COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 28/04/2013 
( Hnub chiv 5 lub Caij Hla, Xyoo C )
  • Zaj nyeem 1 : Hauj Lwm 14, 21b-27
21 Nkawd tshaj lub Moo Zoo rau lub nroog ntawd tas thiab nkawd coj tau coob leej los ua thwj tim ces nkawd rov mus Lws Thas, Is Kos Nos thiab As Nthias Kais,
22 Txhawb cov thwj tim ntsuj plig txhib kom lawv nyob ruaj hauv kev ntseeg tias peb yuav hla kev txom nyem loj thiaj nkag tau rau Tswv Ntuj qaum ntuj.
23 Nkawd tsa tau ib co txiv yawg rau txhua lub koom txoos, lawv siv zog caiv thiab thov ntuj tas mam muab cov no cob rau tus Huab Tais lawv ntseeg ;
24 Nkawd hla Pis Xis Dias tas, nkawd thiaj tuaj ntawm Pas Fws Lias teb,
25 Nkawd tshaj lus nyob Pes Nkes tag, nkawd nqes mus yav As Tas Lais.
26 Txij ntawd, nkawd nce nkoj dua As Nthias Kais, thaj chaw lawv muab nkawd fiv rau Tswv Ntuj txoj hmoo vim txoj kab xwm nkawd ua tiav tas,
27 Rov qab los txog, nkawd hu lub Koom Txoos tuaj sib sau, piav tas txhua yam Tswv Ntuj tau nrog nkawd ua thiab tau qhib qhov rooj txais cov pej kum neeg los ntseeg.

  • Zaj nyeem 2 : Tshwm Plaws 21, 1-5a
1 Kuv pom lub ntuj tshiab thiab daim av tshiab, thawj lub ntuj thiab thawj daim av dua toj lawm thiab lub hiav txwv tsis nyob lawm,
2 Thiab kuv pom lub tsheej ntshiab Yes Lus Xes Les tshiab nqes nroos saum ntuj ntawm Tswv Ntuj los tshiab khiv li tus nkauj nyab tshiab rau nws tus txiv,
3 Kuv hnov ib lub suab tawm ntawm theej kiab tuaj tias : “Nov yog Tswv Ntuj lub tsev tsam phooj nrog leej tib neeg tsa nrog lawv ua ke, lawv yuav yog nws tsoom pej xeem thiab Tswv Ntuj yuav nrog nraim lawv,
4 Nws yuav so tag lawv cov kua muag, yuav tsis txawj tuag ntxiv, tsis puas ntsoog, tsis quaj, tsis ncia, tej ntawd yuav dua ntais tas”
5 Tus zaum saum theej kiab hais tias : “Nov kuv ua dua tshiab lawm !” Nws hais tias : “Kav tsij sau zoj, vim cov lus no yog lus tseeb lus tiag”
  • Zam Ntawv Moo Zoo 13, 31-33a34-35
31 Thaum Yus Das tawm lawm, Yes Xus hais tias : “Ziag no neeg Leej Tub muaj hwj chim lug thiab Tswv Ntuj muaj hwj chim lug hauv nws,
32 Thiab Tswv Ntuj yuav ua nws muaj hwj chim hauv Tswv Ntuj, tam sis no kiag nws yuav ua nws Leej Tub muaj hwj chim.
33 Cov me nyuam, kuv tseem nrog nej nyob ib pliag. Raws li kuv hais rau cov Yus Das, nej yuav nrhiav kuv, qhov chaw kuv mus, nej yuav tsis muaj cuab kav tuaj tau, kuv hais tib yam li rau nej ziag no.
34 Kuv muab ib lo lus qhia tshiab rau nej : kom nej ib co hlub ib co tam li kuv hlub nej kom xwv nej ib co hlub ib co.
35 Li ntawd, tas sawv daws paub tias nej yog kuv thwj tim, yog nej ib leeg hlub ib leeg.”

0 commentaires: