Rau hnub chiv tim 17 lub 3 hlis 2013


Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg Hmoob,

Peb nyob hauv lub lis piam 5 lub caij 40. Hnub no peb tsuas hais ob peb los txog tsab ntawv Moo Zoo, Zam tau sau tseg. Yes Xus nrog nws cov thwj tim nce mus pem Yes Lus Xas Les, mus ua lub hmoov “Tsev tsam phooj, fête des Tentes, the Tabernacles feast ” nco txog thaum ub lawv cov yawg koob tsa cov tsev tsam phooj hla hav suab puam 40 xyoo. Lub hmoov “Tsev tsam phooj” ua thaum lub caij sau qoob tas, lub 9 hlis ntuj. Yuav tsum paub tias, tau ntev los, cov txwj laus Fas Lis Xais, cov thoob xwm thiab cov xib hwb qhia Ntawv Ntshiab nrhiav ib lub zoo sij hawm kom tau kev ntes Yes Xus. Vim lawv pom Yes Xus tsis caiv hnub Xas Npas Tos raws li Mai Xes txoj cai. Yes Xus pheej kho neeg mob, kho neeg dig muag hnub caiv pheej tsis caiv. Yes Xus tseem muaj cuab kav hu Tswv Ntuj ua nws Leej Txiv. Tsis tau pom dua ib tug neeg muaj ntsej muag npaum Yes Xus. Ntawm tsoom pej xeem, lawv ho xav txawv cov txwj laus. Tsoom pej xeem pom Yes Xus ua hwj huam, ua tau tej yam tib neeg tsis muaj peev xwm ua, lawv qhuas Yes Xus. Lawv pom Yes Xus ua tau hwj huam muaj mov muaj nqaij noj tsis tag. Lawv xav tsa Yes Xus ua vaj ntxwv kav His Xais Lais. Lawv yuav tsis tau cev tes niaj hnub mus khwv tiv tshav tiv nag, lawv yuav tau zoo nyob pw xwb los tau noj lawm. Muaj neeg coob caum Yes Xus nrhiav Yes Xus, ua rau cov txwj laus txhawj thiab khib rau Yes Xus. Lawv kuj tsis txaus siab vim Yes Xus yuam kev ob peb zaug lawm. Yes Xus twb tsis hwm Mai Xes txoj cai raws li cov thoob xwm thiab cov xib hwb qhuab qhia. Ua rau lawv sib cav tau tawg ua ob peb pab. Yes Xus nrog nws cov thwj tim nyob hauv lub tuam tsev teev ntuj ua lub hmoov tsev tsam phooj tsis tau tag.

Tom thawj, lawv nrhiav tau ib zaj plaub tsa lawv tw ntxiab, cuab lawv zog. Cov txwj laus ntes tau ib tug poj niam deev hluas nraug cab tuaj sawv nruab nrab ntawm Yes Xus thiab ib tsoom neeg : “Xib Hwb, tus poj niam no, ntes tau thaum tseem deev hluas. 5 Nyob hauv peb txoj cai, Mai Xes hais tseg yog muaj li tiag, kom xuas zeb tua. Ntawm koj ne yuav hais li cas ?” Lawv tos ntshis saib Yes Xus yuav teb lawv cov lus nug mus zaj twg. Yog Yes Xus tseem rov hais ib los txawv rau lawv hnov, piv li rhuav Mai Xes txoj cai, ces lawv tau cai muab Yes Xus zoj kiag. Saib Yes Xus yuav npuab lawv zaj, ib tug poj niam deev hluas nraug, txhaum txoj cai. Kawg muab cab tom tshav puam rau sawv daws xuas zeb lawg kom tuag. Yog Yes Xus yuav li lawv zaj, nyaj Yes Xus tseem yuav dim zaum no. Yog Yes Xus rhuav Mai Xes txoj cai li cas, lawv yuav liam cuag Yes Xus saib tsis taus lawv muab lawv rhuav tib yam. Lawv sib hais haum tas muab Yes Xus puav kom ti ntsa hnub ntawd tsis pub dim. Tiam sis Yes Xus tsis nrog lawv sib cav. Yes Xus twb tsis tsa muag ntsia lawv, nyo taub hau twj ywm mloog lawv tsawm kom siab nqig, lawv ua cuag lawv muaj ntsej muag loj kawg, cav thiab nthe li ub li no, ua heev diam. Yes Xus thiaj tsa hau los caw lawv xav tswv yim kom thoob kom txaus ua ntej lawv yuav tua ib tug neeg muaj txhuam : “Tus tsis muaj txhaum hlo hauv nej kom nws xub cuam zeb rau tus ntawd.” Xam los txog, lawv kuj yog neeg ntse, ua neeg xav tswv yim ; lawv tsis ua qhov lim hiam, ua ruam tua tsov, ciaj los nyob tuag los tseg. Lawv pom tus poj niam no lub txim txhaum deev hluas. Tiam sis Yes Xus lo lus qhib lawv lub siab thiab lub tswv yim kom pom kev deb thiab xav tau tob dua qhov lawv xav tau los txog txij no. Txawm lawv tsis mus deev luag poj luag sev tiag, lawv puas muaj ntsej muag lees rau Tswv Ntuj tias lawv dawb thiab huv tsis muaj txhaum hlo. Lawv pom tus poj niam deev hluas txhaum Mai Xes txoj cai. Ua li Mai Xes kuj tau qhia ntau yam, hais ntau lo lus tseg hauv nws txoj cai. Lawv yog cov qhuab qhia Mai Xes txoj cai rau ib zeej tsoom neeg, lawv paub Mai Xes txoj cai zoo kawg : “Niaj xyoo, koj sau koj cov teb qoob tas, koj nco ntsoov muab ib qho los ntaus tus se…Yog koj nyob txoj ke deb…koj muab pauv ua nyiaj, nqa nyiaj hauv koj tes mus txog thaj chaw koj tus Huab Tais Tswv Ntuj xaiv tau…koj coj mus pauv tsiaj loj los tsiaj me, yuav dej caw, yam koj ntshaw. Koj muab noj ua kev zoo siab nrog koj tsev neeg nyob ntawd nrog koj tus Huab Tais Tswv Ntuj…Peb xyoos twg sib law, koj sau koj cov qoob xyoo ntawd, koj qee tus nqe se txawb ntawm qhov rooj. Tus les vis, nws tsis nrog koj muaj tug tsis muaj cuab tam, tus pej kum neeg, tus nyuam ntsuag, tus poj ntsuam hauv koj lub nroog, lawv yuav tuaj noj kom tsau npo…TC2 14,22-29” Tas cov txwj laus neeg ua kub ua npau cuag li tuaj ntawd, lawv puas ua tag li Mai Xes tau hais nyob hauv txoj cai ? Lawv pom tias lawv kuj yog neeg dawb huv tsis tag. Lawv tsis muaj txhaum qhov no los lwm qhov lawv kuj lav tsis tau rau Tswv Ntuj. Tus poj niam no muaj txhaum qhov no los tej zaum lwm qhov nws kuj tsis muaj txhaum. Lawv ntsia lawv tsis muaj lus los teb Yes Xus lawm. Lawv cia li tsis muaj plhus nyob ntawd ntxiv. Cov laus tshaj xub xuas kev khiav ua ntej, nyob nyob ploj ib leeg tag. Thaum kawg, tshuav Yes Xus thiab tus poj niam lawm xwb.

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg Hmoob sawv daws. Ua leej tib neeg nyob ua ke koom zej koom zos, nyob muaj vag muaj tse, muaj cuab muaj yig, tsis hais luag mab sua thiab peb Hmoob. Nyob qhov twg thiab tus leej tib neeg twg twb puav leej muaj lus, ntsib dua kev sib cov nyom tsis sib haum, ib tug ua tub qaug ib tug. Hnub no, peb yuav khaws Yes Xus cov lus hauv Zam tsab ntawv Moo Zoo no coj los xav hauv nyias lub cuab lub yig, ntawm nyias lub neej. Muaj ntau lub ntsiab yuav hais tsis txhua rau ntawm no. Peb tsuas khaws peb lub ntsiab xwb :
1-Hais txog ntawm peb tib neeg txoj kev yuam kev, ua txhaum ua tub qaug neeg. Teeb meem tsis yog lub txhaum me. Qhov ua teeb meem, yog lub txhaum loj, tsis muaj leej twg muaj peev xwm kho tau. Cov neeg tub sab, cov tua neeg yog lub txhaum loj. Vim li ntawd, nyob hauv ntau lub teb chaws, hais tias vam meej. Lawv tseem muaj txoj cai tua tus neeg txhaum nyob rau ntawd. Tiam sis nyob tas ntiaj teb, sawv daws tsis coj thiab tsis pom mus ib yam. Peb pom, muaj ntau lub teb chaws nyob sab Aws Los Pas, txawm tus tib neeg muaj lub txim txhaum loj npaum twg, tsis muaj cai tua tus neeg txhaum lawm. Ntau lub teb chaws nyob sab Aws Los Pas tau rhuav tus txhooj tua neeg pov tseg. Tus neeg ua txhaum loj npaum twg, luag tsuas muab kaw mus tas sim neej, muab tus neeg txhaum loj faj mus txog hnub tuag xwb. Hais txog tus poj niam deev hluas no yeej txhaum tuag nthi. Yog lawv tsis coj tuaj rau Yes Xus ces nws twb tuag rau lawv tes lawm. Rau peb tus neeg ntseeg Tswv Ntuj, peb yuav mloog Yes Xus cov lus hais txog txoj kev tua neeg. Peb los ua tus neeg teev Tswv Ntuj hwm Tswv Ntuj. Peb puas yuav coj thiab yuav ua li tej neeg thiab tej teb chaws ua, los peb yuav vam Yes Xus lo lus coj peb ua neej. Yog ib lo lus muab rau peb xav.
2-Peb pom Yes Xus tsis muab tus poj niam no rau txim, nws twb ua txhaum, tsim nyog yuav muab nplawm ob peb nplawg. Peb ua neeg ntseeg Yes Xus peb yuav xav li cas ? Tsis yog Yes Xus pab tus poj niam, tsa nws cai. Hu ua txiv neej, leej twg tus poj niam deev hluas twb yuav tsum khib tas tus. Yog vim li ntawd, peb yuav tig ntsej mloog Yes Xus. Tsis yog vim Yes Xus tsis rau txim rau tus poj niam, Yes Xus yuav tso kev plhuav rau nws mus ua plees ua yis zoo nws siab ywj nws. Yes Xus tau hais ib los rau tus poj niam coj mus xav tsis tag : “Kuv kuj tsis muab koj rau txim. Kav tsij mus, txij zaum no txhob ua txhaum ntxiv” Yes Xus vam ntsoov tias tus poj niam yuav ris siab. Txij no mus nws yuav ua neeg tsim txiaj, hloov siab tshiab, tig los ua ib tug neeg tshiab. Neeg lub siab peb paub tsis tau. Qhov peb hais kam : qub neeg ces yuav coj lub qub siab. Peb kuj tsis paub, nws yuav ris siab hlo los ua lub neej puab cuab, peb hais tsis tau. Peb hnov Yes Xus cov lus no tsis txaus peb ntseeg, vim peb tos Yes Xus muab nws rau txim ib yam cov txwj laus tos. Tej zaum lub ntsiab, Yes Xus muab tus poj niam deev hluas no coj los ua ib zaj qhuab qhia peb leej tib neeg kom nrhiav lwm txoj kev sib zam txhaum, muaj ntau txoj kev taug. Tsis txhob ua qhov lim hiam, ua qhov yooj yim raws li tib neeg ua kam. Tiam sis rhawv ib txoj kev tshiab, rhawv txoj ncaj, txoj zoo taug kom sib haum. Vim li ntawd, Yes Xus tsis hais nws cov lus rau tus poj niam xwb. Yog Yes Xus hais rau tas peb cov neeg muaj pob ntseg hnov lub Moo Zoo. Tsis yog tus poj niam txawj ua txhaum, cov txwj laus txawj ua txhaum, peb txawj ua txhaum tas tus. Yes Xus tsis muab tus poj niam rau txim, Yes Xus tsis muab cov txwj laus rau txim, Yes Xus tsis muab peb rau txim thiab. Tiam sis Yes Xus kom tus poj niam hloov siab txhob ua txhaum ntxiv. Ntawm peb ne, peb puas hloov siab tshiab tsis txhob ua tub qaug luag, txhob ua txhaum rau Tswv Ntuj ? Tsis yog vim peb paub Yes Xus tsis muab peb rau txim, tab peb txawm tsis mus teev ntuj, tab peb txawm ua neeg cuaj khaum tsis hlub leej twg, Yes Xus hais rau peb nruab siab tias : txij no mus, peb yuav ua neeg nquag hwm Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj, ua neeg siab dawb txhawb lub Koom Txoos, hlub tej neeg txom nyem…Txhob ua txhaum ntxiv.
3-Yes Xus cov lus yog ib co lus ncaj qhia peb lub siab nkhaus kom ncaj ncees tuaj. Kom peb tsis txhob ua li cov txwj laus rhiav lus kom tau liam Yes Xus, lam mus lob ub lob no kom liam yeej luag. Qhov Yes Xus ua puav leej yog, lo Yes Xus hais yog lo ncaj yuav taus. Tiam sis cov txwj laus xwb tim lem, nrhiav lus rau Yes Xus. Lawv rov rhuav lawv ntsej muag. Peb yuav tsis txhob muaj plhus ua tus ntse, tsam peb rov muab peb rhuav poob ntsej muag rau tus neeg ncaj.

Thov kom lub caij 40 no coj peb los npuab peb tus Huab Tais Yes Xus kom tag peb tej siab ntsws thiab ua peb lub neej muaj Huab Tais Yes Xus lub hwj chim.

Cwj Vuam Chiv 18.03.2010

0 commentaires: