Rau hnub chiv tim 17 lub 2 hlis 2013


Ib zeej tsoom neeg ntseeg teev hawm Tswv Ntuj thiab phooj ywg,


Hnub no yog lis piam hnub Chiv 1 lub caij 40 xyoo 3. Peb yuav los nthuav ob peb los txog lub ntsiab tus neeg ntseeg hla hav suab puam nrog peb tus Huab Tais Yes Xus raws li nram no.

Tus neeg ntseeg thiab teev Tswv Ntuj yuav tsum paub, txoj kev thim dab qhuas los ua neeg teev hawm Tswv Ntuj, tsis yog los plhis dua nqaij hloov dua tawv tshiab li tus tsiaj plhis plaub los niam nab plhis tawv. Peb los thim dab qhuas teev hawm Tswv Ntuj, peb lub cev ntaj xib ntsug, siab ntsws, ntsuj mam ntsuj plig yog noob neej ces peb yuav raug ntiaj teb neeg lub txhoj lub txhaum sib txeeb noj sib txeeb hnav, ntshaw muaj teej muaj tug thiab ntshaw muaj koob meej nto npe. Lub caij 40 no muaj txiaj ntsim qhia Huab Tais Yes Xus tus roj tus hneev tiv dab phem Xas Tas kev haub kev ntxias. Vim li ntawd, peb tus neeg ntseeg teev hawm Tswv Ntuj yuav muab lub caij 40 no ua peb lub chaw nta taw thiab chaw cuab zog nrog Huab Tais Yes Xus tiv dab phem Xas Tas kev ntxias peb caij Xas Tas qhev.

1-Thawj yam dab phem ntxias yog peb lub cev ntaj ntsug. Peb leej tib neeg txhua leej puav leej ntshaw noj, ntshaw hnav, tshaw hlub, ntshaw yuav. Tiam sis, yuav kom peb muaj noj muaj hnav, leej tib neeg yuav tsum loj npab ntshuas ua, cev tes xaws, peb thiaj muaj noj muaj hnav. Tib neeg yuav tau khwv, yuav tsum sawv ua hnub ntej nyiaj dab ntub zias, yuav tsum txog siav txhob khuv xim zog, tiv txhua txoj kev txom nyem. Thaum peb lub cev muaj mob muaj nkeeg hnyav, noj mov tsis poob plab, haus dej tsis poob cev, peb txoj sia ib hnub yau zuj zus mus txog hnub peb txoj pa tu lis nrho. Vim li ntawd, tej txiab nkeeg ua rau peb txhawj xeeb. Peb tej kev txhawj xeeb cuab dab phem zog ntxias peb li dab phem ntxias Yes Xus. Vim Yes Xus yoo tau 40 hnub nyob hav suab puam, ua rau Yes Xus tshaib thiab nqhis qaug zog luj luas yuav tu siav. Dab phem paub Yes Xus muaj hwj huam, tsis txog Yes Xus yuav qaug zog luj luas npaum li peb tib neeg tsis muaj hwj huam. Dab phem tuaj thab kom Yes Xus cia li siv hwj huam zawg zog xwb pob zeb pob tsuas yees zom zaws ua mov noj tsis txawj tag : “3 Dab phem hais nws tias : “Ov ! Koj yog Tswv Ntuj Leej Tub, hais kom lub pob zeb no txia ua mov LK 4,3.” Tiam sis, Yes Xus thev kev tshaib nqhis tsis qaug rau dab phem kev haub ntxias. Yes Xus tuaj yeem ua tus pluag hwj huam li peb leej tib neeg tsis muaj hwj huam : “4 Tiam sis Yes Xus teb rau nws : “Muaj lus sau tseg : Tsis yog mov nkaus xwb ua neeg ciaj sia LK 4,4.” Peb tus neeg ntseeg yuav tsum yoog Yes Xus ua tus pluag, ua tus neeg me hauv peb lub neej. Yog peb leej twg mloog Huab Tais Yes Xus lus, tus ntawd nrog Yes Xus tiv dab phem kev khav theeb. Peb thiaj li yuav nrog Yes Xus ntiab tau dab phem khiav ntawm peb txoj xub ke.

2-Yam ob, dab phem muab kev ntshaw muaj koob meej haub ntxias peb. Leej tib neeg tsis hais poj niam los txiv neej, puav leej ntshaw kom luag qhuas yus, cav txog yus nto koob meej lug : tib neeg thiaj ntshaw ua tus muaj nyiag nplua nuj tshaj tej, ua tus neeg ntse kawm txuj siab dua tej, ua neeg tus nom tswv loj tshaj tej, ua tus kws tshuaj txawj kho mob dua tej, ua tus poj niam siab zoo nquag dua tej…Vim dab phem paub tias koob meej yog yam tib neeg siab ntsws nshaw tas nrho. Vim li ntawd, dab phem muab koob meej los ntxias peb kom qaug rau dab phem zaj li dab phem ntxias Yes Xus : “6 Thiab dab phem hais rau nws : “Kuv yuav muab tej no rau koj kav tag nrho thiab lawv tej hwj chim, vim tej ntawd muab pub kuv tag nrho, kuv xav muab rau leej twg ywj kuv 7 Koj ov, yog koj pe nkaus kuv, tej ntawd tag nrho yog koj tug LK 4,6-7” Tos peb tsis raug hnyav txoj kev teev Tswv Ntuj, tos peb mus teev hawm Tswv Ntuj tsis cuag ncua, peb nquag mam mus. Tiam sis, hnub twg los hnub nkees ces tos hnub dhau hnub tsheej qas hli, qas xyoo peb twb tsis mus teev ntuj. Tsis kav, peb tseem hais tias mus teev ntuj nkim caij nyoog thiab tsis muaj nuj nqes rau peb. Vim peb twb tsis hwm Huab Tais Tswv Ntuj. Dab phem kuj tsis hwm Tswv Ntuj, dab phem thiaj li tsis teev Tswv Ntuj tib yam nkaus. Peb saib txoj kev mus twv txiaj yuam pov, mus haus dej haus cawv, mus noj tshoob noj kos, mus koom kwv tij neej tsa pluas noj pluas haus, mus ua lag ua luam…loj tshaj kev teev hawm Tswv Ntuj. Peb lub siab xib rau kev lag kev luam, kev twv txiaj yuam pov thiab kev noj kev haus tshaj kev teev Tswv Ntuj. Tab tom dhos daws dab phem Xas Tas siab nyiam. Peb tsis niam quav ntsej kev fim Tswv Ntuj : “8 Yes Xus teb rau nws : “Tau sau muaj tseg : Koj yuav pe Huab Tais koj tus Tswv Ntuj thiab koj yuav teev nws ib leeg xwb” Yog peb tsis teev Tswv Ntuj ces peb kawg mus taug dab phem txhua txoj xub ke ntxias peb xwb.

3-Yam peb dab phem muab kev twv Tswv Ntuj los ntxias ntiaj teb neeg thiab ntxias tus neeg ntseeg teev Tswv Ntuj. Yus twb paub ntsoov peb leej tib neeg yug los saum daim av, peb zoo li daim nplooj txawj hlav txawj daj thiab txawj zeeg. Peb muaj hnub yug thiab muaj ib hnub qaij qaug mus. Vim li ntawd, yog peb lub cev muaj mob muaj nkeeg, peb yuav tsum nrhiav dej nrhiav tshuaj kho peb lub mob ; kawg dej tshuaj thiaj lom tau tus kab mob hauv nrog cev kom ploj kom yaj. Hnub twg dej thiab tshuaj pab tsis tau peb lawm ces peb lub cev laus los txog lawm. Dua ntawm dej thiab tshuaj, yeej tsis muaj tus tsi yuav kho tau peb lub mob lub ntsaj. Yog peb ntseeg tias tsiaj txhu kho tau peb tus mob tus ntsaj, los puas pov haum khoos, pov haum muaj peev xwm thaiv tau peb ntawm tus hniav ntaj hniav riam thiab mos txwv, ces tam ntua peb poob rau dab phem kev ntxias Yes Xus kom mus tsaw tsua Yes Xus ko taw yuav tsis ntsawm zeb ntsawm av : Ov ! Koj yog Tswv Ntuj Leej Tub, dhia rhees koj tus kheej ntawm no lawm hauv 10 Tau sau muaj tseg tias : Nws yuav txheev nws cov tshaj xo rau koj kom txuag tau koj 11 Thiab lawv yuav nqa koj hauv tes, kom koj taw txhob ntsawm ib lub zeb LK 4,9-11.” Yog peb ntseeg tsiaj txhu kho tau peb lub mob lub ntsaj thiab ntseeg pov haum ces peb twv Huab Tais Tswv Ntuj li dab phem twv Tswv Ntuj. Tos peb nrog luag sib tw nthuav txuj nthuav ci, vim peb ntseeg tau peb tus kheej muaj peev xwm yuav yeej tau luag. Yog peb twv Huab Tais Tswv Ntuj ces peb ua neeg khav theeb li dab phem twv Huab Tais Tswv Ntuj : “12 Yes Xus teb rau nws : “Muaj lus sau tseg : Koj tsis txhob ntxias Huab Tais, koj tus Tswv Ntuj LK 4,12

Lub caij 40 no yog ib lub caij nyoog kho peb txoj kev cia siab rau Huab Tais Tswv Ntuj qhov yuav kev muab cais pov tseg, los taug Huab Tais Yes Xus tus roj tus hneev tiv dab phem. Muab peb txoj kev tub nkeeg, kev pe dab phem nrauj pov tseg. Tig los npuab Huab Tais Yes Xus tag siab nrho, tso siab lug rau Huab Tais Yes Xus. Txij no mus peb yuav raug hnyav rau txoj kev teev hawm Tswv Ntuj tshaj yav tag los.

15.02.2013                        Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: