COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 28/03/13 
Hnub 5 Ntshiab, Huab Tais tsim lub Cim Yug
  • Zaj nyeem 1 : Kev Tsiv 12,1-8.11-14
1 Huab Tais hais rau Mos Ses thiab As Has Loos nyob Hais Nkws Tos teb :
2 Lub hli no yog lub thawj ntawm cov hli rau nej, nws yog lub thawj ntawm cov hli qhib xyoo.
3 Hais rau tag txoos npoj His Xais Lais hais tias : xiab kaum lub hli no kom lawv ntes ib yig ib tug tsiaj me, ib tug tsiaj me rau ib lub tsev.
4 Yog lub tsev tsawg dhau rau tus tsiaj me, nws koom nrog tus nyob ze ntawm nws tog tsev nej ntsuas raws neeg ib leeg ib lub ncauj noj tus tsiaj me.
5 Yog ib tug thav txiv ib xyoos tsiaj tsis muaj chaw xyeej nej xaiv rau nej ntawm tus yaj los tus tshis,
6 Nej hom cia rau nej mus txog hnub xiab kaum plaub lub hli ntawd, tag txoos npoj His Xais Lais muab hno ua ntej ob tog tsaus ;
7 Kom lawv cug ntshav, muab pleev rau ob tug ncej qhov rooj thiab saum tus tab hauv cov tsev lawv npaj noj ;
8 Lawv txhiab cov nqaij noj hmo ntawd nrog ncuav tsis nphoo xab thiab noj zaub iab ntxiv rau.
11 Li ntawd, nej noj siv sia ntawm duav, khau khiab ko taw thiab pas nrig ntawm tes, nej noj nrawm nroos, ntawd yog cim Hla rau Huab Tais.
12 Kuv yuav hla Hais Nkws Tos teb hmo ntawd, kuv yuav ntaus Hais Nkws Tos teb tus me nyuam hlob txij tib neeg txog rau tsiaj thiab tiv Hais Nkws Tos cov tswv ntuj, kuv, Huab Tais, kuv yuav phua txim.
13 Ntshav ntaus cim rau nej saum cov tsev tias ntawd yog nej thiab kuv pom ntshav, kuv hla plaws nej, yuav tsis muaj tus hauv nej raug xwv txheej rhuav tshem thaum kuv ntaus Hais Nkws Tos teb.
14 Hnub ntawd yog ib hnub nej cim ntsoov cia rau nej thiab ua ib lub hmoov rau Huab Tais rau nej tej tub ki yog tus cai nej yuav hwm mus ib txhis.


  • Zaj nyeem 2 : 1 Kos Lis Nthos 11, 23-26
23 Yam kuv khaws tau ntawm Huab Tais, kuv muab rau nej, hmo nws raug ntes, Huab Tais Yes Xus tuav lub ncuav mov
24 Nws ua ntuj tsaug tas, muab ntais nws hais tias : nov yog kuv lub cev lub pub nej, nej ua li ntawd kev nco kuv txiaj ntsim
25 Lub ntim kuj tib yam, thaum noj hmo tas, nws hais tias : lub ntim no yog cog lus tshiab hauv kuv ntshav, nej ua li ntawd thaum twg nej haus nco kuv txiaj ntsim
26 Thaum twg nej noj lub ncuav mov no thiab haus lub ntim no, nej tshaj Huab Tais kev tuag mus txog thaum nws tuaj

  • Zam Ntawv Moo Zoo 13,1-15
1 Ua ntej lub Hmoov Hla, Yes Xus paub tias nws lub sij hawm hla ntiaj teb no mus cuag Leej Txiv los txog lawm, nws hlub nws cov neeg nyob ntiaj teb hlub mus txog qhov kawg.
2 Ntawm pluas hmo, dab phem twb nkag hauv Xis Mos Nos Is Kas Los siab kom muab nws rau luag ntes,
3 Paub ntsoov tias Leej Txiv tso tag txhua yam hauv nws txhais tes, nws tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj thiab yuav mus cuag Tswv Ntuj,
4 Nws sawv tsees ntawm pluas hmo muab nws tsoos tsho teeb cia thiab nthos ib daim ntaub los sia ;
5 Nws hliv dej rau hauv phiab pib ntxuav cov thwj tim taw thiab so nrog daim ntaub nws sia.
6 Thaum nws txog ntawm Xis Moos Pob Zeb, tus no hais nws : “Huab Tais, koj ntxuav kuv tus no ko Taw ?”
7 Yes Xus teb hais rau nws : “Qhov kuv ua, zim txwv no koj tsis tau paub, tom qab koj mam to taub.”
8 Pob Zeb hais rau nws : “Tsis, tsis pub koj ntxuav kuv taw kiag li.” Yes Xus teb rau nws : “Yog kuv tsis ntxuav koj, koj tsis muaj feem nrog kuv.”
9 Xis Moos Pob Zeb hais rau nws : “Huab Tais, ua no tsis yog ko taw xwb, tes thiab taub hau tib si.”
10 Yes Xus hais rau nws : “Tus twg da dej tas, tsis ntshaw ntxuav lawm, nws huv tag tsuas tshuav ko taw ; nej puav leej huv tiam sis tsis tas tus.”
11 Nws paub tus muab nws rau luag ntes, nws thiaj hais tias nej tsis huv tas tus.
12 Thaum nws ntxuav lawv taw tag, nws los hnav nws cev tsoos thiab rov mus ntawm rooj mov, nws hais rau lawv : “Nej puas paub yam kuv ua rau nej ?
13 Nej li, nej hu kuv ua Xib Hwb thiab Huab Tais, nej hais zoo kawg, kuv yog.
14 Yog tias kuv, Huab Tais thiab Xib Hwb ntxuav nej ko taw, nej thiab, nej yuav tsum ntxuav ib leeg ko taw rau ib leeg ;
15 Kuv muab ib tug piv txwv rau nej, kom nej ua li ntawd, yam li kuv ua rau nej.


0 commentaires: