo tsis yog tuaj tsa peb tw ntxiab kom peb sib cais nyias ua li nyias siab nyiam, muaj kuv pab, muaj nws pawg, muaj lawv npoj. Yes Xus lub Moo Zoo yog ib lub moo rub tag ntiaj teb tej npoj neeg, xeem lus, tej teb chaws kom los ua ib cuab ib yig, ua kwv ua tij, noj sib hlub haus sib ce, kom tus yeeb ncuab los ciaj tau phooj ywg, kom tus pluag muaj koob meej, tus neeg nyob nkuaj muaj kev twj lij, tus dig muag pom kev nrig lam lug, laum tib neeg txoj kev sib ntxub tuag nthi ploj ntais mus ib txhis.

Peb sim xav kom zoo, peb los ua neeg ntseeg teev hawm Tswv Ntuj, peb puas ntseeg Yes Xus lub Moo Zoo muaj txiaj ntsim hloov peb lub siab ti siab nqaim thiab siab nkhaus no kom loj thiab dav thiab kom ncaj ncees tuaj ? Yog peb mloog Yes Xus lus thiab hlub Yes Xus, peb tus neeg ntseeg thiab teev hawm Tswv Ntuj yuav koom nrog Yes Xus ua tib nqag koom tib lub siab. Txoj dej num tshaj lub Moo Zoo tsis yog peb txoj, yog Yes Xus txoj. Tsis tsim nyog peb yuav sib cav sib ceg, sib txeeb dej num ua hauv Koom Txoos cuag nkaus li yog peb tus kheej dej num, muaj kuv pab neeg ua li kuv nyiam, muaj kuv lub koom txoos ua li kuv zaj tswv yim…Yog peb to taub tias peb ua Yes Xus ib tug tub ntxhais txib, peb yuav zoo siab hlo nrog Yes Xus tshaj Yes Xus lub Moo Zoo, tsis yog peb tus kheej lub moo zoo. Peb yuav pom tias dej num npau xi, tsis muaj neeg coob kub siab npuab Yes Xus raus tes nrog Yes Xus leg qav leg num. Yes Xus kev tshaj lub Moo Zoo, yog pauj Tswv Ntuj lub zog tuaj rau ntiaj teb kev txom nyem kev pluag, tsis txawj sib hlub, tsis txawj sib pab kom sib hlub sib pab li saum qaum ntuj. Peb leej twg kub siab mloog Yes Xus lus thiab nrog Yes Xus tshaj lub Moo Zoo, peb yuav nrog tau Yes Xus pauj Tswv Ntuj lub zog rau ntiaj teb neeg txhua leej.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, Yes Xus kev pauj Tswv Ntuj lub zog tuaj rau peb ntiaj teb neeg, yog ua kom saub Es Xais cov lus tsheej xeeb. Yes Xus thiaj li ua tau cov dig pom kev lug, kho cov mob ruas neeg ntxub neeg hiam zoo hlo nqaij mos qas nyoos tuaj. Peb tus neeg ntseeg txoj xub ke nrog Yes Xus pauj Tswv Ntuj lub zog yog tsis txhob cais pab cais pawg hauv peb lub cuab lub yig, hauv tej zej zog thiab hauv peb lub Koom Txoos. Peb yuav nrog Yes Xus coj cov neeg khaus kom ncaj ncees, coj cov yeeb ncuab los ua phooj ua ywg. Qhov no, yog peb kev nrog Yes Xus pauj Tswv Ntuj lub zog.

26.01.2013             Cwj Vuam Chiv0 commentaires: