COV ZAJ NYEEM HNUB 24/02/2013
(Chiv 2 Caij 40 - Xyoo C )  • Zaj nyeem 1 : Ntawv Hauv Paus 15, 5-12.17-18
5 Huab Tais coj Has Nplas Has tawm los thiab hais rau nws : “Tsa muag ntsia saum ntuj, yog koj suav txheeb cov hnub qub saud.” Thiab nws hais tias : “Koj yuav muaj xeeb leej xeeb ntxwv npaum li ntawd.”
6 Has Nplas Has ntseeg Huab Tais thiab Huab Tais pom nws ncaj ncees.
7 Thiab hais tias : “Kuv yog tus Huab Tais, tus coj koj tawm Us lub teb chaws Kes Des kom xwv muab lub teb chaws no rau koj ua koj tug.”
8 Has Nplas teb tias : “Kuv tus Huab Tais Tswv Ntuj, ua li cas kuv thiaj paub tias kuv tau yuav ua kuv tug ?”
9 Huab Tais hais rau nws : “Koj muab ib tug xyuas nyuj maum peb xyoos rau kuv, ib tug thav tshis maum peb xyoos, ib tug thav yaj txiv peb xyoos, ib tug poj nquab thiab ib tug me nyuam nquab.”
10 Has Nplas Has coj cov tsiaj li hais los, faib nruab nrab, tso nyias sab nyob nyias pawv sib tib zaws, tiam sis, nws tsis muab cov noog faib.
11 Noog dav nqes los saum cov pawv nqaij, Has Nplas Has mus lawv khiav.
12 Thaum hnub yuav poob qho, ib tug dab ntub txawv txawv laum zoj Has Nplas Has ua rau nws ib ce xob vog ntshai rwg.
17 Thaum hnub poob qho ntuj tsaus qas nti lawm, ib qhov txos pa taws ncho thiab ib teg tsau taws tuaj lwm ntawm cov kis pawv nqaij.
18 Hnub ntawd, Huab Tais nrog Has Nplas Has cog lus hais tias : “Kuv muab lub teb chaws no rau koj tsoom xeeb leej xeeb ntxwv.”
  • Zaj nyeem 2 : Fis Lis Pos 3,17-4,1
17 Kwv tij, nej yuav tau yoog kuv thiab ntsia ntsoov cov coj li nej pom peb ua piv txwv.
18 Kuv twb hais ntau zaus rau nej thiab ziag no kuv hais quaj qaws, muaj coob leej coj ua Leej Pleev ntoo cuam cov yeeb ncuab.
19 Thaum kawg ua kev rau lawv poob zoo, lawv plab ua lawv tus Tswv Ntuj thiab kev txaj muag ua lawv lub hwj chim, lawv tsuas taug ntiaj teb txoj lw.
20 Hos peb li, peb yog qaum ntuj neeg, peb thiaj zeem tias Huab Tais Yes Xus Pleev yog tus cawm neeg.
21 Nws yuav ua kom peb lub khaub cev no thooj nkaus li nws lub cev hwj chim raws li nws lub peev xwm ua tau tag txhua yam.
1 Li ntawd, kuv cov kwv tij zoo hlub thiab zoo nyiam ua kuv tau ntsej muag thiab txaus siab, nej yuav tsum ruaj khov hauv Huab Tais, cov zoo hlub.
  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 9, 28b-36

28 Yes Xus coj Pob Zeb, Zam, thiab Yas Kos Npos nrog nws nce mus teev Ntuj saum roob.
29 Thaum nws tseem teev ntuj, nws ntsej muag txawv tuaj, nws cev ris tsho ci nplas cuag xob laim.
30 Ua ciav, ob tug neeg nrog nws txuas lus tuj taws, nkawd yog Mos Xes thiab Es Lias.
31 Tshwm muaj hwj chim lug, nkawd hais txog nws kev ncaim yuav tsheej xeeb nyob Yes Lus Xas Les.
32 Pob Zeb thiab cov nrog nws ua ke qaug dab ntub nris ; tsim dheev los, lawv pom nws lub hwj chim thiab ob tug neeg, cov nrog nws sawv ua ke.
33 Thaum nkawd sawv kev dua ntais, Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : “Xib Hwb, cas zoo rau peb npaud ntawm no, tsa peb lub tsev tsam phooj, koj ib lub, Mos Xes ib lub, Es Lias ib lub.” Nws tsis paub xyov ua cas nws hais li.
34 Nws tseem hais li ntawd, ib tw huab ntxoov los luas qhwv nkaus lawv ; ua rau lawv ntshai rwg chaws nplho mus hauv twv huab.
35 Ib lub suab ntxhe hauv twv huab tuaj tias : “Tus no yog kuv Leej Tub, tus xaiv tau, nej mloog nws ov.”
36 Thaum lub suab hais li ntawd, tshuav kiag Yes Xus tib leeg kheej. Lawv tsis tham txog yam lawv tau pom hnub nyoog ntawd rau leej twg hlo li.

0 commentaires: