Rau hnub chiv tim 10 lub 3 hlis 2013

Ib tsoom ntseeg mloog nraim Tswv Ntuj lus,

Ua neeg mloog Tswv Ntuj lus tsis muaj lwm txoj kev dua txoj yus rau siab ntso niaj hnub npuab nraim khaub zig Huab Tais Tswv Ntuj tas zaj tas zog. Hnub no yog ib hnub zoo caij zoo nyoog, lub Koom Txoos muab 2 zaj nyeem no rau peb xav. Nej hnov cov lus no tas, tsis paub xyov nyias xav nyias li cas? Ntawm kuv tus kheej, yog ib co lus koob lus hmoov loj tsis muaj tus tsi pauj tau. Kuv muab ob peb los sau cia nram qab no. Yog muaj sij hawm nej ho lam mloog thiab.

Nyob hauv zaj nyeem 1, Yos Xuas phau ntawv, piav txog peb leej tib neeg lub neej peb yuav ua nyob saum ntuj. Peb hais tau li ntawd, tsis yog kwv yees hais, yog hais raws li Tswv Ntuj lus qhia muaj tseeb peb ntsej hnov txhua leej hauv Yos Xuas zaj lus no. Tswv Ntuj tshoj kom Mai Xes ua tus coj tsoom tub ki His Xais Lais hla hav suab puam 40 xyoo los mus nyob thaj av Tswv Ntuj yuav pub rau lawv. Tsis yooj yim rau Tswv Ntuj haiv neeg thiab rau Mai Xes. Vim nyob Hais Nkws Tos teb, lawv ua qhev hnyav, raug hiam, tiam sis lawv ua taus lawv niam lawv txiv, nyias ua nyias noj nyias, muaj txhiam xws txhij txhua. Xyov tim li cas Mai Xes yuav coj lawv los yoo tuag tshaib hauv hav suab puam li suab puam. Lawv npau heev rau Mai Xes. Lub ntsiab, lawv hla hav suab puam kom tsis muaj tus tsi laum siab laum ntsws, tsis muaj chaw tab kaum, tsis ntxhov lawv siab. Lawv thiaj npaj tau siab ntsws dai dhuam rau tus yuav hlub lawv, yuav pab lawv thiab cawm lawv. Lawv thiaj mloog tau Tswv Ntuj lus, tig los teev Tswv Ntuj, hwm Tswv Ntuj. Tus lawv yuav xub mloog ua ntej yog Mai Xes. Lawv yuav qhib ntsej los mloog Mai Xes lus, tso siab rau Mai Xes. Tswv Ntuj nyob ntawm Mai Xes ib sab qhuab qhia nws haiv neeg. Lawv yuav xyaum muab tag lawv siab ntsws dai dhuam rau Tswv Ntuj, nyiam Tswv Ntuj. Tsis yooj yim kiag. Muaj pes tsawg zaus lawv tiv tsis mloog Mai Xes. Muaj pes tsawg zaus Mai Xes xav dai tuag, hais tsis tau lawv. Tswv Ntuj tshoj Mai Xes kom teev ib txoj cai qhia tsoom tub ki His Xais Lais. Mai Xes txoj cai yuav kav kom tau tsoom tub ki His Xais Lais nruab siab thiab lub cev sab nraum daim tawv, ua lub neej kom ncaj ncees, dawb huv. Nyob suab puam, Tswv Ntuj lus thiaj yuav deev tau lawv siab ntsws. Mai Xes txoj cai hais Tswv Ntuj lus los deev lawv siab. Tswv Ntuj lo lus yuav tsum nrhau cag hauv neeg nruab siab, yug tib neeg dua tshiab, ua sab cev nqaij daim tawv kom tawg paj thiab txi txiv. Lawv yuav tsum paub caij paub nyoog, muaj hnub leg qav num, muaj hnub caiv. His Xais Lais mus ua 6 hnub hauj lwm, hnub 7, Tswv Ntuj hnub, yog hnub caiv, hnub hwm Tswv Ntuj, pauj Tswv Ntuj txiaj ntsim. His Xais Lais txoj dej num nyob suab puam yog mloog Tswv Ntuj lus. Tswv Ntuj ua (mas nas = xyov dab tsi) poob saum ntuj los yug lawv siav. Ua tej npoj w ya tuaj nphoo ntxuas puv tiaj nrag ua qaij rau lawv noj. Mai Xes qhuab qhia tias yog Tswv Ntuj pub mas nas thiab nqaij tuaj rau lawv noj. Kom nyias cev tes yawm txaus nyias noj. Tsis txhob mus yawm coj los khaws cia. Txhob txhawj tsam tuag tshaib, tso siab lug Tswv Ntuj. Cov hnov lus, mloog Mai Xes qhia. Cov lag ntseg, mus yawm tej niag pheev siab los teem tseg cia tsam tshaib thiaj tau noj. Lawv pom mas nas lwj kas tag, thaum kawg tsis zoo noj. Cov tawv ncauj tau noj tsis tshaj cov mloog lus. Mai Xes coj lawv tau 40 xyoo, nws laus lawm. Tswv Ntuj tshoj kom Mai Xes qhuab qhia Yos Xuas sawv los coj tsoom tub ki His Xais Lais sawv nws chaw. Yos Xuas sawv los coj lawv hla dhau dej Yos Las Das. Lawv los txog Kas Nas Has teb chaws, los txog chaw, txog thaj av Tswv Ntuj muaj rau lawv. Yog hnub xiab 14 lub hli ntawd, lawv ua Hmoov Hla hauv lub tiaj Yes Lis Kos. Yav dhau los, lawv noj (mas nas = xyov dab tsi) tuav siav rawv 40 xyoo, thiaj los txog thaj av Tswv Ntuj muab rau lawv. Txij hmo ua Hmoov Hla rov tag kis, lawv pib noj cov txhiam xws thiab mov nplej kib ntawm lawv thaj av. “Cov (mas nas = xyov dab tsi) tu ncua tsis poob lo lawm vim lawv tau cov txhiam xws saum daim av noj.” His Xais Lais muab 40 xyoo los kawm kev cia siab rau Tswv Ntuj, mloog Tswv Ntuj lus, coj thiab ua li Tswv Ntuj nyiam.
Ntawm peb, nyias muaj nyias ib lub neej suab puam ntev loo 40, 60, los 80 tawm xyoo. Peb lub neej suab puam tsis raug tshaib raug nqhis, tiam sis, raug txhawj xeeb, mob nkeeg thiab tsaus ntuj. Tsis yog Mai Xes thiab Yos Xuas coj peb kev, yog xib hwb, leej choj thiab tswv qhia. Tsis yog nab tom ua peb raug mob raug ntsaj, yog peb lub siab me, siab muag auv ua mob qas ntsuav rau peb qaug txaj qaug lav. Peb tsis noj mas nas, tsis noj kuam cej kuam xua tuav siav rawv, peb noj txhiam laj txhiam xws nqes saum ntuj los, noj Yes Xus lub cev haus Yes Xus cov ntshav muaj Tswv Ntuj txoj sia. Peb nyias yuav tau kawm kev cia siab rau Tswv Ntuj, mloog Tswv Ntuj lus, coj thiab ua li Tswv Ntuj nyiam. Peb hnov His Xais Lais los txog chaw, mas nas tu ncua, muaj txhiam laj txhiam xws thiab mov nplej kib noj los qab rog hnia los tsw ha. Peb txoj kev mloog Tswv Ntuj lus, ua li Tswv Ntuj nyiam yuav coj peb mus lawm qaum ntuj nrog Tswv Ntuj nyob ua ke. Txhiam laj txhiam xws ntiaj teb no yuav tu ncua, peb tsis ntshaw noj ntxiv. Tus yuav coj tau peb tsis poob zoo, tsis yuam kev mus txog chaw, yog peb tus Huab Tais Yes Xus. Vim li ntawd, Yes Xus tib leeg peb yuav teev, yuav hwm thiab txaus peb ntshai.

Hnub no, peb hnov Lus Kas piav txog Yes Xus hais ib zaj paj lug. Peb yuav xyiv fab khaws kom tau nws zaj paj lug no qhib peb sawv daws lub siab lub ntsws mus kom deb kom loj cuag Huab Tais Tswv Ntuj. Yog ib zaj lus hais rau peb sawv daws txhua leej txua tus tib neeg. Yes Xus zaj lus no puav leej hais tas sawv daws lub neej hauv nyias vaj nyias tsev, hauv yus tsoom kwv tij neej tsa, hauv yus lub zej zog, ntawm yus lub luag dej luag num, ntawm kev ua nom ua tswv, kev sib fim, ntawm yus Hmoob thiab ntawm luag tej mab sua…Yuav kom peb tsis txhob txhais Yes Xus zaj paj lug no mus phis mus lais. Peb yuav tsum tig ntsej mloog kom zoo, ua cas Yes Xus thiaj hais zaj paj lug no ? Vim cov neeg tuaj ntsauv tuaj mloog Yes Xus hnub ntawd muaj ob pab neeg. Ib pab yog cov phem, ib pab yog cov zoo. Cov phem yog cov neeg nkhaus, cov tawv ncauj, cam thawj, tub nkeeg teev ntuj, cov ua tub sab, deev luag poj niam deev luag tej txiv. Cov phem yog cov sau se, cov muaj txhaum. Cov zoo yog cov mloog lus, cov nquag teev ntuj, cov paub kev cai, hwm Mai Xes txoj cai, caiv Tswv Ntuj hnub, tso nyiaj txhawb kev teev hawm Tswv Ntuj. Cov zoo yog cov thoob xwm ntawv, cov Fas Lis Xais. Rau cov Fas Lis Xais, lawv yog cov neeg zoo, coj Mai Xes txoj cai, hwm Tswv Ntuj hnub, txav kev deb tsis nrog cov neeg tub sab, neeg muaj txhaum noj haus ua ke, caiv tsis mus chwv tsis mus kov tej neeg mob ruas tsis huv. Muaj cov phem thiab cov zoo tuaj mloog Yes Xus. Cov zoo thuam thiab khib rau cov phem. Lawv yws, vim lawv pom Yes Xus tsis cais leej twg, tsis kws leej twg cai. Yes Xus tseem mus fim, mus nrog cov phem koom tsum noj haus ua ke. Yog vim li ntawd, Yes Xus thiaj hais zaj paj lug no qhuab qhia cov phem thiab cov zoo ob tog coj los xav. Vim tus phem yeej phem tsis tag. Tus zoo kuj zoo tsis tag. Ob leeg puav leej muaj chaw tib chaw xyeej. Yes Xus thiaj muab leej txi thiab ob tug tub coj los ua ib zaj txhais. Leej txi pom xeeb yug tau ob leeg tub. Nws yeej hlub ob leeg tsis paub kawg. Tus tub yau cia li tsa ncauj thov leej txi kom muab nws tug rau nws. Peb pom tias leej txi tsis hais tsis cam tsis txwv ib los. Leej txi ua siab dav fo muab nws tug tag rau nws raws li nws siab nyiam siab xav. Thaum nws tau nws tug lawm. Nws khiav mus ua loj leeb, ncig ntuj ncig teb, deev hluas nkauj, luaj thuam nws tej nyiaj txiag. Thaum phob nyiaj tag, txom nyem tuaj, tshaib plab yuav tuag, xav txog lig, mam nco txog leej txi txoj ke hlub, saib pom leej txi muaj nuj nqes, khiav rov los nyoo, los thov ua tub mab tub qhe, tsuav dim kev txom nyem, tau noj haus tsau tsis tuag tshaib.
Tus leej txi no tsis zoo xws luag tej leej txi. Tus leej txi no siab ntev heev, hlub nws leej tub tiag tiag. Ib tug tub yuam kev loj npaum li tus tub yau, tsis tsim txiaj, luaj thuam, phob tag leej txi lub cuab tam ib nrab, rov qab los txog. Leej txi tsis cem tsis yws ib los nws leej tub. Yog tus leej txi no siab tsis ntev, nws ua tsis tau li no. Vim tus tub tsis tsim txiaj, txawm ua nws lub cuab tam poob tag ib nrab, tsis mob nws siab, tsuav tsis poob nws leej tub. Yog tus leej txi no siab tsis loj tsis dav, nws twb yuav khuv xim nws lub zog. Tiam sis cuab tam khwv tau, neeg khwv tsis tau. Nws tseem muaj lub siab mus qawm lias nws leej tub, hais lo lus mos qas nyoos, plhws leej tub taub hau, muab cev zam tsab tshaj kho rau hnav, ua ib rooj qav hu zej zog tuaj noj nchuav ntws ua kev zoo siab. Yog tus leej txi no tsis hlub nws leej tub npaum li, nws yuav tsis muaj kev zoo siab loj cuag li. Los txog txij no, tsis muaj lus dab tsi yuav hais. Tus yuav mob siab, tus yuav hais, yog leej txi. Tiam sis peb pom leej txi zoo siab ua twj ywm tsis hais nws leej tub luaj thuam, zej zog khaus ncauj npaum li cas tsis muaj feem kiam los hais. Tiam sis tshuav tus tub hlob ib lo lus.
Teeb meem sawv tuaj vim tus tub hlob nrog leej txi khwv npaum li xyoo, tiam leej txi, tsis tawv tsis hla leej txi ib los. Nws hais kev tu siab kev chim tuaj, tsis tau leej txi ib tug tsiaj noj ib rooj ncha ntws nrog nws tej phooj ywg ua kev zoo siab. Tus tub hlob hais kev tu siab rau nws txiv mloog. Tus tub hlob xam khib rau nws tus kwv. Nws pom nws tus kwv tsis tsim txiaj, luaj thuam lub cuab tam pov tseg dag rov qab los dawm kev, muaj plhus ntxiag hnav daim tsoos tsab tshaj, muaj ntsej muag noj ib roog nchuav ntws hu zej hu zos tuaj noj qhuas ntxhias cuag ib tug huab tais. Tus tub hlob xav zaj twg, siab ntsws mob tej niag zaj ncus nco. Tsis xav cia leej txi hlub tej neeg phem, cam thawj, yuam kev loj, poob tsim npaum li ntawd, tsis xav yuav ua kwv tij. Vim leej txi hlub npaud, tus kwv thiaj muaj plhus luaj li.

Ib tsoom ntseeg mloog Huab Tais Yes Xus lus qhuab qhia. Peb leej tib neeg txhua tus puav leej muaj cai sib nrawg nroos ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. Nyias yeej muaj nyias ib zag yuav hais tsis muaj chaw tas. Piv txwv li peb tsuas hais qhov kom zoo peb siab xwb, hais txog kev khib : ntawm peb tsoom txheeb ze, ntawm peb lub cuab lub yig, ntawm yus tej kwv tij neej tsa, ntawm yus Hmoob thiab ntawm luag tej mab sua…Peb ib leeg yeej tsis txawj ua kom haum ib leeg siab nyiam, siab ntshaw, ua tsis tau raws li peb vam thiab peb tos. Txawm yog yus tus poj niam los yus tus txiv kiag, ob leeg twb txawj yws, txawj npau. Yog peb nyias tsuas xav nyias zaj, peb yuav tsis sib haum nyob tsis tau ua ke. Peb yuav hlub tsis taus tus neeg tsis zoo nyiam tsis zoo hlub. Vim nws ua tub qaug kuv, vim nws txhob txwm ua saib tsis taus kuv, vim nws ib txwm xeeb tau phem, yuav hloov tsis tau ua tus zoo, vim nws tub nkeeg, vim nws siab luv, vim nws tub sab, niag neeg kov kam deev luag poj niam, deev luag txiv…Yog peb tsis tig ntsej mloog Yes Xus lus qhuab qhia, peb yuav zoo li tus tub yau xav ua ywj nws siab. Tsis quav ntsej tij laug khwv ciaj khwv tuag puam chawj, kib hlo txoj loj txoj yau tib ntxiag rau nws leg kom kawg, tsuav dim tes mus ncig ntuj ncig teb kom siab nqig. Tsis quav ntsej leej txi lub cuab tam, tsis khuv xim leej txi lub dag lub zog kev iab kev daw tu nws hlob. Muaj ntsej muag tsib leej txi tej nyiaj txiag mus quav dej quav cawv, nuam yaj tsis npaj lub neej ua nrog lub teb lub chaw. Tus neeg tig los ntseeg Tswv Ntuj, tsis muab siab rau mloog Yes Xus lus. Xav ua ywj nws siab, nkees teev ntuj, puam chawj luag, nkaum hauv tsev, yeem luab nuj luab nqe pua ko taw mus ncig ntuj ncig teb, tsis cev tes txhawb, tsis pab lub Koom Txoos, puam chawj nws. Cuag nws tsis txawj vam lub Koom Txoos pab, tsis saib lub Koom Txoos muaj qab hau. Hnub nws vam lub Koom Txoos, vam cov neeg ntseeg pab txhawb txhim…Nws kuj muaj ntsej muag tuaj thov kom luag pab nws.
Tsis tas li ntawd xwb, peb kuj yuav ceev faj mloog kom zoo Yes Xus cov lus qhia. Yuav tsis txhob khuv xim yus lub dag lub zog, muab kev tu siab kev chim, muab txhooj muaj cai los hais li tus tub hlob. Peb yuav tau tig mus ntsia leej txi. Peb yuav tau yoog ua li leej txi ua rau tus tub yau thiab ua rau tus tub hlob. Leej txi hlub nws ob tug tub tsis nkim leej txi lub dag lub zog ib qho rau tus tub yau luaj thuam, tsis qig leej txi ib lo lus nchav thiab cem neeg ; kuj tsis khib leej txi dab tsi txawm raug tus tub hlob yws ob peb los, cem thiab npau. Tos leej txi hlub tsis paub tag nws ob leeg tub, vim leej txi kev hlub nkawd ua kev twj lij ywj siab loj rau leej txi. Kev twj lij ywj siab ua leej txi hlub nws ob tug tub dawb dawb do do : tsis yog nyiaj txiag, cuab tam, kev luaj thuam, kev khib, kev npau, kev yws kev tsawm…txiav leej txi kev hlub nkawd. Txawm nkawd hlub tsis taus leej txi, luaj thuam thiab npau los leej txi tsis muaj kev tu siab ib qho luaj plaub hau, yuav hlub nkawd tsawg zuj zus thiab tu ncua kev hlub nkawd. Leej txi hlub taus nkawd dawb thiab do. Peb txoj kev xyaum hlub neeg tseem tshuav deb piv tsis tau rau leej txi. Peb tseem zoo li tus tub yau thiab tus tub hlob xwb. Hnub no Yes Xus qhia rau peb pom leej txi kev hlub nws ob tug tub, yog Huab Tais Leej Txiv Tswv Ntuj kev hlub peb leej tib neeg txhua tus tsis paub kawg.

Cwj Vuam Chiv  08.03.2010


0 commentaires: