COV ZAJ NYEEM HNUB 29/03/2013
(Hnub 6 Ntshiab, pe Ntoo Cuam - Xyoo C )
  • Zaj nyeem 1 : Es Xais 52,13 –15 ; 53,1-12
13 Saib ov, kuv tus tub txib ua tau, nws yuav sawv tsees, yuav tsa nyob lub chaw siab, sawv siab tshaj plaws
14 Li ntawd, coob leej ntshai txog koj, ua nws pliaj plhu puas tsuaj tag tsis yog neeg thiab cwj pwm txawv deb tib neeg tej tub ki
15 Qhov ntawd, ua rau coob npoj haiv neeg qhuas nws, tej vaj ntxwv lub ncauj yuav qhaws nkaus vim lawv pom dheev tej yam lub ncauj tsis tau hais txog thiab lawv yuav zeem tej yam tsis tau hnov dua
1 Leej twg ntseeg tej moo zoo tshaj rau peb thiab Huab Tais txhais tes nws tau yees rau leej twg
2 Nws sawv lis tsees li tus yub nroj ntawm nws xub ntiag thiab li tus cag nrhau hauv thaj av qhuav ua kom peb pom nws xis neeg thiab zoo nkauj rhib thiab yuav ua rau peb khuv leej nws cwj pwm
3 Rau tib neeg tsuas zoo hnyos thiab luag, nws yog neeg txom nyem raug kev txhawj xeeb xav tig ntsej deb ntawm nws peb thuam tsis xav qhuas nws
4 Twb yog nws tus ris peb kev txhawj xeeb thiab tus ev peb kev txom nyem, peb cav xav tias nws raug Tswv Ntuj nplua thiab ciaj khaub
5 Tos nws raug hno vim peb lub siab phem, puas ntsoog vim peb tej txhaum, saum nws peb thiaj nyob thaj yeeb thiab nws nqaij ntuag thiaj ua peb zoo hlo
6 Peb sawv daws zoo li pab tsiaj poob zoo, peb nyias taug nyias txoj xub ke, Huab Tais ua kom tas peb tej txhaum tuaj raug nws
7 Txawm raug hiam raug thuam los nws tsis qhib nws lub ncauj tam zoj tus tsiaj luag cab mus tua thiab li tus yaj nres ntawm cov txiav nws plaub xub ntiag sawv ntsiag to tsis qhib nws ncauj
8 Nws poob siab tag rau lub txim txhaum muaj ceev npaud nrog nws tsoom npoj yaig, leej twg nrog txhawj tias nws txoj sia tus saum daim av tim kuv haiv neeg tej txhaum
9 Faus nws nrog cov siab phem toj ntxas nrog tus nplua nuj hauv nws kev tuag, tiam sis nws tsis tau ua dab tsi txhaum tsis muaj dag hauv nws ncauj
10 Huab Tais txaus siab nws kev puas ntsoog raug txom nyem, yog koj txais nws ntsuj plig ua txim, nws yuav muaj tub muaj ki thiab ua neej laus qas nkoos, nws tes yuav ua tau raws Huab Tais siab nyiam
11 Vim nws ntsuj plig sawm khwv, nws yuav pom xyeem tau nyob tsau npo kuv tus tub txib ncaj ncees yuav ua coob leej kom ncaj ncees thiab ris lawv tej txhaum
12 Vim li ntawd, kuv yuav faib rau nws coob leej thiab sis faib cuab nrog cov muaj tsim vim nws tau cia nws ntsuj plig tuag nrog cov neeg phem ua ib nqag thiab ris coob leej tej txhaum thiab tseem ua tus pab cov neeg phem

  • Zaj nyeem 2 : Hes Nplaws 4, 14-16 ; 5,7-9
14 Peb yuav ntseeg Yes Xus Tswv Ntuj Leej Tub kom ruaj khov, tus leej choj loj nyob ib txhiab ib txhis
15 Peb tsis muaj tus leej choj loj tsis muaj rab peev xwm txhawb tau peb txoj kev muag ncee ; txawm nws raug haub ntxias txhua nrho npaum li los maim dhau plaws kev txhaum
16 Peb tso siab lug mus ntawm lub thaj koob hmoov txais kev khuv leej thiab txiaj ntsim pov hwm peb kev vam
7 Ntawm nws, hnub nws tseem muaj cev nqaij, nws tau thov thiab quaj pe kua muag si tus muaj peev xwm cawm tau kiag nws hauv lav tuag vim nws mloog lus,
8 Twb yog tseem Leej Tub los nws mloog lus txog txij raug txom nyem
9 Txhua nrho, nws thiaj ua tus cawm neeg mus ib txhis rau cov mloog nws lus ;

  • Zam Ntawv Moo Zoo 18,1-19,42
1 Hias li ntawd tas, Yes Xus tawm nrog nws cov thwj tim mus sab ntug dej Kes Nroos sab tid, muaj ib lub vaj nyob ntawd, nws nkag mus hauv lub vaj nrog nws cov thwj tim.
2 Yus Das tus muag nws kuj paub thaj chaw, vim Yes Xus nquag sib sau nrog nws cov thwj tim nyob ntawd.
3 Yus Das coj pab neeg sawv cev ntawm cov thawj leej choj thiab cov Fas Lis Xais taws tsau thiab nqa ntaj nqa riam.
4 Yes Xus paub tas yam yuav tuaj raug nws, tawm mus hais rau lawv : “Nej nrhiav leej twg ?”
5 Lawv teb rau nws : “Yes Xus Nas Xos Lais.” Nws hais rau lawv : “Kuv yog tus kuv yog.” Yus Das tus muab nws rau lawv nrog lawv sawv ntawd.
6 Thaum nws hais rau lawv : “Kuv yog tus kuv yog” Lawv thaub qab tas vau hlo hauv pem teb.
7 Nws rov qab nug lawv : “Nej nrhiav leej twg ?” Lawv hais tias : “Yes Xus Nas Xos Lais.”
8 Yes Xus teb tias : “Kuv hais rau nej tias, kuv yog tus kuv yog. Yog kuv tus nej nrhiav, cia lawv cov no mus lawv.”
9 Kom xwv tshwm sim lo lus nws tau hais tias : “Cov koj muab pub kuv, kuv tsis ua ib tug hauv lawv ploj.”
10 Xis Moos Pob Zeb nqa ib rab ntaj rho hlo tib ntag thawj leej choj tus qhev yaws hlo nws ib me thooj pob ntseg xis ; tus qhev npe yog Mas Kos.
11 Yes Xus hais rau Pob Zeb : “Rov ntxig ntaj hauv hnab ; lub ntim kuv txiv muab pub kuv, kuv yuav tsis haus los ?”
12 Pab neeg thiab tus thawj thiab cov Yus Das cov tiam lis txhom Yes Xus thiab khi nkaus nws.
13 Lawv xub coj los rau As Nas, Kais Fas yawm txiv, xyoo ntawd nws yog thawj leej choj.
14 Kais Fas yog tus hais rau cov Yus Das tias cia ib tug neeg tuag this tsoom pej xeem zoo dua tej.
15 Xis Mos Pob Zeb caum Yes Xus qab nrog lwm tus thwj tim. Tus thawj leej choj paub tus thwj tim ntawd, nws nkag nrog yes Xus mus hauv thawj leej choj lub loog.
16 Pob Zeb sawv ntawm qhov rooj sab nraud. Tus thwj tim thawj leej choj paub tawm los thiab hais rau tus poj niam saib rooj vag, nws cia Pob Zeb nkag los.
17 Tus pog saib rooj vag tus poj qhev hais rau Pob Zeb : “Koj puas yog tus neeg ntawd ib tug thwj tim thiab ?” Nws teb tias : “Kuv tsis yog.”
18 Cov qhev thiab tiam lis rauv ib cub tawg ciaj ncaig lawv tseem nte vim no; Pob Zeb nrog lawv zaum nte taws.
19 Tus thawj leej choj nug Yes Xus txog nws cov thwj tim thiab nws kev qhuab qhia.
20 Yes Xus teb rau nws : “Kuv tab meeg hais ntiaj teb hnov, kuv qhuab qhia tas zog hauv tej tsev txoos thiab hauv tsev teev ntuj ntawm tej chaw cov Yus Das tuaj sib sau, kuv tsis npog dab tsi li.
21 Tim li cas koj thiaj nug kuv ? Kuj nug cov hnov yam kuv hais rau lawv : cov ntawd yog cov paub yam kuv tau hais rau lawv.”
22 Nws hais li ntawd, ib tug tub txib nam zog los ib tawg ncuav rau Yes Xus hais tias : “Koj teb li ntawd rau thawj leej choj ?”
23 Yes Xus teb nws tias : “Yog kuv hais lus yuam kev, qhia qhov yuam kev ; yog zoo, tim li cas koj ntaus kuv ?”
24 As Nas xa nws tseem khi rawv mus rau Kais Fas tus thawj leej choj.
25 Pob Zeb tseem nyob ntawd nte taws. Lawv hais rau nws : “Koj puas yog nws ib tug thwj tim thiab ?” Nws tsis lees thiab hais tias : “Kuv tsis yog.”
26 Thawj leej choj ib tug qhev txheeb tus Pob Zeb txiav ib nyuam thooj pob ntseg : “Tsis yog kuv pom koj nyob hauv vaj nrog nws lod ?”
27 Pob Zeb rov qab tsis lees, tam sis ntawd, ib tug qaib qua rhe.
28 Lawv coj Yes Xus ntawm Kais Fas mus rau nom tswv ; yuav kaj ntug ; lawv cov coj tsis nkag mus hauv nom tswv yuav caiv kom huv thiaj noj tau pluas Hla.
29 Pis Las Tos tawm tuaj cuag lawv sab nraud hais tias : “Dab tsi nej tib tus neeg no ?”
30 Lawv teb thiab hais rau nws : “Yog nws tsis ua phem, peb yuav tsis coj nws tuaj rau koj.”
31 Pis Las Tos hais rau lawv : “Nej coj nws mus nej tus kheej txiav txim rau nws raws li nej txoj cai.” Cov Yus Das hais rau nws : “Peb tsis muaj cai ua kom leej twg tuag.”
32 Kom Yes Xus lo lus nws hais tsheej xeeb qhia kev tuag li cas nws yuav raug tuag.
33 Pis Las Tos rov chaws mus txog hauv kem tsev txiav txim, nws hu Yes Xus thiab nug tias : “Koj puas yog cov Yus Das tus vaj ntxwv ?”
34 Yes Xus teb tias : “Koj hais koj tus kheej li ko, los muaj neeg hais kuv rau koj?”
35 Pis Las Tos teb tias : “Saib kuv puas yog neeg Yus Das ? Koj haiv neeg thiab cov txiv muam cwb koj rau kuv, koj tau ua dab tsi ?”
36 Yes Xus teb tias : “Kuv nrim teb vaj ntxwv tsis nyob qab ntuj no, yog tias qab ntuj no yog kuv nrim teb, kuv tej tub txib yuav tiv thaiv tsis cia kuv cwb rau cov Yus Das, niam no kuv nrim teb tsis nyob nov”
37 Pis Las Tos teb nws tias : “Koj puas yog vaj ntxwv ?” Yes Xus teb tias : “Koj tus hais tias kuv yog vaj ntxwv, yog qhov ntawd kuv thiaj yug los thiab rau qhov ntawd kuv thiaj tuaj hauv qab ntuj no, xwv kuv ua tim khawv txog qhov tseeb tiag, leej twg yog tus tseeb nws mloog kuv lub suab”
38 Pis Las Tos hais rau nws : “Yog dab tsi qhob tseeb tiag ?” Hais li ntawd, nws rov tawm mus cuag cov Yus Das thiab hais rau lawv : “Kuv tsis pom muaj dab tsi tub qaug hauv nws.
39 Raws li ua kam rau nej, kuv tso ib tug rau nej thaum ua Hmoov Hla ; nej puas kam kuv tso cov Yus Das tus Vaj Ntxwv rau nej ?”
40 Lawv rov qw hais tias : “Tsis kam tus no, tiam sis Npas Las Npas.” Npas Las Npas yog ib tug tub sab.
1 Pis Las Tos coj Yes Xus tso neeg nplawm.
2 Cov tub rog qhaib tau ib lub kauj pos tso saum nws taub hau thiab ib lub tsho loj liab tseb qhwv nws,
3 Lawv tuaj ntawm nws hais tias : “Zoo siab, Vaj Ntxwv Yus das.” Lawv xuas tej niag ncuav pias rau nws.
4 Pis Las Tos rov tawm tuaj sab nraud hais rau lawv : “Saib, kuv coj nws tuaj sab nraud kom nej paub tias kuv tsis pom tub qaug ib qho hauv nws.”
5 Yes Xus tawm tuaj sab nraud, ntoo lub kauj pos thiab lub tsho loj liab tseb. Nws hais rau lawv : “Saib, leej tib neeg.”
6 Thaum lawv pom nws, cov thawj leej choj thiab cov tiam lis qw tej zaj hais tias : “Cuam saum ntoo ! Cuam saum ntoo !” Pis Las Tos hais rau lawv : “Nej tus kheej coj mus, nej caum ; kuv tsis pom tub qaug ib qho hauv nws.”
7 Cuv Yus Das teb rau nws : “Peb muaj peb cai, raws txoj cai nws yuav tsum tuag, vim nws ua nws tus kheej Tswv Ntuj Leej Tub.”
8 Thaum Pis Las Tos hnov lo lus no, yim ua nws ntshai,
9 Nws nkag hauv kem tsev txiav txim, nws rov nug Yes Xus tias : “Koj nyob qhov twg ?” Tiam sis Yes Xus tsis teb ib los rau nws.
10 Pis Las Tos hais rau nws : “koj tsis hais dab tsi, tsis hais ib los rau kuv ? Koj puas paub, kuv muaj peev xwm tso tau koj thiab muaj peev xwm muab koj cuam saum ntoo ?” 
11 Yes Xus hais tias : “Koj tsis muaj peev xwm rau ntawm kuv yog saum ub tsis pub tuaj rau koj ; vim li ntawd, tus muab kuv rau koj txhaum loj dua.  
12 Txij ntawd, Pis Las Tos nrhiav kev tso nws ; cov Yus Das qw hais tias : “Yog koj tso nws, koj tsis yog Kais Xas phooj ywg ; tus twg ua vaj ntxwv nws tus kheej sawv tiv Kais Xas.”
13 Pis Las Tos hnov cov lus no, nws coj Yes Xus tawm tuaj sab nraud zaum ntawm lub sam thiaj npe hu ua txiag zeb, lus Hes Nplaws, Nkas Npas Thas.
14 Yog lub caij npaj Hmoov Hla, ze lub sij hawm rau teev. Nws hais rau cov Yus Das : “Saib nej tus Vaj Ntxwv.”
15 Lawv cov ntawv qw tias : “Dov hlo ! Dov hlo ! Cuam saum ntoo.” Pis Las Tos hais rau lawv : “Kuv puas yuav cuam nej tus Vaj Ntxwv saum ntoo ?” Cov thawj leej choj teb tias : “Peb tsuas muaj Kais Xas yog peb tus vaj ntxwv.”
16 Nws thib Yes Xus rau lawv coj mus cuam saum ntoo. Lawv los coj Yes Xus.
17 Nws tus kheej kwv ntoo cuam tawm mus rau thaj chaw hua ua Khauj Khaum Taub Hau, Hes Nplaws hu ua Nkos Nkos Thas,
18 Lawv cuam nws saum ntoo nyob ntawd thiab ob tug nrog nws ib tug ib sab, Yes Xus tuaj nruab nrab.
19 Pis Las Tos sau ib daim phiaj txawb saum ntoo cuam ; muaj sau tias : “Yes Xus Nas Xos Lais cov Yus Das tus Vaj Ntxwv.”
20 Muaj coob leej hauv cov Yus Das nyeem daim phiaj no, vim thaj chaw cuam Yes Xus saum ntoo nyob ze nroog ; muaj sau ua lus Hes Nplaws, Las Tees thiab Hes Las.
21 Cov Yus Das cov thawj leej choj hais rau Pis Las Tos : “Tsis txhob sau : Cov Yus Das tus Vaj Ntxwv, tiam sis tus no hais tias : kuv yog cov Yus Das tus Vaj Ntxwv.”
22 Pis Las Tos teb tias : “Qhov kuv sau, kuv twb sau lawm.”
23 Thaum lawv cuam Yes Xus saum ntoo tas, cov tub rog muab nws cov tsoos faib plaub pawv, ib pawv rau ib tug tub rog, tshuav lub tsho loj. Yog ib lub tsho loj tsis muaj kab xaws ib daig keev hlo.
24 Lawv sib hais zom zaws : “Peb txhob muab dua, tiam sis nrho ntawv saib nws raug leej twg”, kom xwv muaj raws li ntawv sau tseg : “Lawv muab kuv cov tsoos sib faib thiab twv kuv lub tsho.” Cov tub rog ua li ntawd.
25 Sawv ntsug ze ntawm ntoo cuam Yes Xus niam thiab nws niam tus viv ncaus, Mab Liab Kos Pas thia Mab Liab Mas Das Les Nes.
26 Yes Xus pom leej niam thiab tus thwj tim tus nws hlub sawv ze ntawd, hais rau leej niam : “Poj niam, nov koj leej tub.”
27 Nws hais ntxiv rau tus thwj tim : “Nov koj leej niam.” Txij sij hawm ntawd tus thwj coj nws niam nrog nws.
28 Dhau ntawd, Yes Xus paub tias txhua yam tiav lawm tshwm muaj li ntawv sau tseg, nws hais tias : “Kuv qhuav siab.”
29 Muaj ib taub cawv qaub puv nkaus nyob ntawd, lawv muab thooj xwb kuab raus cawv qaub khi rau ib tug nyuam ceg nroj cev rau nws qhov ncauj.
30 thaum nws yuav pas cawv qaub, Yes Xus hais tias : “Tiav li no”, nws taub hau qaij de, tso plhuav ntsuj plig.
31 Thaum ntawd yog caij npaj lub Hmoov Hla, cov Yus Das thov Pis Las Tos kom muab lawv ceg lov thiab txo lawv nqes kom txhob pub muaj neeg dai saum ntoo cuam hnub xas npas tos, vim hnub xas npas tos yog ib hnub loj.
32 Cov tub rog txawm mus lov cov dai saum ntoo cuam nrog nws tej ceg thawj tug thiab lwm tus;
33 Thaum los txog ntawm Yes Xus, lawv pom nws tuag lawm, lawv tsis lov nws ceg,
34 Tiam sis ib tug tub rog xuas nws rab hmuv nkaug Yes Xus sab tav, ntshav thiab dej paim yaws.
35 Tus tau pom ua tim khawv, nws qhov tim khawv tseeb tiag, nws paub nws hais tseeb tiag kom xwv nej ntseeg.
36 Tej yam no muaj tshwm raws li hauv ntawv : “Nws txha tsis lov ib tug.”
37 Lwm lo lus hauv ntawv hais ntxiv : “Lawv yuav ntsia ntsoov tus lawv nkaug.”
38 Tas ntawd, Yos Xes As Lis Mas Thais, yog Yes Xus ib tug thwj tim tau khiav nkaum vim nws ntshai cov Yus Das, tuaj thov Pis Las Tos txo Yes Xus lub cev ; Pis Las Tos tso lus. Nws thiaj tuaj txo Yes Xus lub cev.
39 Nis Kos Des Mos, thawj zaug tuaj xyuas Yes Xus hmo ntuj, kuj tuaj, nws nqa tau ib puas hwj tshuaj tsw qab.
40 Lawv coj Yes Xus lub cev muab ntaub kauv xyaw tshuaj tsw qab, ua raws li cov Yus Das kab ke faus neeg.
41 Ntawm lub chaw lawv dai nws saum ntoo cuam, muaj ib thaj teb, hauv thaj teb muaj ib lu qhov ntxa tshiab tsis tau tso dua ib leej twg ;
42 Vim yog cov Yus Das caij npaj ua hmoov thiab vim toj ntxa nyob ze, lawv tso Yes Xus rau.

 

0 commentaires: