COV ZAJ NYEEM HNUB 30/03/2013
(Hnub 7 Ntshiab, Hmo Hla - Xyoo C )
  • Zaj nyeem 1 : Hauv Paus 1,1-2,2
1 Thaum chiv keeb, Tswv Ntuj tsim lub ntuj thiab daim av,
2 Daim av qhuav qhawv do dus, tsaus nti thoob plaws. Tswv Ntuj txoj pa yuj li plaws saum nplaim dej.
3 Tswv Ntuj hais tias : “Kom pom kev nrig, ces txawm pom kev nrig.”
4 Tswv Ntuj ntsia qhov pom kev zoo tas npaud. Tswv Ntuj cais qhov pom kev ntawm qhov tsaus ntuj.
5 Tswv Ntuj hu qhov pom kev “hnub” thiab hu qhov tsaus ntuj “hmo” txawm ib hmo kaj ntug, yog hnub ib.
6 Tswv Ntuj hais tias : “Kom muaj txheej nruab nrab dej cais cov dej ntawm cov dej.”
7 Tswv Ntuj ua tau txheej cais cov dej hauv qab txheej thiab ib co dej saum qaum txheej ces txawm ua kiag li ntag.
8 Tswv Ntuj hu txheej ua “ntuj”, txawm ib hmo kaj ntug, yog hnub ob.
9 Tswv Ntuj hais tias : “Kom cov dej sab hauv qab ntuj sau los ua ib ke thiab kom pom nruab nqhuab” Ces txawm ua kiag li ntag.
10 Tswv Ntuj hu nruab nqhuab ua av thiab hu cov dej ua hiav txwv, Tswv Ntuj ntsia yog zoo.
11 Tswv Ntuj hais tias : “Kom daim av ntsuab xiab, nroj tsuag txawm ntsuab xiab ua noob qoob noob tsa, nyias hom ntoo txi nyias hom txiv, muaj nyias hom noob.” Ces txawm ua kiag li ntag.
12 Daim av tuaj nroj tsuag ntsuab xiab ua noob qoob noob tsa nyias hom noob, nyias hom ntoo txi muaj nyias hom noob, Tswv Ntuj ntsia yog zoo.
13 Txawm ib hmo kaj ntug, yog hnub peb.
14 Tswv Ntuj hais tias : “Kom muaj tej ci lam lug saum txheej saum ntuj cais hnub thiab hmo kom ua chaw cim cov hnub thiab cov xyoo.
15 Cia li muaj tej ci lam lug saum txheej saum ntuj pom kev rau daim av, ces txawm ua kiag li ntag.
16 Tswv Ntuj ua ob lub ci lam lug loj, lub lam lug loj kav hnub, lub lam lug yau kav hmo thiab cov hnub qub.
17 Tswv Ntuj muab lawv teeb saum txheej saum ntuj cia pom kev rau daim av,
18 Kav nkaus nruab hnub thiab hmo ntuj cais qhov pom kev ntawm qhov tsaus ntuj, Tswv Ntuj ntsia yog zoo.
19 Txawm ib hmo kaj ntug, yog hnub plaub.
20 Tswv Ntuj hais tias : “Kom ntsuj npau xi hauv dej nphoo ntxuas ciaj sia thiab me noog ya saum daim av saum txheej ntuj.
21 Tswv Ntuj tsim tej zaj laug loj thiab puas tsav yam ciaj sia txawj laim nphoo nxtuas hauv dej nyias xws nyias hom thiab txhua tsav noog muaj tis xws nyias tsav, Tswv Ntuj ntsia yog zoo.
22 Tswv Ntuj foom koob hmoov rau lawv hais tias : “Huam vam nroo ntws puv dej hiav txwv thiab me noog ua npoj qas ntws saum av.”
23 Txawm ib hmo kaj ntug, yog hnub tsib.
24 Tswv Ntuj hais tias : “Kom muaj ntsuj ciaj sia ntawm av xws nyias tsav tsiaj yau thiab loj ntawm av xws nyias tsav, txawm muaj kiag li ntag.
25 Tswv Ntuj ua tau tsiaj ntawm av xws nyias tsav, txhua yam tsiaj xws nyias hom thiab tas txhua yam kab ntsaum hauv av luaj muaj nyias hom, Tswv Ntuj ntsia yog zoo.
26 Tswv Ntuj hais tias : “Peb puab av luaj ua tib neeg li peb tus yam ntxwv kom thooj li peb, kom lawv kav cov ntses hauv hiav txwv thiab cov noog saum ntuj, tas cov tsiaj saum daim av thiab txhua tsav tsiaj nti taus saum av.
27 Tswv Ntuj xuas av luaj ua neeg tus yam ntxwv thooj li Tswv Ntuj tus duab, nws tsim tau txiv thiab maum tsim tau nkawd.
28 Tswv Ntuj foom koob hmoov rau nkawd, Tswv Ntuj hais rau nkawd : “Huam vam nroo ntws puv daim av, tsom kwm nws, kav tej ntses hauv hiav txwv, cov noog saum ntuj thiab tas txhua yam tsiaj nti taus saum av.”
29 Tswv Ntuj hais tias : “Kuv pub rau neb tej nroj tsuag noob qoob noob tsa tas nrho saum av thiab tas tej ntoo txi txiv ua noob txhua yam noob rau neb ua txhiam xws ;
30 Rau tas tej tsiaj saum av thiab tas tej noog saum ntuj thiab rau tas tej kab ntsaum saum av muaj ntsuj ciaj sia, nroj tsuag ua lawv txhiam xws, txawm ua kiag li ntag.”
31 Tswv Ntuj ntsia tas txhua yam nws tau ua zoo tshaj plaws. Txawm ib hmo kaj ntug, yog hnub rau.
1 Lub ntuj thiab daim av tsim suaj kaum li tej tsav rog muaj txhua.
2 Tswv Ntuj suaj kaum nws tes num nws ua hnub xya, hnub xya hnub caiv nws tes num nws ua.

  • Zaj nyeem 2 : Hauv Paus 22,1-13.15-18
1 Thaum tej xwm no dhau tas, Tswv Ntuj sim Has Nplas Has siab, hais rau nws : “Has Nplas Has !” Nws teb tias : “Kuv nyob ntawm no !”
2 Nws hais tias : “Coj koj tus tub, tus kheej His Xas Has tus koj hlub ua txi txi, koj mus lawm thaj av Mos Lis Yas nce lawm saum ib lub cov roob kuv yuav qhia rau koj.”
3 Kaj ntug, Has Nplas Has sawv tsees nog zoj nws tus luj thiab coj nws ob tug tub thiab nws tus tub His Xas Has nrog nws thiab phua ib co taws mus txi, nws sawv kev mus rau thaj chaw uas Tswv Ntuj hais rau nws.
4 Hnub peb, Has Nplas Has nyob deb tsa muag pom thaj chaw.
5 Has Nplas Has hais rau nws ob tug tub : “Neb nyob ntawm no nrog tus luj. Kuv thiab me tub wb mus puag tid, pe hawm tag wb mam rov los cuag neb.”
6 Has Nplas Has nthos cov taws ua txim nog rau nws tus tub His Xas Has thiab nqa hluav taws thiab rab nyuam riam hauv tes, nkawd ob leeg ua ke mus.
7 His Xas Has nug nws txiv Has Nplas Has tias : “Kuv txiv !” Nws hais tias : “Kuv nyob ntawm no, kuv me tub !” Nws hais tias : “Muaj hluav taws thiab taws rauv, tus yaj yuav txi nyob qhov twg ?”
8 Has Nplas Has teb tias : “Tswv Ntuj yuav pom tus yaj txi rau nws, kuv me tub !” Nkawd ob leeg ua ke mus.
9 Nkawd tuaj txog thaj chaw uas Tswv Ntuj tau qhia nws ; Has Nplas Has tsa tau lub thaj, muab cov taws teeb rau ; nws muab nws tus tub His Xas Has pav muab tso saum lub thaj tsuam cov taws.
10 Nws xyab nws txhais te mus nthos rab nyuam riam los hlais nws tus tub caj pas.
11 Huab Tais tus tshiab saum ntuj hu nws tias : “Has Nplas Has, Has Nplas Has !” Nws teb tias : “Kuv nyob ntawm no !”
12 Nws hais tias : “Txhob xyab koj tes rau saum tus me tub ! Tsis txhob ua dab tsi rau nws ! Vim ziag no kuv paub meej tias koj hwm Tswv Ntuj tiag, koj tsis zais koj tus tub ib leeg kheej deb ntawm kuv.
13 Has Nplas Has tsa muag zoj ntsia pom ib tug laug yaj txwm kub daig hauv tauv khaub sab nraud, Has Nplas Has mus ntes tus laug yaj los tso saud txi taj nws tus tub chaw.
15 Huab Tais tus tshiab rov hu Has Nplas Has zaum ob saum ntuj tuaj ;
16 Nws hais tias : “Huab Tais tsa ncauj hais : Kuv tuav kuv npe cog lus, vim koj tau ua npaum no, koj tsis zais koj leej tub ib leeg kheej,
17 Koob hmoov kuv yuav foom koj koob hmoov thiab huam vam kuv yuav ua huam vam koj tsoom xeeb ntxwv cuag hnub qub saum ntuj thiab cuag suab zeb tom ntug hiav txwv. Koj tsoom xeeb ntxwv yuav khoo nws cov yeeb ncuab lub qhov rooj.
18 Hauv koj tsoom xeeb ntxwv, tas txhua haiv neeg saum daim av yuav tau koob hmoov, vim koj mloog kuv lub suab.”
  • Zaj nyeem 3 : Kev Tsiv 14,15-15,1
15 Huab Tais hais rau Mais Xes tias : “Hu kuv dab tsi ? Hais rau tsoom tub ki His Xas Lais kom sawv kev mus.
16 Koj tsa koj rab pas thiab xyab koj txhais tes rau saum hiav txwv phua rhe nws, kom tsoom tub ki His Xas Lais tuaj hauv nruab nrab hiav txwv qab thu qhuav.
17 Kuv yuav ua rau cov Hais Nkws Tos siab kom tawv qhawv, lawv yuav xuas qab loo tuaj, yuav ua kuv nto koob meej tiv Fas Las Oos thiab nws lub zog, tiv nws cov tsheb thiab nws npoj peeb.
18 Cov Hais Nkws Tos yuav pom tias kuv, Huab Tais, nto koob meej thaum tiv Fas Las Oos thiab nws cov tsheb thiab tiv nws npoj peeb.
19 Tswv Ntuj tus tshiab ua ntej tsoom His Xas Lais lub yeej thiab tuaj tom lawv qab ; twv huab sawv ua lawv ntej thiab sawv tuaj tom lawv qab.
20 Nws sawv tuaj ntawm Hais Nkws Tos lub yeej thiab His Xas Lais lub yeej. Twv huab tsaus nti ib sab thiab ib sab kaj lug ib hmos ; cov no txav tsis tau ti cov tod tas ib hmos.
21 Mais Xes xyab nws tes rau saum hiav txwv, Huab Tais ua kom cua ntsawj toob fab tuaj thawb hiav txwv ib hmos, ua av qhuav qhawv hauv hiav txwv, dej faib hlo.
22 Tsoom tub ki His Xas Lais tuaj hauv nruab nrab hiav txwv av qhuav qhawv, rau lawv dej sawv ua ntsa ntawm lawv sab xis thiab sab laug.
23 Cov Hais Nkws Tos caum tuaj lawv lawv qab : tas Fas Las Oos cov nees, cov tsheb thiab npoj peej hauv nruab nrab hiav txwv.
24 Thaum yuav kaj ntug, Huab Tais nyob saum twv huab thiab nplaim taws ntsia ntsoov Hais Nkws Tos lub yeej, nws ua cov Hais Nkws Tos lub yeej yuav kev txhov hnyo.
25 Nws ua cov thob log tsheb daig thiab swb av. Hais Nkws Tos hais tias : “Kuv khiav His Xas Lais vim Huab Tais tiv Hais Nkws Tos rau lawv !”
26 Huab Tais hais rau Mais Xes : “Xyab koj tes saum hiav txwv kom dej ntws los nyab Hais Nkws Tos thiab cov tsheb thiab npoj peeb.”
27 Mais Xes xyab nws tes rau saum hiav txwv, yav kaj ntug hiav txwv rov los nyob nws chaw. Cov Hais Nkws Tos tso tes khiav tsis dhau, Huab Tais cia Hais Nkws Tos deb ntawm nws nruab nrab hiav txwv.
28 Dej nphau los npog cov tsheb thiab tas npoj peeb Fas Las Oos lub zog cov lawv qav tuaj hauv hiav txwv tsis seem ib tug li.
29 Hos cov tub ki His Xas Lais mus kev av qhuav qhawv nruab nrab hiav txwv, rau lawv dej sawv ua ntsa ntawm lawv sab xis thiab sab laug.
30 Hnub ntawd, Huab Tais cawm His Xas Lais ntawm Hais Nkws Tos txhais tes. His Xas Lais pom Hais Nkws Tos tuag ntawm ntug hiav txwv.
31 His Xas Lais pom Huab Tais txhais tes heev ua tau li ntawd tiv Hais Nkws Tos. Tsoom pej xeem hwm Huab Tais, lawv ntseeg Huab Tais thiab nws tus tub txib Mai Xes.
1 Mai Xes thiab tsoom tub ki His Xas Lais hu zaj nkauj no rau Huab Tais : “Kuv qhuas Huab Tais, vim tus siab yog nws siab, nws cuam sis nees thiab tus caij rau hauv hiav txwv.”

  • Zaj nyeem 4 : Es Xais 54,5-14
5 Tus qaws koj yog tus tsim koj, nws lub npe yog Huab Tais tus muaj hwj huam, tus txhiv koj yog His Xas Lais tus Ntshiab, nws hu ua daim av tus Tswv Ntuj.
6 Vim yam tus poj niam luag nrauj zoo chim siab yuav tuag, Tswv Ntuj hu koj : “Niam nkauj nyab tshiab tsis yuav puas tau ?” Koj tus Tswv Ntuj hais li
7 Kuv tau tso koj pov tseg ib pliag, pes tsawg los hlub dhau, kuv rov coj koj los.
8 Npau kuv taws ceev, kuv tau zais kuv ntsej muag ncua deb ib pliag ntawm koj, los vim nco ntsoov koj tsis tseg, kuv khuv leej koj dhau, tus Huab Tais txhiv koj hais li.
9 Vim li, Nom Hes cov dej rau kuv yog li no : kuv cog lus tias Nom Hes cov dej tsis rov nyab saum daim av ntxiv. Li ntawd, kuv cog lus tsis npau rau koj thiab txhob yws koj.
10 Tab tej hauv roob txawm saus, tej hauv toj txawm deeg, kuv kev nco koj yuav tsis txav hlo deb koj, kuv kev cog lus thaj yeeb yuav tsis deeg, Huab Tais tus khuv leej koj hais li.
11 Txawm chim, txawm raug cua daj cua dub, tsis muaj tug nplij, kuv no, kuv yuav muab zeb paj xov koj ntsa, zeb zuag zeb xia txhim koj tse.
12 Kuv yuav teeb zeb ntsuab saum koj ntsa, pov haum rau koj qhov rooj thiab xov zeb ci nplas koj lub loog.
13 Tas koj cov tub yog Huab Tais thwj tim, koj cov tub yuav nyob thaj yeeb.
14 Koj yuav tau kev ncaj ncees ruaj nreb, deb kev txob txhawj, tsis txog koj yuav ntshai ; kev ntshai yuav txav tsis tau los ze koj.

  • Zaj nyeem 5 : Es Xais 55,1-11
1 Saib yuam, tus nqhis kom mus cuag dej, txawm tsis muaj nyiaj tuaj nqa tuaj noj, mus nqa cawv thiab mis dawb tsis them nyiaj.
2 Ua cas teev nyiaj rau yam mov qhuav, txog siav rau yam tsis pov khawv ? Mloog kuv hais, mloog kuv ! Nej yuav muaj qab noj thiab qhuas ntxhias nrog nej ntsuj plig pluas hno.
3 Tig ntsej los ! Tuaj cuag kuv, mloog kuv hais, nej ntsuj plig yuav ciaj sia. Kuv cog lus rau nej mus ib txhis nco nraim Das Vis txiaj ntsim.
4 Saib nws, tim khawv rau zeej tsoom, kuv tsa nws ua tus coj thiab tus thawj rau zeej tsoom.
5 Saib lub teb chaws koj yeej tsis paub, koj tsa suab hu, lub teb chaws tsis paub koj yuav khiav sis dug tuaj cuag koj vim Huab Tais koj tus Tswv Ntuj thiab His Xas Lais tus Ntshiab, vim nws ua koj nto koob meej.
6 Nrhiav tiag Huab Tais, cheem yuav ntsib tau, cheem nws tseem nyob ze.
7 Kom tus siab phem nrauj nws txoj xub kev, tus lim hiam nws zaj tswv yim ; kom nws tuaj cuag Huab Tais tus khuv leej nws thiab tuaj cuag peb tus Tswv Ntuj tus kheev zam tsis tag.
8 Kuv tswv yim tsis yog nej tswv yim thiab nej xub ke tsis yog kuv xub ke, Huab Tais tsa ncauj hais li ntawd.
9 Vim lub ntuj siab dua daim av, li ntawd, kuv xub ke siab tshaj nej xub ke thiab kuv tswv yim tshaj nej tswv yim.
10 Vim nag thiab daus nqes puag saum ntuj los, nws tsis lam thim rov qab yog tsis ntxaum daim av, ua taus num, nthaw taus kaus, pub taus noob rau tus nrom qoob thiab mov rau tus yuav noj.
11 Kuv lo lus tawm ntawm kuv lub ncauj kuj tib yam, nws tsis rov qhuav nquas los cuag kuv, yog nws tsis ua li kuv xav, tsis ua tsheej li kuv xa mus.
  • Zaj nyeem 6 : Npas Lws 3,9-15.32-4, 4
9 Tig mloog, His Xais Lais, cov lus ciaj sia, cuab ntsej los kawm kev thoob tsib.
10 Tim li cas His Xais Lais, koj thiaj poob rau yeeb ncuab av ? Nyob laus rau pej kum teb ?
11 Ua cas cia tej tub tuag kis yus ? Yuav mus ciaj neej nrog cov nyob dab teb ?
12 Vim koj tau tso lub hauv paus thoob tsib pov tseg.
13 Koj lam taug Tswv Ntuj xub ke, koj yuav nyob thaj yeeb mus ib txhis.
14 Los nrhiav lub chaw kev thoob tshib nyob, kev txawj kev ntse thiaj paub lub chaw siav ntev, koj lub chaw pom kev thiab kev nyob thaj yeeb.
15 Leej twg pom qab kev thoob tsib chaw nyob, nkag tau hauv nws txhab kub ?
32 Tus paub puas tsav yam thiaj paub kev, tus muaj tswv yim thiaj nrhiav tau. Nws twb npaj av tos lawm puag ntxov ub, muab tsiaj txhu los nyob.
33 Nws xa qhov pom kev tuaj, thiaj txawm qhov pom kev ; thaum nws hu, qhov pom kev mloog nws laim mos nyoos.
34 Tej hnub qub ntsais tsias hom khaj zov hmo.
35 Nws tsa suab hu, cov hnub qub teb : “Peb nyob ntawm no !” Lawv hom khaj ntsais tsias qhua tus tsim tau lawv.
36 Yog nws peb tus Tswv Ntuj, dua nws tsis muaj lwm tus pauv tau.
37 Nws nrhiav tau txoj xub ke txawj ntse, nws qhia nws tus tub txib Yas Kos, His Xais Lais, tus nws hlub.
38 Vim li, nws tshwm sim los saum daim av, los ciaj leej tib neeg.
1 Kev thoob tsib yog phau ntawv teev Tswv Ntuj lus qhuab qhia, txoj cai nyob mus ib txhis ; tus twg mloog nws txais txoj sia, tus twg tso nws pov tseg ploj tuag tas ;
2 Thim xav los cuag nws, Yas Kos, tsawv nkaus nws, nrog nws mus taug txoj kev kaj, mus ntsib nws kev pom kev.
3 Txhob xyeeb koj lub koob meej rau lwm tus neeg, koj teej tug rau lub teb chaw pej kum neeg.
4 Peb hmoov zoo His Xais Lais, peb twb paub ntsoov yam xis Tswv Ntuj siab.
 
  • Zaj nyeem 7 : -Es Xes Kias 36,16-17a.18-28
16 Ua ciav Huab Tais lo lus hais rau kuv li no :
17 Av luaj neeg leej tub, tsev His Xas Lais cov nyob saum lawv daim av tau  kis paug vim lawv txoj xub ke thiab lawv tes num yam lawv txoj xub ke qias paug rau ntawm kuv xub ntiag.
18 Kuv nchuav tag kuv kev npau rau lawv, vim lawv ua ntshav ntws saum daim av thiab nrog lawv cov huab tais dab kis paug daim av.
19 Kuv thiaj muab lawv xa rau zeej tsoom ri thoob hauv tej teb chaws yam nkaus lawv txoj xub ke thiab tej num ntag kuv txiav txim rau lawv.
20 Nws tawm mus rau tej zeej tsoom nyob ntawd, lawv rhuav kuv lub npe ntshiab, thaum luag hais lawv : Yog Huab Tais haiv neeg cov no, tawm hauv nws thaj av !
21 Kuv tsuas txuag kuv lub npe ntshiab uas tsev His Xas Lais lawv rhuav ntawm zeej tsoom uas lawv tuaj nyob no.
22 Vim li, hais rau tsev His Xas Lais : “Huab Tais Tswv Ntuj hais li no : Tsis tim nej, kuv, tus txhim tsev His Xas Lais, hos vim kuv lub npe ntshiab nej tau rhuav ntawm zeej tsoom nej thiaj tuaj li no. 
23 Kuv yuav ua yim ntshiab kuv lub npe loj, lub rhuav ntawm zeej tsoom nej tau rhuav hauv nruab nrab lawv ; zeej tsoom yuav paub meej tias kuv yog Tswv Ntuj, thaum kuv yuav ua ntawm nej rau lawv qhov muag pom kuv ntshiab, Huab Tais Tswv Ntuj lus.
24 Kuv yuav coj nej ntawm zeej tsoom, kuv yuav sau nej ntawm tas tej teb chaws, kuv yuav coj nej los rau nej thaj av.
25 Kuv yuav hliv dej hu saum nej, nej yuav huv tas nej tej ntsu paug, kuv yuav yaug nej ntawm tas nej tej huab tais dab.
26 Kuv yuav pub ib lub siab tshiab rau nej thiab pub ib tug plig tshiab nruab nrog rau nej, kuv yuav thau lub siab pob zeb ntawm nej cev nqaij, pub lub siab neeg rau nej.
27 Kuv yuav pub kuv tus plig rau nej nruab nrog, kuv yuav coj kom tau nej  mus raws kuv kev qhuab qhia, hwm thiab ua raws kuv tus txhooj.
28 Nej yuav nyob hauv thaj av kuv muab pub rau nej cov yawg koob. Ntawm nej rau kuv, yog haiv neeg ; ntawm kuv yuav yog rau nej, Tswv Ntuj.
Los Mas 6,3b-11
3 Ntshai peb tsis paub tias tas peb cov tau ntxuav plig hauv Leej Pleev Yes Xus, peb tau ntxuav plig hauv nws kev tuag. 
4 Lub cim ntxuav tau faus peb nrog nws ntawm kev tuag, Leej Txiv lub hwj chim tsa Leej Pleev sawv tsees ntawm tsoom tub tuag los kom xwv peb thiab peb mus raws lub neej tshiab.
5 Yog peb los ciaj tib tsob thooj nkaus li nws txoj kev tuag, hauv kev ciaj rov los kuj yuav tib yam rau peb thiab.
6 Paub meej tias tus qub neeg hauv peb tau raug dai ntoo cuam nrog nws kom mus thim peb lub cev txhaum kom peb txhob ciaj kev txhaum qhev.
7 Yog li ntawd, tus tuag lawm ncaj ncees tu nrho kev txhaum.
8 Yog peb tuag nrog Leej Pleev, peb ntseeg tias peb yuav ciaj sia nrog nws.
9 Paub meej tias Leej Pleev sawv tsees ntawm tsoom tub tuag tsis txawj tuag ntxiv, kev tuag tsis raug nws lawm.
10 Tos tuag, tuag rau kev txhaum ib zaug khee hlo ; tos nws ciaj, ciaj rau Tswv Ntuj.
11 Rau nej tib yam, xam tias nej tus kheej ib fab tuag rau kev txhaum, ib fab ciaj rau Tswv Ntuj hauv Leej Pleev Yes Xus.
  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 24,1-12
1 Xas Npas Tos xiab ib tseem ntxov yuav kaj ntug, cov poj niam npaj tshuaj tsw qab lawv nqa mus tom qhov ntxa.
2 Lawv pom daim txiag zeb dov rau ntawm ib sab lub rooj ntxas lawm
3 Lawv chaws mus nrhiav tsis tau Huab Tais Yes Xus lub cev lawm.
4 Ib sij huam, lawv tsis paub ua zaj twg txog qhov no, ua ciav ob tug txiv neej hnav tsoos ci ntsha iab sawv ze ntawm lawv.
5 Ua lawv ntshai tas, dauv ntsej muag rau hauv av ; nkawd hais rau lawv: “Tim li cas nej nrhiav tus ciaj hauv cov tuag ?
6 Nws tsis nyob ntawm no, nws twb sawv los lawm. Nej puas nco thaum nws tseem nyob Nkas Lis Lais, nws tau hais li cas rau nej ?
7 Hais li no : neeg Leej Tub yuav tau raug ntes hauv cov tib neeg txhaum txhais tes thiab muab dai saum nkhib ntoo, hnub peb yuav sawv tsees los”
8 Ua lawv nco txog nws cov lus.
9 Rov tom ntxas los txog, lawv tham li rau pab Kaum Ib thiab rau lwm cov.
10 Lawv yog Mab Liab Mas Ntas Las, Zag, thiab Yas Kos tus Mab Liab thiab lwm cov nrog lawv ; lawv hais li ntawd rau cov Hauv Paus Xa Lus.
11 Lawv saib cov no hais ib co lus li hais dab neeg, lawv tsis ntseeg cov no.
12 Pob Zeb txawm sawv tsees tso sas ntws mus tom ntxa khoov mus xauj tsuas pom cov pluaj ntaub khi xwb, yog ib yam xwm txawv tej kawg, nws rov qab los tsev lawm.

0 commentaires: