Rau hnub chiv tim 03 lub 3 hlis 2013


Tsoom phooj ywg Hmoob mloog Tswv Ntuj lus,


Peb txoj kev ua neej hauv lub ntiaj teb tsis niaj hnub yooj yim li peb lub siab ntshaw los lub siab xav. Leej twg los twb yuav tsum mob siab siv zog ntsos mus khwv thiaj muaj noj muaj haus yug yus tej poj niam tub se, txhawb tsa yus lub cuab lub yig kom xws lub teb lub chaw, ua neej xws luag. Thiaj hais tias ua neej nyob saum daim npoo av tsis yog tau zoo. Tsis muaj tus yuav dim txoj kev khwv siv zog, txog siav, nyiaj tshaib yoo nqhis, tiv tshav tis nag, ua luag qhev, raug luag ntxub, raug luag tsawm…

Peb hnov zaj nyeem hauv phau Ntawv Kev Tsiv hnub no, hais txog Mos Xes txoj kev khwv noj khwv haus. Peb tsis muaj sij hawm los piav txog Mos Xes lub neej rau ntawm no. Nej mam mus ntshawb nyeem hauv phau Ntawv Kev Tsiv yuav muaj txhij thiab ntxaws dua. Mos Xes ua lub neej laus nkoos txwm 120 xyoo li Hmoob niaj txhis piv lus, nws mam tso lub ntiaj teb tseg. Hauv nws lub neej muaj peb toom yuav piav. Hnub no, peb tsuas hais me me txog nws lub neej xwb : yav thaum tseem yau mus txog 40 xyoo, yav hluas txij 40 mus txog rau 80 xyoo thiab txij 80 mus txog nws sawv ua luag txwj luag laus coj tsoom His Xais Lais hla hav suab puam 40 xyoo, xam tag nrho 120 xyoo. Thaum yau, Mos Xes tau kawm txuj nrog vaj ntxwv Fas Las Oos cov tub ua ib nqag hauv vaj ntxwv loog. Vim Mos Xes los ua vaj ntxwv ib tug tub sau, nws tau kawm txuj sawv tsheej vaj ntxwv ib tug tub cag, ua vaj ntxwv ib tug lwj txheeb. Vaj ntxwv Fas Las Oos tau xa nws mus tuav xam saib tas zeej tsoom tub mab tub qhe, txhim zej kho zos tsa lub teb chaws Hais Nkws Tos kom vam meej. Zeej tsoom tub mab tub qhe tsis lawm leej twg, hos yog Mos Xes tej kwv tij neej tsa His Xas Lais. Muaj ib hnub, nws pom cov kwv tij His Xais Lais raug ib tug thawj peeb Hais Nkws Tos tsim txom ntawm lub luag hauj lwm. Txawm mob nws siab qeeg qas daws, nws txawm muab tus peeb tua tuag faus tom hav suab puam. Mos Xes paub nws plaub mob, fij no vaj ntxwv Fas Las Oos yuav tsis lam zam rau nws ib zaug, ces xij lau, cia qiv kauv txhais tsuav yus ciaj xwb. Nws thiaj xuas kev khiav mus nkaum rau Mas Dias teb lawm. Nws txawm mus poob rau hauv ib tug yawg hu ua Zes Raus tsev. Yawg Zes Rau ua txiv leej choj nyob Mas Dias, nws muaj 7 leej ntxhais. Nws txawm cia li yuav Zes Raus ib tug ntxhais ua poj niam, tus hu ua Xis Pos Las. Mos Xes niaj hnub mus zov nws yawm txiv cov tsiaj nog zaub ib hnub dhau ib lub tiaj, ib lub tshav zaub mus rau lwm lub tshav ua li ntawd ntev niaj ntau xyoo mus txwm li 40 xyoo. Muaj ib hnub, nws coj tsiaj nog zaub mus txog lub roob Hos Les. Ua ciav, nws pom ib tauv khaub cig nplaim ua tsaj phov tsis txawj kug lauj, nws tsis paub xyov yog tus tsi. Nws thiaj nyas mus xauj kom ze pom saib, tus tsav tsi yuav txawv tag npaud. Ua ciav, hnov ib lub suab hu nws npe. Nws thiaj mam paub lub suab hu nws npe ntawd yog nws cov yawg koob tus Tswv Ntuj lub suab.

Hmoob twb hais kam : tsis txhob twv ntuj twv teb, twv dej twv taws. Hmoob yeej ib txwm ntseeg muaj Ntuj nyob saud, Ntuj pom. Leej twg nkhaus lam liam tib neeg, tus neeg dag txawm dag yeej luag lwm tus tib neeg, los yuav dag tsis tau Tswv Ntuj. Tej niam tej txi thiaj cob qhia tej tub ki kom ua neeg nquag thiaj muaj noj muaj haus. Tsis txhob ua neeg tub nkeeg thiaj tsis tshaib thiab tsis nqhis, tsis mus thov khawv noj, tsis mus ua tub sab tub nyiag luag teej luag tug. Yus ob txhais tes, yus lub dag lub zog khwv tau li cas, zoo siab hlo noj li ntawd. Tsis txhob ua neeg dag, txhob ua neeg siab dub siab nkhaus mus huab noj huab haus, txhav luag teej tua neeg. Yuav ua neeg siab ncaj ncees, ua tag nrho tus mab tus sua, tus hlob tus yau sawv daws kwv tij kwv npawg. Yuav tig mus yoog Mos Xes hlub leej tib neeg, tus poj niam, tus txiv neej nws cev tes pab tag nrho. Peb pom Mos Xes muaj lub siab hlub nws cov neeg His Xas Lais, pab lawv kom lawv dim ntawm cov thawj rab nplawm thiab tus quab muab lawv tsim txom ua qhev nyiaj tshaib yoo nqhis. Nws kuj tau yuam kev, ua neeg siab ceev tua neeg. Tiam sis Tswv Ntuj pom tag, Tswv Ntuj pom nws siab ceev thiab pom Fas Las Oos lub siab lim hiam, tsim neeg txaus ti txha nkaus. Tswv Ntuj pom cov thawj Hais Nkws Tos quab yuam tsoom His Xas Lais. Tswv Ntuj thiaj cev tes tuaj tso tsoom tub ki His Xais Lais kom dim ntawd Fas Las Oos kev quab yuam. Tiam sis, Tswv Ntuj tsis coj tsis ua li tib neeg zaj lim hiam ib yam Fas Las Oos, tsis quab yuam neeg li cov thawj Hais Nkws Tos thiab tsis cib nyeej tua neeg li Mos Xes. Peb thiaj yuav tsum mloog Tswv Ntuj cov lus, Tswv Ntuj hais rau Mos Xes : “8 Kuv nqes los tso lawv dim ntawm cov Hais Nkws Tos xib teg kom coj lawv tawm thaj av ntawd los mus rau thaj av dav thiab av zoo qoob, mus rau thaj av muaj mis thiab zib ntws nto, mus Kas Nas Has teb. 10 Koj mus tam sis no ! Kuv xa koj mus cuag Fas Las Oos : koj coj kuv haiv neeg, His Xais Lais cov tub ki, tawm Hais Nkws Tos teb KT 3,8.10.” Tswv Ntuj yog tus nqes los tso tsoom tub ki His Xas Lais dim kev ua qhev. Tim li cas Tswv Ntuj tsis mus ua txoj hauj lwm Tswv Ntuj tus kheej kom tiav kiag ? Tswv Ntuj ho yuav vam Mos Xes tus ciaj caub nrog Fas Las Oos kom rov mus cuag Fas Las Oos, mus ua tus coj His Xas Lais kev khiav los ? Peb twb paub tias Tswv Ntuj muaj hwj huam loj, ua cas Tswv Ntuj ho yuav vam txog Mos Xes, ib tug tib neeg tsis muaj peev xwm dab tsi. Mos Xes los twb ntshai tuag nws thiaj khiav nkaum kom Fas Las Oos nrhiav tsis tau nws tua. Puas yog Tswv Ntuj coj Mos Xes mus txhob rau Fas Las Oos tua ? Tsis yog li ntawd. Yog peb xav li ntawd, peb tsuas xav li neeg xav, peb tsuas xav raws li peb lub siab nqaim siab me, qhov peb ntshai, xav raws li zaj tswv yim tws thiab twm xeeb xwb. Vim li ntawd, peb yuav cuab pob ntseg mloog Tswv Ntuj lus. Tswv Ntuj zaj yog zaj ncaj, rau leej tib neeg twg tus His Xas Lais los tus Hais Nkws Tos twb haum twb yuav tau, siv tau. Tswv Ntuj zaj yog zaj loj thiab dav, leej twg twb qhuas twb hwm thiab twb ntshai. Mos Xes yog thawj tug hwm Tswv Ntuj, qhuas Tswv Ntuj thiab ntshai Tswv Ntuj. Mos Xes thiaj tau thaiv nws ntsej muag kom txhob pom Tswv Ntuj, vim Mos Xes hwm Tswv Ntuj loj, nws tsis tsim nyog pom Tswv Ntuj nws thiaj thaiv nws ntsej muag. Fas Las Oos kuj tsuas ntshai Tswv Ntuj ib leeg kheej thiab hwm Tswv Ntuj ib leeg. Tswv Ntuj zaj ua rau neeg ntshai thiab tawv tsis dhau, ua rau Fas Las Oos qhib ncauj yuam kom Mos Xes cia li coj tsoom His Xas Lais khiav tam sim, tsam Fas Las Oos lam raug Tswv Ntuj npau taws, yuav raug Tswv Ntuj nplua. Tswv Ntuj zaj tos nkawd nco twb kho tau Mos Xes thiab Fas Las Oos nkawd kev sib ntxub rov sib haum xeeb. Tswv Ntuj zaj ua rau Mos Xes muaj kev cia siab tuag nthi rau Tswv Ntuj. Thaum ua ntej, Mos Xes yeej tsis lam paub thiab tsis lam to taub xyov Tswv Ntuj yog leej twg. Ziag no, Mos Xes paub Tswv Ntuj muaj npe : “Yog kuv tus yuav yog”. Mos Xes pom qab mus hais qhia rau tsoom tub ki His Xas Lais. Tswv Ntuj zaj qhib Fas Las Oos siab los thim xav pom tias nws tsis muaj hwj huam, Tswv Ntuj xwb yog tus muaj hwj huam loj tas nrho ; ua rau Fas Las Oos thov ceev nrooj, tso kev cia tsoom tub ki His Xas Lais mus nyob twj lij rau lawv teb chaws thiab tseem muab nyiaj txiag ntiav lawv tawm, pua lawv taw mus. Hauv lub Caij 40 no, peb yuav mloog Tswv Ntuj lus kom zoo ib yam Mos Xes thiab Fas Las Oos, los sib haum xeeb ntawm peb tej kev sib cav sib ceg hauv peb lub cuab lub yig, sib haum xeeb ntawm peb tej lus xaiv lus ncua ua plaub ua ntug hauv peb tsoom kwv tij neej tsa. Peb yuav hwm Tswv Ntuj thiab ua li Tswv Ntuj siab nyiam ib yam Fas Las Oos twb tawv tsis dhau Tswv Ntuj.
Kev mloog Tswv Ntuj lus, tsis yog mloog ib zaug yuav txaus. Tus mloog Tswv Ntuj lus, nws yuav tau mloog Mos Xes lus, mloog cov yaj saub lus thiab qhov kawg mloog Yes Xus lus thiab ua li Yes Xus hais kom ua. Yus hnov Tswv Ntuj lus tag, yus paub Tswv Ntuj zaj lus qhia, xav kom yus ua tau raws li Tswv Ntuj siab nyiam, coj tau lub neej muaj txiag muaj ntsig. Tus mloog Tswv Ntuj lus, nws yuav vam txog Tswv Ntuj lub zog pab nws. Tus vam txog Tswv Ntuj pab, nws yuav khiav khuav khaub zig Tswv Ntuj tas zaj tas zog ; tsis yog ib zaug los kaum zaus, tiam sis txhiab pua zaus tag nws sim neej. Vim li no, peb mloog Huab Tais Yes Xus tej lus qhuab qhia ib zaug, ob zaug los kaum zaus kuj tsis txaus peb. Peb yuav vam, yuav thov Huab Tais Yes Xus tej txiaj ntsim txhiab pua zaus pab peb kom tag peb sim neej.

Hnub no peb hnov Huab Tais Yes Xus qhuab qhia li no rau cov neeg tuaj ntsauv nws. Muaj ib pab neeg Nkas Lis Lais tseem tab tom sib sau ua lub txoos txi ntuj. Lawv npaj tau ib co txim yuav coj los txi rau Huab Tais. Tiam sis pab neeg Nkas Lis Lais no, yog ib pab sawv tiv thiab tua cov tub rog neeg Los Mas. Vim lawv tsis nyiam cov Los Mas tuaj kav lawv teb chaws. Thaum lawv tuaj sib sau teev ntuj, lawv raug Pis Las Tos txhij tub rog Los Mas muab lawv puav tua tuag tas. Muaj neeg tuaj hais qhia Yes Xus hnov. Yes Xus teb rau lawv : Nej xav tias cov Nkas Lis Lais no muaj txhaum dua lwm cov Nkas Lis Lais, vim li ntawd lawv thiaj raug tsim txom ? 3 Kuv hais rau nej, tsis yog li ntawd, tiam sis yog nej sawv daws tsis hloov siab, nej yuav raug puas ntsoog tib yam nkaus. LK 13,2-3.” Peb hnov Yes Xus cov lus no, yog ib co lus qhuab qhia peb lub tswv yim kom xav tau qhov ncaj ncees qhov yog. Tsis txhob xav yuam kev, txhob xav ib zag tswv yim nkhaus cees xu das puag tom tej. Muaj ntau zaus, peb leej tib neeg lub tswv yim thiab tej siab ntsws xav tau tej zaj niag nkhaus cees thiab xu das tsis yog kev yog cai, tsis zoo yuav. Tej zaj tswv yim thiab tej siab ntsws nkhaus no ua rau peb tib neeg yuam kem loj. Yus rov ua rau yus txhawj, yus rov ua rau yus txom nyem thiab yus tseem rov txo yus txoj sia kuj muaj. Yog peb mloog Huab Tais Yes Xus lus qhuab qhia, peb yuav muaj Huab Tais Yes Xus lub txiaj ntsim pab daws peb tej kev txhawj xeeb, pab peb tiv kev txom nyem thiab ua tau peb txoj sia loj tuaj tiag tiag. Huab Tais Yes Xus lub txiaj ntsim pab peb yog pab kom peb lub tswv yim tsis yuam kev, kom peb xav tau qhov ncaj qhov yog ; pab kom peb lub siab loj tiv taus kev txob kev txhawj, tsis ntshai zaj dab ntub npau suav phem ; pab kom peb ua lub neej tsim txiaj, sib haum xeeb, sib hlub, muaj zog hla dhau kev sib cav sib ceg, ua kawm to qab, tsis cib nyeej, ib leeg txawj zam rau ib leeg. Huab Tais Yes Xus qhia tias kom peb tsis txhob yuam kev muab txim txhaum nog ntxiv rau pab Nkas Lis Lais raug Pis Las Tos tua tuag. Lawv tsis muaj txhaum loj dua cov Nkas Lis Lais. Vim tseem muaj lwm cov Nkas Lis Lais tsis nyiam cov neeg Los Mas. Tiam sis lawv tuaj tsis ncaj hnub ntawd, lawv thiaj tseem ciaj sia nyob rau lwm thaj chaw. Lawv tseem yuav npaj, yuav nyas quav txias tua Pis Las Tos kom pauj tau lawv cov neeg. Ntawm Pis Las Tos los kuj tib yam nkaus, nws yeej paub ntsoov tias tseem tshuav yeeb ncuab coob leej yuav nrhiav tua kom tag. Yes Xus thiaj qhia hais tias : “Yog nej sawv daws tsis hloov siab, nej yuav raug puas ntsoog tib yam nkaus LK 13,5.” Tas nrho 2 pab neeg, cov Nkas Lis Lais thiab Pis Las Tos yuav tsum hloov siab tshiab.
Ntawm peb tus kheej kuj tib yam nkaus. Yog peb tsis nrauj peb lub tswv yim lim hiam, tsis hloov peb lub siab neeg nkhaus no, peb yuav tsis muaj kev nyob tiaj tus thaj yeeb. Yog peb tsis khaws Huab Tais Yes Xus lo lus coj peb kev ua neej, txawm peb yug ua neej rau tiam neej twg kuj xij : tus neeg nkees, yuav tuag nws txoj kev tub nkeeg, tus tub sab, yuav this nws kev tub sab tuag, tus siv ntaj siv riam yuav tuag hniav ntaj hniav riam…Tus neeg tsis mloog lus, tsis thim los yuav lub siab tshiab, tsis nrauj nws lub siab phem, nws zoo li tsob txiv ncuav pias tsis txi txiv nkim av dag. Huab Tais twb xav muab txiav pov tseg los Huab Tais ua siab ntev tos rov lwm xyoo saib puas txi tau txiv. Vim tus tub zog tseem khuv xim xav tu tsob txiv kom kawg siab, ncaws av npoog hauv paus thiab nphoo chiv rau tos rov lwm xyoo fim nws yuav txi tau txiv.

Ib tsoom phooj ywg, peb pom Tswv Ntuj muaj hwj huam tas nrho, tiam sis Tswv Ntuj vam txog Mos Xes, tus tib neeg tsis muaj hwj huam cev nws tes mus tso His Xas Lais tawm ntawm chaw raug txim, raug quab yuam ua qhev. Huab Tais twb txiav siab muab tsob txiv ncuav pias nkim av tsis txi txiv txiav pov tseg los Huab Tais ua siab ntev yuav tus tub txib lus, tos tus tub txib ua txhij ua txhua tu kom kawg siab kawg ntsws saib tsob txiv ncuav pias puas txi…Cov lus peb mloog no, yog Tswv Ntuj cov lus qhib peb lub tswv yim thiab peb lub siab. Peb yuav tsis txhob muab peb lub neej los mus xyaw zaj dab ntub npau suav phem, tsis txhob muab kev txhoj kev txhaum, kev khaum los kev raug dab li ub li no nog rau peb lub cev ntaj ntsug ris. Peb lub cev ntaj ntsug thiab zaj dab ntub npau suav yog ob yam sib txawv, nyias muaj nyias kab nyias kev taug. Neeg lub cev ntaj ntsug tau zoo nyob los puas muaj txiab nkeeg tsis yog tim koob hmoov los puas muaj txim txhaum thiaj khaum li Hmoob hais. Yog peb tseem ntseeg li ntawd, peb tseem tsis tau dim txoj qub kev cai, tsis tau ciaj ib tug neeg ntseeg Yes Xus. Peb tseem ua neeg lag ntseg, tsis hnov Huab Tais Yes Xus lo lus qhia hnub no. Peb pom Tswv Ntuj muaj hwj huam loj, Tswv Ntuj tseem vam txog tus tsis muaj hwj huam dab tsi los ua Tswv Ntuj txoj hauj lwm. Peb twb yog tus tsis muaj hwj huam dab tsi, Tswv Ntuj tshoj peb los teev Tswv Ntuj. Yog peb vam Tswv Ntuj lub zog pab peb, ces lub tswv yim peb xav, lo lus peb hais, txoj dej num peb cev tes ua yuav muaj Tswv Ntuj lub hwj huam loj. Mos Xes to taub Tswv Ntuj lub npe mus li ntawd : “Kuv yog tus yuav yog”. Mos Xes lo lus hais thiab Mos Xes txhais tes ua yog Tswv Ntuj tus “Kuv yog tus yuav yog” lo lus hais thiab txhais tes ua. Yog peb mloog lus, peb yuav tso siab rau Yes Xus lo lus qhia. Yog peb tso siab rau Yes Xus, peb yuav mloog Huab Tais cov tub txib lus. Vim cov tub txib lus yog Huab Tais lus. Lawv yuav pab kom peb tawg paj thiab txi txiv tau rov lwm xyoo Huab Tais yuav rov tuaj de txiv.

Le 28.02.2013                                Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: