COV ZAJ NYEEM HNUB 10/03/2013
(Chiv 4 Caij 40 - Xyoo C )
  • Zaj nyeem 1 : Yos Xuas 5,9a.10-12
10 Tsoom tub ki His Xas Lais hla tus dej Yos Las Das, lawv tsa tsev tsam phooj nyob Nki Nkas thiab ua lub ntees Hla hnub xiab kaum plaub thaum tsaus ntuj lub hli ntawd hauv lub tiaj nras Yes Lis Kos.
11 Hnub hmoov Hla rov tag kis, lawv noj cov txhiam xws txawm hauv thaj av no : mov tsis xyaw xab thiab nplej kib.
12 Txij hnub ntawd rov yav, cov (mas nas = xyov dab tsi) tu ncua tsis poob los lawm vim lawv tau cov txhiam xws saum daim av noj. Tsis muaj mas nas rau tsoom tub ki His Xais lais noj, txij xyoo ntawd, lawv noj tej yam lawv tes sau tau ntawm Kas Nas Has thaj av.

  • Zaj nyeem 2 : 2 Kos Lis Nthos 5, 17-21
17 Vim li, yog tus nyob hauv Leej Pleev txawm tau dua tshiab, yam laus dua toj lawm, qhov tshiab yug dua los
18 Txhua yam tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj, tus ua kom peb nrog nws haum xeeb vim Leej Pleev thiab tus pub txoj kab xwm haum xeeb rau peb
19 Yam li Tswv Ntuj nyob hauv Leej Pleev kom xwv lub sim ceeb rov haum xeeb rau nws tus kheej, tsis txhob xam nws tej txhaum rau nws thiaj tso lo lus haum xeeb hauv peb
20 Peb tsuas ua cov sawv cev rau Leej Pleev tam li Tswv Ntuj nplij tau neeg vim peb, vim Leej Pleev peb thiaj li thov kom nej haum xeeb nrog Tswv Ntuj
21 Tus yeej tsis ua txhaum ua tus txhaum rau peb kom xwv peb los ua Tswv Ntuj kev ncaj ncees hauv nws
  • Lus Kav Ntawv Moo Zoo 15,1-3.11-32
1 Tas cov sau se thiab cov muaj txhaum los ntsauv nws thiab mloog nws hais.
2 Cov Fas Lis Xais thiab cov thoob xwm ntawv yws zom zaws : “Tus neeg no tseem txais cov muaj txhaum thiab tseem koom nrog lawv noj ua ke”
3 Yes Xus thiaj hais zaj paj lug no rau lawv :
11 “Ib tug neeg muaj ob tug tub.
12 Tus yau ntawm nkawd hais rau leej txi : “Txiv, muab kuv tug rau kuv.” Nws faib nws lub cuab tam rau nkawd.
13 Ob peb hnub tom qab npaj tau txhij, tus tub yau tawm rooj mus ib lub teb chaws deb nyob ntawd muab nws tug phob ua neej nyob luaj thuam.
14 Thaum nws siv nws tug tas, ib sij huam, lub teb chaws tshaib plab loj. Nws pib nyob qhuav nquas.
15 Nws thiaj mus nrog ib tug ntawm cov neeg nyob txawm teb chaws ntawd. Luag xa nws mus zov npua tom luag thaj teb.
16 Nws ntshaw cov qhauv qos kom kum nws yees npaum li npua noj los tsis muaj tug pub rau nws.
17 Nws thiaj xav tau twj ywm puag hauv nws : “Kuv txiv cov tub zog npaum twg twb muaj mov nco lug noj, hos ntawm no kuv tshaib yuav tu siav.”
18 Sawv tsees, kuv yuav mus cuag kuv txiv, kuv yuav hais rau nws : “Txiv, kuv tau ua txhaum rau Ntuj thiab ntawm koj
19 Kuv tsis tsim nyog hu ua koj leej tub ntxiv. Ua rau kuv tam li koj ib tug tub zog.”
20 Nws thiaj sawv tsees rov mus cuag nws leej txi. Pom dheev nws los tsis tau txog tseem tshuav deb, ua nws txiv siab nphau npog thiab tso sas ntws tuaj qawm lias caj dab thiab nwj lias nws.
21 Leej tub tsa suab hais : “Txiv, kuv tau ua txhaum rau Ntuj thiab ntawm koj. Kuv tsis tsim nyog hu ua koj leej tub ntxiv.”
22 Leej txi hais rau nws cov tub txib : “Maj zeeg nqa daim hnav zoo tshaj los kho rau nws thiab muab nplaib los rau nws tes thiab khau rau nws taw.
23 Thiab mus coj tus xyuas nyuj rog los txi rau nws ua tsum noj nchuav ntws
24 Vim kuv leej tub no twb tuag lawm tseem rov ciaj los, twb ploj lawm tseem rov ntsib nws dua. Lawv pib ua tsum noj nchuav ntws
25 Nws leej tub hlob nyob teb lawm. Thaum nws rov los txog ze tsev, nws hnov suab nkauj suab nruas
26 Nws hu ib tug me tub los nug saib muaj xwm tus dab tsi li ntawd
27 Tus no hais rau nws : “Koj tus kwv tij los txog lawm, koj txiv muab tus xyuas nyuj rog los txi, vim nws leej tub zoo neej.”
28 Npau nws taws dheev tsis kam nkag los ; nws leej txi tawm tuaj tsa suab hlo thov nws.
29 Tus no teb rau nws leej txi : “Tau npaum no xyoo kuv tiam koj thiab tsis muaj ib zaug kuv hla dhau koj ib los, tsis muaj ib zaug koj pub ib tug thav tshis rau kuv nrog kuv cov phooj ywg ua tsum noj nchuav ntws
30 Hos koj leej tub tus noj nqos tag koj lub cuab tam nrog tej poj dee hluas rov los, koj txi rau nws tus xyuas nyuj rog.
31 Nws teb tias : “Me tub, ib txwm koj nrog kuv nyob. Tag nrho kuv tug puav leej koj tug.
32 Yuav tau ua tsum noj nchuav ntws ua kev zoo siab, vim koj tus kwv tij no tuag lawm, ciaj rov los, twb ploj lawm, rov nrhiav tau nws."

0 commentaires: