Rau hnub chiv tim 14 lub 4 hlis 2013

Tsoom neeg ntseeg Yes Xus thiab phooj ywg txhua leej,

Peb nyob hauv lis piam hnub chiv 3 lub caij Hla, vim peb tus Huab Tais Yes Xus tau tuag nthi mus zwm av. Tiam sis, Huab Tais Yes Xus sawv lis tsees hla plaws txoj kev tuag los ciaj sia nyob ib txhiab ib txhis li Tswv Ntuj. Peb yuav piav ob peb los txog cov thwj tim tau ntsib dheev Huab Tais Yes Xus ciaj sia raws li tsab ntawv Moo Zoo peb hnov hnub no.

Cov thwj tim yog cov xub ntseeg Yes Xus dua tej tag nrho. Cov neeg ntseeg thiab teev Yes Xus nyob ntiaj teb no, sawv daws puav leej txhawv los ntawm cov thwj tim Pob Zeb thiab Paj Lug lawv yog cov thawj thiab hauv paus kev ntseeg Yes Xus. Tiam sis, hauv tag nrho tsoom neeg ntseeg thiab teev Yes Xus nyob ntiaj teb no, tsuas muaj tib pab thiaj li yog cov mloog lus, coj raws li cov thwj tim qhuab qhia thaum chiv keeb los txog niaj hnub no. Lwm pab lwm pawg neeg teev Yes Xus tau ncaim thiab tsis hwm Pob Zeb thiab Paj Lug ua hauv paus lawm. Nyias txia nyias ua nyias pab nyias pawg ntseeg teev Yes Xus tsis npuab, tsis hwm Pob Zeb thiab Vaj Qhia tus sawv Pob Zeb lub chaw. Peb yuav tsum zwm Vaj Qhia, npuab Yes Xus lub Koom Txoos, peb txoj kev ntseeg thiaj tsis yuam kev. Vim Vaj Qhia yog tus sawv taj Pob Zeb thaum chiv keeb los txog niaj hnub no. Npoj neeg ntseeg tau txais Yes Xus txiaj ntsim yog npoj neeg ntseeg zwm rau Vaj Qhia. Muaj ntau pab neeg ntseeg thiab teev hawm Yes Xus hnov Yes Xus cov lus hauv zaj Moo Zoo no tag los tsis mloog Yes Xus cov lus hais no. Lawv ua ywj lawv siab nyiam, tsis mloog Vaj Qhia lus. Tsuas yog cov neeg ntseeg Kav Tos Liv thiaj mloog thiab hwm Yes Xus cov lus thiab ua raws li Yes Xus hais tseg. Yes Xus qhuab qhia dab tsi ? Yes Xus tau hais li no rau Pob Zeb : “18 Kuv hais rau koj, koj yog Pob Zeb, saum lub pob zeb no, kuv yuav txhim kuv lub koom txoos ; dab teb cov rooj vag yuav tsis muaj zog tiv nws. MT 16,18. Yes Xus tus kheej ua tus xaiv Pob Zeb los ua thawj saib Yes Xus lub Koom Txoos, coj haiv neeg ntseeg Yes Xus mus txog hnub ntiaj teb kawg, tam li tus tswv zov nws pab yaj nog zaub. Thaum Yes Xus raug hiam tuag nthi sawv tsees ciaj sia los, Yes Xus tuaj ntsib cov thwj tim, Yes Xus rov qab hais ntsees rau Pob Zeb peb zaug sib law raws li zaj ntawv Moo Zoo hnub no : “Yes Xus hais rau Xis Moos Pob Zeb : Xis Moos, Zam leej tub, koj puas hlub kuv tshaj cov no ?” Nws teb tias : Huab Tais, koj paub tias kuv nyiam koj.” Yes Xus hais rau nws : Coj kuv cov nyuam yaj nog zaub.” 16 Nws hais zaum ob ntxiv : Xis Moos, Zam leej tub, koj puas hlub kuv?” Nws teb tias : Huab Tais, koj paub tias kuv nyiam koj.” Yes Xus hais rau nws : Ua tswv saib kuv cov yaj.”17 Nws hais ntxiv zaum peb : Xis Moos, Zam leej tub, koj puas nyiam kuv?” Pob Zeb poob siab nthav vim yog zaum peb nws hais : Koj puas nyiam kuv?” Nws thiaj li teb : Huab Tais, koj paub tag, koj paub tias kuv nyiam koj.” Yes Xus hais nws : “Coj kuv cov yaj nog zaub. Z 21,15-17” Vaj Qhia yog tus sawv taj Pob Zeb lub chaw saib Yes Xus lub Koom Txoos niaj hnub no. Tim li cas cov neeg ntseeg Yes Xus tsis zwm Vaj Qhia, pob ntseg tsis to qhov los ua cas tsis hnov Yes Xus cov lus no, lawv tseem muaj cai tiv Vaj Qhia ? Saib nej ne, nej ho xav li cas ?
Peb yuav tsum paub lub ntsiab hauv txoj kev ntseeg Yes Xus. Tos peb los ntseeg Yes Xus vim muaj Yes Xus cov thwj tim tuaj tshaj Yes Xus lub Moo Zoo rau peb paub, peb thiaj los ntseeg tau Yes Xus. Cov thwj tim Pob Zeb thiab Paj Lug lawv yog cov mus tshaj Yes Xus lub Moo Zoo rau ib zeej tsoom neeg pej kum teev dab qhuas thoob ntiaj teb thiab coj lawv los ntseeg Yes Xus, thiaj pib muaj cov neeg ntseeg thiab teev Yes Xus huam vam coob zuj zus. Tiam sis, muaj cov neeg ntseeg tsis mloog Yes Xus cov lus qhuab qhia no, lawv thiaj tsis hwm Vaj Qhia. Yog lawv mloog Yes Xus lus, lawv yuav tsis lam sawv tiv Vaj Qhia. Tus neeg tsis hwm Vaj Qhia tus sawv Pob Zeb lub chaw saib Yes Xus lub Koom Txoos, nws kuj tsis hwm Pob Zeb. Tus tsis hwm Pob Zeb kuj yog tsis hwm Yes Xus, ua cas tseem muaj ntsej muag hais tias yog neeg ntseeg Yes Xus.
Vim li ntawd, peb yuav ceev faj tsis txhob ua cov neeg ntseeg Yes Xus lawv tej xib hwb ub tej xib hwb no qab. Tej xib hwb sawv los tsim tej pawg neeg ntseeg Yes Xus tsis yog cov zoo tswv zov yaj : “12 Tus tub zog tsis yog tus zov tsiaj, cov yaj tsis yog nws li, pom hma tuaj, nws tso tes khiav puam chawj cov yaj, hma tuaj txhom tau ua yaj tawg tas. Z10,12” Peb yuav tsum npuab Yes Xus lub Koom Txoos. Kev npuab Yes Xus lub Koom Txoos yog mloog Vaj Qhia thiab mloog cov Tswv Qhia lus. Vim Vaj Qhia yog tus sawv Pob Zeb chaw, Pob Zeb yog tus Yes Xus tsa coj Yes Xus pab neeg ntseeg. Pob Zeb thiab Vaj Qhia muaj Yes Xus txiaj ntsim coj tsoom neeg ntseeg Yes Xus. Cov neeg ntseeg zwm rau Vaj Qhia : yam li cov tswv qhia, cov txiv plig, cov neeg ntseeg sawv daws puav leej tau Yes Xus cov txiaj ntsim. Yog li ntawd, txiv Vaj Qhia muaj txiaj ntsim txuas tau qaum ntuj lus los qhuab qhia peb tib neeg ntiaj teb. Piv txwv lub txiaj ntsim zoo li no : Hnub 08.12.1854, txiv vaj qhia Pie 9 txiav tus txhooj hwm Mab Liab ib txwm xeeb ntshiab huv rau ib tsoom ntseeg Kav Tos Liv “Ineffabilis Deus, Dogme de l’Immaculée Conception.” Tus txhooj no, tsis muaj nyob hauv Ntawv Ntshiab tiag. Tiam sis, vim Vaj Qhia muaj Yes Xus txiaj ntsim. Tus txhooj Vaj Qhia tau txiav rau tsoom neeg ntseeg Kav Tos Liv coj no tsis yuam kev thiab raug lub ntsiab kev ntseeg mus ib txhiab ib txhis. Muaj ib lub cim tuaj qaum ntuj tuaj txhawb Koom Txoos Kav Tos Liv kev hwm Mab Liab ib txwm xeeb ntshiab huv. Tau plaub xyoos tom qab, hnub xiab 25.03.1858 nyob Lourdes, muaj ib tug ntxhais Bernadette hnub nyoog 14 xyoos tau pom ib tug poj niam tshwm tuaj thiab qhia nws lub npe rau Bernadette hais tias : “Que soy era immaculada councepciou, Kuv yog tus ib txwv xeeb ntshiab huv” Yog tej lub cim qhia rau peb ntseeg tias Vaj Qhia muaj Yes Xus txiaj ntsim nrog tau qaum ntuj sib txuas lus : “19 Kuv cia qaum ntuj cov yawm sij rau koj, yam koj khi saum av yuav khi nkaus saum qaum ntuj thiab yam twg koj daws hlo saum av kuj yuav daws hlo saum qaum ntuj MT 16,19. Vaj Qhia cov lus Vaj Qhia hais nyob ntiaj teb muaj nqes nyob saum qaum ntuj. Cov lus Vaj Qhia hais yog hais qaum ntuj lus. Vaj Qhia saib lub Koom Txoos twg, lub Koom Txoos ntawd yog Yes Xus lub Koom Txoos. Yog peb tsis zwm rau Vaj Qhia, peb tsis nyob hauv Yes Xus lub Koom Txoos. Yog peb zwm Vaj Qhia ua tswv, peb thiaj li yog Yes Xus cov yaj.

Ib tsoom neeg ntseeg thiab phooj ywg, yuav kom peb txoj kev ntseeg thiab teev hawm Yes Xus muaj txiaj ntsim, peb yuav tsum txuas Huab Tais Yes Xus lub Koom Txoos. Huab Tais Yes Xus tsa Pob Zeb ua txiv saib nws lub Koom Txoos thiab Vaj Qhia tus sawv los taj Pob Zeb coj Yes Xus pab yaj. Vaj Qhia nyob qhov twg, Yes Xus lub Koom Txoos nyob ntawd. Lub Koom Txoos Kav Tos Liv tsis yog Vaj Qhia lub Koom Txoos, hos yog Yes Xus lub Koom Txoos. Vaj Qhia tsuas yog Yes Xus tus tub txib xwb. Nej leej twg tsis npuab Yes Xus lub Koom Txoos, tus ntawd yuav tsis muaj Yes Xus txiaj ntsim pab nws.

11.04.2013     Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: