Rau hnub chiv tim 20 lub 1 hlis 2013


Ib zeej tsoom neeg ntseeg thiab phooj ywg mloog Tswv Ntuj lus,

Hnub no yog hnub chiv lis piam tim ob lub caij nyob nruab xyoo teev hawm Tswv Ntuj xyoo peb. Yog ib hnub zoo caij zoo nyoog rau peb ntiaj teb neeg thiab rau peb tus neeg ntseeg teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj. Yog peb nquag nyeem Zam tsab ntawv Moo Zoo, peb pom tias Zam tsis hais txog Zam lub npe ib zaug li hauv nws tsab ntawv Moo Zoo. Tiam sis, nws hais ntau zaus cov npe no : “Lwm tus thwj tim, tus Thwj Tim Yes Xus hlub, ib tug hauv cov thwj tim.” Peb thov caw sawv daws mloog Zam qhia li no txog Huab Tais Yes Xus rau peb.

Thaum pib tshaj lub Moo Zoo, Yes Xus hu 12 leeg thwj tim sawv 12 xeem His Xais Lais ua Yes Xus thwj tim. Zam hais tias thawj lub cim Yes Xus ua rau npoj thwj tim pom thiab lawv ntseeg Yes Xus yog rooj tshoob nyob lub zos Kas Nas. Hnub peb, muaj ib rooj tshoob nyob lub zos Kas Nas, lawv caw Yes Xus mus noj tshoob. Yog nej mloog kom zoo, nej yuav pom tias lub zej zog twb tuaj noj nkauj nyab thiab nraug vauv rooj tshoob, tiam sis xyov yog nkauj nyab thiab nraug vauv twg li tshoob, twb tsis hnov nkawd hais ib lo lus tos txais kwv tij neej tsa, nkawd tsuas zoo li tej qhua tuaj sawv dub lus hauv rooj tshoob xwb. Hos Yes Xus tuaj sab nraud tuaj, yog ib tug raug caw tuaj noj tshoob. Tiam sis, Yes Xus cia li yog tus tuaj leg qav leg num, loj npab ntshuas raus tes ntso txheem rooj tshoob, txhawj xeeb rau tej dej caw meej tag tsis txaus neeg haus, yuav tau ua tswv tsev txib tub qa tub num tav tog laub dej laub cawv rau qhua zej qhua zos haus. Peb pom Yes Xus yog tus qhua tuaj noj tshoob yees ua tswv cuab. Hos tus tswv cuab hu neeg tuaj noj tshoob noj kos cia li nyob qhuav nquas li tus qhua. Vim li ntawd, rooj tshoob nyob Kas Nas txawv luag tej tshoob kos sawv daws pom. Qhov txawv no, puas yog qhov Zam muab rooj tshoob nyob Kas Nas los qhia rau peb txog lwm yam ; lub ntsiab rooj tshoob nyob Kas Nas yog Yes Xus rooj tshoob rooj kos nrog peb leej tib neeg cov los npuab Yes Xus ua Yes Xus thwj tim ? Vim ntawv Moo Zoo hais ntau zaus txog Yes Xus tam li nraug vauv tuaj qhaib lub ntiaj teb neeg. Leej tib neeg peb zoo li tus nkauj nyab, nraug vauv nqes saum ntuj los rub nkauj nyab npab, pus peb kom mus ciaj qaum ntuj neeg. Tos peb tsis paub nkauj nyab thiab nraug vauv npe, vim yog Yes Xus rooj ; tsis pom nkawd nqes tes ua dab tsi, vim tsis yog nkawd rooj ; Yes Xus loj npab ntshuas txib tub qa tub num nres nroos rooj tshoob tiam log vim yog Yes Xus rooj.

Lub ntsiab ntawm rooj tshoob nyob Kas Nas qhov loj thiab tseem ceeb, tsis yog yuav nrhiav kom paub saib Yes Xus puas tau ua cov hwj huam rau cov thwj tim pom hauv rooj tshoob nyob Kas Nas no los tsis tau. Lub ntsiab tseem ceeb, yog hais txog cov hwj huam hauv rooj tshoob no qhia peb pom thiab to taub txog lwm yam. Lwm yam ntawd yog dab tsi ? Yog lub ntsiab lus cov thwj tim pom Yes Xus hauv rooj tshoob thiab ua rau lawv paub meej Yes Xus yog leej twg. Hnub ntawd, cov thwj pom Yes Xus lub hwj huam loj tas nrho, yog tsis muaj rooj tshoob ntawd, lawv yuav tsis paub Yes Xus. Tsis tag li ntawd, cov cim Yes Xus ua rau lawv pom no, muaj nuj nqes qhib lawv nruab siab nruab ntsws txog lawv cov poj yawm Mos Ses txoj cai qhia lawv teev hawm Tswv Ntuj. Mos Ses txoj cai teev hawm Tswv Ntuj zoo li cov qub cawv tsis qab tsis tsuag neeg haus ua ntej hauv rooj tshoob no. Tsis yog Mos Ses txoj cai xwb, lwm txoj kev cai teev hawm puav leej zoo tam ntua cov cawv tsuag neeg haus ua ntej meej tag no. Cov thwj tim to taub Yes Xus lub Moo Zoo thiab txoj kev teev hawm Tswv Ntuj raws li Yes Xus qhia zoo tam zoj cov dej yees ua cov cawv qab cawv daw, puv nkaus hauv cov hub teem tseg rau ntawm chaw ntxuav tes ntxuav taw ; cov cawv qab Yes Xus ua no tseev haus yuav tsis txawj meej tsis txawj tag mus ib sim neej : Tib neeg sawv daws xub rau cov cawv qab thaum lawv qaug tas mam rau cov qab tsis heev ; hos koj li, koj tseg cov cawv qab cia tav no Z 2,10.” Tsis tas li ntawd, Zam tseem qhia tias txoj kev teev hawm Yes Xus zoo tam zoj tib neeg ntiaj teb tej tub ntxhais sib qaws ua neej. Peb txoj kev npuab Yes Xus lom zem npaum li rooj tshoob rooj kos, tub ntxhais sib qaws ua neej. Peb txoj kev npuab Yes Xus sov zej sov zos, sov teb chaws, tam ntua niam txiv ob tog rhawv tau txoj kev neej kev tsav dav lis fo ntxhee li yees. Txoj kev mloog Yes Xus lus thiab ntseeg Yes Xus nqus peb tib neeg txhua leej txhua tus txhua xeem neeg los sib puag npoo ua kwv ua tij loj thiab dav tshaj kev koom roj koom ntshav. Tsis hais tus neeg nplua nuj los tus pluag, tus neeg mob nkeeg los tus zoo neej, tus muaj kwv tij kwv npawg los tus twm zeej twm kawv ua yeeb ncuab, txoj kev mloog Yes Xus lus rub tag ntiaj teb neeg tes los ciaj ib cuab koom nrog Yes Xus ciaj tib yig ua Tswv Ntuj neeg.
Zam tseem qhia rau peb ntxiv kom peb tig ntsej mloog Mab Liab, Yes Xus niam. Yog peb tsis vam khom peb leej niam Mab Liab lo lus qhia, peb yuav tsis txawj ua neeg mloog lus li cov tub txib hauv rooj tshoob no : Nws hais nej dab tsi, ua kiag Z 2,5.” Vim Mab Liab twb xub pom, twb mem tau nws Leej Tub Yes Xus rooj tshoob. Mab Liab hais rau cov tub txib tias yog Yes Xus txib lawv kom ua dab tsi, lawv cia li ua kiag tsis txhob cam, tsis txhob tawv. Txog lub caij Yes Xus txib lawv mus kwv dej los ntim hauv cov hub, lawv cia li ua kiag. Yes Xus rov txib lawv daus cov dej lawv ntim hauv hub, ua ciav dej yees ua cawv lawm. Vim cov tub txib xub mloog Mab Liab lus ceeb toom ces lawv tau txiaj ntsim. Lawv txoj kev khwv nqa dej los ntim hauv hub loj tsis cuag lub txiaj ntsim dej yees ua cawv puv cov hub. Peb txoj kev hwm Mab Liab tau koob hmoov, kom peb nco ntsoov. Tas txhua tus leej ntshiab hwm Mab Liab puav leej tau koob hmoov li cov tub txib hauv rooj tshoob no.

Ib tsoom phooj ywg txhua leej, peb yuav pauj tsis tag peb cov poj yawm tsoom leej ntshiab thiab pauj tsis tau peb leej niam Mab Liab tej koob hmoov. Thov kom peb tus yawg koob leej ntshiab Zam cov lus qhia hnub no qhib peb txoj kev npuab Yes Xus lub Moo Zoo kom ruaj thiab khov mus tag peb sim neej.


16.01.2013                Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: