COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 14/04/2013 
( Hnub chiv 3 lub Caij Hla, Xyoo C )
  • Zaj 1 : Hauj Lwm 5, 27b-32.40b-41
27 Tus thawj leej choj nug lawv li no :
28 “Peb tau cev lus txwv nej tsis pub qhia tus tib neeg ntawd lub npe, nej tseem ua thoob plaws Yes Lus Xas Les paub nej tej niag lus qhuab qhia thiab nej xav kom peb ris tus tib neeg ntawd cov ntshav lod ?”
29 Pob Zeb thiab npoj xa lus tau teb hais tias : “Yeem mloog Tswv Ntuj lus zoo dua mloog tib neeg,
30 Peb cov yawg koob tus Tswv Ntuj tau tsa Yes Xus sawv los, tos nws tuag tim nej tes tau muab dai ncuv saum ncej ntoo.
31 Tswv Ntuj txhais xis tau khuv leej nws ua tus Chiv Keeb thiab tus Cawm Seej pub His Xas Lais thim xav thiab thim lawv tej txhaum.
32 Peb yog cov tim khawv txog tej ntawd thiab Leej Ntsuj Plig Leej Ntshiab Tswv Ntuj muab pub rau cov neeg mloog nws lus.”
40 Lawv rov hu npoj tshaj xo los nplawm tag, txwv tsis pub lawv cav txog Yes Xus lub npe mam li tso lawv.
41 Cov no tawm plaws ntawm rooj txwj laus xub ntiag zoo siab hlo rau lub npe ua rau lawv tsim nyog raug thuam npaud.

  • Zaj 2 : Tshwm Plaws 5,11-14
11 Thiab kuv ntsia, kuv hnov coob leej xa moo thiab cov tsiaj thiab cov laus neeg vij vog lub theej kiab ua suab sab thiab lawv coob li tom cas txhiab txhiab vam vam leej,
12 Hais suab nthe nqho : “Tsim nyog tus Yaj raug txi txais hwj huam, txiaj ntsim thiab thoob tsib thiab lub zog thiab muaj tsim thiab kev nto moo thiab kev qhuas,
13 Tas nrho txhua yam saum ntuj thiab saum daim av thiab nyob nruab yeeb thiab hauv hiav txwv thiab txhua nrho kuv hnov hais tias : Rau tus zaum saum lub theej kiab thiab rau Leej Yaj kev qhuas, kev muaj tsim thiab nto koob meej thiab zog loj mus txhiab niaj puas xyoo”
14 Plaub tug tsiaj hais tias : “Ua li” Cov laus neeg nyo nris thiab pe nkaus hawm.
  • Zam Ntawv Moo Zoo 21,1-25
1 Dua li ntawd, Yes Xus tus kheej rov tawm tuaj rau cov thwj tim ntawm ntug dej hiav txwv Tis Npes Lias. Nws tawm tuaj zoo li no :
2 Lawv nyob ua ke Xis Moos Pob Zeb, Tos Mas, npe hu ua Dis Dws Mos, Nas Tas Nais nyob Kas Nas xeev Nkas Lis Lais, Ntxes Npes Dais ob tug tub, thiab ob tug hauv nws cov thwj tim.
3 Xis Moos Pob Zeb hais rau lawv : “Kuv yuav mus cuab ntses.” Lawv teb rau nws : “Peb nrog koj mus thiab.” Lawv tawm mus nce hauv nkoj, hmo ntawd lawv tsis tau dab tsi.
4 Twb kaj ntug lawm, Yes Xus sawv sab tim ntug, tab sis cov thwj tim tsis paub tias yog Yes Xus.
5 Yes Xus hais lawv : “Cov me nyuam, nej puas muaj yam puav txhiam xws?” Lawv teb rau nws : “Tsis muaj !”
6 Nws hais rau lawv : “Cuam lub vas sab xis ntawm lub nkoj, nej thiaj ntsib.” Lawv cuam mus, ces tsis muaj zog rub los vim tau ntses hnyav dhau.
7 Tus thwj tim Yes Xus hlub thiaj hais rau Pob Zeb : “Yog Huab Tais !” Xis Moos Pob Zeb hnov dheev tias yog Huab Tais, muab zoj tsoos hnav, vim nws liab qab ploog, ces nws tus kheej dhia plhaw hauv hiav txwv,
8 Lwm cov thwj tim nrog lub nyuam nkoj nyob tsis deb tim av, kwv yees ob puas tshim, tuaj rub lub vas ntses.
9 Thaum lawv nqes tim av, lawv pom ib cub ncaig nyob ntawd, txhiab ob peb tug nyuam ntses thiab ncuav mov.
10 Yes Xus hais rau lawv : “Nqa cov nyuam ntses nej nyuav cuab tau los”
11 Xis Moos Pob Zeb nce mus rub lub vas poob pem teb puv nkaus ib puas tsib caug peb tus ntses loj, npaum ntawd los lub vas kuj tsis ntuag.
12 Yes Xus hais rau lawv : “Los noj mov” Tsis muaj thwj tim twg muaj cuab kav nug nws : “Koj yog leej twg ?” Paub ntsoov tias nws yog Huab Tais.
13 Yes Xus los muab cov ncuav mov cev rau lawv thiab cev cov ntses ib yam.
14 Yog zaum peb Yes Xus tawm tuaj rau cov thwj tim txij nws sawv hauv cov tuag los.
15 Thaum lawv noj mov tas, Yes Xus hais rau Xis Moos Pob Zeb : “Xis Moos, Zam leej tub, koj puas hlub kuv tshaj cov no ?” Nws teb tias : “Huab Tais, koj paub tias kuv nyiam koj.” Yes Xus hais rau nws : “Coj kuv cov nyuam yaj nog zaub.”
16 Nws hais zaum ob ntxiv : “Xis Moos, Zam leej tub, koj puas hlub kuv?” Nws teb tias : “Huab Tais, koj paub tias kuv nyiam koj.” Yes Xus hais rau nws : “Ua tswv saib kuv cov yaj.”
17 Nws hais ntxiv zaum peb : “Xis Moos, Zam leej tub, koj puas nyiam kuv?” Pob Zeb poob siab nthav vim yog zaum peb nws hais : “Koj puas nyiam kuv?” Nws thiaj li teb : “Huab Tais, koj paub tag, koj paub tias kuv nyiam koj.” Yes Xus hais : “Coj kuv cov yaj nog zaub.
18 Kuv hais tseeb tseeb rau koj, thaum koj tseem hluas, koj sia koj siv thiab mus txoj kev twg tau li koj xav ; yav koj laus, koj xyab tes lwm tus sia koj siv thiab coj koj rau txoj koj tsis xav kam.”
19 Nws hais li ntawd qhia kev tuag dab tsi Pob Zeb yuav ua Tswv Ntuj nto koob meej. Hais li tas, nws hais rau Pob Zeb : “Los raws kuv.”0 commentaires: