COV ZAJ NYEEM HNUB 03/03/2013
(Chiv 3 Caij 40 - Xyoo C )
  • Zaj nyeem 1 : Kev Tsiv 3,1-8a.13-15
1 Mos Xes zov nws yawm txiv Zes Raus ua leej choj Mas Dias pab tsiaj. Nws coj mus nog zaub dhau puag hav suab puam mus txog Tswv Ntuj lub roob Hos Les.
2 Huab Tais tus tshab xo yees tawm hauv nruab nrab ib tauv khaub hluav taws rau nws. Mos Xes ntsia zoj : tauv khaub cig tsis txawj kug.
3 Mos Xes xav zoj : “Kuv sim lug kev mus xyuas xyov dab tsi txawv diam, ua cas tauv khaub cig tsis txawj kug.”
4 Huab Tais pom nws lug kev tuaj xyuas, Tswv Ntuj hu nws hauv nruab nrab tauv khaub : “MosXes, Mos Xes.” Nws teb tias : “Yog kuv ntawm no.”
5 Tswv Ntuj hais tias : “Txhob txav ti ntawm no ! hle koj nkawm khau vim thaj chaw koj tsuj yog thaj av ntshiab !
6 Kuv yog koj txiv tus Tswv Ntuj, Has Nplas Has tus Tswv Ntuj, His Xas Has tus Tswv Ntuj, Yas Kos tus Tswv Ntuj.” Mos Xes pos nkaus nws ntsej muag kom txhob pom Tswv Ntuj.
7 Huab Tais hais rau Mos Xes : “Kuv pom tag, pom kuv haiv neeg txom nyem nyob Hais Nkws Tos teb thiab kuv hnov cov suab ntshaj raug cov thawj nplawm, kuv paub lawv kev txom nyem.
8 Kuv nqes los tso lawv dim ntawm cov Hais Nkws Tos xib teg kom coj lawv tawm thaj av ntawd los mus rau thaj av dav thiab av zoo qoob, mus rau cov av muaj mis thiab zib ntws nto, mus rau Kas Nas Has.”
13 Mos Xes hais rau Tswv Ntuj : “Kuv mus cuag His Xas Lais cov tub ki thiab kuv hais rau lawv : nej cov yawg koob tus Tswv Ntuj xa kuv tuaj cuag nej. Lawv yuav nug kuv txog nws npe saib kuv yuav teb li cas rau lawv ?”
14 Tswv Ntuj hais rau Mos Xes : “Kuv yog tus yuav yog ! Mus hais li no rau tsoom His Xas Lais cov tub ki : Kuv yog tus yuav yog, xa kuv tuaj cuag nej.”
15 Tswv Ntuj hais ntxiv rau Mos Xes tias : “Koj hais li no rau His Xas Lais cov tub ki : Huab Tais, nej cov yawg koob tus Tswv Ntuj, Has Nplas Has tus Tswv Ntuj, His Xas Has tus Tswv Ntuj thiab Yas Kos tus Tswv Ntuj xa kuv tuaj cuag nej, yog kuv lub npe mus ib txhis, nej yuav tuav kuv lub npe li no ib txheej dhau ib txheej.”


  • Zaj nyeem 2 : 1 Kos Lis Nthos 10,1-6.10-12
1 Tsis yog kuv xav npog kom nej txhob paub, kwv tij, peb cov yawg koob tau nkaum twv huab thiab lawv tau hla hiav txwv,
2 Lawv tau ntxuav plig hauv Mos Xes nyob hauv twv huab thiab nyob hauv hiav txwv,
3 Sawv daws tau noj qaum ntuj tib co txhiam xws,
4 Sawv daws tau haus qaum ntuj tib co kua, lawv haus phab tsua coj lawv kev kua, phab tsua yog Leej Pleev,
5 Tiam sis lawv feem coob tsis txawj ua ntxim Tswv Ntuj nyiam, lawv thiaj tuag thoob rau hav suab puam;
6 Tej ntawd ua piv txwv rau peb kom peb tsis txhob huam yeem loj li lawv tej yees,
10 Tsis txhob yws taus li lawv tej txhia yws taus thiaj raug tus nplua neeg ua lawv ploj ntais.
11 Tej ntawd tshwm tuaj rau lawv ua piv txwv sau tseg qhia peb txog lub caij lub tiam kev sib tshuam,
12 Kom xwv tus txawj xav sawv tau ntsug ceev faj kom nws tsis txhob ntog.  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 13,1-9
1 Thaum ntawd, tuaj ib co neeg, lawv qhia rau nws txog cov Nkas Lis Lais raug Pis Las Tos muab tua tuag ntshav nrog xyaw lawv cov txim npaj los txi.
2 Nws teb thiab hais rau lawv : “Nej xav tias cov Nkas Lis Lais no muaj txhaum dua lwm cov Nkas Lis Lais, vim li ntawd lawv thiaj raug tsim txom ?
3 Kuv hais rau nej, tsis yog li ntawd, tiam sis yog nej sawv daws tsis hloov siab, nej yuav raug puas ntsoog tib yam nkaus.
4 Hos kaum yim leej raug lub phawv Xis Laus Es pob los tsuam tuag, nej xav tias lawv muaj txim loj dua cov tib neeg nyob Yes Lus Xas Les ?
5 Kuv hais rau nej, tsis yog li ntawd, tiam sis yog nej sawv daws tsis hloov siab, nej yuav raug puas ntsoog zoo nkaus li ntawd.”
6 Nws tseem hais ntxiv zaj txhais no : “Ib tug neeg cog tau ib tsob txiv ncuav pias hauv nws thaj teb txiv cawv thiab nws tuaj de tsis tau txiv ntawm tsob txiv no.
7 Nws hais rau tus tub zog : tau peb xyoos, kuv tuaj de tsis muaj txiv saum tso txiv ncuav pias no, muab nws txiav, ua cas cia nws nkim av dag ?
8 Nws thiaj teb tias : Xib Hwb, cia nyob xyoo no mus txog thaum kuv txhws av npoog thiab kuv muab chiv los nphoo rau nws.
9 Nws fim yuav txi txiv yav tom ntej ; yog tsis li, koj mam muab nws txiav.”

 


0 commentaires: