COV ZAJ NYEEM HNUB 10/02/2013
(Nyob nruab xyoo, Chiv 5 - Xyoo C )

  • Zaj nyeem 1 : Es Xais 6,1-2a.3-8
1 Xyoo vaj ntxwv Os Xias tuag, kuv pom Huab Tais zaum saum ib lub theej kiab siab siab, nws tus tw tsho puv tag lub tsev txoos
2 Cov tub xo koos vij vog saum toj saum nws, ib leeg qw rau ib leeg :
3 “Ntshiab, Ntshiab, Ntshiab lub sim ceeb tus Huab Tais Tswv Ntuj, nws lub hwj chim puv tag ntiaj teb”
4 Thaum tus qw lub suab nthe nqho, cov ncej rooj paim ua zog koog thiab ib co pa ntshawb puv nkaus lub tsev txoos
5 Kuv hais tias : “Khaum kuv lauj ! Tas rau kuv lauj ! Vim kuv di ncauj qias neeg, kuv nyob nruab nrab ib haiv neeg di ncauj qias neeg, kuv qhov muag pom xyeem Vaj Ntxwv, lub sim ceeb tus Huab Tais !”
6 Cov tub xo ib tug ya ntxiag los cuag kuv, muab ciaj tais nkaus ib lub ncaig kub lug saum thaj Txi Ntuj tuav rawv
7 Nws coj los ntawm kuv qhov ncauj thiab hais tias : “Yam no twb chwv koj di ncauj thiab tshem tag koj lub txim ziag no, zam tag koj tej txhaum lawm”
8 Kuv txawm hnov dheev Huab Tais lub suab tias : “Kuv xa leej twg mus ? Leej twg ua peb tus tshaj xo ?” Kuv teb ntua : “Kuv, kuv ua koj tus tshaj xo, xa kuv mus”
  • Zaj nyeem 2 : 1 Kos Lis Nthos 15, 1-11
1 Kwv tij, kuv qhia lub Moo Zoo rau nej paub, lub uas kuv tshaj rau nej thiab nej tau khaws tseg thiab nej yoog kom raws nraim khov kho
2 Vim li ntawd, kuv qhia nej li cas yog nej txuag zias tej lus li ntawd, nej yuav txais txoj kev cawm, tsis nkim nej lub zog ntseeg
3 Thawj yam kuv qhia nej, yam kuv tau khaws los, tos Leej Pleev tuag vim peb tej txhaum raws nraim li tej ntaub ntawv
4 Thiab nws tau mus zwm av thiab tau tsim dheev ciaj los hnub peb raws nraim li tej ntaub ntawv
5 Nws tau yees tuaj rau Kes Fas thiab rau pab kaum ob leeg
6 Thiab nws tau yees rau tsib puas leej kwv tij, lawv cov coob tseem nyob, zim txwv no ib txhia tuag lawm
7 Dua li nws kuj tau yees rau Yas Kos Npos thiab rau tag cov xa moo
8 Thiab yees rau kuv tus kheej tus ua qab, tus me nyuam nchuav poob los
9 Kuv tus tsis phim ua npoj xa moo vim kuv tau hiam Tswv Ntuj lub Koom Txoos
10 Tsuas sawm Tswv Ntuj txiaj ntsim kuv thiaj li zoo li kuv no, nws lub txiaj ntsim tsis nkim dag rau kuv, ua kuv tus khwv tshaj tag nrho lawv, tsis yog kuv xwb hos Tswv Ntuj txiaj ntsim nrog kuv
11 Txawm tias kuv los puas lawv, peb tshaj qhia li cas kom nej ntseeg li ntawd
  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 5, 1-11
1 Txawm muaj ib zaug, thaum ib npoj neeg coob sib txiv qev ntawm nws los mloog Tswv Ntuj lus, nws sawv ntsug ze lub pas dej Nkes Nes Xas Les
2 Thiab nws pom ob lub nkoj tus ze ntawm lub pas dej, cov puav ntses nqes tas los ntxuav zom zaws lawv cov vas
3 Nws nce rau hauv ib lub nkoj, yog Xis Moos lub thiab hais rau nws kom nrug deb ntawm ntug me ntsis rov tom plawv ; nws zaum hauv nkoj qhuab qhia npoj neeg
4 Thaum nws qhia zoj tas ntsiag zog, nws hais rau Xis Moos : “Mus lawm tom qhov tob, pov nej cov vas lawm hauv mus vas ntses.”
5 Xis Moos teb tias : “Xib Hwb, peb khwv ib hmos tsis tau dab tsi. Tab sis vim koj lo lus hais, kuv mam pov cov vas lawm hauv.”
6 Ua zoj li, ciav mag tau ntses ntau li ntau ua lawv cov vas ntuag rhe
7 Thiab lawv yoj teg ntia rau cov npawg nyob lwm lub nkoj kom tuaj pab, lawv tuaj txog ua ob lub nkoj puv nkaus tseem yuav luag tog
8 Pom dheev li, Xis Moos Pob Zeb nyo nris ntawm Yes Xus hauv caug hais tias : “Huab Tais, zam kev deb ntawm kuv, vim kuv yog ib tug neeg txhaum.”
9 Sawv daws nrog nws ib ce xob vog tas rau cov ntses lawv cuab tau
10 Thiab ib yam nkaus rau Yas Kos Npos thiab Zam, Xis Moos ob tug npawg, Ntxes Npes Dais ob tug tub ; Yes Xus hais rau Xis Moos tias : “Tsis txhob ntshai, txij no mus, koj yuav puav tib neeg sia”
11 Rub nkoj los tas saum av, tso plhuav puas tsav yam tseg, lawv cia li caum nws lawm

0 commentaires: